Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Экономическая теория, политэкономия, макроэкономика Экономическая теория, политэкономия, макроэкономика

Загальнi економiчнi основи товарного виробництва, його еволюцiя

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

План. 1. Товар та його властивості. 2. Товарне виробництво та його ознаки. 3. Закон вартості – найважливіший закон товарного виробництва. 4. Еволюція товарного виробництва. 1. Товар та його властивості. Поняття “товар” є центральним поняттям всієї економічної теорії. За визначенням А.В.Калини, В.В.Осокіної “товар – це подукт виробництва або діяльності людини, створений для задоволення якихось потреб за допомогою обміну. З цього визначення випливають дві властивості товару, дві його сторони: споживна вартість та здатність обміну одного товару на інший”. Споживна вартість, тобто здатність товару задовольняти ті чи інші потреби – це якісна сторона товару. Її характеризують певні відмінні риси. Споживна вартість товару має бути продуктом праці, людської діяльності. Якщо якась корисна річ не є результатом такої діяльності (наприклад, вода у природному джерелі), то ця річ не має споживної вартості товару. Споживна вартість товару завжди має суспільний характер, адже задовольняє потреби ринку, а отже, суспільства. Споживна вартість товару надходить у споживання тільки за допомогою обміну, купівлі-продажу. Продукти натуральної феодальної ренти, незважаючи на свою корисність, привласнювалися феодалом безкоштовно, без еквівалентного обміну, отже, не мали споживної вартості товару. Далі, споживна вартість товару завжди має історичний характер, тобто виникає, розвивається і зникає під час виникнення й розвитку товарного виробництва і кожного окремого товару. Два товари обмінюються на ринку через те, що пересіклися потреби їх власників. Отже, споживна вартість товару як економічна категорія виражає ринкові відносини між товаровласниками із задоволення їхніх потреб. Друга властивість товару, що випливає з його визначення, полягає в його здатності обмінюватися на інший товар. Підставою цієї властивості є вартість певного товару. Якщо споживна вартість – це кількісна сторона товару, то вартість є якісною стороною. Вона визначається витратами праці, капіталу, фізичних і духовних сил людини, його знаннями, досвідом і майстерністю, потрібними для виготовлення даного товару. Обмін одного товару на інший можливий за умови рівності цих витрат на їх створення, тобто рівності їх вартостей. Обмін товарів відбувається в певній пропорції. Наприклад, якщо при бартерному обміні (обміні без посередництва грошей) одна одиниця деякого товару обмінюється на чотири одиниці інакшого товару, то між ними, таким чином, встановлюється певна пропорція. Таке співвідношення, в якому дин товар обмінюється на інший, називається міновою вартістю. Отже, вартість товару виявляється на ринку за допомогою мінової вартості. Мінова вартість уявляє собою форму прояву вартості товару на ринку. “Вартість товару як економічна категорія також виражає ринкові відносини між товаровласниками (між продавцем і покупцем) по витратах праці, капіталу та інших видатків на виробництво їх товарів” . В кожному товарі втілюється праця, витрачена на його виробництво. Праця, втілена в товарі, має подвійний характер. З одного боку, це конкретна праця, тобто праця якогось певного виробника того чи іншого фаху.

