Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Аудит основних засобів та нематеріальних активів на прикладі ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод"

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

Міністерство аграрної політики України Луганський національний аграрний університет Кафедра обліку і аудиту КУРСОВА РОБОТА з дисципліни Організація і методика аудиту на тему Аудит основних засобів та нематеріальних активів на прикладі ВАТ «Стахановський вагонобудівний завод» Луганськ – 2009 Зміст Вступ 1. Теоретичні основи та нормативно-правова база регулювання аудиторської діяльності 2. Загальні принципи організації аудиту 2.1 Суть, завдання та мета аудиту в умовах ринкової економіки 2.2 Організація та планування аудиторської діяльності 2.3 Послідовність проведення аудиту та оформлення його результатів 3. Методика аудиту основних засобів та нематеріальних активів підприємства 3.1 Завдання, об’єкти, джерела та послідовність аудиту основних засобів 3.2 Аудит класифікації основних засобів, їх збереження та оцінки 3.3 Аудит надходження та вибуття основних засобів 3.4 Аудит амортизації та використання основних засобів 3.5 Особливості аудиту нематеріальних активів 4. Оцінка стану внутрішньогосподарського контролю та додержання облікової політики на підприємстві Висновки Список використаної літератури Додатки Вступ Розвиток України на сучасному етапі характеризується становленням ринкової економіки, її інтеграції у систему міжнародних економічних відносин, виникненням акціонерних компаній, товариств, різних фондів. Учасники цих процесів потребують достовірної і неупередженої інформації про фінансово-майновий стан, перспективи розвитку та фінансову стабільність суб’єктів господарювання. Подання достовірної та неупередженої інформації зацікавленим особам забезпечується через аудиторський висновок, про що свідчить віковий досвід зарубіжних країн, а також робота вітчизняних аудиторів. Тема дослідження даної курсової роботи у світі законодавчих та нормативних актів є дуже актуальною, тому що вона дає можливість охарактеризувати майновий стан підприємства, його виробничі потужності, а також ефективність виробничої діяльності в цілому. Аудит основних засобів та нематеріальних активів підприємства є одним за найважливіших напрямків аудиторської перевірки ефективності господарсько-фінансової діяльності підприємства. Мета аудиту основних засобів та нематеріальних активів - встановити дотримання підприємством вимог щодо обліку та відображення в первинних документах та фінансовій звітності інформації стосовно основних засобів та нематеріальних активів згідно вимог Міжнародних стандартів аудиту, а також П(с)БО 7 «Основні засоби», П(с)БО 8 «Нематеріальні активи» та чинного законодавства. Аудит основних засобів та нематеріальних активів повинен сприяти ефективній роботі, раціональному використанню матеріальних, трудових і фінансових ресурсів у підприємницькій діяльності для отримання максимального прибутку. Аудит основних засобів та нематеріальних активів є актуальним напрямком аудиторської перевірки підприємств різноманітних галузей народного господарства у зв’язку з тим, що саме необоротні активи забезпечують та обслуговують виробничий процес на підприємствах України, від їх правильного обліку та використання залежить стан виробничих потужностей підприємства, які задіяні у виробництві продукції, залежить попит на неї на ринку, її якість та завоювання цією продукцією певної частини ринку.

