Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование

Оцінка результату вимірювання і його погрішності по нормованим метрологічним характеристикам засобів вимірювальної техніки

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра радіотехніки КОНТРОЛЬНА РОБОТА з курсу «Основи метрології» ТЕМА: ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТУ ВИМІРЮВАННЯ І ЙОГО ПОГРІШНОСТІ ПО НМХ СИТ ЧЕРКАСИ 2010 р. 1. Основні етапи теорії опрацювання результатів вимірювань 1.1 Ключові положення Засіб вимірювальної техніки (СИТ) – це технічний засіб, що призначений для вимірювань, має нормовані метрологічні характеристики (НМХ), відтворююче і (або) таке, що зберігає одиницю фізичної величини (ФВ), розмір якої приймають незмінним (в межах встановленої погрішності) протягом відомого інтервалу часу. 1.2 Види вимiрювань Розрiзняють два основнi види вимiрювань: прямi та непрямi. Пряме вимiрювання — це вимiрювання однiєї величини, значення якої знаходять безпосередньо (за показом вiдповiдного засобу вимiрювання, наприклад, вимiрювання довжини лiнiйкою, напруги — вольтметром). Непряме вимiрювання — це вимiрювання, в якому значения однiєї чи декiлькох вимiрюваних величин знаходять пiсля обчислення за вiдомими залежностями їх від декількох величин, що вимiрюються прямо. Непрямi вимiрювання можуть бути опосередкованими, сукупними або сумiсними. При опосередкованому вимiрюваннi значення однiєї величини визначають за результатами прямих вимiрювань iнших величин, з якими вимiрювана величина пов’язана явною функцiональною залежнiстю. Наприклад, значення електричного опору R=U/I знаходять за результатами прямих вимiрювань напруги U вольтметром та сили струму I амперметром. Опосередкованi вимiрювання виконують тодi, коли значення величин неможливо або складно вимiряти прямо, або ж коли опосередкованi вимiрювання забезпечують вищу точнiсть, нiж прямi. Сукупними називають непрямi вимiрювання, в яких значения декiлькох одночасно вимiрюваних однорiдних величин отримують розв’язанням рiвнянь, що пов’язують рiзнi сполучення цих величин, якi вимiрюються прямо або опосередковано. Приклад: вимірювання ємностей 2-х конденсаторів по результатам вимірювання при паралельному та послідовному з’єднанні. Сумiсними називають непрямi вимiрювання, в яких значення декiлькох одночасно вимiрюваних рiзнорiдних величин отримують розв’язанням рiвнянь, якi пов’язують їх з iншими величинами, що вимiрюються прямо або опосередковано. Наприклад, вимірюють опiр терморезистора при різних температурах, за яким визначають температурний коефіцієнт опору. 1.3 Метрологічні характеристики Метрологічна характеристика (МХ) - характеристика однієї з властивостей засобу вимірювань, що впливає на результат вимірювань і на його погрішність. Для кожного типу засобів вимірювань встановлюють свої метрологічні характеристики. Метрологічні характеристики, що встановлюються нормативно-технічними документами, називають нормованими метрологічними характеристиками, а визначувані експериментально — дійсними метрологічними характеристиками. Основними МХ СИТ є наступні характеристики: ціна ділення; погрішності; свідчення; варіація свідчень; діапазон вимірювань; номінальне і дійсне значення міри; чутливість і поріг чутливості; градуировочная характеристика; метрологічна надійність; дрейф свідчень.

