Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Физика Физика

Дослідження електричного кола змінного струму з паралельним з’єднанням віток

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

Робота 7. Дослідження електричного кола змінного струму з паралельним з’єднанням віток 7.1 Мета роботи Дослідити режим роботи електричного кола з паралельним з’єднанням котушки індуктивності і ємності при різних частотах, вивчити вплив С і L на явище резонансу струмів та його використання для регулювання коефіцієнта потужності. 7.2 Короткі теоретичні відомості На відміну від кола з послідовним з’єднанням, в якому через всі елементи протікає однаковий струм, в колах з паралельним з’єднанням віток однаковою буде напруга, яка прикладається до паралельних віток. Тому метою досліджень будуть струми, які протікають у вітках. Рис. 7.1. На прикладі кола, яке складається із паралельно включених індуктивної котушки з індуктивністю L і активним опором R1 та ємності С, можна встановити на підставі векторної діаграми зв’язки між напругою живлення U і струмами і, і1, іС (рис. 7.1). До кожної вітки цього кола прикладена напруга U. Тому побудову векторної діаграми починають з вектора напруги . Довжина вектора струму  буде дорівнювати                /7.1/ бо R1 і xL= ωL з’єднані послідовно. Відкладають цей вектор відносно вектора  під кутом          /7.2/ Побудований таким чином вектор  розкладають на дві складові: активну складову Ia =I1cosφ1 і реактивну IL=I1si φ1, як показано на рис.7.2. Модуль вектора струму  знаходять за формулою          /7.3/ Вектор струму  буде випереджати вектор напруги  на кут . Струм в нерозгалуженій частині кола буде дорівнювати геометричній сумі струмів у вітках, тобто Довжина цього вектора             /7.4/ а кут між векторами  і  знаходять із векторної діаграми або за формулою                /7.5/ Для дослідження впливу параметрів R, L і C на струми у вітках необхідно в рівнянні /7.4/ струми виразити через напругу і опори. Активна складова струму першої вітки              /7.6/ де  – активна провідність першої вітки,  згідно векторної діаграми, наведеної на рис. 6.3, б. Реактивна складова струму першої вітки                  /7.7/ де  – реактивна індуктивна провідність першої вітки. Струм у другій вітці ,                 /7.8/ де bC – реактивна ємнісна провідність другої вітки. Підставивши в /7.4/ замість струмів у вітках вирази згідно формул /7.6/, /7.7/ і /7.8/, одержимо                      /7.9/ де Y – повна провідність кола. Узагальнюючи викладену методику на коло з паралельним з’єднанням віток, можна записати, що активна провідність кола ;                      /7.10/ реактивна індуктивна провідність кола                         /7.11/ і реактивна ємнісна провідність кола                      /7.12/ де і – номер вітки кола (і=1, 2, , ). Повна провідність кола  /               7.13/ Отже, за аналогією з /7.9/ закон Ома для кола з паралельним з’єднанням елементів або віток має вид I=YU.                 /7.14/ & bsp; На підставі рівняння /7.13/ можна зробити висновок, що характер струму в колі з паралельним з’єднанням віток залежить не тільки від величини опорів, але і від співвідношення між провідностями bL і bC. При bL &g ; bC струм IL &g ; IC і повна провідність буде мати активно-індуктивний характер.

