Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Організація продуктивної самостійної діяльності молодших школярів у навчальному процесі сучасної початкової школи

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

Міністерство освіти та науки України Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Кафедра педагогіки і методики початкового навчання Дипломна робота Організація продуктивної самостійної діяльності молодших школярів у навчальному процесі сучасної початкової школи Виконала студентка 32 групи факультету підготовки вчителів початкових класів Троцишин Г. П. Науковий керівник доктор педагогічних наук, професор Вихрущ Віра Олександрівна Тернопіль - 2009 ЗМІСТВСТУП РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ. 1.1 Самостійна діяльність в процесі розвитку дитини як наукова Проблема 1.2 Самостійна робота як метод навчання характеристика основних понять проблем 1.3 Психолого-педагогічні особливості формування самостійної діяльності РОЗДІЛ II. ВИКОРИСТОВУВАННЯ САМОСТІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. 2.1 Загальна характеристика досвіду використовування самостійної діяльності молодших школярів 2.2 Пошук шляхів вдосконалення самостійної діяльності як методу навчання молодших школярів: активної проблеми і знахідки 2.3 Авторські пропозиції та їх ефективність ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ. ДОДАТКИ ВСТУП Вивчення самостійної навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів набуло особливого значення у зв'язку з розширенням комунікативних функцій у всіх сферах життєдіяльності сучасної людини, особливо в галузі безпосереднього масового обміну інформацією, радіо, телебачення, художньої літератури. Важливим пріоритетом зазначеної проблеми є орієнтація на формування самостійної навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів. Чимало праць присвячено цьому питанню (Есипов Б.П., Пидкасистий П. І., Савченко О. Я., Г. І. Щукіна та інші педагоги ). Помітним явищем в теорії розвитку самостійності учнів були роботи Є. Я. Голанта у яких вчений визначив три види самостійності школярів: організаційно-технічну самостійність, самостійність у практичній діяльності, самостійність у процесі пізнавальної діяльності. Високо оцінюючи значення самостійної роботи, розглядає самостійність як першорядну умову всебічного розвитку особистості учня. Один з перших дослідників розвитку пізнавальної самостійності М. О. Данилов зазначив, що її суть виявляється в потребі й умінні учнів самостійно мислити, у здатності орієнтуватися в новій ситуації, самому бачити питання, завдання і знайти підхід до їх розв'язання. Пізнавальна самостійність виявляється, наприклад, в умінні самостійно аналізувати складні навчальні завдання і виконувати їх без сторонньої допомоги і характеризується певною критичністю розуму школяра, здатністю висловлювати свою думку незалежно від суджень інших. На думку Г.О. Люблінської, самостійність у навчальній роботі молодших школярів насамперед є здатністю учня не тільки розуміти матеріал, а й застосовувати його в нових видах самостійних робіт. Всебічного розгляду питання самостійної діяльності школярів набули в працях П.І. Підкасистого. У результаті тривалого теоретико-експериментального дослідження, вчений обґрунтував модель самостійної діяльності учня, розкрив у зв'язку з цим такі вихідні поняття, як дидактична задача, пізнавальна задача, визначив специфічні особливості формування самостійних дій, розробив класифікацію самостійних робіт.

