Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Виховання самостійності дошкільників в образотворчій діяльності

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ & bsp; & bsp; УДІНА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА УДК: 372.3: 741.02 & bsp; Виховання самостійності дошкільників в образотворчій діяльності (на матеріалі аплікації) & bsp; & bsp; & bsp; 13.00.08 –           & bsp; & bsp; & bsp; Автореферат дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата педагогічних наук & bsp; & bsp; & bsp; & bsp; & bsp; & bsp; & bsp; Київ – 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Інституті проблем виховання Академії педагогічних наук України. Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Трусова Олена Леонідівна, Севастопольський міський гуманітарний університет, завідувач кафедри педагогіки. Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор Артемова Любов Вікторівна, Київський міжнародний університет, завідувач секції педагогічної майстерності; кандидат педагогічних наук, доцент Бєлкіна Елла Вікторівна, Київський міський педагогічний університет ім. Б.Д. Грінченка, завідувач кафедри образотворчого мистецтва. Захист відбудеться «27» травня 2008 року о «14.00» годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26. 454.01 в Інституті проблем виховання АПН України за адресою: 04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 9, 8‑й поверх, зал засідань. З дисертацією можна ознайомитися в науковій частині Інституту проблем виховання АПН України (04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 9). Автореферат розісланий «24» квітня 2008 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Л.М. Масол Загальна характеристика роботи & bsp; Актуальність дослідження. Сучасний процес демократизації суспільства пов'язаний зі зміною позиції особистості в соціальній, виробничій та інших сферах. У зв'язку з цим змінюється освітня стратегія, яка спрямована на розширення можливостей становлення розвитку особистості, створення умов для її самореалізації. Нині особливої актуальності набуває проблема розвитку вихованця як індивідуальності, суб'єкта діяльності. Орієнтація на самостійність, вміння орієнтуватись у конкретних життєвих обставинах є методологічною настановою сучасного виховання й навчання. У Законі України «Про освіту» підкреслюється, що вміння й прагнення самостійно думати, діяти, працювати – якості, необхідні сучасній людині. Дошкільний вік є етапом ґенезу базових якостей особистості, серед яких одне з провідних місць посідає самостійність. У Базовому компоненті дошкільної освіти як основному нормативному документі поняття «самостійність» кваліфікується як особистісне утворення, що визначає здатність дошкільника діяти незалежно від керівництва й допомоги дорослого, звертатись до неї у випадку об'єктивної необхідності, ефективно використовувати її в подальшій діяльності, виявляти ініціативу, приймати власні рішення, бути здатним до самоорганізації. З огляду на це зростає значущість дослідження проблеми самостійності у дітей дошкільного віку як основи їхньої активної життєвої позиції в майбутньому. Проблема самостійності традиційно вивчалася у зв'язку з проблемою свободи, відповідальності й волі (Платон, Аристотель, І. Кант, С. Кьєркегор, Б. Ананьєв, К. Абульханова-Славська, Л.

