Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Искусство, Культура, Литература Искусство, Культура, Литература     Литература, Лингвистика Литература, Лингвистика

Дієслівна синонімія у творах Ольги Кобилянської

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТІТУТ ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ДІЄСЛІВНА СИНОНІМІЯ У ТВОРАХ ОЛЬГИ КОБИЛЯНСЬКОЇ Дипломна робота Студентки V курсу Спеціальності “Українська Мова і література” Сернової Олени Валеріївни Науковий керівник - Старший викладач О.А.Мороз Маріуполь – 2004 ЗМІСТ Розділ 1. Місце лексичних сінонімів у лексикології сучасної Української літературної мови. Поняття про лексичні Систематизація Класифікація 1.3.1. Класифікація Станіслова Семчінського.20 Традиційний розподіл синонімів за значенням і Класифікація 1.4. Використання синонімів у різних стилях мови.40 1.5. Лексикографічна обробка синонімів.54 Розділ 2. Дієслівні синоніми у творах Ольги Кобилянської Семантичні Стилістичні Семантико-стилістичні синоніми.72 Контекстуальні Стилістична роль дієслівних синонімів у творах Висновки Список використаної ВСТУП Останні десятиріччя характеризуються активізацією у галузі дослідження сучасної, історичної лексикології розширенням її проблематики і фактичної бази, уточненням принципів і методів роботи. Особливо пожвавлюється вивчення лексичного складу художніх творів, а саме, лінгвісти немало уваги приділяють вивченню лексичних синонімів, їх складу, функціям у творах українських письменників. Мову художніх творі у різних аспектах вивчали Білодід З.К., Жовтобрюх М.А., Булаховській Л.А., Цимбалюк Т.В., Сологуб Н.М., Загнітко А.П., Леонова М.В., Берест Тетяна, Важеніна Олена, Лукаш Галина та ін. Уміле й доречне використання синоніміки - один з найважливіших показників майстерності письменника, публіциста оратора. Уживання синонімів робить мовлення виразнішим і значеннєво багатшим, вони сприяють чіткішому окресленню висловлюваної думки. Синонімія якнайкраще репрезентує лексичне багатство мови, є невичерпним джерелом стилістики. Великий внесок у вивчення синонімії як лексичного явища в літературі зробили Булаховській Л.А., Бурячок А.А., Ващенко В.С., Паламарчук Л.С., Деркач П.М., Колесник Г.М., Лагутіна А.В., Нечитайло О.І., Полюга Л.М., Скрипник Л.Г., Тараненко О.О. та інші. Синонімічні засоби української мови, як уже було зазначено, сприяють точному і водночас яскравому, образному відтворенню думки. Добра обізнаність мовців із синонімічним матеріалом допомагає їм ясно і чітко висловлюватися, створювати різні комунікативні ефекти, забезпечує стильову відповідність. І, навпаки незнання синонімів або невміння користуватися ними стає причиною неточного слововживання, бідності словника, обезбарвлення мовлення. Спостереження показують, що не лише діти, а й дорослі у своїй більшості, на жаль, мінімально використовують синонімічні можливості мови. Як правило, вони послуговуються одним, найбільш загальним за значенням і найбільш уживаним синонімом з досить широкого синонімічного ряду. Тому вчитель повинен приділяти велику увагу роботі з синонімами, від якої залежить поповнення лексичного запасу учнів. Він має не тільки закріпити у свідомості дітей певну кількість синонімів, а й навчити правильно користуватися ними в усній і письменній мові. І тут йому стануть у пригоді художні твори, оскільки в них широко використовуються загальномовні синонімічні одиниці й активно реалізуються приховані можливості лексем.