Аудит нематеріальних активів – це цілісний процес аудиторської перевірки, що може здійснюватися в різних формах: у формі внутрішнього або зовнішнього аудиту, обов’язкового або ініціативного, первинного або узгодженого тощо. Об’єкти аудиту основних засобів та нематеріальних активів досить багатогранні, до них належать здійснювані господарські процеси, які в сукупності складають господарську діяльність суб’єкта, що перевіряється; це документально зафіксована інформація про наявність і рух засобів підприємства та джерел їх формування. Під час аудиторської перевірки аудиторами, при перевірці основних засобів та нематеріальних активів, можуть використовуватися наступні методи аудиту: 1) Методичні прийоми проведення аудиту: фактична та документальна перевірка, підтвердження, обстеження, перевірка механічної точності, спеціальна перевірка; 2) Методичні прийоми організації: суцільний, вибірковий, аналітичний, комбінований. В цій роботі будуть розглянуті наступні питання: теоретичні основи та нормативно-правова база регулювання аудиторської діяльності; загальні принципи організації аудиту; методика аудиту основних засобів та нематеріальних активів підприємства; оцінка стану внутрішньогосподарського контролю та додержання облікової політики на підприємстві. 1. Теоретичні основи та нормативно-правова база регулювання аудиторської діяльності Аудиторська діяльність регулюється Законом України &quo ;Про аудиторську діяльність&quo ; від 22 квітня 1993 р. № 3125-ХІІ (зі змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 14 березня 1995 р. № 81-95-ВР, від 20 лютого 1996 р. № 54/96-ВР, від 14 вересня 2006 р. № 140 –V). Цей Закон визначає правові засади здійснення аудиторської діяльності в Україні й спрямований на створення системи незалежного фінансового контролю з метою захисту інтересів власника. Положення цього Закону діють на території України і поширюються на всі господарські суб'єкти незалежно від форм власності та видів діяльності . Аудиторська діяльність включає в себе організаційне і методичне забезпечення аудиту, практичне виконання аудиторських перевірок та надання інших аудиторських послуг. За Законом України &quo ;Про аудиторську діяльність&quo ;: аудит – перевірка даних бухгалтерського обліку та показників фінансової звітності суб’єкта господарювання з метою вираження незалежної думки аудитора про її достовірність в усіх значимих аспектах і, відповідно, вимогам законів України, положень (стандартів) бухгалтерського обліку, або інших правил (внутрішніх положень суб’єктів господарювання), відповідно вимогам користувачів. Аудит здійснюється незалежними особами (аудиторами), аудиторськими фірмами, які уповноважені суб'єктами господарювання на його проведення. Аудит може проводитись з ініціативи господарюючих суб'єктів, а також у випадках, передбачених чинним законодавством (обов'язковий аудит). Затрати на проведення аудиту відносяться на собівартість товару (продукції, послуг). Процес регулювання аудиторської діяльності здійснюється у відповідності до двох підходів до створення нормативно-правової бази регулювання аудиторської діяльності: Державна законодавча ініціатива і державне регулювання; Законодавча ініціатива громадських професійних організацій і регулювання спільно з державою.

Перший підхід регулювання аудиторської діяльності характерний для країн континентальної Європи та Росії. Суть цього підходу полягає в тому, що держава сама розробляє і затверджує законодавчі акти і нормативи аудиту, здійснює реєстрацію аудиторів і аудиторських фірм, а також контроль за їх діяльністю. Другого підходу дотримується Англія, США та деякі інші країни, тому він одержав назву англо-американського підходу. Основною особливістю цього підходу є те, що процес регулювання діяльності здійснюється з ініціативи громадських професійних організацій. В Україні регулювання аудиторською діяльністю здійснюється у відповідності з англо-американським підходом. З ініціативи Спілки аудиторів України був підготовлений і прийнятий Верховною Радою України Закон України «Про аудиторську діяльність» . Після прийняття закону була створена Аудиторська палата (АПУ), як незалежний, самостійний орган на засадах самоврядування. АПУ є юридичною особою, веде відповідний облік та звітність. Затверджені АПУ норми і стандарти аудиту є обов'язковими для дотримання підприємствами, установами та організаціями. Аудитори або їх колективи мають право об'єднатися у громадську організацію — Спілку аудиторів України, що може відкривати місцеві осередки за наявності не менше п'яти аудиторів, котрі є членами Спілки. Спілка аудиторів України має право делегувати своїх представників до АПУ і достроково їх відкликати, а також може вносити на розгляд АПУ проекти норм і стандартів аудиту. Таким чином, основними завданнями АПУ є: • організація через аудиторські фірми незалежного контролю суб'єктів підприємницької діяльності; • надання методичної допомоги аудиторським фірмам (розробка і затвердження нормативів, положень щодо сертифікації тощо); • надання суб'єктам підприємницької діяльності методичної допомоги з питань обліку, аналізу, контролю; • підготовка та підвищення кваліфікаційного рівня аудиторів тощо. Аудиторська діяльність у сфері фінансового контролю регулюється Законом «Про аудиторську діяльність», іншими законодавчими і нормативними актами України. У випадках, якщо міжнародним договором, в якому бере участь Україна, встановлено інші правила, ніж ті, що містить цей Закон, то застосовуються правила міжнародного договору. Аудиторська діяльність в Україні також регламентується Міжнародними нормативами аудиту, Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та іншими нормативно-правовими актами . У 1996 р. бухгалтерами та аудиторами України засновано ще одну професійну організацію – Федерацію професійних бухгалтерів і аудиторів України (ФПБАУ). Мета ФПБАУ- сприяння підвищенню престижу професії, створення стандартів бухгалтерського обліку, розробка положень професійної освіти. Реалії теперішнього часу потребують переносу акцентів на процес реформування системи аудиту згідно вимогам Міжнародних стандартів аудиту (МСА) і створення комплексного науково-методичного забезпечення. Тому, на основі рішення АПУ від 18 квітня 2003 р. (протокол № 122), Стандарти аудиту і етики Міжнародної федерації бухгалтерів прийняті як Національні стандарти аудиту. Це означає, що Національні нормативи аудиту, затверджені 18 грудня 1998 р.

