Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Інвестиційна діяльність підприємства

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

Відкритий Міжнародний Університет Розвитку Людини “ Україна &quo ;Модульна контрольна робота Предмет: &quo ; Вступ до фаху&quo ; Тема: &quo ; Інвестиційна діяльність підприємства &quo ;Виконала: студентка 1 курсу фінансового факультету Войдило Анна Анатолівна Перевірив: Онищенко С.О.Малин 2008 ПланВступ 1. Економічна сутність інвестицій 2. Класифікація інвестицій 3. Основні поняття інвестиційної діяльності 4. Охарактеризуйте інвестиційну діяльність в Україні 5. Особливості форми здійснення фінансових інвестицій підприємства Висновки Список використаної літератури ВступІнвестиційна діяльність - це процес організації інвестування в реально існуючих у країні умовах господарювання. Термін &quo ;інвестування&quo ; має більш теоретичне значення, визначаючи модель поведінки інвестора щодо нарощування свого капіталу. Інвестиційна діяльність представляє інвестиційний процес в реальних умовах, з акцентом на організаційні засади його реалізації та управління цим процесом. Як правило, інвестиційна діяльність розглядається стосовно конкретного інвестиційного проекту та підприємства (юридичної особи), що здійснює інвестиційний процес (рис. 3.1). Під &quo ;інвестиціями&quo ; відповідно до Закону України &quo ;Про інвестиційну діяльність&quo ; розуміють кошти, які інвестуються. Це &quo ;всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток (дохід) або досягається соціальний ефект&quo ;: • кошти; • паї, банківські депозити, боргові зобов'язання, інші цінні папери; • нерухомість; • устаткування, транспортні засоби, товарно-матеріальні цінності; • майнові права (щодо матеріальних, нематеріальних і фінансових активів) або права користування; Інвестиційна діяльність - це процес організації інвестування в реально існуючих у країні умовах господарювання. Термін &quo ;інвестування&quo ; має більш теоретичне значення, визначаючи модель поведінки інвестора щодо нарощування свого капіталу. Інвестиційна діяльність представляє інвестиційний процес в реальних умовах, з акцентом на організаційні засади його реалізації та управління цим процесом. Як правило, інвестиційна діяльність розглядається стосовно конкретного інвестиційного проекту та підприємства (юридичної особи), що здійснює інвестиційний процес (рис.3.1). Під &quo ;інвестиціями&quo ; відповідно до Закону України &quo ;Про інвестиційну діяльність&quo ; розуміють кошти, які інвестуються. Це &quo ;всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток (дохід) або досягається соціальний ефект&quo ;: • кошти; • паї, банківські депозити, боргові зобов'язання, інші цінні папери; • нерухомість; • устаткування, транспортні засоби, товарно-матеріальні цінності; • майнові права (щодо матеріальних, нематеріальних і фінансових активів) або права користування; • інформація у будь-якій формі (документованій, електронній); • знання, навички, досвід і вміння людей, їх ноу-хау. Інвестиційна діяльність за ознакою типу інвестора розподіляється на: • інвестування недержавними юридичними особами; • інвестування фізичними особами; • державне інвестування, яке здійснюється органами влади всіх рівнів за рахунок коштів бюджетів, позабюджетних фондів або позик, займів; • інвестування державними підприємствами та установами за рахунок власних і позичених коштів; • іноземне інвестування, яке здійснюється іноземними фізичними та юридичними особами.