Але, на нашу думку, недостатньо висвітлено проблему формування самостійної навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів. Тому обрана тема наукової роботи є актуальною. Тема дослідження обумовлена необхідністю якісного покращення організації самостійної навчальної діяльності молодших школярів на уроці, формування і вдосконалення навичок самостійної роботи і розвитку самостійності як якості особистості оптимального вибору робіт (за зразком, реконструктивні, варіативні, творчі) і їх співставлення із метою вдосконалення навчального процесу в початковій школі. Об'єкт дослідження: самостійна навчально-пізнавальна діяльність молодших школярів. Предмет дослідження: дидактичні умови оптимізації самостійної навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів на уроках. Мета дослідження: визначення найбільш оптимальної організації умов самостійної навчально-пізнавальної діяльності учнів початкової школи. В основу дослідження покладена гіпотеза: підвищення ефективності самостійної навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів обумовлюється організацією системи самостійної роботи на уроці. У відповідності із гіпотезою сформульовані завдання дослідження: вивчити зміст і особливості самостійної діяльності учнів початкової школи; визначити психолого-педагогічні умови оптимального використання самостійної роботи молодших школярів; -вивчити шляхи вдосконалення самостійної навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів та теоретично їх обґрунтувати; -розробити і експериментально перевірити дидактичні умови оптимальної організації самостійної навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів. Практичне значення дипломної роботи полягає в можливості використання матеріалу дослідження для ознайомлення майбутніх вчителів з особливостями організації самостійної навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів на уроках. Для вирішення поставлених завдань застосовуються такі методи: порівняльний аналіз та узагальнення літературних джерел; анкетування, інтерв'ювання, тестування, спостереження, експеримент, методи математичної статистики. Методологічною основою дослідження є теорія пізнання та її основні положення про закономірності пізнавальної діяльності людини, теорія спілкування як вид діяльності та основні положення про ефективність його організації, основні положення теорії колективної діяльності, зокрема її гносеологічні аспекти. На констатуючому етапі дослідження здійснювалося та узагальнювалося вивчення даних науково - методичної літератури, проведення опитування серед учнів та вчителів початкових класів, спостережень за організацією навчального процесу у масовій школі та узагальнення досвіду передових вчителів. На констатуючому етапі дослідження були використані методи анкетування вчителів та учнів, тестування учнів. Для опитування дітей були обрані Буські загальноосвітні школи №1, 2, 3. В анкетуванні взяло участь 200 школярів, 35 вчителів, відвідано і проаналізовано 73 уроки. Етапи дослідження: Констатуючий етап: аналіз стану проблеми в педагогічній теорії і практиці роботи шкіл; вивчення літератури, висунення гіпотези, завдань, формування структури роботи; проведення попередніх замірів якості самостійної навчально -пізнавальної діяльності молодших школярів.

Формуючий етап: розробка та перевірка авторських підходів до самостійної роботи у сучасній початковій школі; проведення контрольних зрізів та обробка одержаних даних. Підсумковий етап: узагальнення і систематизація матеріалів; математична обробка одержаних даних; остаточна перевірка гіпотези дослідження; Наукова новизна роботи полягає у тому,що: дано теоретичний аналіз і розглянуто сучасний стан проблеми самостійної навчально пізнавальної діяльності учнів; уточнено базові поняття проблеми; теоретично обґрунтовано окремі шляхи вдосконалення самостійної навчально - пізнавальної діяльності молодших школярів. Апробація дослідження: основні положення і результати дослідження доповідались і обговорювались на кафедрі педагогіки і методики початкового навчання та студентських науково-практичних конференціях. Експеримент проводився у школах м. Буська. Структура роботи. Дипломна робота складається з вступу, двох розділів, висновків, бібліографії та додатків. РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 1.1 Самостійна діяльність в процесі розвитку дитини як наукова проблема Розвиток суспільства і зміни у відносинах між людьми завжди знаходили своє відображення в практиці освіти, навчання і виховання підростаючих поколінь, у меті і завданнях школи, в педагогічних теоріях і системах. Навчання на первісному ступені розвитку суспільства є дуже обмежене і його завданням було дотримання племінної традиції шляхом переказування молоді того, що знають старші. Досить рано з'являються певні повчання в ролі катехізації на практичні теми: основ гігієни, статевих стосунків, збереження здоров'я, плекання добрих звичаїв, здобування життєвої мудрості. Ці формули сприймались з певною побожністю, абсолютно некритично і повторювались наступним поколінням, як «оголошена» таємниця. Виховання в первісному суспільстві має суспільний характер і разом з тим залишає значне місце самостійності дитини. З раннього віку діти, особливо хлопчики, стають в значній мірі самостійними: з 3-4 років починають полювати, керують човном, в 6-8 років ловлять рибу, полюють, проявляючи при цьому чудову витримку і винахідливість. До 10-12 років діти значною мірою володіли певною сумою духовного знання: вони знали всі родові звичаї, легенди, казки і пісні свого племені, а також засвоювали ті знання людей, які дають контакти в товаристві дорослих: в мандрівках, на полюванні, рибальстві, святах тощо. Завданням першої в історії людства школи в Шумерії, стала передача учням того рівня наукових знань, якого зміг досягти народ на перших ступенях розвитку цивілізації (з ботаніки, зоології, географії і мінералогії, математики, граматики, літератури), і не лише передача, а й прагнення навчити і виховати покоління, яке в майбутньому вдосконалить ці знання і буде сприяти їх засвоєнню наступними поколіннями. На думку Демокріта виховання і навчання не тільки облагороджують людину. Розвивають її розумі «ні мистецтво, ні мудрість не можуть бути досягнуті, якщо їх не вчити»), але і роблять людину щасливою. Тому обов'язок дорослих-дати можливість дітям учитися. Особливої ваги він надавав не кількості різноманітних знань, а розвитку мислення.