З другого боку, це абстрактна праця, тобто певна частка сукупної праці всіх членів суспільства. Конкретна праця створює таку властивість товару, як споживна вартість, абстрактна праця створює іншу властивість – вартість. 2.Товарне виробництво та його ознаки. Є.Ф.Борісов зазначає, що “товарне виробництво – така система організаційно-економічних відносин, за якої корисні продукти створюються для їхнього продажу на ринку”. Система товарного виробництва має три найважливіші специфічні ознаки : - відкрите господарство; - розподіл праці; - непрямі звязки. Ці ознаки визначають відповіді на основні проблеми будь-якої економічної системи : що створювати, як застосовувати для цього фактори виробництва і для кого призначаються вироблені продукти. Розгляну докладніше кожну з вищезгаданих основних рис товарного господарства. По-перше, товарне виробництво грунтується на суспільному поділі праці, що склався між окремими господарськими одиницями. Розвиток поділу праці передбачає прогрес виробництва : зростання кваліфікації і вміння працівників, а також винайдення машин, що полегшують і скорочують працю, дозволяють одній людині виконувати роботу декількох. Збільшення виробництва благ на спеціалізованому підприємстві створює можливість і необхідність обмінювати їх надлишок на масу корисних речей, створених на іншому виробництві. Ще один з класиків політичної економії Адам Сміт високо оцінював значення поділу праці для зростання добробуту всіх одноосібних власників: “Кожен працівник може мати значну кількість продуктів своєї праці понад ту кількість, яка необхідна для задоволення його власних потреб; і оскільки всі інші працівники опиняються в такому самому становищі, він виявляється спроможним обміняти більшу кількість своїх продуктів на більшу кількість виготовлених ними продуктів ” . Таким чином, можна зробити висновок, що товарне господарство дає широкий простір загальному економічному закону поділу праці. У відповідності до цього закону економіка прогресує внаслідок дедалі якіснішої диференціації трудової діяльності. Зрештою виникає декілька форм поділу праці : 1) міжнародний поділ пораці (між країнами); 2) загальний (між великими секторами національної економіки : промисловістю, сільським господарством тощо); 3) особливий (поділ всередині секторів на окремі галузі і види виробництва); 4) одиничне (всередині підприємств на окремі підрозділи). Звичайно, одинична диференціація праці на підприємстві, пов’язана з незакінченим виготовлення якоїсь частини готового продукту, не може породжувати товарного обміну, Такий обмін виникає внаслідок інших видів поділу праці. Міжнародний поділ праці породжує зовнішню торгівлю, загальний та особливий – внутрішню торгівлю. По-друге, товарне господарство уявляє собою відкриту систему організаційно-економічних відносин. За умов тогварного виробництва працівники створюють корисні продукти не для власного споживання, а для продажу іншим людям. Весь обсяг новостворених речей за звичай виходить за межі кожної виробничої одиниці і надходить на ринок для задоволення попиту покупців. По-третє, товарному господарству притаманні непрямі, опосередковані зв’язки між виробництвом і споживанням.

Вони розвиваються за формулою : виробництво – обмін – споживання. Виготовлена продукція спочатку надходить на ринок для обміну на інші вироби чи на гроші й тільки потрім потрапляє у сферу споживання. Ринок підтверджує (або не підтверджує) необхідність виготовлення даного виду продукції. Саме за допомогою ринкового обміну встановлюються економічні відносини між виробниками і споживачами товарів. “Отже, розвиток поділу праці, відкритість і ринковий характер господарських зв’язків зняли ті перешкоди для прогресу економіки, на які прирікало її натуральне господарство. Потенційні можливості протилежного йому товарного виробництва такі, що йому властивий закон розширеного відтворення” . 3. Закон вартості – найважливіший закон товарного виробництва. Закон вартості завжди діє там і тоді, де і коли діє товарне виробництво. “Зміст закона виявляється в його трьох основних вимогах. 1. Вартість товару утворюється суспільно необхідними витратами праці, капіталу, знань, фізичних і духовних сил людини у процесі суспільно необхідної діяльності 2. Витрати, видатки на створення товару повинні відповідати суспільно необхідним нормам, перевищення яких веде до збиткової діяльності, а зниження – доодержання вищого прибутку. 3. Обмін товарів і послуг відбувається на засадах еквівалентності, на підставі обміну рівновеликих вартостей . Закон вартості відіграє велику роль у товарному виробництві, виступаючи його об’єктивним регулятором. Поряд з цим законом регулятивну функцію щодо товарного виробництва відіграють закон попиту, закон пропозиції, закон співвідношення попиту і пропозиції, становлячи разом механізм ринкового ціноутворення. Закон попиту полягає в тому, що між попитом і ціною встановлюється прямий зв’язок. Інакше кажучи, чим вище попит на даний товар, тим вище його ціна, тому що заради придбання товару покупці згідні сплатити вищу ціну. Закон пропозиції виявляється у протилежній залежності товару та його ціни. Чим більше пропозиція, чим більше даного товару на ринку, тим нижче його ціна. Таким чином, за товарного виробництва ціна виконує інформаційну функцію : якщо ціна товара на ринку вище за його вартість, то це інформує виробників, що товару вироблено недостатньо, що його реалізація вигідна, і тоді товаровиробники збільшать його виробництво. Якщо ж ціна товару нижче за його вартість, то це інформує виробників, що цього товару вироблено більше, ніж потрібно для задоволення попиту на нього. Тоді реалізація товару стає збитковою, і виробники роблять висновок, що необхідно скоротити виробництво. “Таким чином, закон вартості примушує виробників скорочувати чи припиняти виробництво одних товарів і збільшувати, розширяти виробництво інших. Регулюючи обсяг і розвиток виробництва, закон вартості регулює і обіг товарів. Таким чином, закон вартості у взаємодії з іншими законами виеонує функцію об’єктивного регулятора виробництва і обігу товарів і послуг” . Регулюючи товарне виробництво, закон вартості встановлює і підтримує його певну пропорційність. В ринковій економіці жоден державний орган не вказує виробникові скільки яких товарів треба виробляти.