Предметом нашої уваги є синоніми, і їх теоретичним дослідженням займалося чимало мовознавців. Наприклад, Лагутіна А.В. і Кочерган М.П. звернули увагу на лексичну сполучуванність і синонімію; міжрівневою синонімією і теорією граматичного значення займалися Русанівський В.М., Колесников О.А., Їжакевич Г.П., Ткаченко О.О., Новикова О.О., синоніми в лексикографії досліджували Нечитайло О.І., Паламарчук Л.С., Ващенко В.С., Тараненко О.О., Прадід Ю.Ф., Кочерган М.П.; свій внесок у дослідження термінологічної синонімії зробили Худолєєва С.П., Боресюк Іван, Непийвода Наталія, Корепанова А.П., Циткіна Ф.А., Чучка Пв.Пв., Онуфрієнко Г.С., Панько Т.І; питання словотворчої синонімії вивчали Родніна Л.О., Іщенко Н.Г., Фридорак В.Б.; зокрема, про дієслівну синонімію писали Миронюк Н.П., Ярова Алла, Бублейник Л.В., Голубовська І.О., Білевич Т.Л., Соколова С.О.; методологічним дослідженням вивчення синонімії займалися Гуйванюк Н.В., Миронова Г.М., Груба Таміла, Левицький В.В., Коломієць М.П. тощо. Найбільш поширене у сучасному мовознавстві визначення синонімів формулюється так: синоніми – це близькі або тотожні за своїм значенням слова, що позначають одне поняття, але відрізняються одне від одного: відтінками в лексичному значенні; своїм емоційним забарвленням; належністю до певного стилю; своєю вживаністю; здатністю вступати в сполучення з іншими словами. Муравицька М.П., аналізуючи лексичний склад мови як систему синонімічних рядів, зазначає, що “від вивчення цієї теоретичної проблеми залежить створення лінгвістичної основи для ефективного розв’язання двох практичних завдань. Перше полягає в розширенні можливостей передачі думки шляхом активного засвоєння носіями мови синонімічних засобів, відображених у словниках. Друге завдання пов’язане з вибором найдоцільнішого варіанта у процесі автоматизової обробки текстової інформації, наприклад, при редагуванні текстів певних функціональних стилів і жанрів, насамперед наукових, а також публіцистичних” . Муравицька М.П. розглядає семіотичний підхід до співвідношення значення слова і його формальних ознак. Такий підхід зумовлює з позицій діалектики категорій форми і змісту – розуміння синонімічного ряду як послідовності лексико-симантичних варіантів, тобто значень слів, а не самих слів. Таке розуміння виходить з відносної формальної самостійності і семантичної цілісності слова в лексичній системі мови. Нечитайло О.І. дослідив особливості синонімії за частинами мови у словнику тлумачного типу і привертає увагу до того факту, що розподіл слів за частинами мови нерівномірний, тому “при витлумаченні значення слів не завжди вдається однаковою мірою використовувати синонімічні засоби” . Далі він зазначає, що досить часто синоніми залучаються для розкриття значення дієслів (переважно багатозначних). Проте дуже рідко тлумачаться синонімами числівники та займенники (тільки діалектні форми літературними). При тлумаченні значень прикметників та дієслів значно частіше використовуються 2-3 синоніми (інколи 4-5). Щодо іменників, то вони, як правило, тлумачаться однослівним відповідником.

В основному це слова на позначення абстрактних понять, властивостей, а також пояснення іменників, що належать до лексики розмовної, рідковживаної, діалектної та застарілої . Працюючи над словниками різних типів О.І.Нечитайло, О.О.Тараненко, Л.С.Паламарчук, В.С.Ващенко роблять висновки, що найбільше і частіше синонімізуються в українській мові іменники, прикметники та дієслова. Таким чином ці науковці зробили свій внесок у дослідження явища синонімії з морфологічної точки зору. У лексикології існують різні класифікації синонімів, від узагальнених до більш детальних. Наприклад, існує дуже зручна для школярів класифікація синонімів Станіслава Семчинського, який поділяє їх на абсолютні та відносні. Деякі мовознавці, серед яких М.Я.Плющ, В.Г.Петік, М.Т.Чемерисов, Є,І.Чернов, О.П.Блик, виділяють синоніми абсолютні та синоніми лексичні. Лексичні синоніми, у свою чергу, поділяються на семантичні, стилістичні і семантико-стилістичні. Також ці мовознавці виокремлюють синоніми контекстуальні. Майже тотожнє розмежування подають М.А.Жовтобрюх та Б.Г.Кулик. За їхнєю класифікацією синоніми можна поділити на такі групи: синоніми, що відрізняються між собою емоційним забарвленням; синоніми які розрізняються за логічними ознаками, тобто відтінками у змісті того поняття, що є спільним для синонімічного гнізда; такі синоніми називаються симантичними або ідеографічними; 3) Стилістичні – такі, використування яких неоднакове у різних стилях літературної мови. Ці дослівники також зауважують, що крім словникових синонімів українська літературна мова, знає ще й синоніми контекстуальні. Невеликі розбіжності з попередніми класифікаціями ми бачимо у класифікації синонімів поданій у підручнику з сучасної української літературної мови за редакцією О.Т.Волоха, де йдеться про такий розподіл синонімів: За значенням і функціями розрізняють синонімі ідеографічні і стилістичні. Крім постійних, усталених у лексичній системі синонімів, існують також так звані контекстуальні, тобто слова, які лише в одному якомусь контексті тимчасово виступають як синоніми. До окремих слів синонімами можуть виступати цілі словосполучення – фразеологічні одиниці . Цікавий погляд на це питання у Грищенка А.П., який пише: “Із складної значеннєвої природи синонімії, існування багатьох типів семантичних зближень лексичних одиниць випливають різні лінгвістичні критерії визначення і класифікації синонімів” . На основі протиставлення за повним і неповним збігом лексичних значень мовознавці виділяють два основних типи синонімів: синоніми – тобто слова з тотожніми, ідентичними значеннями; квазісиноніми – тобто слова з близькими, але не тотожніми лексичними значеннями. Далі класифікація ґрунтується на внутрішній диференціації квазісинонімів, у складі яких виділяються синонімі семантичні, стилістичні і семантико-стилістичні. О.Д.Панамарів розглядає синоніміку в більш широкому розумінні. Крім лексичних синонімів він розрізняє синоніми морфологічні, синтаксичні, словотвірні, фразеологічні, фонетичні, а також привертає увагу до перифраз та евфемізмів. Його класифікація відбиває погляди на явище синонімії як мовознавців-лексикологістів, так і мовознавців – стилістів.

