Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Юридичні особи як суб

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

Національна Академія Внутрішніх справ України ФАКУЛЬТЕТ ЗАОчНОГО НАВчАННя Курсова робота з цивільного та сімейного права тема: Юридичні особи як суб’єкт цивільних правовідносин. Виконавець: м. Київ 1998 рік План. 1. Поняття юридичної особи та її ознаки. 3 2. Порядок виникнення, припинення та реорганізації 10 юридичних осіб. 3. Види юридичних осіб. 20 4. Список використаної літератури 31 1. Поняття та ознаки юридичної особи Суб’єктами цивільних правовідносин та носіями майнових та особистих немайнових прав і обов’язків можуть виступати не тільки фізичні особи, але й різні колективні утворення, а саме господарські товариства, підприємства і організації, виробничі та споживчі кооперативи та інші. Але для того, щоб мати можливість вступати у цивільні правовідносини і бути їх суб’єктами, ці колективні утворення наділяються за наявності певних ознак, так званим, статусом юридичної особи. На відміну від фізичних осіб, юридичні особи не є живими істотами і тому не мають природної волі, однак в них діє об’єднана людська воля і об’єднана людська сила в певному напрямі, зумовленому метою створення юридичної особи. В силу цього за юридичною особою і визнається можливість бути суб’єктом права. Юридична особа є самостійним суб’єктом правовідносин і існує незалежно від фізичних осіб, які її утворили, і хоча це колективне утворення і визнається суб’єктом правовідносин, однак як юридична особа вона може бути носієм лише таких прав і обов’язків, які не пов’язані з природними властивостями людей. Дія юридичної особи обумовлена товарно-грошовими відносинами, суспільним розподілом праці, необхідністю включення до цивільного обороту майна держави, кооперативів, громадських та інших організацій. Наділення підприємств і об’єднань майном, надання їм господарської самостійності є неодмінною передумовою здійснення господарського розрахунку, вчинення правових актів по реалізації продукції, розпорядження грошовими коштами, тобто виступу в обороті як самостійного суб’єкта цивільних прав і обов’язків. Поняття та ознаки юридичної особи розкриваються в ст.23 ЦК України: Юридичними особами визнаються організації, які мають відокремлене майно, можуть від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачами і відповідачами в суді, арбітражному суді або в третейському суді. З цього визначення можна виділити такі істотні ознаки юридичної особи: Організаційна єдність. Юридична особа — це колективне утворення, певним чином організований колектив людей (організація). Принципи формування цього колективу можуть бути різноманітними: укладення трудових договорів (контрактів) робітниками і службовцями з адміністрацією державного підприємства, добровільне об’єднання громадян на основі членства в кооперативі тощо. Але кожна організація характеризується наявністю певної системи істотних соціальних взаємозв’язків її членів, внутрішньою структурною і функціональною диференціацією. Наприклад, у складі кооперативу можуть створюватися структурні підрозділи, в тому числі територіальне відокремлені: відділення, цехи, майстерні, ательє, магазини та інші, що діють, як правило, на засадах колективного, сімейного або індивідуального підряду.