Не можна ігнорувати й зовнішні причини поразки. Передусім слід назвати змушеність вести жорстоку збройну боротьбу як на сході, так і на заході, з ворогами, з котрих кожний окремо був сильнішим за українську армію. "Але, - як зазначив один із авторів "Історії українського війська", - причини зовнішньої натури грають у долі народу другорядну ролю - бо ж кожна сама в собі сильна нація найде собі все приятелів..." [508]. Таким чином, щойно створені нові інституції - розвідка та контррозвідка - за короткий період свого існування набули досвіду оперативно-розшукової роботи у всіх її напрямах. Крім того, саме в цей період, на думку автора, зароджується важлива ідеологічно-виховна засада професійної діяльності співробітників спеціальних служб: сплав національно-патріотичної спрямованості та ідеології державотворення, що вкрай важливо і для діяльності нинішніх спецслужб України. РОЗДІЛ V: Специфіка організації спеціальних органів Західно-Української Народної Республіки § 5.1. СТАНОВЛЕННЯ ВІЙСЬКОВИХ СПЕЦСЛУЖБ ЗУНР Після закінчення першої світової війни в імперії Габсбургів розгорнувся рух за утворення самостійних національних держав. І на західноукраїнських землях настав якісно новий етап народних змагань

1. Форма організації самостійної роботи учнів 5 класу на уроці німецької мови

2. Аналіз та удосконалення оперативного управління

3. Поняття про інформаційну систему. Способи організації інформаційної бази

4. Організація діяльності підприємства

5. Організація та методика проведення уроку з теми: "Векторний графічний редактор Corel Draw"

6. Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з дисками та каталогами в Norton Commander"
7. Організація та методика проведення уроку з теми: "Створення і редагування макросів в інтерактивних документах засобами Word"
8. Організація діяльностї зовнішньоторговельної фірми ТОВ "L’Oreal Ukraine"

9. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

10. Активізація діяльності підприємств харчової промисловості шляхом удосконалення механізму регулювання

11. Основи організаційної діяльності у виробничій сфері

12. Умови формування інноваційної діяльності. Типові схеми організаційних структур управління інноваційним процесом

13. Впровадження інтегрованих уроків у навчання іноземної мови учнів початкової школи

14. Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах застосування інформаційно-комунікаційних технологій

15. Самостійна робота як засіб активізації пізнавальної діяльності молодших школярів

16. Механізми удосконалення регіонального управління інвестиційною діяльністю

Детские футбольные ворота 2 в 1.
Игровой набор включает в себя всё необходимое для тренировок маленьких футболистов - пластиковые сборно-разборные ворота с сеткой,
1306 руб
Раздел: Футбол
Мешок для обуви "Мерцающие звезды", 33х40 см.
Мешок для обуви. Размер: 33х40 см.
315 руб
Раздел: Сумки для обуви
Доска магнитно-маркерная, 120х90 см.
Доска имеет магнитную поверхность. Алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками, имеет регулируемые элементы крепления,
3010 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

17. Мотивация деятельности в менеджменте (мотивационное управление). Механизм и методы управления

18. Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві

19. Розробка концепції управління інноваційною діяльністю в Пол-тавській області

20. Теоретичні основи фінансового управління діяльності комерційних банків

21. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

22. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці
23. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства
24. Загальна характеристика фінансової основи організації діяльності місцевих рад