Струм в нерозгалуженій частині кола, наведеного на рис. 7.1, буде відставати за фазою від напруги, як показано на векторній діаграмі (рис. 7.3, а). При bL &l ; bC струм IL &l ; IC і повна провідність кола буде активно-ємнісною. Струм в нерозгалуженій частині буде випереджати за фазою напругу, як показано на векторній діаграмі (рис. 7.3, б). При bL = bC струм IL = IC, провідність кола стає рівною активній провідності (Y=g). Струм в нерозгалуженій частині кола співпадає за фазою з напругою і визначається лише активною провідністю. Це явище називається резонансом струмів. Воно зумовлене обміном енергією магнітного поля котушки індуктивності з енергією електричного поля конденсатора. Цей обмін відбувається з частотою 2ω і не зв’язаний з джерелом напруги. При резонансі струми IL і IC можуть значно перевищувати струм в нерозгалуженій частині кола, як показано на векторній діаграмі (рис. 7.3, в), і тому резонанс в колі з паралельним з’єднанням називають резонансом струмів. Для електричних кіл з паралельними вітками умовою резонансу струмів є умова            /7.15/ Для кола, наведеного на рис. 7.1, умовою резонансу є  або               /7.16/ Із рівняння /7.16/ слідує, що резонансу в колі можна досягнути зміною частоти ω, індуктивності котушки L або ємності С. Якщо L і С сталі величини, то частота, при якій виникає явище резонансу, називається резонансною частотою і позначається ω0. Згідно з /7.16/ резонансна частота                       /7.17/ На відміну від кола з послідовним з’єднанням R, L і С елементів, в якому власна частота коливань  в колі з паралельним з’єднанням ω0 залежить не тільки від L і С, а також від активного опору R. Із /7.17/ слідує, що &g ; ω0 і тільки за умови R1=0 =ω0 . При незмінних ω і L часто добиваються резонансу зміною С, і це буде за умови                    /7.18/ Рівняння /7.18/ показує, що активний опір R1 призводить до зменшення С0 у порівнянні з випадком, коли R1 = 0 (). Часто в радіотехніці добиваються виникнення резонансу зміною індуктивності котушки L при сталих значеннях  і С. У цьому випадку згідно рівняння /7.16/ резонанс наступить при .                /7.19/ Слід відмітити, що при резонансі стосовно до джерела напруги коло веде себе так, ніби реактивних провідностей bL і bC немає. Рис. 7.4 Це зумовлене тим, що реактивні струми IL і IC знаходяться у протифазі (зсунуті в часі на кут π), тобто сума миттєвих значень цих струмів дорівнює нулю. На рис. 7.4 наведені залежності I, I1, IC і φ=f(ω), із яких видно, що струм в нерозгалуженій частині кола змінюється за параболічним законом, а струм в конденсаторі – за законом гіперболи. Потужності, які споживають елементи кола, визначають за такими формулами: активна        /7.20/ реактивна          /7.21/ і повна     /7.22/ Електричні кола з паралельним з’єднанням віток знайшли широке застосування в різних галузях електротехніки та електроніки. Це пояснюється тим, що при належній добротності вони характе- ризуються досить ефективними фільтраційними властивостями. В силових електротехнічних установках паралельне під’єднання конденсаторів до вітки з активно-індуктивним опором (асинхронний двигун) підвищує коефіцієнт потужності (cosφ), що призводить до зменшення споживання електроенергії.

7.3 Програма роботи 1. Дослідити резонанс струмів при зміні частоти. 2. Дослідити резонанс струмів при зміні ємності. 3. При сталих значеннях  і С визначити експериментально величину індуктивності котушки, при якій виникає резонанс. Оцінити вплив опору котушки R1 на величину L0. 4. Побудувати векторні діаграми струмів для частот ,  і . 5. Побудувати на одному графіку залежності І, ІL, ІС, Y і . 7.4 Опис лабораторної установки Лабораторна робота проводиться на лабораторному стенді УИЛС. Для виконання роботи використовують:   - джерело змінної напруги з регульованою частотою;   - блок індуктивностей;   - блок ємностей;   - цифрові вимірювальні прилади для вимірювання напруги, струму і частоти.   Напругу джерела живлення змінюють ручкою “Напряжение”, а її частоту - ручками “Частота” дискретно і плавно.   Дослідження кола виконується за схемою, наведеною на рис.7.5. Вимірювання частоти здійснюють приладом 4372, а напругу і струм -цифровими приладами. Рис.7.5 7.5 Порядок виконання роботи 1. На набірному полі стенда складають електричне коло, зображене на рис.7.5. Опором R1 буде опір котушки індуктивності. Величини індуктивності (регульованої і нерегульованої) і ємності (регульованої і нерегульованої) задаються викладачем. Напругу живлення виставляють в межах 10.20 В із умови, щоби струми у вітках не перевищували значень, вказаних на котушках і конденсаторах. Виставлену напругу підтримують незмінною під час всіх дослідів. Після на місце перемички П1 під’єднують міліамперметр. Змінюючи частоту ступінчасто та плавно і спостерігаючи за показом міліамперметра, добиваються резонансу, якому буде відповідати мінімальне значення струму І0. Резонансну частоту необхідно виміряти з максимальною точністю. Для цього, плавно регулюючи частоту, декілька разів перейти точку мінімуму частотної характеристики кола. Далі вимірюють струми у вітках і результати вимірювань заносять в четвертий рядок табл.1. Повторити вимірювання на трьох частотах менших і на трьох більших від резонансної. 2. Залишивши незмінною величину вхідної напруги, виставити її частоту f = 1000 Гц. Змінюючи ступінчасто і плавно ємність блока конденсаторів, добитись резонансу у колі на цій частоті. Записати величину ємності і значення струмів. Повторити вимірювання при трьох значеннях ємності менших и при трьох значеннях більших від резонансної. Результати вимірювань записати в табл.1. Таблиця 1 № з/п Умови дослідів Вимірювання Обчислення U B f Гц I мА I1 мА IС мА C мкФ Y Сім ук Сім g1 Сім bL Сім bC Сім P Вт S ВА cos 1 U, C, L = co s ; f = var & bsp; 2 & bsp; 3 & bsp; 4 & bsp; 5 & bsp; 6 & bsp; 7 & bsp; 1 U, f, L = co s ; C= var & bsp; 2 & bsp; 3 & bsp; 4 & bsp; 5 & bsp; 6 & bsp; 7 & bsp; 3. Не змінюючи напруги і частоти, виставити ємність . Потім необхідно підібрати таку індуктивність L0 із блока індуктивностей, при якій виникне в колі резонанс струмів. Якщо наявних котушок індуктивностей недостатньо для режиму резонансу, то треба змінити величину ємності і пошук повторити. При резонансі виміряти струми І, І1 і ІС, визначити С, сумарний опір котушок  та  і занести їх значення до звіту.