Структура кожного окремого кооперативу закріплюється його статутом. Проте незалежно від особливостей своєї внутрішньої структури кооператив у зовнішніх відносинах виступає як єдина організація. Наявність відокремленого майна. Кожна юридична особа має своє майно, відокремлене, по-перше, від майна членів трудового колективу даної організації; по-друге, від майна держави чи автономного утворення, адміністративно-територіальної одиниці; по-третє, від майна інших організацій, в тому числі вищестоящих органів. Майно кооперативних, інших громадських організацій і колективних утворень належить їм на праві власності. У державних підприємств є право повного господарського відання належним їм майном, а у державних установ — право оперативного управління (ст.38 Закону «Про власність»). Здійснюють його також і ті кооперативні та громадські організації — юридичні особи, які мають відокремлене майно, яке при цьому належить на праві власності кооперативу чи громадській організації, що їх створили. Виступ у цивільному обороті від свого імені. Кожна юридична особа має своє найменування (ім’я). Від свого імені вона набуває майнових і особистих немайнових прав і несе обов’язки, вступаючи в різноманітні цивільно-правові відносини з іншими організаціями та громадянами. Інші особи можуть діяти від імені юридичної особи тільки за її згодою (наприклад, на основі довіреності). Так, спілка (об’єднання) кооперативів може представляти інтереси кооперативу і діяти від його імені у відповідних державних та інших органах, а також в міжнародних організаціях. Здатність нести самостійну майнову відповідальність. Здатність організації від свого імені брати участь у цивільних правовідносинах, самостійно набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов’язки зумовлює і самостійну майнову відповідальність юридичної особи за своїми зобов’язаннями. Відповідно до ст.203 ЦК України: В разі невиконання або неналежного виконання зобов’язання боржником він зобов’язаний відшкодувати кредиторові завдані цим збитки. Під збитками розуміються витрати, зроблені кредитором, втрата або пошкодження його майна, а також не одержані кредитором доходи, які він одержав би, якби зобов’язання було виконано боржником. Формою цивільно-правової відповідальності юридичних осіб є також неустойка, відповідно до ч. І ст.179 ЦК України: Неустойкою (штрафом, пенею) визнається визначена законом або договором грошова сума, яку боржник повинен сплатити кредиторові у разі невиконання або неналежного виконання зобов’язання, зокрема у разі прострочення виконання. Юридична особа відповідає по своїх зобов’язаннях належним їй (закріпленим за нею) майном, на яке за ст.7 Закону «Про власність», ст.32 ЦК та іншими актами законодавства України може бути звернене стягнення. Держава не відповідає по зобов’язаннях державних організацій, які є юридичними особами, а ці організації не відповідають по зобов’язаннях держави. Умови і порядок відпуску коштів на покриття заборгованості установ та інших державних організацій, що перебувають на державному бюджеті, якщо ця заборгованість не може бути покрита за рахунок їх кошторису, встановлюються законодавчими актами (ст.3

3 ЦК). Відповідно до п.3 ст.39 Закону «Про власність» державна установа (організація) відповідає по зобов’язаннях грошовими коштами, які є в її розпорядженні. При недостатності коштів відповідальність по зобов’язаннях державної установи несе власник відповідного майна (держава чи автономна республіка, адміністративно- територіальна одиниця). Державна, кооперативна або інша громадська організація не відповідає по зобов’язаннях підприємства, що входить до її складу і є юридичною особою, а це підприємство не відповідає по зобов’язаннях організації, до складу якої воно входить. У цивільному законодавстві чітко розмежовується відповідальність кооперативного об’єднання (спілки) і кооперативних організацій, що входять до його складу, а також відповідальність державно-кооперативної або громадської організації та її членів. Для окремих видів кооперативних організацій законом або їхніми статутами може бути передбачена відповідальність членів кооперативної організації по її зобов’язаннях (ст. ст. 35—36 ЦК України). Здатність бути позивачем або відповідачем в суді, арбітражному чи третейському суді. Широка участь господарських організацій в майнових і особистих немайнових відносинах, можливість покладення на них цивільно-правової відповідальності за порушення зобов’язань, заподіяння майнової шкоди іншим особам спричиняють потребу в захисті порушених цивільних прав, а у зв’язку з цим і необхідність звернення з позовом до суду, арбітражного чи третейського суду. Іншими словами, юридична особа стає стороною позивачем або відповідачем у цивільному, арбітражному процесі або третейському розгляді цивільною спору. Згідно з ч. 2, ст.102 ЦПК України: Сторонами у цивільному процесі можуть бути державні підприємства, установи, організації, колгоспи, інші кооперативні організації, їх об’єднання, інші громадські організації, що користуються правами юридичної особи. Сторонами у спорах, які розглядаються арбітражним судом, можуть бути підприємства, установи та організації, які є юридичними особами, а також їхні вищестоящі органи, інші державні органи (ст. 1 Арбітражного процесуального кодексу України). Оскільки в третейському суді розглядаються спори, віднесені до компетенції арбітражного суду, то сторонами в них можуть бути лише організації, наділені правами юридичної особи. Всі зазначені ознаки (риси) юридичної особи взаємообумовлені і повинні розглядатися в єдності, сукупності, бо лише разом вони розкривають суть юридичної особи. До ознак юридичної особи відносять іноді право організації мати рахунок в банку, круглу печатку тощо. Але ці ознаки не є істотними, вони другорядні, похідні. Адже коли організація створена і вже існує як юридична особа, то вона в силу закону повинна звернутись до установи банку із заявою про відкриття рахунку для зберігання своїх коштів і проведення безготівкових розрахунків з іншими організаціями. Цей обов’язок стає вже елементом цивільної правосуб’єктності організації як юридичної особи. 1.1. Правоздатність юридичної особи Як суб’єкт майнових і особистих немайнових відносин юридична особа наділяється цивільною правоздатністю та дієздатністю.