Виготський, О. Леонтьєв, С. Рубінштейн та ін.). Починаючи із середини минулого століття й до теперішнього часу, спостерігається підвищення інтересу педагогів і психологів до питань теорії і практики організації самостійності дітей: розкриття її сутнісних особливостей (М. Данилов, Б.Єсіпов, І. Лернер, М. Скаткін, Г. Щукіна та ін.); виявлення психологічних механізмів управління процесом навчання (П. Гальперін, Н. Менчинська й ін.); співвідношення її репродуктивної та творчої складових (В. Донцов, Т. Воронов, Н.Мєшков й ін.). Самостійність є динамічною характеристикою особистості, яка постійно розвивається. Існуючі наукові дані свідчать про те, що до кінця старшого дошкільного віку в умовах оптимального виховання й навчання діти можуть досягти самостійності у різних видах діяльності: у грі (Л. Артемова, Н. Михайленко), у праці (Р. Буре, М. Крулехт, Д. Сергєєва), у пізнанні (О. Матюшкін, З. Михайлова, М. Поддьяков), у спілкуванні (О. Кравцова, В. Кузьменко), у продуктивних видах діяльності (Н. Ветлугіна, Г. Григор'єва, О. Дронова, Д. Воробйова, Н. Дягілєва, Т. Казакова, Т. Комарова, Н. Кириченко, І. Ликова, Г.Підкурганна, Н. Сакуліна, О. Трусова й ін.). Не залишилися поза увагою дослідників окремі аспекти самостійності. Зокрема, вивчалися прояви названої базової якості особистості у малюванні (Р. Казакова, Т. Комарова, Н. Сакуліна, Н. Шибанова); у конструюванні (З. Ліштван, Л. Парамонова, Л. Куцакова, Ю. Демідова); у конструюванні з паперу (Б. Гагарін, О. Сафонова, Т. Власова); у конструктивно-ігровій діяльності (Ф. Ізотова), у ліпленні (Н. Курочкіна). Актуальність дослідження самостійності у ранньому онтогенезі обумовлена протиріччями між усе зростаючими вимогами до активізації життєдіяльності дошкільників і відсутністю належних організаційно-педагогічних засобів їх здійснення; на часі розкриття шляхів організаціі; змісту, форм і методів, умов, створення розвивального середовища, що сприяє вихованню самостійності в образотворчій діяльності. Виявлене протиріччя зумовило визначення нами теми дослідження: «Виховання самостійності дошкільників в образотворчій діяльності (на матеріалі аплікації)». Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження є складовою наукової теми лабораторії дошкільного виховання Інституту проблем виховання АПН України «Методичне забезпечення Базового компонента дошкільної освіти України», державний реєстраційний номер 0104 U 000186. Тема дисертації затверджена вченою радою Інституту проблем виховання АПН України (протокол № 8 від 3 листопада 2003 р.) і узгоджена Радою з координації наукових досліджень у галузі педагогіки та психології в Україні (протокол №5 від 25 травня 2004 р.). Об'єкт дослідження – процес виховання самостійності дітей старшого дошкільного віку. Предмет дослідження – організаційно-педагогічні засади виховання самостійності старших дошкільників в образотворчій діяльності (на матеріалі аплікації). Мета дослідження: теоретично обґрунтувати й експериментально перевірити організаційно-педагогічні засади, що забезпечують ефективність процесу виховання самостійності старших дошкільників в образотворчій діяльності (на матеріалі аплікації).

Гіпотеза дослідження – реалізація організаційно-педагогічних засад самостійної діяльності дошкільників, а саме: створення і збагачення предметно-розвивального середовища; впровадження ігрової форми діяльності; та особистісно орієнтованої взаємодії педагога з дитиною – призведе до утвердження дошкільника суб’єктом самостійної образотворчої діяльності. Досягнення мети і перевірка гіпотези дослідження зумовили вирішення таких завдань: На основі аналізу наукових джерел уточнити зміст і структуру самостійності дошкільників в образотворчій діяльності. Виявити критерії та рівні прояву самостійності дошкільників в образотворчій діяльності (на матеріалі аплікації). Розробити та впровадити у практику модель виховання самостійності дошкільників в образотворчій діяльності (на матеріалі аплікації). Обґрунтувати організаційно-педагогічні засади, що забезпечують ефективне виховання самостійності старших дошкільників в образотворчій діяльності. Теоретично встановити й експериментально апробувати зміст і методику виховання самостійності старших дошкільників в образотворчій діяльності. Теоретико-методологічну основу дослідження становлять ідеї гуманізації дошкільної освіти, особистісно орієнтованого виховання; положення про формування самостійності в контексті цілісного розвитку дошкільника як суб'єкта діяльності; про соціальну сутність виховання (Л. Виготський, Д. Ельконін, О. Запорожець); про розвиток особистості у процесі діяльності (К. Абульханова-Славська, Б. Ананьєв, О. Асмолов, Г. Балл, А. Бодальов, Л. Божович, Л. Виготський, В. Давидов, О. Леонтьєв, А. Петровський, С. Рубінштейн); особистісно орієнтовану педагогіку (І. Бех, І. Зязюн, О. Кононко, В. Кремень, І. Якиманська та ін.); своєрідність образотворчої діяльності дошкільників (В. Єзикєєва, Т. Казакова, Т. Комарова, В. Котляр, Н. Сакуліна, О. Трусова, Є. Фльорина, Н. Халезова та ін.); педагогічну діяльність як умову ампліфікації розвитку дитини в образотворчій діяльності (О. Запорожець, Е. Бєлкіна, Г. Григор'єва, О. Дронова та ін.). Для вирішення поставлених завдань було використано комплекс методів: теоретичні: аналіз, порівняння, систематизація та узагальнення даних на основі вивчення філософської, психологічної, педагогічної літератури дозволи аргументовано обґрунтувати сутність феномену «самостійність», виділити теоретичні підходи до досліджуваної проблеми, сформулювати поняттєво-категоріальний апарат; емпіричні: спостереження за діяльністю дітей і педагогів у ході експериментальної роботи, анкетування педагогів, бесіди з дітьми, вивчення продуктів дитячої аплікаційної діяльності, аналіз навчально-виховних планів, предметно-розвивального середовища; педагогічний експеримент (констатувальний, формувальний, контрольний) для встановлення організаційно-педагогічних засад виховання самостійності та перевірки розробленої моделі виховання самостійності дошкільників; математично-статистичні: аналіз даних забезпечив достовірність інтерпретації отриманих результатів. Дослідно-експериментальна база. Дослідницько-експериментальна робота проводилася протягом 2002–2007 років на базі дошкільних навчальних закладів №68, 93 м.