Одной из фундаментальных особенностей моего и моих сподвижников подхода к больному человеку является то, что мы учим его родственников, знакомых, близких солидарно работать с ним и на него, и лишь тогда добиваемся устойчивых успехов в его оздоровлении. Здесь возможны воистину чудеса. Так, например, пришла ко мне Ольга Ш., со своим пятилетним Сережкой, страдающим тяжелым дерматитом. Ясно, что нужно срочно и радикально почистить печень ребенка. Но как это сделать? Ведь процедуру с оливковым маслом ему не осилить. Тогда я предложил ей ставить ему на правое подреберье свечку на крышечке от консервов и медитировать, представляя, как вся информационная и билирубиновая грязь из печени поднимается по каналу свечи в огонь и сгорает там. Индикатор успешного лечения - длинное пламя, интенсивная копоть, треск. (Да, конечно, это совсем не та физика, которой учат в школе или в медицинском вузе, но мне-то важно, чтобы больному практически, а не теоретически стало лучше). Ольга рассказала с изумлением не только о том, что под крышечкой образовались красные пятнышки, как следы от выхода каналов, но и цвет кала у ребенка заметно изменился, а затем и дерматит пошел на спад! ...Можно творить и более сложные вещи: менять свойства крови у матери, а параллельно они будут меняться и у ребенка, который находится в закрытой для доступа больнице

1. Філософький грунт та стиль літературних творів Джеляледіна Румі та Григорія Савича Сковороди. Порівняння, спільні риси.

2. Активи як найважливіший об’єкт бухгалтерського обліку укр

3. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

4. Види творів, на які поширюється авторське право

5. Літаратурныя і публіцыстычныя творы як гістарычныя крыніцы

6. Гра як основний вид діяльності дітей дошкільного віку
7. Українська народна іграшка як засіб виховання дітей дошкільного віку
8. Особливості прояву емоцій дітей середнього шкільного віку як регуляторів пізнавальної поведінки на уроці фізичної культури

9. Катастрофы в истории Земли

10. Планета Земля

11. В чем уникальность планеты Земля? (У чому унікальність планети Земля?)