СкапотуватиP вд термну «капотаж»: аваря, коли лтак, рухаючись по земл, або автомобль, перекидаться через носову (моторну) частину. ШтопорP круте зниження лтака (планера) по гвинтовй трактор з одночасним самообертанням лтального апарата навколо поздовжньо ос. Кубова спдницяP спдниця яскраво-синього кольору. Пряма наводка. Вперше надруковано в газ. «Радянська Украна».P 1944.P 3Pберез. Податься за виданням: Зентка.P К.: Радянський письменник, 1947.P С.P1520. Географя. Вперше надруковано в журн. «Перець».P 1944.P P20.P С.P2. Податься за виданням: Зентка.P С.P1520. Грнич поклади, як про те свдчать найновтнш геологчн дослдження, складаються в основному з арйсько породи. По-нмецькомуP труппенберг, а по-нашому падлогори.P Автор сатирично обгру геологчний термн «порода» для висмювання расистсько теор про арйське походження нмецько нац, а також, контамнуючи укранське слово «труп»  нмецьке «Berg» (гора), говорить про масов жертви солдатв гтлервсько арм. Ковпак Сидр Артемович (18871967)P радянський державний дяч

1. Методи і способи вимірювання діагностичних параметрів

2. Погляди на мораль, зміни у вимірюванні цінностей

3. Комп’ютерний засіб вимірювання тиску і температури у кліматичній камері

4. Досвітня експлуатація засобів вимірювання

5. Методи нормування складових інструментальної похибки вимірювань

6. Оцінка результату і похибки прямих вимірювань
7. Основи теорії похибок вимірювань
8. Автоматизована система вимірювання удою молока

9. Вимірювання температури

10. Пристрій для вимірювання температури та артеріального тиску

11. Вимірювання відносної вологості повітря

12. Побудова амперметру та вольтметру. Методи вимірювання фазового зсуву

13. Мікропроцесорна система вимірювання рівня рідини

14. Генетичні особливості мікроорганізмів

15. Особливості компаративних фразеологізмів

16. Лікувальна фізична культура в системі реабілітації хворих з сердечно-судинними захворюваннями

Кружка "Лучшая Бабушка в мире", с рисунком.
Качественные керамические кружки с оригинальным рисунком, выполненным в процессе производства (подглазурное нанесение). Упаковка: белый
372 руб
Раздел: Кружки
Пистолет с мыльными пузырями "Щенячий патруль", со звуком.
Пистолет с мыльными пузырями "Щенячий патруль" от компании 1 Toy обязательно порадует поклонников знаменитого одноименного
371 руб
Раздел: Щенячий патруль (Paw Patrol)
Универсальные сменные пакеты для дорожного горшка, 15 штук.
Отправляясь с ребенком в путешествие, важно позаботиться о том, чтобы под рукой всегда был горшок для малыша. С дорожными горшками
328 руб
Раздел: Прочие

17. Перевірка закону Ома при аналізі послідовних кіл змінного струму

18. Стан системної гемодинаміки при сполучній дії на організм компонентів шахтного вибуху і електричного струму

19. Розрахунок лінійного електричного кола символічним методом в режимі синусоїдального струму