Ціна ділення - це різниця значення величин, відповідних двом сусіднім відміткам шкали засобу вимірювань. Чутливість - це властивість СИТ, визначувана як відношення зміни вихідного сигналу цього СИТ до зухвалої його зміни вимірюваної величини. Однією з головних МХ СИТ є його погрішність. Погрішності СИТ класифікують за наступними ознаками. За способом виразу – абсолютна, відносна і приведена. Абсолютна погрішність (Х) – погрішність СИТ, виражена в одиницях вимірюваної фізичної величини. Для міри – це різниця між номінальним її значенням і істинним. Для вимірювальних приладів – це різниця між свідченням засобу вимірювань і дійсним (дійсним) значенням вимірюваної фізичної величини. Для вимірювального перетворювача – це різниця реального коефіцієнта перетворення і істинного (наприклад, реального коефіцієнта посилення і істинного). Відносна погрішність – погрішність СИТ, виражена відношенням абсолютної погрішності засобу вимірювань до дійсного значення зміряної фізичної величини або до результату вимірювань. Приведена погрішність СИТ - відношення абсолютної погрішності засобу вимірювань до умовно прийнятого значення величини, постійного у всьому діапазоні вимірювань або в частині діапазону. Умовно прийняте значення величини називають нормуючим значенням. Нормуюче значення приймається рівним: - кінцевому значенню шкали СИТ з нульовою відміткою на її початку; - сумі кінцевих значень шкали з нульовою відміткою в середині шкали; - довжині шкали (у мм, см, подів.) при різко нерівномірній шкалі СИТ; - різниці кінцевого і початкового значення для СИТ без нульової відмітки. Приведену погрішність зазвичай виражають у відсотках. Всі вище перелічені погрішності нормуються таким чином. Межа абсолютної похибки, що припускається, виражається: - одним значенням ∆ = ± a, де а – постійна величина; - у вигляді двухчленной форми ∆ = ± (а bx), де а і b – постійні величини. Межа відносної погрішності виражається одній з наступних формул: = ·100 = ± з або = ± , де з і d – постійні числа, виражені у відсотках, представляють, відповідно, приведені погрішності в кінці діапазону вимірювань і на початку; - кінцеве значення діапазону вимірювання СИТ; с = в а/хк ; d =а/хк. Межа приведеної погрішності 100 де - нормуюче значення. Узагальненою метрологічною характеристикою СИТ є клас точності СИТ, який визначає межі всіх погрішностей, що допускаються, а також всі інші властивості, що впливають на точність СИТ. Клас точності СИТ для відносної і приведеної погрішностей виражається таким, що наступним рекомендується поряд чисел : (1; 1,5; 2; 2,5; 4; 5)·10 де = 1; 0; -1; -2; і т.д. 2. Задачі контрольної роботи Варіант № 1. Завдання на контрольну роботу Задача №№ Наиме-нова- ние прибо-ра Тип Класс Чувствительность (цена деления) Диапазон измерений (длина шкалы) Отсчет Показание Пределы допускаемой погрешности Результат измерений Абсолютной ∆ относи-тельной приведенной 1 Омметр М372 1,5 — 67 мм 5 мм 3 Ом 2 Вольт-метр — 0,2/0,1 — (0.2,9) В — 85 мВ 3 Мост МO-61 0,05 — (10-2.108) Ом — 3,3 кОм 4 Ампер-метр 0,05 2.106 дел./А 300 дел. 278 дел. Задача № 1 За допомогою СИТ класу точності р=1,5 з довжиною шкали 67 мм отриманий відлік 5 мм.

Свідчення приладу Хвим = 3 Ом. Визначити межі погрішностей і записати результат вимірювання. Рішення: Знаходимо межу приведеної погрішності. Абсолютна погрішність. де, р = 1.5; = 67 мм. Відносна погрішність. , , Результат вимірювання. Відповідь. Задача №№ Наиме-нова- ние прибо-ра Тип Класс Чувствительность (цена деления) Диапазон измерений (длина шкалы) Отсчет Показание Пределы допускаемой погрешности Результат измерений Абсолютной ∆ относи-тельной приведенной 1 Омметр М372 1,5 — 67 мм 5 мм 3 Ом Задача № 2 За допомогою СИТ класу точності р= 0,2/0,1 з діапазоном вимірювання від 0 до 2,9 В отримано свідчення приладу х = 85 мВ. Визначити межі погрішностей і записати результат вимірювання. Рішення: Клас точності позначають у вигляді відношення . Це указує на те, що погрішність приладу нормована по двухчленной формулі = ·100 = ± з або = ± , де з і d – постійні числа, виражені у відсотках, представляють, відповідно, приведені погрішності в кінці діапазону вимірювань і на початку; - кінцеве значення діапазону вимірювання СИТ; с = в а/хк ; d =а/хк. де, с – приведена похибка в кінці діапазону вимірювання; d – приведена похибка в початку діапазону вимірювання. Знаходимо межу приведеної погрішності. , . Відносна погрішність. де , Тоді згідно формули маємо: . Абсолютна погрішність. де , , , Результат вимірювання. Відповідь. Задача №№ Наиме-нова- ние прибо-ра Тип Класс Чувствительность (цена деления) Диапазон измерений (длина шкалы) Отсчет Показание Пределы допускаемой погрешности Результат измерений Абсолютной ∆ относи-тельной приведенной 2 Вольт-метр — 0,2/0,1 — (0.2,9) В — 85 мВ Задача № 3. За допомогою СИТ класу точності р = 0.05 отримано свідчення хизм = 3.3 мА. Діапазон вимірювання СИТ від до мА. Визначити межі погрішностей і записати результат вимірювання. Рішення: Відносна погрішність. Абсолютна погрішність. , де , . Тоді . або Приведена погрішність. Тоді Результат вимірювання. Відповідь. Задача №№ Наиме-нова- ние прибо-ра Тип Класс Чувствительность (цена деления) Диапазон измерений (длина шкалы) Отсчет Показание Пределы допускаемой погрешности Результат измерений Абсолютной ∆ относи-тельной приведенной 3 Мост МO-61 0,05 — (10-2.108) Ом — 3,3 кОм Задача № 4 За допомогою СИТ класу точності р=0.05 з довжиною шкали 300 дел. отриманий відлік 278 дел. Ціна поділки становить дел./А. Визначити межі погрішностей і записати результат вимірювання. Знаходимо свідчення . Знаходимо межу приведення погрішності. , Абсолютна погрішність. де, р = 0.05; = 300 дел. Відносна погрішність. , , Результат вимірювання. 6. Відповідь. Задача №№ Наиме-нова- ние прибо-ра Тип Класс Чувствительность (цена деления) Диапазон измерений (длина шкалы) Отсчет Показание Пределы допускаемой погрешности Результат измерений Абсолютной ∆ относи-тельной приведенной 4 Ампер-метр 0,05 2.106 дел./А 300 дел. 278 дел. З вищесказаного виходить, що по умовному позначенню класу точності можна отримати необхідну інформацію про межі допустимої погрішності результату вимірювань і погрішності СИТ. При оцінці погрішності повинні обчислюватися абсолютна, відносна і приведена погрішності.