Організацією цією є Союз Визволення України. В Союзі репрезентовані всі ті політичні напрями, що стоять на становищі державної самостійности українського народу, а реалізацію своїх національно-політичних і економічних стремлінь в даний момент зв'язують з розбитям Росії у війні. Національно-політнчною плятформою Союза є державна самостійність України. Одночасно зі збудованням самостійної української держави має бути переведена радикальна аграрна реформа на користь селянства. Є це основний економічний постулят Союза Визволення України. Союз Визволення України в своїй діяльності стоїть в контакті з австрійськими українцями. Вірячи в остаточну побіду австро-угорської і німецької армій і в розбиття Росії, вірять українці і в те, що на руїнах російської імперії, цієї тюрми народів, встане ВІЛЬНА САМОСТІЙНА УКРАЇНА.[49] Як бачимо – постулят самостійної української держави, це не було гасло тільки «галицьких сепаратистів». Qого речником, – як видно із цитованої вище плятформи – став у вільнім світі «Союз Визволення України»

1. Формування самомоніторингових процесів в старшому дошкільному віці

2. Особливості уяви та її розвиток в дошкільному та молодшому шкільному віці

3. Особливості діяльності соціального педагога в дошкільному навчальному закладі

4. Рухливі ігри в дошкільному навчальному закладі

5. Педагогічні умови виховання любові до Батьківщини у дітей дошкільного віку

6. Формування особистості в молодшому шкільному віці
7. Світовий ринок: поняття, структура, умови та фактори кон’юнктури, ціни
8. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

9. Розвиток процесів пам´яті в молодшому шкільному віці

10. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

11. Основи спадкування у Римському цівільному праві

12. Еластичність попиту та формування цінової політики фірми

13. Наступність у формуванні цілісних знань про живу природу в учнів 5–7 класів

14. Використання засобів народної педагогіки у всесторонньому вихованні дошкільнят

15. Моральне виховання старших дошкільників

16. Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах застосування інформаційно-комунікаційних технологій

Накладка на унитаз "Щенячий патруль", белая.
Пластиковая накладка на унитаз поможет малышу без труда и переживаний пользоваться туалетом. Благодаря краям, предотвращающим скольжение,
391 руб
Раздел: Сиденья
Ежедневник недатированный "Чемпионат мира по футболу 2018. Эмблема", синий, А5, 176 листов.
Ежедневник недатированный. Формат: А5. Количество листов: 176. Твердый переплет. Термотиснение. Ляссе.
519 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Кепка "Zabivaka", взрослая, размер 58.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Размер: 58.
471 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры

17. Особливості спілкування в молодшому шкільному віці

18. Релігійне виховання підлітків з особливими потребами як умова успішної соціалізації

19. Роль родинного виховання у формуванні особистості дітей з інтелектуальною недостатністю