25. Організаційно-правові форми малого бізнесу. Контракти

26. Основні організаційно-управлінські акти міських, районних і прирівняних до них прокуратур

27. Організація та видавництво інформаційно-аналітичної газети

28. Застосування в інформаційній діяльності організації або установи експертних систем

29. Маркетингова програма організації виробництва і реалізації інноваційної продукції

30. Роль кори головного мозку в системній організації діяльності організму

31. Види менеджменту і поєднання організаційно-управлінських культур

32. Міжнародний маркетинг як наслідок інтернаціоналізації маркетингової діяльності. Порівняльна характеристика стратегій виходу на зовнішній ринок

Игра настольная "Ктояжка".
Развлекательная настольная игра-угадайка для компании «Ктояжка» очень простая на первый взгляд, но тем не менее она требует от всех
328 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Подставка для книг "Brauberg", большая.
Подставку возможно расширить по бокам для работы с большими книгами. Максимальная высота: 37 см, максимальная ширина: 33 см. Регулируемый
1112 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Пробка для шампанского "CooknCo".
Диаметр: 4,5 см. Высота: 5 см. Цвет: металл. Материал: нержавеющая сталь. Внешняя отделка: сатиновая.
410 руб
Раздел: Аксессуары для вина

33. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

34. Механізм функціонування соціально-трудових відносин як організаційної системи

35. Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку

36. Організація інформаційного обслуговування менеджера. Методи матеріального заохочення. Документація управлінської діяльності

37. Основні принципи і типи організаційної культури

38. Проектування раціональної організаційної структури та структури управління підприємством
39. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")
40. Удосконалення стратегічного управління діяльністю підприємства

41. Удосконалення форм організації праці у діючому підприємстві готельного господарства

42. Управління комерційно-посередницькою діяльністю підприємств України

43. Формування організаційної культури

44. Функції інформаційно-аналітичних підрозділів забезпечення управління

45. Проектування організаційно-технічних заходів підвищення ефективності операційної системи

46. Організаційно-методичні аспекти фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми 6-7-річного віку

47. Організація реабілітаційної роботи в школах соціальної реабілітації

48. Підготовка вчителя молодших класів до організації та проведення уроку

Велосипед трехколесный Moby Kids "Comfort. EVA", цвет: красный.
Детский трёхколёсный велосипед Moby Kids "Comfort 10х8 EVA". В данной модели предусмотрены дополнительные функции и аксессуары,
4216 руб
Раздел: Трехколесные
Дневник школьный "Наушники".
Формат: А5 (215x170 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: тонированный офсет 70 г/м2. Материал обложки: искусственная кожа. Способ
370 руб
Раздел: Для младших классов
Шторка антимоскитная "Завитки" с магнитными замками (серая).
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
424 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

49. Управління процесом підвищення якості знань учнів з української мови, літератури

50. Виховання організованості молодших школярів на уроках фізичної культури

51. Партійно-політичні організації Бессарабії в період революції 1905-1907 рр.

52. Організаційна та правова регламентація діяльності митного органу України (МОУ) на прикладі діяльності Київської обласної митниці

53. Організаційно-правове забезпечення надання платних послуг оздоровчого характеру

54. Організаційно-економічна характеристика Відділення Державного казначейства у Троїцькому районі Луганської області
55. Наукова організація праці. Завдання з удосконалення з організації праці на підприємстві
56. Удосконалене управління якістю продукції на підприємстві

57. Система моніторингових досліджень навчальних досягнень учнів на уроках фізики

58. Державне регулювання комерційної діяльності

59. Функція мотивації трудової діяльності, її компоненти, теорії, шляхи

60. Активність і творчість учнів на уроках історії

61. Державне регулювання інноваційної діяльності

62. Музейна галузь документально-комунікаційної діяльності

63. Шляхи і методи удосконалення діяльності Рекламної групи "Телетиждень"

64. Аналіз і оцінка комерційної діяльності ПП РТА "Рубін"

Средство моющее для стирки белья биоразлагаемое "Synergetic", 5 л.
Высококонцентрированное профессиональное средство для стирки любых видов тканей. 100% смываемость, не остается на одежде. Эффективно для
1111 руб
Раздел: Гели, концентраты
Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: голубой).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы
Насадка на кран "Палитра", светодиодная.
Светодиодная насадка «Палитра» включается под напором воды и, в зависимости от ее температуры, подсвечивает проходящий поток в синий,
490 руб
Раздел: Ванная