Причины асфиксии разнообразны, но основным признаком ее является нарушение акта дыхания. Принято различать несколько фаз асфиксии. Первая фаза характеризуется усиленной деятельностью дыхательного центра. Наблюдается повышение артериального давления, учащение и усиление сердечных сокращений. Удлинен и усилен вдох (инспираторная одышка). Больные отмечают головокружение, потемнение в глазах, возбуждены. Наблюдается выраженный цианоз. Вторая фаза характеризуется урежением дыхания, нередко сопровождающимся усиленным выдохом (экспираторная одышка) и значительным замедлением сердечных сокращений (вагуспульс), артериальное давление постепенно снижается, отмечается акроцианоз. Третья фаза характеризуется временным (от нескольких секунд до нескольких минут) прекращением активности дыхательного центра, в это вреям артериальное давление значительно снижается, угасают спинальные, глазные рефлексы, наступает потеря сознания, развивается гипоксическая кома. Четвертая фаза проявляется редкими глубокими судорожными "вздохами" - так называемое терминальное (агональное) дыхание, продолжающееся несколько минут

1. Інвентаризація основних фондів та нематеріальних активів

2. Облік нематеріальних активів та довгострокових зобов’язань

3. Аудит основних засобів

4. Методи прийняття рішень у сфері управління нематеріальних активів

5. Облік нематеріальних активів

6. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"
7. Контроль та ревізія використання основних засобів
8. Облік основних засобів та шляхи його вдосконалення в умовах переходу до ринкової економіки

9. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

10. Соціальна політика в Україні: основні напрями та протиріччя

11. Особливості аналізу та ефективності використання основних засобів підприємства

12. Аудит основных средств

13. Учет и аудит основных средств и эффективности их использования в условиях функционирования АРМ бухгалтера

14. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

15. Аудит дебіторської та кредиторської заборгованості

16. Аудит основных средств

Рюкзак для средней школы, джинсовый "Скай", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения
Солнцезащитная рулонная шторка для автомобиля Altabebe, арт. AL7030.
Солнцезащитная рулонная шторка для автомобиля Altabebe AL7030 - аксессуар, который защитит ребенка от ярких солнечных лучей при перевозке
660 руб
Раздел: Прочее
Статуэтка "Маленькая леди", 10 см.
Материал: фарфор. Регулярно удалять пыль или мыть тёплой водой. Товар не подлежит обязательной сертификации.
462 руб
Раздел: Миниатюры

17. Java технологія и основні риси та перспективи застосування

18. Механізм забезпечення кредитування банками України та шляхи удосконалення на прикладі ЗАТ КБ "ПриватБанк"

19. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

20. Облік основних засобів

21. Облік основних засобів

22. Основные средства производственных предприятий (объединений) и их учет. Аудит основных средств
23. Статистична та спеціальна звітність по виплатам працівникам
24. Бухгалтерский учет анализ и аудит основных средств на примере ООО "Техпромсервис"

25. Амортизація основних засобів

26. Аудит основных средств

27. Аудит основных средств

28. Аудит основных средств

29. Аудит основных средств и нематериальных активов

30. Аудит основных средств с практическими примерами

31. Аудит основных средств

32. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики

Подставка для бумаг вертикальная "Techno" (классическая).
Классическая вертикальная подставка для бумаг - незаменимый атрибут рабочего стола. Подставка выполнена из высококачественного серого
314 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Магнитные Пифагорики №1.
«Магнитные пифагорики 3+» - первая ступень обучающего комплекса игр «Пифагорики» для детей старше трех лет. Игровой комплекс построен на
509 руб
Раздел: Игры на магнитах
Противомоскитная сетка, 100х220 см, бежевая.
Материал изготовления: полиэстер 100%, плотность 58 гр/кв. метр. В комплект входят кнопки и двусторонний скотч для крепления к дверному
425 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

33. Основні права та свободи людини, механізми та методи їх захисту

34. Техніко-криміналістичні засоби та методи дослідження речових доказів

35. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

36. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.

37. Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.

38. Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.
39. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі
40. Вегетативна та ендотеліальна дисфункція у хворих на фіброміалгію: зв’язок з клінічними проявами та ефективністю лікування

41. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

42. Поняття "носій інформації" та "матеріальна основа документа": семантичне навантаження в професійній інформаційній діяльності

43. Основні принципи та нетрадиційні методи викладання українського народознавства в школі

44. Ціннісні характеристики соціальних працівників та соціальних педагогів

45. Пристрій для вимірювання температури та артеріального тиску

46. Особистість. Темперамент та соціальна природа характеру

47. Психологічна корекція та соціальна робота з хімічно залежними людьми

48. Освіта та соціальна мобільність

Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х22,5 сантиметров, бежевая.
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 22,5 см.
340 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Чайник "Birds", 1050 мл.
Чайник. Размер: 21,5x12x17 см. Объем: 1050 мл. Материал: керамика.
389 руб
Раздел: Чайники заварочные
Кухня для кукольного домика "Конфетти".
Кухня для кукольного домика состоит из: плиты с раковиной в сборе; холодильника; подставки стола в сборе; стойки стула в сборе, сиденья
886 руб
Раздел: Кухни, столовые

49. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів

50. Аналіз виробничих основних засобів

51. Економічна теорія (основні поняття та терміни)

52. Основні засоби підприємства

53. Роль капітальних інвестицій у відтворені основних засобів сільськогосподарських підприємств

54. Теорія суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки
55. Організація банківського споживчого кредитування (на прикладі ВАТ КБ "Хрещатик")
56. Економiчна ефективнiсть переробки молока та шляхiв її пiдвищення на прикладi ВАТ "Широкiвський сирзавод" Днiпропетровської областi

57. Аналіз балансу та фінансової звітності ВАТ "Енергопостачальна компанiя "Закарпаттяобленерго"

58. Формування іміджу підприємства на прикладі ВАТ "ТерА"

59. Енергозбереження в електроприводах насосних агрегатів (на прикладі ВАТ "Полтававодоканал")

60. Грошові потоки в плануванні на прикладі ВАТ "Сахат" у 2007 році

61. Ефективність використання вироничих ресурсів підприємства на прикладі ВАТ "Острозький цукровий завод"

62. Управління активами підприємства (на прикладі ВАТ "Інтерпайп Ніжньодніпровський трубопрокатний завод")

63. Підвищення ефективності роботи підприємства на основі застосування економіко-математичних методів (на прикладі ВАТ "Дніпрополімермаш")

64. Аудиторські послуги. Аудит матеріальних засобів. Аудиторська перевірка показників "незавершеного виробництва"