Приучите кишечник к равномерной работе естественным образом утром и после принятия пищи. Если вы хотите достичь серьезных результатов в хатха-йоге, вы должны бросить курить, пить и другие вредные привычки, так как все эти привычки умертвляют как раз те нервные центры, которые йога призвана оживить. Не позволяйте никогда неудовольству, презрению, жадности, ревности или другим низменным инстинктам коснуться вашего ума. Такие эмоции создают опасные токи, отравляют ум и тело: результатом будет болезнь. Дисциплинируйте ваши эмоции, будьте счастливы и не позволяйте внешним обстоятельствам влиять на вас! Всегда сознавайте тот факт, что в небе вашего ума - вы солнце! Говорите только тогда, когда вам есть, о чем говорить. Из-за ненужной болтовни вы можете рассеивать громадное количество положительной энергии. Избегайте плохих мыслей, плохой речи, плохих действий. Очень ценно раз в месяц на новолуние или полнолуние проводить майнам - полный пост и полное молчание. Тем самым вы как бы закрываете шлюз, аккумулируете энергию и ваша мысль и здоровье усиливаются

1. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

2. Засоби вимірювальної техніки

3. Виявлення грубих результатів вимірювань

4. Екологічна оцінка стану довкілля Коростишивського району та розробка заходів з його поліпшення

5. Вимірювання національного обсягу виробництва і доходу

6. Оцінка природних ресурсів
7. Експертна оцінка доцільності і ефективності ручних внутріматкових втручань в родах і ранньому післяродовому періоді
8. Оцінка обеззаражування води закритих джерел водопостачання

9. Оцінка збитку після настання страхового випадку

10. Оцінка кредитоспроможності потенційного позичальника

11. Оцінка та прогнозування конкурентноспроможності ЗАТ "ПриватБанк"

12. Оцінка толерантністідо ризиків та система лімітів у банку. План зниження ризику втрати інфраструктури банку на випадок техногенних катастроф (на прикладі АКБ "Укрсиббанк")

13. Оцінка фінансового стану позичальника – проблеми та шляхи розвитку (на базі матеріалів АКБ "Приватбанк")

14. Санітарна оцінка підприємств громадського харчування

15. Грошова оцінка земель с. Новомихайлівка та с. Григорівка на території Новомихайлівської сільської ради Миколаївської області

16. Енергетична оцінка технологій у сільськогосподарському виробництві

Кроватка-качалка для куклы.
Красивая и удобная кровать-качалка станет прекрасной колыбелькой для куклы. Кровать-качалка прекрасно дополнит интерьер кукольной комнаты
386 руб
Раздел: Спальни, кроватки
Простыня трикотажная на резинке, 90х200х25 см, цвет шоколад.
Трикотажные простыни и наволочки – это идеальный вариант постельных принадлежностей, создающий атмосферу уюта и гармонии в спальне,
678 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Нож для чистки овощей "Victorinox", универсальный, двустороннее зубчатое лезвие, чёрный.
Изумительный нож для кухни. Небольшой и удобный, он идеально подходит для чистки овощей. А яркий цвет порадует глаз и не даст ножу
410 руб
Раздел: Овощечистки, рыбочистки