20. Теоретичні основи формування ціннісних орієнтацій молодших школярів

21. Удосконалення естетичного виховання засобам залучення старших дошкільників до музично-театралізованої діяльності

22. Фізичне виховання в дошкільних установах
23. Формування іміджу дошкільного навчального закладу
24. Формування уявлень про лічбу у дітей дошкільного віку

25. Екологічне виховання дітей старшого дошкільного віку засобами авторської казки

26. Виховання взаємодопомоги у дітей дошкільного віку

27. Виховання морально-ціннісних орієнтацій підлітків засобами творів світової художньої культури

28. Формування життєвої перспективи у юному віці

29. Формування та використання фондів цільового призначення

30. Роль інформації в сучасній економіці і формування ринку інформаційних послуг в Україні

31. Формування ефективних інститутів в умовах трансформаційної економіки

32. Проблема формування ринку праці в сучасних умовах

Адаптер Navington для автокресел Maxi-Cosi, универсальный.
Адаптер позволяет установить автокресло-переноску на шасси коляски Navington.
730 руб
Раздел: Прочие
Развивающая игра "Учимся считать".
"Учимся считать" - это развивающая игрушка для детей в возрасте от 3-х лет. Игра поможет ребёнку выучить цифры от 1 до 5 и
549 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Точилка электрическая Attache Selection, 220 В.
Точилка электрическая. Работает от сети 220 В. Оснащена большим контейнером для стружки и отделением для карандаша. Предназначена для
2037 руб
Раздел: Точилки

33. Формування украiнськоi народностi. Походження та поширення назви "Украiна"

34. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

35. Фiлософськi аспекти взаємовiдносин людини i природи в умовах глобальноi екологiчноi кризи

36. Вибiр оптимального рiшеня в умовах невизначеностi

37. МЕХАНІЗМ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

38. Виникнення та формування українського етносу
39. Ефективність управлінської діяльності і шляхи її формування
40. Мотивація робітників в сучасних умовах

41. Стратегічне планування діяльності фірми Квіт в умовах ринкових відносин

42. Організіція видавництва

43. Виховання учнів у науковій літературі

44. Формування духовності учнів у навчальному процесі

45. Застава у цивільному праві

46. 10 теми по психології і педагогіці

47. “Психология самости” о религии

48. Шляхи формування правової держави в Україні

Подушка "Нордтекс. Влюбленный скворец", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки
Карандаши цветные "Noris Club", 12 цветов + 4 карандаша.
Эргонамичная трехгранная форма для удобного и легкого письма. A-B-S - белое защитное покрытие для укрепления грифеля и для защиты от
398 руб
Раздел: 13-24 цвета
Электронный озвученный плакат "Говорящая Азбука".
«Говорящая АЗБУКА» из серии звуковых плакатов Знаток ТМ для начинающих изучать русский алфавит. Кнопки «Изучение» и «Экзамен» помогут
703 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

49. Оздоровче фізичне виховання

50. Аналитическая психология К.Г. Юнга: к вопросу понимания самости

51. Проект фотокомплексу для зйомки індивідуального портрету в умовах павільйону на чорно-білі малоформатні матеріали. Річний об

52. АПК в сучасних умовах господарювання

53. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

54. Монополістичні тенденції і монополії в ринковій економіці
55. Органiзацiйна структура управлiння пiдприємством невиробничоi сфери та ii вдосконалення в умовах ринку
56. Роль держави в економіці

57. Формування прибутку промислового підприємництва

58. Ринок цінних паперів

59. Аналiз iнвестицiйної дiяльностi в умовах ринкової економiки

60. Формування ресурсів коммерційних банків

61. Біохімія трансгенної картоплі в умовах України

62. Ринок цінних паперів

63. Ринок цінних паперів

64. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

Дневник "My Life Story" (черный).
Дневник, который запечатлеет Всю историю Вашей жизни. В него Вы можете записать все, что не хотите забыть, все важные моменты Вашей жизни,
2850 руб
Раздел: Прочее
Конструктор "Веселый городок" (56 деталей).
Конструктор "Весёлый городок" относится к тематическим наборам для конструирования, так как включает в себя не только детали для
584 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Набор детской складной мебели Ника "Познайка. Большие гонки".
В комплект входит стол-парта и стул с мягким сиденьем. Металлический каркас. Столешница облицована пленкой с тематическими рисунками. На
1367 руб
Раздел: Наборы детской мебели