20. Монетарний режим таргетування обмінного курсу - сутність та зміст

21. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

22. Види електричних травм. Розподіл виробництва за ступенем пожежної безпеки
23. Американський структуралізм (дескриптивізм) та Генеративізм – історичні течії лінгвістики
24. Дослідження вебер-амперних характеристик магнітних кіл постійного струму

25. Розрахунок кіл несинусоїдного струму

26. "Золотий вік" російської літератури. Романтизм, реалізм

27. Діагностичне і прогностичне значення та лікування запально-деструктивних змін слизової оболонки гастродуоденальної зони хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки після антигелікобактерної терапії

28. Застосування синусоїдальних модульованих струмів в лікуванні хворих на гіпертонічну хворобу з супутнім синдромом апное уві сні

29. Зміни структурно-функціональних властивостей кісткової тканини у дітей із хронічним пієлонефритом та їхня корекція на різних етапах реабілітації

30. Лібералізм

31. Теорія електричних і електронних кіл

32. Електричний струм у вакуумі

Счеты большие "Mapacha".
Благодаря этим красочным счётам малыш очень быстро научится считать! Счёты оснащены 10-ю осями, на каждой из которых расположено по 10
800 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Доска магнитно-маркерная.
Доска напольная в деревянной некрашеной раме, азбука и цифры на магнитах, маркер. Доска двухсторонняя, с одной стороны "белая"
1619 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Кружка керамическая "FIFA 2018", 650 мл.
Объем: 650 мл. Материал: керамика.
880 руб
Раздел: Кружки, посуда

33. Механізм фінансової стабілізації в умовах ринкової трансформації

34. Определение параметров детонации заряда ВВ

35. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

36. Брежнев Л.И.: человек и политик

37. Л.А.Кацва "История России с Древних Времен и до ХХ Века"

38. Переводы по английскому языку из учебника Л.Н. Адрианова
39. Лекции Л. И. Городнего по лексикологии английского языка
40. Этнология Л.Н. Гумилева

41. Религиозная трагедия Л.Н. Толстого

42. Спор Иуды Искариота с Иисусом Христом в рассказе Л.Н.Андреева "Иуда Искариот"

43. Русские критики о Л.Н. Толстом

44. Диалектика души у художника А.М. Шилова и писателя Л.Н. Толстого

45. Любимые страницы романа Л.Н. Толстого "Война и Мир"

46. Роль эпизода в романе Л.Н. Толстого "Война и Мир"

47. Высший свет в изображении Л.Н. Толстого (по роману "Война и мир")

48. «Семейная идея» Л. Н. Толстого

Активный порошок для посудомоечных машин "Paclan Brileo", 2,5 кг.
Активный порошок для посудомоечных машин. Разлагает крахмал: картофель, паста, каши и белки (молочные продукты, мясо).
515 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Чайник со свистком ЕМ-25001/17, (2,5 л).
Внешнее высокопрочное японское эмалевое покрытие. Внутреннее эмалевое покрытие, устойчивое к воздействию пищевых кислот. Зачерненное дно с
979 руб
Раздел: Чайники эмалированные
Автокресло Еду-Еду "KS-516 Lux" с вкладышем (цвет: синий, принт: графити, 9-36 кг).
Для всех родителей очень важно обеспечить безопасность и комфорт во время поездки своему ребенку. В этом нам поможет детское автокресло
3873 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)

49. Партизанское движение в произведение Л. Н. Толстого "Война и мир"

50. Лекции Л. И. Городнего по лексикологии английского языка

51. Русский народ как идеал Л. Толстого (по "Исповеди", художественным произведениям и публицистике)

52. Анализ финала Первой сонаты Л. Бетховена

53. Л.Д. Троцкий

54. Древняя Русь и Великая Степь по книге Л.Н. Гумилева "Древняя Русь и Великая Степь"
55. Концепция Л.Н. Гумилева "Этногенез и биосфера земли" и ее значение в развитии философии истории
56. Рецензия на монографию по истории Н.Л. Пушкарева "Женщины Древней Руси"

57. Оценивание параметров и проверка гипотез о нормальном распределении (WinWord, Excel)

58. Саркоптоз свиней (Комплекс лікувально – профілактичних заходів при саркоптозі свиней в ТзОВ "Надія" Хотинського району Чернівецької області)

59. Педагогические взгляды Л.С.Ауэра

60. О революции и контрреволюции в 1917 году (роль Л.Г. Корнилова)

61. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

62. Измерение параметров лазеров

63. Выбор материала и расчет параметров обделок вертикальных столов метрополитенов