65. Мотивація трудової діяльності

66. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємства

67. Удосконалення існуючих та розробка нових форм мотивації праці

68. Активізація пізнавальної діяльності учнів

69. Аналіз педагогічного досвіду з проблеми самостійної роботи з математики

70. Використання засобів педагогічного малювання у процесі удосконалення навичок образотворчої діяльності молодших школярів
71. Готовність педагога до інноваційної професійної діяльності
72. Методика формування ігрової діяльності у молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва

73. Моральне виховання учнів на уроках образотворчого мистецтва в початковій школі

74. Особливості підвищення ефективності навчальної діяльності в спеціалізованих класах з поглибленим вивченням хімії на уроках з теми "Залізо та його сполуки"

75. Розвиток мовленнєвої діяльності молодших школярів на уроках читання

76. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках математики

77. Удосконалення процесу виконання ранкової гігієнічної гімнастики учнями молодшого шкільного віку

78. Форми групової навчальної діяльності на різних етапах уроку іноземної мови

79. Формування знань про тварин в учнів 3 класу на уроках "Я і Україна. Природознавство"

80. Формування позитивної мотивації на уроках англійської мови

Точилка механическая, металлический корпус.
Механическая точилка имеет прозрачный контейнер. Удобная и безопасная точилка оснащена механизмом, позволяющим крепить ее к столу. Нож из
1097 руб
Раздел: Точилки
Сушилка для белья напольная складная, 181х54х95 см, серая.
Сушилка для белья напольная складная. Размеры: 181x54x95 см. Цвет каркаса: серая. Размер в раскрытом виде: 181х95х54 см.
733 руб
Раздел: Сушилки напольные
8 цветных смывающихся фломастеров для малышей.
336 руб
Раздел: 7-12 цветов

81. Зміст та класифікація мотивів природоохоронної діяльності учнів початкових класів

82. Виховання в учнів початкових класів гуманістичних цінностей у позаурочній діяльності

83. Особливості розвитку емоційно-комунікативної діяльності у дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку

84. Дослідження мотиваційно-ціннісної сфери в юнацькому віці

85. Історичні передумови становлення екскурсійної та туристської діяльності

86. Особливості інноваційної діяльності у зеленому туризмі
87. Аналіз інвестиційної діяльності в Україні та шляхи її розвитку
88. Фінансова підтримка інноваційної діяльності

89. Аналіз інноваційної діяльності підприємств України за період 2002-2008 рр

90. Вивчення економічного потенціалу регіону Житомирської області та виявлення можливих напрямків комерційної діяльності на ринку обробки деревини

91. Державне регулювання інноваційної діяльності

92. Основи інвестиційної діяльності

93. Підвищення ефективності інноваційної діяльності в умовах ВАТ "Дніпропетровський лакофарбовий завод"

94. Розробка заходів з підвищення ефективності операційної діяльності ВАТ "Дніпропетровськгаз"

95. Ринок - економічна основа комерційної діяльності

96. Безопасность жизнедеятельности (Безпека життєдіяльності)

Электроминикар Tokids "Лев", цвет желтый.
Помимо того, что каталка может развивать моторные функции, научиться управлять своим собственным маленьким автомобильчиком, она также
1261 руб
Раздел: Электромобили
Карандаши цветные "Color'Peps", треугольный корпус, 36 цветов.
Карандаши цветные из американской липы, треугольные, ударопрочный грифель. В наборе: 36 цветов.
668 руб
Раздел: Более 24 цветов
Таблетки бесфосфатные для посудомоечных машин "Vaily", 30 штук.
Экологически безопасные для Вас и Вашего дома. Подходят для детской посуды. Специальная формула на основе органических компонентов. Не
430 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

97. Социокультурный компонент содержания обучения как средство повышения мотивации изучения иностранных языков на среднем этапе общеобразовательной школы

98. Нетрадиционные формы урока

99. Использование видео на уроках английского языка

100. Использование художественной литературы на уроках истории


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.