Чайная пара "Loraine" (чашка 180 мл + блюдце).
Чайная пара, выполненная из костяного фарфора, состоит из 1 чашки и 1 блюдца. Изделия оформлены ярким изображением. Изящный дизайн и
328 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца
Блюдо для запекания "Тайга", 2250 мл.
Блюдо для запекания. Размер: 37x25x7 см. Объем: 2250 мл. Материал: керамика.
758 руб
Раздел: Прочее
Набор столовый детский "Непоседа" (4 предмета).
Набор детских столовых приборов: - ложка столовая - 1 шт; - вилка столовая - 1 шт; - ложка чайная - 1 шт; - нож столовый - 1
532 руб
Раздел: Ложки, вилки

65. Суть процесу навчання та засоби його активізації

66. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

67. Определение и управление валютными рисками предприятием внешнеэкономической деятельности на примере ООО "Корпорация "Агросинтез" (Визначення та керування валютними ризиками підприємством ЗЕД на прикладі ТОВ “Корпорація “Агросинтез”)

68. Криміналістична характеристика злочинів, поняття та основні елементи

69. Процес управління та його основні стадії

70. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці
71. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки
72. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

73. Удосконалення механізмуу ефективного використання основних фондів підприємств промисловості на прикладі тернопільської області

74. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

75. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання

76. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

77. Понятие, основные признаки и виды актов, порядок их подготовки и регистрации

78. Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)

79. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

80. Оцінка толерантністідо ризиків та система лімітів у банку. План зниження ризику втрати інфраструктури банку на випадок техногенних катастроф (на прикладі АКБ "Укрсиббанк")

Рюкзачок дошкольный "Щенячий патруль", 23х19х8 см.
Легкий и компактный дошкольный рюкзачок - это красивый и удобный аксессуар для вашего ребенка. В его внутреннем отделении на молнии легко
693 руб
Раздел: Без наполнения
Набор посуды "Щенячий патруль", 3 предмета.
Посуда подходит для мытья в посудомоечной машине и использования в микроволновой печи. Яркая посуда с любимыми героями порадует малыша и
578 руб
Раздел: Наборы для кормления
Кукла-балерина.
Кукла-балерина "Принцессы Диснея" очень любит танцевать! Поэтому она нарядилась в специальный костюм с пышной юбочкой-пачкой,
541 руб
Раздел: Куклы-модели, современные

81. Страхування транспортних засобів та вантажів

82. Аналіз та прогнозування основних тенденцій розвитку ринку дорогоцінних металів в Україні

83. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

84. Вимірювальні прилади та засоби захисту

85. Основні законодавчі акти з охорони праці

86. Особливості розмноження птахів різних видів на прикладі гусака сірого, журавля та великого строкатого дятла
87. Розробка індустріальної енергозберігаючої технології вирощування та збирання соняшнику
88. Ефективність засобів та знарядь лову риб на Каховському водосховищі

89. Контроль та аудит діяльності комерційного банку

90. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства

91. Облік та амортизація необоротних активів

92. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

93. Помилки та обман в аудиті

94. Учет, аудит и оценка основных средств (на примере ПК "Экожан")

95. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства

96. Аудит амортизационных отчислений основных средств и нематериальных активов

Микрофон "Караоке с мультяшками".
Караоке с мультяшками - это микрофон, который позволит исполнять песни из любимых мультфильмов. Какая игрушка превратит любой день в
330 руб
Раздел: Микрофоны
Копилка-сейф с ключом, черная, металл.
Качественный металлический сейф-копилка с двумя замками (кодовый и обычный) позволит Вам скопить приличную сумму на поездку
1439 руб
Раздел: Копилки
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: розовый).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные

97. Аудит емісії цінних паперів та ефективності зовнішньоекономічних операцій у підприємницькій діяльності

98. Аудит и анализ основных средств и эффективность их использования

99. Аудит обліку готової продукції та порядок проведення аудиторської перевірки на підприємстві громадського харчування


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.