Суб'єктами інвестиційної діяльності є всі юридичні, фізичні особи, державні та недержавні установи, органи влади України та інших країн, які беруть участь у реалізації інвестиційного проекту. 1. Економічна сутність інвестиційСвітовий досвід свідчить, що країни з перехідною економікою не в змозі розвивати господарство без залучення й ефективного використання інвестицій. Акумулюючи підприємницький, державний та змішаний капітал, забезпечуючи доступ до сучасних технологій та менеджменту, інвестиції не тільки сприяють формуванню національних інвестиційних ринків, але й пожвавлюють ринки товарів та послуг. Крім того, інвестиції, як правило, сприяють заходам макроекономічної стабілізації та дозволяють вирішувати соціальні проблеми трансформаційного періоду. До початку 90-х років в Україні категорії „інвестиції&quo ; не знаходилось місця як у теорії, так і на практиці. Уперше - це поняття у вітчизняній економічній літературі почало зустрічатися, коли підмінялось поняттям „капітальні вкладення”. Інвестиції розглядались, як правило, в якості найважливішого економічного інструменту, який характеризував діяльність будівельного комплексу. В цьому випадку капітальні вкладення (іноді - інвестиції) аналізувались у двох аспектах: як економічна категорія та як процес, пов’язаний з рухом грошових коштів (ресурсів). Поступово, із формуванням в Україні основ ринкових відносин починають змінюватися наукові світогляди сутності інвестицій (капітальних вкладень), виникають та розвиваються чисто ринкові підходи до їх оцінки та прогнозуванню форм, методів та принципів здійснення інвестиційної діяльності. На відміну від бухгалтерського обліку, історія якого нараховує не одне тисячоліття, інвестування як самостійна наука сформувалась відносно недавно. Окремі розробки з теорії велись ще до другої світової війни. Проте вважається, що початком цього процесу була перша половина 50-х років, коли М. Марковіц у своїх роботах заклав основи сучасної теорії інвестиційного портфеля. Таким чином, по суті, була викладена методологія прийняття рішень в області інвестування, а також був запропонований відповідний науковий інструмента. Варто зауважити, що формування західної наукової думки щодо інвестування здійснювалось на основі вчення про фінанси. Саме в рамках теорії фінансів сформувалась прикладна дисципліна інвестиційний менеджмент як наука, яка присвячена методології та техніці управління інвестиціями компанії та, яка включає три взаємопов’язаних напрямки, які складають серцевину процесу управління інвестиціями компанії: інвестиційна політика (тобто дії, пов’язані з розміщенням інвестиційних ресурсів); управління джерелами коштів (тобто звідки брати кошти і якою повинна бути оптимальна структура джерел фінансування); дивідендна політика (у яких обсягах та в якому вигляді виплачувати дивіденди). У свою чергу на Україні значний імпульс для розвитку теорії інвестицій був даний становленням системи приватного підприємництва та конкуренції. Піком досліджень можна назвати 90-ті роки, коли проблемам теоретичного осмислення категорії „інвестиції&quo ; та пов’язаних із цим поняттям процесам приділялося особливо багато уваги.

В Україні теоретичне пізнання категорії інвестицій знайшло своє відображення в Законі України від 18.09.91 р. &quo ;Про інвестиційну діяльність&quo ; та в Законі України &quo ;Про внесення змін до Закону України &quo ;Про оподаткування прибутку підприємств&quo ; (від 22.05.97 р). Проте. Варто відмітити, що в цих Законах у визначення &quo ;інвестиція&quo ; вкладається різний зміст Так у Законі України &quo ;Про інвестиційну діяльність - &quo ; інвестиціями є усі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності, у результаті якої створюється прибуток або досягається соціальний ефект. У Законі України &quo ;Про внесення змін до Закону України &quo ;Про оподаткування прибутку підприємств&quo ; - &quo ;Інвестиція - це господарська операція, яка передбачає придбання основних фондів, нематеріальних 6активів, корпоративних прав та цінних паперів в обмін на кошти або майно. Інвестиції поділяють на капітальні, фінансові та реінвестиції&quo ;. Отже, інвестиції - це складне та змістовне поняття, що інтегрує в собі різні економічні процеси, які впливають на виробництво, розподіл, обмін і споживання національного продукту, тобто вони є фундаментальною основою суспільного відтворення. 2. Класифікація інвестиційІнвестиції класифікують за певними ознаками: 1. За об’єктами вкладання коштів (майна) розрізняють інвестиції реальні і фінансові. Під реальними інвестиціями розуміють вкладення коштів (майна) у реальні активи - матеріальні та нематеріальні (інновації). Фінансові інвестиції - це вкладення коштів у фінансові інструменти (активи), переважно цінні папери. 2. За характером участі у справах підприємства розрізняють прямі та портфельні інвестиції. Згідно Закону України &quo ;Про оподаткування підприємств&quo ; від 22.05.1997 р. №283/97 - ВР пряма інвестиція - це господарська операція, яка передбачає внесення коштів або майна в статутний капітал (фонд) юридичної особи в обмін на корпоративні права, емітовані такою юридичною особою. Портфельні інвестиції - це господарська операція, яка передбачає придбання цінних папері, деривативів та інших фінансових активів за грошові кошти на фондовому ринку. 3. За періодом інвестування інвестиції поділяють на короткострокові, довгострокові. Короткострокові інвестиції - це інвестиції на період до одного року. Довгострокові інвестиції - це інвестиції, на період більше одного року. 4. За формами власності інвесторів інвестиції поділяють на приватні, державні, іноземні і спільні. Приватні інвестиції здійснюють фізичні особи, а також юридичні особи з приватним капіталом, державні - державні та 7місцеві органи влади, державні підприємства з бюджетних фондів, іноземні - фізичні та юридичні особи іноземних держав, спільні - суб’єкти певної держави та іноземних держав. 5. За регіональною ознакою інвестиції поділяють на внутрішні інвестиції, які здійснюють об’єкти інвестування в межах держави, та зовнішні - поза її межами. Наведена класифікація інвестицій відображає найбільш суттєві їх ознаки, а при необхідності вона може бути поглиблена залежно вд підприємницької або дослідницької мети.