17. Харчова цінність та оцінка якості зерна

18. Економічна оцінка активу балансу підприємства

19. Оцінка протидефляційної стійкості ґрунтового покриву південного степу України

20. Економічна оцінка природно-ресурсного потенціалу України

21. Комп’ютерний засіб вимірювання тиску і температури у кліматичній камері

22. Досвітня експлуатація засобів вимірювання
23. Методи і способи вимірювання діагностичних параметрів
24. Передатні функції імпульсних автоматичних систем та оцінка їх якості

25. Основи теорії похибок вимірювань

26. Асортимент, споживчі властивості ялинкових прикрас та оцінка ступеня захисту прав споживачів при їх реалізації

27. Вибір маркетингової стратегії та оцінка її ефективності для ТОВ "Rehau" в Україні

28. Оцінка ефективності організації системи розподілу продукції на ЖКУВП "Біатрон-3"

29. Збутовадіяльність ЗАТ "Оболонь" та оцінка її ефективності

30. Гігієнічна оцінка третинного очищення стічних вод у біологічних ставах з вищою водяною рослинністю

31. Клініко-імунохімічна оцінка ефекту захисту мозку при тяжкій черепно-мозковій травмі

32. Клінічна оцінка аналізу видихуваного газу у підлітків із гастродуоденальною патологією

Коврик силиконовый с разметкой, 50x40x0,1 см, розовый (арт. TK 0190).
Вы все еще делаете коржи одинаково круглыми при помощи тарелок? Но где взять столько тарелок разного диаметра, которые подойдут к каждому
379 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Шнуровка-бусы "Цветы".
Эта простая, но интересная игрушка увлечет малыша! Цель игры - нанизать на шнурок все бусинки. Ребенку будет интересно каждый раз менять
345 руб
Раздел: Деревянные шнуровки
Развивающая настольная игра "Котосовы".
Коты и совы — любимые животные ведьм. Бедняги так часто подвергаются магическим экспериментам, что подчас не сразу отличишь, кто перед
792 руб
Раздел: Карточные игры

33. Характеристика й оцінка функціонального стану системи зовнішнього дихання

34. Оцінка інвестиційної привабливості Австралії

35. Аналіз і оцінка комерційної діяльності ПП РТА "Рубін"

36. Оцінка доцільності отримання патенту

37. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємства

38. Оцінка майбутньої і теперішньої вартості грошових потоків під час проведення стратегічного аналізу
39. Оцінка стану менеджменту в організації
40. Використання ділової гри на тему "Економічна оцінка родючості ґрунтів та врожайності с/г культур"

41. Перевірка і оцінювання результатів навчання інформатики

42. Вимірювання лінійних та кутових розмірів

43. Вимірювання температури

44. Оцінка формоутворення торцевих фрез профільної схеми різання та розширення області їх застосування

45. Погляди на мораль, зміни у вимірюванні цінностей

46. Оцінка економічної безпеки залізничного транспорту

47. Вимірювання атмосферного тиску

48. Вимірювання твердості за Роквеллом

Доска магнитно-маркерная, 120х90 см.
Доска имеет магнитную поверхность. Алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками, имеет регулируемые элементы крепления,
3010 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Фигурка декоративная, музыкальная "Лошадка", 22x7x21 см.
Лошадка-качалка декоративная, музыкальная, с функцией движения и раскачивания, с механическим заводом. Размер: 22x7x21 см. Материал: полистоун.
857 руб
Раздел: Миниатюры
Трикотажная пеленка кокон "Bambola" (цвет: бежевый).
Состав: интерлок, хлопок 100%. Возраст: 0-3 месяца.
381 руб
Раздел: Пелёнки

49. Методика вивчення методів практичного виявлення та вимірювання радіоактивного випромінювання

50. Сучасна оцінка та перспективи розвитку оздоровчої рекреації в Запорізькій області

51. Інвестиційна діяльність промислового підприємства й оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту

52. Організаційні основи фінансів виробництва. Оцінка фінансової стійкості

53. Оцінка фінансового стану підприємства

54. Розрахунок й оцінка фінансової стійкості підприємства
55. Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії
56. Гідроекологічна оцінка річки Рось

57. Екологічна оцінка стану водних ресурсів басейну річки Устя Рівненської області