Зставляючи ц критер, вчений вирзнив три основн форми вияву епчного ракурсу та епчно дистанц: 1) суб'кт перебува на зовншнй щодо зображуваного позиц (не виявля сво участ в зображуваному, перебува поза його межами, не висловлю свого ставлення; розповдь про минул под з значним часовим нтервалом, вдсторонена оповдь вд третьо особи); 2) суб'кт знаходиться на внутршнй щодо зображуваного, але зовншнй щодо нших персонажв розповд позиц, тобто вн  очевидцем, свдком, спостергачем подй, в яких вн сам участ не брав (оповдь бльш емоцйна, деталзована, але без розкриття внутршнього свту персонажв, а лише припущення про хн думки, вдчуття, емоц; можуть висловлюватись припущення, здогади, власн спостереження, але оповдь вдсторонена, переважно вд третьо особи); 3) суб'кт знаходиться на внутршнй щодо зображуваних подй та нших персонажв оповд позиц, тобто сам виступа одним з учасникв  оповда про себе (оповдь суб'ктивна, емоцйна з яскраво вираженою

1. Юридичні особи як суб’єкти цивільних прав

2. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

3. Громадяни як суб’єкти трудового права

4. Обласні державні адміністрації як суб’єкт адміністративного права

5. Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України

6. Україна, як суб’єкт міжнародного економічного права
7. Організація та об’єднання роботодавців як суб’єкти соціального партнерства
8. Представництво і довіреність як спосіб здійснення суб’єктивного права і виконання юридичного обов’язку

9. Міжнародний досвід юридичної відповідальності аудиторів перед третіми особами

10. Підприємство як основний суб’єкт реалізації нововведень

11. Грибы - особое царство живой природы

12. Марш в особых условиях

13. Третьи лица и установление фактов в особом производстве

14. Міграція робочої сили (юридичний аспект) (WinWord 97 (на укр языке))

15. Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики)

16. Поэты второй половины XIX века, Яков Петрович Полонский

Подгузники Merries для новорожденных, 0-5 кг, 24 штуки.
Изготовлены из чистого хлопка, гладкого как шёлк и очень мягкого на ощупь. Благодаря мягкой пористой текстуре воздух проникает к коже.
347 руб
Раздел: 0-5 кг
Шторка антимоскитная, бежевая.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
352 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Трос буксировочный "Stels", 10 тонн, 2 крюка (сумка на молнии).
Тросы буксировочные изготовлены из морозоустойчивого авиационного капрона. Не подвержены воздействию окружающей среды (резкому изменению
388 руб
Раздел: Буксировочные тросы

17. Особые формы воспалительных заболеваний щитовидной железы

18. Особо опасные инфекции

19. Системы цифрового видеонаблюдения при организации охранных структур на особо охраняемых объектах

20. Красная книга. Закон об особо охраняемых территориях.