64. Разработка схемы автоматического регулирования и контроля параметров управления методической печи

Дневник школьный "Пробка", цвет обложки бирюзовый.
Формат: А5+ (210х170 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: тонированный офсет 70 г/м2. Способ крепления блока:
362 руб
Раздел: Для младших классов
Игрушка деревянная ALATOYS "Сортер".
Оригинальная деревянная конструкция представляет собой яркий привлекающий детское внимание сортер, включающий в себя 12 разноцветных
443 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Набор для проведения раскопок "Dino Excavation. Динозавры".
Набор "Трицератопс и Брахиозавр" из серии Dino Excavation создан специально для детей, интересующихся палеонтологией. В
373 руб
Раздел: Археологические опыты

65. Обзор методов и способов измерения физико-механических параметров рыбы

66. Выдающиеся психологи Отечества. Выготский Л.С. (1896-1934)

67. Исследование возможности использования эффекта автодинного детектирования в генераторах на диоде Ганна для контроля параметров вибрации

68. Контроль динамических параметров ЦАП

69. Исследование взаимосвязи электрофизических параметров кремния полученного методом карботермического восстановления от технологии его получения

70. Моделирование дискретной случайной величины и исследование ее параметров
71. Духовное послание Л.Толстого сквозь призму новой религии Бахаи
72. П.Л. Лавров: субъективный метод в социологии

73. П. Л. Шиллинг и его телеграф

74. Основные параметры, характеризующие состояние рабочего тела

75. Смысл жизни по С.Л.Фpанку

76. Философия Г. Гегеля и Л. Фейербаха

77. Философия Л.Н.Толстого

78. Материализм Л.Фейербаха

79. Основные экономические параметры строительного предприятия

80. Нахождение параметров модели

Багетная рама "Stella" (золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
868 руб
Раздел: Размер 30x40
Папка-портфель пластиковая, А4, синяя (390x320 мм, 4 отделения, усиленная ручка).
Папка-портфель изготовлена из прочного пластика толщиной 0,9 мм. Габаритные размеры, превышающие стандартные, позволяют свободно размещать
507 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Набор чернографитовых карандашей "Art", 12 штук.
Набор чернографитовых карандашей содержит 12 заточенных карандашей различной твердости - 2Н, Н, F, HB, В, 2В, 3В, 4В, 5В, 6В, 7В,
405 руб
Раздел: Чернографитные

81. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

82. МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

83. Теория общего равновесия Л.Вальраса

84. Прыбытак ці ці ўратаванне душы? Крэдыт і ліхвярства ў Беларусі XVI—XVII стст.

85. Особенности позиции Л.Н. Гумилева по проблеме Русь и татаро-монголы

86. Современные народы в свете теории Л.Н. Гумилева
87. Взгляды Л Н. Гумилева на вопросы образования государственности у кочевых народов
88. Оптимизация. Качество. Эффективность: параметры реформирования Вооруженных Сил России

89. Исторический смысл психологического кризиса. Л.С. Выготский

90. Значение работ академика Л.В. Щербы в русском языкознании

91. Интермедиальные связи стихотворений Б.Л. Пастернака "Рождественская звезда" и "Магдалина" с произведениями изобр. Искусства

92. Епоха Відродження, її гуманістичний зміст

93. Дуалізм «конфуціанство – даосизм» у китайському культурному світогляді.

94. Рецензия на роман Л. Бородина «Расставание»

95. Человек и Рок в произведениях Л. Н. Андреева

96. Тема рождества в рассказе Л. Н. Андреева «Ангелочек»

Набор детской посуды "Лисичка" (3 предмета).
Набор детской посуды "Лисичка" в подарочной упаковке. В наборе 3 предмета: - кружка 240 мл; - тарелка 19 см; - миска 18
310 руб
Раздел: Наборы для кормления
Часы "Камасутра".
Оригинальные часы с прямым обычным ходом. Высокое качество исполнения, веселые картинки, механизм обычный - тикающий. Диск выполнен из
958 руб
Раздел: Прочее
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. World Cup Russia", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
416 руб
Раздел: Кружки, посуда

97. Две правды Л.Н.Толстого

98. Детство, отрочество и юность (по творчеству Л. Н. Толстого)

99. «Патриотизм состоит не в пышных возгласах...» (по роману-эпопее Л. Н. Толстого «Война и мир»)

100. «Сестра моя — жизнь» Б. Л. Пастернака


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.