Не забывайте о братстве людей и помните, что вам предназначено распространять по свету радостные известия о здоровье и силе и возвращать собратьев к матери-природе, лоно которой они покинули. Глава 3. Подсознательное мышление В нашей книге «Основы миросозерцания индийских йогов» мы обратили ваше внимание на различные планы мышления и, между прочим, на подсознательное мышление. Этот план мышления управляет, как мы говорили, ростом, питанием и действием физического тела: каждое действие всякого органа, всякой частицы и клетки находится под наблюдением и управлением этой части мышления. Подсознание никогда не спит, оно исполняет свои обязанности, пока умственные силы отдыхают во сне и покое. Эта подсознательная часть разума постоянно исправляет, возмещает, меняет, перерабатывает, уподобляет, выкидывает. На этом плане происходит поразительная работа тела без того, чтобы мы это осознали. Разумный труд клеточек, клеточных групп, ганглий и пр. находится под надзором этого плана мышления. В следующей главе мы дадим краткое описание этого удивительного мира клеточной жизни, существующего во всяком человеческом организме

1. Науково-технічний прогрес – основа розвитку виробництва

2. Гроші і їх роль у товарному виробництві

3. Капітал як економічна категорія товарного виробництва

4. Практические методы разработки и анализа товарной стратегии предприятия на основе внутренней вторичной информации

5. Виробництво товарної риби

6. Основи пристрою лазера і застосування його у військовій техніці
7. Праця як основа життєдіяльності та провідний чинник виробництва
8. Дослідницький метод опитування та методологічна основа його проведення

9. Організаційні основи фінансів виробництва. Оцінка фінансової стійкості

10. Науково-практичні основи аналізу банкрутства підприємства та шляхи його подолання

11. Виробництво та його роль в житті суспільства

12. Основы молекулярной биологии клетки

13. "Основы организации корабля" /Корабельный устав/

14. Основы ведения наступления подразделениями и частями

15. Гамма – каротаж. Физические основы метода

16. Межбанковские отношения на основе использования высоких технологий интербанковских телекоммуникаций

Гель Calgon "3030723", для cмягчения воды и предотвращения образования накипи, 1500 мл.
Гель для смягчения воды и предотвращения образования накипи 2 в 1. Нормативный срок годности товара 24 месяца с момента изготовления.
442 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Подушка "Волк Забивака", 30x33 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
471 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Таблетки для посудомоечных машин BIOMIO "BIO-TOTAL" с эфирным маслом эвкалипта, 30 штук.
Экологичные таблетки для посудомоечной машины 7-в-1 "BioMio" эффективно и деликатно, с заботой о посуде, удаляют самые стойкие
502 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

17. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации

18. Финансовые и правовые основы полного товарищества

19. ЛИЗИНГ: правовые основы и проблемы развития правового регулирования в РФ

20. Правовая охрана товарных знаков и знаков обслуживания

21. Основы конституционного права Франции

22. Основы конституционного строя Великобритании
23. Правовые основы государственной службы в зарубежных странах
24. Основы Конституционно-правового статуса субъектов РФ

25. Правовые основы взаимоотношений представительного и исполнительного органов местного самоуправления

26. Конституция – основной закон государства. Основы конституционного строя

27. Конституционные основы судебной власти

28. Отчет по учебно-ознакомительной практике (c правовыми основами местного самоуправления, формированием представительных и исполнительных органов власти, структурой и функциями органов местного самоуправления)

29. Финансовые основы местного самоуправления по законопроекту комиссии Козака

30. Основы местного самоуправления

31. Организационные основы проведения налоговых проверок

32. Основы делопроизводства (Контрольная)

Набор подарочный для новорождённого "Моя малышка".
Запечатлите мимолетные мгновения жизни Вашего ребенка с помощью необычного набора для новорождённого «Моя малышка». Рамка для
850 руб
Раздел: Прочие
Набор керамической посуды Disney "Холодное сердце. Эльза", 3 предмета (в подарочной упаковке).
Предметы набора оформлены красочными изображениями мультгероинями. Набор, несомненно, привлечет внимание вашего ребенка и не позволит ему
472 руб
Раздел: Наборы для кормления
Подставка для колец "Слоник", арт. 62258.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка с покрытием золотой краской), стекло. Товар не подлежит
365 руб
Раздел: Подставки для украшений

33. Понятие, назначение и правовая основа паспортной системы Российской Федерации

34. Правовые и нормативные основы труда

35. Основы права (вопросы к зачету)

36. Комментарии к основам законодательства Российской Федерации об охране труда

37. Организационно-правовые основы деятельности правоохранительных органов в области природопользования и охраны окружающей среды. Экологическая ответственность (Контрольная)

38. Режиссура "Кадр - основа аудиовизуального языка"
39. Основы социокультурного проектирования
40. Природа зла в человеке (на основе произведений писателей XIX века)

41. Семантическое поле страха на основе произведения Стивена Кинга "Цикл оборотня"

42. Граф А. А. Аракчеев. Современный взгляд на личность на основе анализа и сравнительной характеристики исторических источников и литературы

43. Раскол православия. Никонианство, как духовная основа прозападных преобразований в России

44. Космоцентризм как основа философии Древней Греции

45. Информационные технологии в экономике. Основы сетевых информационных технологий

46. Основы информационных технологий

47. Основы построения сетей

48. ПК на основе процессора INTEL 80286

Настольная игра "На память".
Следите за тем, в каком порядке загораются кнопки, а затем правильно повторите последовательность загоравшихся цветов! Отличная игра,
310 руб
Раздел: Прочие
Коляска для кукол "Лили".
4-х колесная коляска. Материал: высококачественная пластмасса. Возраст: с 3 лет. Размер: 27,5х36,5х49 см. Вес коляски: 600
380 руб
Раздел: Коляски прогулочные, трости
Шкатулка, 36x26x18 см (арт. 3871-RT-64).
Шкатулка очень удобна в использовании, и к тому же станет украшением вашего домашнего интерьера! Модель: 64. Оформление корпуса: ткань,
2717 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия

49. Платежная система на основе смарт-карт

50. Разработка АРМ на основе персонального компьютера для дома

51. Курсовая работа по основам программирования. Игра "Паровоз"

52. Учебник по основам PHP

53. Основы ПЭВМ

54. Разработка цикла лабораторных работ по основам работы в WINDOWS 2000
55. Основы автоматики и управления
56. Лабораторная работа №5 по "Основам теории систем" (Транспортные задачи линейного программирования)

57. Лабораторная работа №3 по "Основам теории систем" (Теория двойственности в задачах линейного программирования)

58. Лабораторная работа №6 по "Основам теории систем" (Решение задачи о ранце методом ветвей и границ)