21. Медитация как особое психотехническое средство

22. Приватизація як засіб припинення державної власності
23. Особое государство или провинция империи: проблема государственно-правового статуса Финляндии
24. Взаимодействие органов предварительного следствия,дознания и экспертно-криминалистических подразделений при расследовании особо тяжких преступлений

25. Взаимодействие органов предварительного следствия,дознания и экспертно-криминалистических подразделений при расследовании особо тяжких преступлений

26. Образ Чипки по роману Панаса Мирного Хiба ревуть воли, як ясла повнi

27. Особость архетипов женского/девичьего успеха в русской сказке

28. Особая роль образа Рахметова в романе Н.Г. Чернышевского "Что делать?"

29. Ідейно-тематичний перегук поезії 20-х і 60-х років ХХ ст. як втілення генетичної спадкоємності ренесансних поколінь

30. Ідейно-тематичний перегук поезії 20-х і 60-х років ХХ ст. як втілення генетичної спадкоємності ренесансних поколінь

31. Экспресс диагностика особо опасных инфекций

32. Планування як функція менеджменту

Светильник с датчиком света и движения "Майти лайт".
К сожалению, не всегда при ремонте и проектировании можно предугадать, где Вам понадобится установка светильника. Светильник с датчиком
405 руб
Раздел: Ночники
Игольчатый конструктор "Bloko". 50 деталей в тубе.
Европейский производитель конструкторов Bloko представляет инновационную разработку для обучения детей конструированию с раннего возраста.
1050 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "Тайны моря".
Настольная игра «Тайны моря» — простая и веселая игра 2 в 1 для всей семьи. Отправляйтесь на поиски несметных сокровищ, которые скрывает
315 руб
Раздел: Прочие

33. Двунадесятые праздники и их особые песнопения

34. Виховання у сім’ї як першооснова розвитку дитини як особистості

35. Банк как особый участник налоговых правоотношений

36. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

37. Особые бредовые психозы позднего возраста (параноиды жилья)

38. Виховання дитини як важливий етап розвитку особистості
39. Мифы как особая форма миропонимания (мифы Древней Греции)
40. Іслам як монотеїстична релігія

41. Социальная работа как особый вид деятельности

42. Контракт как особая форма коллективного договора

43. Застосування застави як запобіжного заходу в кримінальному процесі

44. Субєктивна сторона складу злочину

45. Філософська культура особи та її суспільна значущість

46. Податки з юридичних осіб

47. Особые случаи глобальной экологии (экологический терроризм и военная экология)

48. Адам Сміт як економіст

Тетрадь на резинке "Elements", А5, 120 листов, клетка, зеленая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: А5. Количество листов: 120, в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: зеленый.
328 руб
Раздел: Прочие
Фломастеры "Замок", 24 цвета.
Количество цветов: 24. Профиль корпуса: круглый корпус. Вид фломастеров: стандартные.
379 руб
Раздел: 13-24 цвета
Настольная игра "Set" (Сет).
Настольная игра «Сет» состоит из 81 карты. На картах нарисованы простые фигуры, обладающие четырьмя характеристиками. Игрокам нужно
754 руб
Раздел: Карточные игры

49. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

50. Юридична деонтологія

51. Лексеми з суфіксами суб’єктивної оцінки у романі М.Г.Івасюка Балада про вершника на білому коні

52. К вопросу об особой публично-властной природе суда

53. Булгаков Яков Иванович

54. Брюс Яков Вилимович
55. Яков Васильевич Толмачев (1779—1873)
56. Яков Перельман: штрихи к портрету

57. Калининградская область - особая экономическая зона

58. Право власності юридичних осіб

59. Активи як найважливіший об’єкт бухгалтерського обліку укр

60. Казка як жанр

61. Пошук ідеалів і пpоблема вибоpу в pомані Панаса Миpного "Хіба pевуть воли, як ясла повні?"