12. Луна - естественный спутник Земли

13. Искусственный спутник, запущенный с земли

14. Развитие жизни на Земле

15. Третичный период развития жизни на земле

16. Проблемы обеспечения продовольствием и перенаселение Земли

Набор строительных деталей для конструктора "Геометрик".
Во время игры ребёнок знакомиться с вариантами расположения строительных форм, учиться различать и называть детали. Используется для
463 руб
Раздел: Блочные конструкторы
Карточная игра "Уно".
Уно – это популярная настольная игра, широко известная по всему миру. В каждом раунде, первым избавляйся от всех карт, набирая очки за
389 руб
Раздел: Колоды карт
Вешалка для одежды напольная ТД-00014, две перекладины, 800x430x1550 мм.
Длина: 80 см. Регулируемая высота: 90-155 см. Ширина: 43 см. Количество перекладин: 2. Максимальная нагрузка: 15 кг. Вешалка напольная
1078 руб
Раздел: Вешалки напольные

17. Горячие точки на Земле

18. Освоение человеком труднодоступных территорий земли. Горы

19. Особенности годового хода приземной температуры воздуха в разных частях Земли по данным ОА Гидрометцентра РФ

20. Форма, размеры и движения Земли и их геофизические следствия. Гравитационное поле Земли

21. Вулканизм на земле и его географические следствия

22. Рынок земли в современной Российской экономике и перспективы его развития при сложившейся экономической ситуации
23. Вещные права на землю
24. Содержание права собственности на землю. Ограничения права собственности на землю

25. История и культура народов Огненной Земли

26. Выборы как форма народного волеизъявления(Вибори як форма народного волевиявлення)

27. Земля как объект использования и охраны в Республике Молдова

28. Святые земли Тотемской (Вологодская область)

29. Анализ стихотворения Ахматовой "Родная земля"

30. Библейские цитаты и аллюзии в романе Ф.М. Достоевского "Идиот"

31. Слово, небо, земля

32. Концепция Л.Н. Гумилева "Этногенез и биосфера земли" и ее значение в развитии философии истории

Кольцеброс с корзинами и мячами.
Спортивная игра. Цель играющих - набросить кольца с установленного расстояния на один из четырех вертикальных стержней, так чтобы кольца
470 руб
Раздел: Кольцебросы, кегли
Рюкзак "Стрит", черный.
Практичный рюкзак с универсальным дизайном подойдет для тех, кто в первую очередь ценит комфорт и сохранность своих вещей. Станет надежным
330 руб
Раздел: Без наполнения
Комплект детского постельного белья 1.5 "Принцесса".
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое

33. Журналистское расследование. Гибель ЯК-40 и Артема Боровика

34. Проблема возникновения жизни на земле

35. Долгосрочная стратегия охраны ОС и рационального использования природных ресурсов на Земле

36. Разрушение озонового слоя Земли хлорфторуглеводородами

37. Современные проблемы климата земли

38. Формы пользования и владения землей в России. Плата за землю
39. Рынок земли
40. Определение горизонтальной составляющей магнитного поля Земли

41. Слово, небо, земля

42. Разрушение озонового слоя Земли хлорфторуглеводородами

43. Создание фермерского хозяйства или использование ресурсов земли

44. Особенности функционирования рынка земли Беларуси

45. Приватизація як засіб припинення державної власності

46. Рынок земли

47. Существовала ли высокоразвитая цивилизация на Земле?

48. Возвращение православия на анапскую землю

Маска для сна с "памятью" "Морфей".
Маска для сна «Морфей», сделанная из мягкого и гипоаллергенного материала, защитит глаза от света, препятствующего нормальному сну.
473 руб
Раздел: Дорожные наборы
Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty".
Дорожный горшок и насадка на унитаз HandyPotty помогут сделать путешествие еще комфортнее для малыша. Комбинированная модель сочетает в
1128 руб
Раздел: Сиденья
Настольная игра Какаду "Упрямый Шарик" (Водный Рай).
Игра 100% такая же, как была в СССР! Цель игры Путешествие Шарика или Кто Быстрее - провести маленький металлический шарик через
1452 руб
Раздел: Игры на ловкость

49. Русские земли во времена феодальной раздробленности. Русь удельная в XII-ХIII вв.

50. Суверенные феодальные земли на Руси

51. История развития Земли

52. Откуда есть пошла земля русская

53. Киев и Киевская земля в 1167-1173 гг.

54. Каменные оборонительные сооружения Новгородской земли доогнестрельного периода
55. Откуда есть пошла Русская земля
56. Русские земли в XIV – XVI ВВ.

57. Сюжет та iсторiя створення роману Панаса Мирного Хiба ревуть воли, як ясла повнi?