59. Основы математики

60. Определение законов распределения случайных величин и их числовых характеристик на основе опытных данных. Проверка статистических гипотез

61. Физические и химические основы явлений наследственности

62. Гигиенические основы питания, как источник здоровья и нормального физического развития детей

63. Основы управления в ОВД

64. Зоотехнические основы воспроизводства стада

Горшок эмалированный с крышкой (с рисунком), 3 л.
Объем: 3 литра. Материал: эмаль. Дизайн деколи товара в ассортименте, без возможности выбора.
575 руб
Раздел: Горшки обычные
Органайзер для украшений "Little dress" (черный).
У вас много украшений? И все они, хранясь в коробке, частенько путаются между собой, теряются или гнутся? На помощь в решении проблемы
990 руб
Раздел: Подставки для украшений
Стол детский складной "Первоклашка. Осень".
Материал: металл, пластик. Размер столешницы: 600x450 мм. Высота стола: 580 мм. Возраст: от 3 до 7 лет.
820 руб
Раздел: Столики

65. Природные ресурсы - как основа функционирования мировой экономики

66. Основы педагогической системы святителя Иоанна Златоуста

67. Теоретические основы активизации познавательней деятельности младших школьников

68. Развитие нравственных отношений младшего школьника на основе творчества Д. Дефо, его книг о Робинзоне Крузе

69. Аудирование на основе коммуникативного подхода и его место в развивающем обучении

70. Развитие образной речи старших дошкольников на основе произведений и фольклорного жанра
71. Теоретические основы социально-педагогической работы с учащимися в микрорайоне
72. Основы промышленного рыболовства и технология рыбных продуктов

73. Доходы как финансовая основа хозяйственной деятельности торгового предприятия

74. Опорные конспекты по курсу "Основы Политологии"

75. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

76. Стекло и строительные материалы на основе органических вяжущих

77. Термодинамические характеристики расплавов на основе железа

78. Электротехника и основы электроники

79. Типовой расчет по основам светотехники

80. Расчет конденсационной турбины мощностью 165МВт на основе турбины-прототипа К-160-130-2 ХТГЗ

Фломастеры утолщенные "Jumbo", 36 цветов.
Фломастеры, вентилируемый колпачок, утолщенный трехгранный корпус. В наборе: 36 цветов.
829 руб
Раздел: Более 24 цветов
Ящик с ключевым замком, синий.
Размер (ВхШхГ) - 90х240х300 мм. Надежный корпус с удобной ручкой. Съемный лоток из ударопрочного пластика с 9 отделениями. Изготовлен из
1424 руб
Раздел: Прочее
Тортница с защелками.
Колпак тортовницы крепится к дну защелками. Сверху полиэтиленовая ручка, которая при необходимости вытягивается. Все это позволяет
333 руб
Раздел: Хлебницы

81. Лазеры. Основы устройства и применение их в военной технике

82. Основы автоматизации производственных процессов

83. Основы пайки

84. Основы промышленного рыболовства и технология рыбных продуктов

85. Основы стандартизации и сертификации

86. Конспект лекций по "Основам психотерапии"
87. Основы социальной информатики
88. Основы психологии

89. Психолого-педагогические основы и управление коллективом

90. Основы психологического консультирования

91. Основы самосовершенствования. Программа личностного роста

92. Основы психологии

93. Основы психологии

94. Физические основы проектирования оборудования микроэлектроники

95. Основы электроники

96. Основы теории цепей

Глобус Звездного неба диаметром 320 мм.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет один
1007 руб
Раздел: Глобусы
Набор детской складной мебели "Веселая азбука".
Детский комплект складной мебели подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких
1629 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Набор мебели для кухни "Коллекция".
Прекрасный набор кухонной мебели: стильный шкаф с необходимой техникой, раковиной, барной стойкой и холодильник. В набор так же входит
963 руб
Раздел: Кухни, столовые

97. Физико-математические основа радиоэлектронных систем

98. Теоретические основы радиолокации

99. Основы дискретизации и восстановления сигналов по теореме Котельникова


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.