62. Яков I и Роберт Филмер: политическая доктрина абсолютизма

63. Хуан Гойтисоло. Особые приметы

64. Понятие «особо опасные инфекции» (ООИ)

Набор из 6 фигурок "Дикие животные Севера", арт. PH020406A15.
Этот набор игрушечных животных будет очень кстати, когда мальчик решит устроить импровизированный заповедник. В комплект входят 6 фигурок
396 руб
Раздел: Дикие животные
Набор для творчества "Топиарий новогодний" (26 см).
В набор входит: 1. Пенопластовые заготовки: шар диаметром 6 см. и диаметром 2 см. (10 штук). 2. Разноцветные листы FOM EVA и готовая
475 руб
Раздел: Поделки по созданию предметов из пластика, полимеров, стекла
Шарики пластиковые, цветные, 100 штук.
Пластиковые шарики - веселая игра для малышей, ими можно играть где угодно - дома, на улице, в детском саду, наполнять детский манеж,
638 руб
Раздел: Шары для бассейна

65. "Абхідхармакоша" Васубандху як джерело уявлень про час, простір і карму

66. "Дзеркало тижня" як суспільно-політичний щотижневик

67. Право на особое мнение

68. Геоэкологический мониторинг: исследование контролируемых параметров особо охраняемых территорий

69. Виникненя естетики як науки в середині ХVIII ст.

70. Комічне як соціокультурна реальність
71. Операції, які здійснюють банки
72. Організація депозитних операцій комерційними банками з фізичними особами

73. Іпотечне кредитування як механізм залучення фінансових ресурсів для підприємницької діяльності

74. Банки як учасники ринку ціних паперів

75. Вклади та депозити банків як головне джерело банківських ресурсів

76. Мікробний антогонізм як основа використання антибіотиків

77. Поняття системи як наукового терміну

78. Історія розвитку анатомії як науки

79. Фінансова підтримка - як складова частина розвитку сільськогосподарських підприємств

80. Облік розрахунків з підзвітними особами в бюджетних установах

Игрушка деревянная ALATOYS "Сортер".
Оригинальная деревянная конструкция представляет собой яркий привлекающий детское внимание сортер, включающий в себя 12 разноцветных
443 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Набор для проведения раскопок "Dino Excavation. Динозавры".
Набор "Трицератопс и Брахиозавр" из серии Dino Excavation создан специально для детей, интересующихся палеонтологией. В
373 руб
Раздел: Археологические опыты
Рюкзак для старших классов "Совы", черный, 41x32x14 см.
Рюкзак для старших классов, студентов, молодежи. 1 основное отделение, 1 дополнительный карман. Материал: водоотталкивающая ткань. Широкие
621 руб
Раздел: Без наполнения

81. Ревізія як елемент методу економічного контролю

82. Баланс, рахунки і подвійний запис як основні методичні прийоми бухгалтерського обліку

83. Военная служба, как особый вид государственной службы

84. Тушение пожаров в условиях особой опасности для личного состава

85. Особо охраняемые территории Карельского перешейка на примере Юнтоловского регионального комплексного заказника

86. Кримські гори як фізико-географічний район
87. Машинобудування як галузь важкої промисловості
88. Адміністративна відповідальність юридичних осіб за порушення податкового законодавства

89. Актуальні проблеми правового захисту суб’єктів господарювання

90. Громадські організації як вид об’єднань громадян

91. Державне регулювання інвестицій в людський капітал як фактор інтелектуального розвитку суспільства

92. Державотворення як визначальна складова сучасного та майбутнього у розвитку України

93. Екологічне право як галузь права

94. Застосування права як особлива форма його реалізації

95. Захист прав та інтересів господарюючих суб’єктів. Господарські зобов’язання

96. Земли особо охраняемых территорий и объектов

Пакеты фасовочные, 10(+8)x27 см (1000 штук).
Область применения: расфасовка, упаковка продуктов питания и товаров народного потребления как на производстве, так и в быту. Размер:
306 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Самоклеящиеся этикетки, A4, 105x74 мм, 8 этикеток на листе.
Формат: А4. Размер: 105x74 мм. В комплекте: 100 листов (на 1 листе 8 этикеток).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Защита от включения конфорок плиты, 4 штуки, прозрачный.
Защита на колпачки газовой плиты. Рукоятки не должны превышать 50 мм в диаметре, а расстояние между ними не меньше 67 мм.
605 руб
Раздел: Безопасность ребенка

97. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи

98. Методи захисту прав суб’єктів господарювання

99. Обмеження волі як вид кримінального покарання


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.