58. Оцінка стану міської системи м. Києва

59. Оцінка ступені забруднення за біологічними показниками

60. Екологічна оцінка стану ропи Куяльницького лиману

61. Вартість інвестиційного капіталу, оцінка інвестиційних якостей акцій

62. Ефективність використання і відтворення основних засобів: оцінка і шляхи підвищення

63. Оцінка стану та використання майна організації (на прикладі ВАТ "Запоріжтрансформатор")

64. Побудова споживчої функції. Оцінка параметрів системи економетричних рівнянь

Сковорода чугунная с деревянной ручкой 2505/25, 25 см.
Диаметр: 25 см. Чугунная сковорода с деревянной ручкой. Обладает высокой теплопроводностью, несравнимой износостойкостью, устойчивостью к
648 руб
Раздел: Сковороды чугунные
Альбом для пастели "Pastel", А2, 20 листов.
Формат: А2. Количество листов: 20. Плотность бумаги: 300 г/м2. Блок: синий. Твердая подложка.
429 руб
Раздел: 14-24 листа
Бутылочка для кормления "Avent" Natural (260 мл).
Уникальная эргономичная форма позволяет комфортно держать бутылочку в любом положении. Инновационный двойной клапан эффективно снижает
481 руб
Раздел: Бутылочки

65. М.В. Ломоносов та його вклад в розвиток хімічної науки, фізики та техніки

66. Математична обробка результатів вимірів

67. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

68. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

69. Социально-экономические результаты отмены крепостного права в России

70. Провал попыток СССР создать систему коллективной безопасности в Европе. Англо-франко-советские переговоры, их результат
71. Обработка результатов эксперимента
72. Соотношение доказательств и данных, полученных в результате ОРД

73. Человек как творческий экологический фактор. Основные направления и результаты антропогенных изменений в окружающей среде. Компенсационные механизмы и возможности среды в этих условиях

74. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

75. Органiзацiя та планування виробництва потококонвеєрноi лiнii десяткового суматора з корекцiєю результата ([Курсовая])

76. Спирография: техника и обработка результатов измерения

77. Йога как одна из древнейших систем оздоровления духа и тела

78. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації

79. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

80. Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Українi

Щетка-сметка автомобильная для снега, телескопическая, поворотная, со скребком и водосгоном, 980-1450.
Щетка автомобильная для снега со скребком и водосгоном предназначена для очистки кузова и стекол автомобиля от снега и льда, а также для
500 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки
Пепельница S.Quire круглая, сталь, покрытие черная краска, 90 мм.
Металлическая круглая пепельница S.QUIRE станет хорошим подарком курящим людям. Глубокий контейнер для пепла снабжен съемной крышкой,
317 руб
Раздел: Пепельницы
Пенал большой "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (Тролли).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1402 руб
Раздел: Без наполнения

81. Учет и анализ финансовых результатов (на примере ООО "Карат", г. Биробиджан) ([Диплом])

82. Учет финансовых результатов и распределение прибыли

83. Анализ итоговых финансовых результатов деятельности предприятия. Анализ баланса

84. Учёт финансовых результатов

85. О результатах самооценки деловых и личностных качеств

86. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия
87. Управление финансовыми результатами на основе маржинального подхода
88. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия

89. Анализ экономических и социальных результатов аграрной реформы на Дальнем Востоке

90. Загальнi економiчнi основи товарного виробництва, його еволюцiя

91. Причины раскола и его трагические результаты

92. Результаты реставрации в политической и религиозной области

93. Павел I : задумки и результаты

94. Декабристський рух та його поширення на Україні

95. М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва.

96. Трансформація біблійних образів у містерії Івана Огієнка Каїн і Авель

Подушка "Verossa" (заменитель лебяжьего пуха), 50х70 см.
Одеяла и подушки торговой марки Verossa с инновационным наполнителем из микроволокна — искусственный лебяжий пух - обладают всеми
843 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
12 тонких фломастеров "Супертипс" ярких цветов.
357 руб
Раздел: 7-12 цветов
Сумка - термоконтейнер Lubby для бутылочки (твердая), 22,5 см.
Сумка-термоконтейнер идеально подходит для прогулок и поездок. Сумка способна поддерживать температуру питания в бутылочке в течение
342 руб
Раздел: Подогреватели, термоконтейнеры

97. Оценка результатов деятельности предприятия в рыночной экономике

98. Статистические методы анализа результатов психолого-педагогических исследований

99. Агни Йога о медицине будущего


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.