58. Стихотворение Ф. И. Тютчева «Еще земли печален вид…»

59. Цитата цикаде рознь

60. О сюжетных цитатах в стихотворении Некрасова «Секрет»

61. Пушкинская цитата в ранней лирике Георгия Иванова

62. Своей земли минувшие дела ( по историческим романам В.Пикуля)

63. Образ Русской земли в "Слове о полку Игореве"

64. "Земля в огне". По страницам романа М.А.Шолохова "Они сражались за Родину"

Карандаши цветные, шестигранные, 24 цвета.
Карандаши цветные для художественных работ и детского творчества. Современный дизайн. Графитовый стержень имеет высокую степень прочности,
311 руб
Раздел: 13-24 цвета
Подставка для украшений Jardin D’ete "Розовая глазурь".
Подставка для ювелирных изделий не оставит равнодушной ни одну любительницу изысканных вещей. Сочетание оригинального дизайна и
851 руб
Раздел: Подставки для украшений
Электрощетка аккумуляторная телескопическая "Суперуборщик".
Очистка сантехники, кафеля и полов – самая раздражающая хозяйку часть уборки, ведь это занимает много времени и отнимает силы. Больше
1498 руб
Раздел: Щётки для уборки пыли

65. Ідейно-тематичний перегук поезії 20-х і 60-х років ХХ ст. як втілення генетичної спадкоємності ренесансних поколінь

66. Камю А. - Человек на зачумленной земле

67. Ідейно-тематичний перегук поезії 20-х і 60-х років ХХ ст. як втілення генетичної спадкоємності ренесансних поколінь

68. Скорость света относительно поверхности земли

69. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

70. Управління трудовими ресурсам як динамічна система
71. Праздники на священной бутовской земле
72. Земли промышленности и земли поселений не близнецы братья

73. Происхождение «Геологии старой Земли» и ее влияние на жизнь в XXI веке

74. Луна - спутник Земли

75. Методы определения возраста земли и Вселенной

76. Магнитное поле Земли

77. Причина магнитного поля Земли?

78. Сейсмическая активность Земли

79. Геометрия пространства двойной планетной системы: Земля - Луна

80. Почему меняется климат Земли: гипотеза солнечно-атмосферного резонанса

Подставка для канцелярских принадлежностей "Башня", металлическая, 4 секции, серебристая.
Подставка для письменных принадлежностей, металлическая, сетка. Цвет: серебристый. Размер: 16х8х11 см.
355 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Набор бутылочек для кормления Avent "Natural" (2 штуки по 260 мл), от 1 месяца.
Бутылочка помогает легче совмещать грудное вскармливание и кормление из бутылочки. Благодаря инновационному дизайну малышу теперь легче
916 руб
Раздел: Бутылочки
Скетчбук. Гарри Поттер. Хогвартс.
Да начнется магия! Новые скетчбуки прямиком из величайшей вселенной Гарри Поттера! Откройте магический блокнот для рисования, и он станет
322 руб
Раздел: Блокноты художественные

81. Влияние метеоритов на погоду Земли

82. ФАЭТОН взорвался, чтобы погубить ЗЕМЛЮ(!) или как рождаются мифы

83. Странности магнитного поля Земли

84. Геометрия пространства двойной планетной системы: Земля - Луна

85. Эры развития жизни на Земле

86. Виховання у сім’ї як першооснова розвитку дитини як особистості
87. Права на землю: законодательное решение некоторых вопросов
88. Миф о праве муниципальной собственности на землю в Cвердловской области

89. О порядке определения и способе установления ставок платы за землю поселений

90. Договор как форма регулирования аренды земли в Украине

91. Арбитражная практика по делам об аренде земли

92. Плата за землю

93. Плата за землю

94. Закон о плате на землю

95. Право власності на землю в Запорозьській Січі

96. Характеристика государственной собственности на землю. Правовое регулирование купли-продажи земли с аукциона

"Счеты" - деревянная игрушка.
Эти забавные и яркие счеты изготовлены из экологически чистого материала древесины. Игра с ними прекрасно развивает мелкую моторику и
342 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Мантоварка алюминиевая, 3 сетки, 6 л.
Мантоварка, алюминиевая, 3-х уровневая. Размеры: длина - 28 см, ширина - 29 см. Мантоварка имеет 3 съемные сетки. Пригодна для
1019 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки
Набор цветных карандашей "Noris Club", 36 цветов.
Детские цветные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное белое
566 руб
Раздел: Более 24 цветов

97. Журналистское расследование «Гибель ЯК-40»

98. Виховання дитини як важливий етап розвитку особистості

99. Поняття про психіку


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.