65. Закон україни про міліцію

66. Ринок цінних паперів та перспективи розвитку в Україні

67. АПК, його галузева структура і необхідність формування

68. Самостійна робота учнів - засіб розвитку пізнавальної активності і творчого мислення (на історичному матеріалі)

69. Формування загально-лінгвістичної компетенції учнів в процесі вивчення особливостей адаптації

70. Художнє осмислення загальнолюдських цінностей у твоpчості Ліни Костенко
71. Особливості біогеоценозів у техногенних умовах
72. Адамівська Січ - школа козацько-лицарського виховання

73. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

74. Етичні погляди на заробітну плату і умови праці

75. Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

76. Проблеми українського ринку цінних паперів на сучасному етапі

77. Ринок цінних паперів України

78. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни

79. Формування резервів для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями комерційних банків (на прикладі АКБ "Приватбанк")

80. Функціонування грошово-кредитної системи в умовах трансформації економіки

Швабра-вертушка "Торнадо Хенди".
Швабра для пола "Торнадо" обладает крутящейся насадкой из микрофибры, обеспечивающей отличное впитывание грязи и жидкости во
1385 руб
Раздел: Швабры и наборы
Ручка "Автомат", 12 штук, в коробке.
Любовь сильного пола к различного рода оружию известна с давних пор. Но если настоящий автомат в руках подержать может далеко не каждый,
449 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Гель для купания младенцев "Bubchen", 400 мл.
Подходит для ежедневного очищения чувствительной кожи и тонких волос. Экономичен в использовании. Имеет дозатор. Обеспечивает мягкое
508 руб
Раздел: Гели, мыло

81. Аналіз та визначення напрямків покращення фінансової надійності страхових компаній

82. Банки як учасники ринку ціних паперів

83. Умови праці на виробництві

84. Особливості формування зимових скупчень Горлиці кільчатої

85. Формування, ріст і розвиток мітохондрій в гаметогенезі та ранньому ембріогенезі хребетних

86. Зниження харчової цінності нутрієнтів під час зберігання і перероблення
87. Вiдбір i пiдготовка собак до пошуку вибухових речовин та зброї в умовах Одеського Кiнологiчного центру ДМСУ
88. Ефективність функціонування особистих селянських господарств в ринкових умовах

89. Збереження та підвищення родючості грунтів в умовах широкого впровадження інтенсивних технологій. Машини для підготовки і навантаження мінеральних добрив

90. Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення

91. Особливості вирощування кореневласних саджанців обліпихи в умовах правобережного лісостепу України

92. Показники надійності сільськогосподарської техніки

93. Технологія вирощування кукурудзи на зерно урожайністю 60 ц/га на чорноземі вилугуваному глибокому малогумусному легкосуглинковому на лесі у СВК "Ружинський" Ружинського району Житомирської області

94. Умови життя рослин

95. Формування екологічно сталих агроландшафтів на території Слобідської сільської ради Кагарлицького району, Київської області

96. Формування ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні

Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 5/XL (11-25 кг), 48 штук.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
801 руб
Раздел: Более 11 кг
Увлекательная настольная игра "Зверобуквы", новая версия.
В игровом наборе маленькие карточки-буквы и большие карты-звери. Иллюстраторы поработали здесь на славу! У каждой буквы свой яркий и
632 руб
Раздел: Карточные игры
Игра магнитная "Модная девчонка".
Любая девочка, независимо от возраста, обожает заниматься украшательством, придумывать и экспериментировать. Магнитная игра "Модная
318 руб
Раздел: Бумажные куклы

97. Характеристика стада бурої молочної худоби за господарсько-біологічними якостями в умовах агрофірми

98. Методи підвищення ефективності виробництва і використання кормів за цілорічно однотипної годівлі високопродуктивних корів

99. Лізинг та переробка сировини на давальницьких умовах в зовнішньоекономічній діяльності


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.