Жнки, як мають дтей вком вд трьох до чотирнадцяти рокв або дитину-нвалда, можуть залучатись до надурочних робт лише за х згодою (стаття 177). Залучення нвалдв до надурочних робт можливе лише за х згодою  за умови, що це не суперечить медичним рекомендацям (стаття 172). Стаття 64 Необхднсть одержання дозволу виборного органу первинно профсплково органзац (профсплкового представника) пдпримства, установи, органзац для проведення надурочних робт Надурочн роботи можуть провадитися лише з дозволу виборного органу первинно профсплково органзац (профсплкового представника) пдпримства, установи, органзац. Стаття 65 Граничн норми застосування надурочних робт (Дю статт 65 припинено Постановою Верховно Ради УРСР вд 4 липня 1991 року (ВВР 1991, N 36, ст.474) на перод реалзац Програми надзвичайних заходв щодо стаблзац економки Украни та виходу  з кризового стану (1991 рк перше пврччя 1993 року)Надурочн роботи не повинн перевищувати для кожного працвника чотирьох годин протягом двох днв пдряд  120 годин на рк

1. Інвестиційна активність підприємства

2. Організаційна структура підприємства

3. Інвестиційна діяльність промислового підприємства й оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту

4. Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств

5. Операційна діяльність підприємства

6. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства
7. Комерційна діяльність підприємств
8. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

9. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

10. Інвестиційна діяльність

11. Вплив податкоавої політики на діяльність підприємства

12. Інвестиційна діяльність у вільних економічних та офшорних зонах

13. Інфляція та інвестиційна діяльність

14. Інформаційна система аналізу діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестиційної діяльності

15. Конкурентоспроможність торгівельного підприємства

16. Імітаційна модель взаємодії підприємства з ринком

Доска магнитно-маркерная, 60х90 см.
Доски имеют магнитную полимерную поверхность. Алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками, имеет регулируемые элементы крепления,
1648 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Развивающая настольная игра "Читай-Хватай".
Как быстро научиться читать? Играя в новую игру на скорочтение! Просто знать буквы — это ещё не значит уметь читать! В
712 руб
Раздел: Русский язык, слова, речь
Чайник со свистком из нержавеющей стали "Mayer & Boch", 2 л.
Корпус чайника выполнен из высококачественной нержавеющей стали, что обеспечивает долговечность использования. Корпус с зеркальной
695 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали

17. Комерційна діяльність СК "Універсальна"

18. Собівартість продукції - важливий показник діяльності підприємства

19. Підприємницька діяльність

20. Комерційна діяльність

21. Товарна політика і комерційна діяльність

22. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи
23. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"
24. Комунікаційна діяльність. Її рівні, види, форми

25. Удосконалення організації і управління діяльністю підприємства на прикладі ФГ "Часовенко А.А."

26. Самостійна учбова діяльність молодших школярів

27. Професійна діяльність шкільних психологів

28. Дивідендна політика підприємства, фінансова звітність про власний капітал корпорацій

29. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств

30. Фінансова стійкість в економічній діагностиці сучасного підприємства

31. Амортизаційна політика підприємства в ринкових умовах господарювання

32. Ефективність використання вироничих ресурсів підприємства на прикладі ВАТ "Острозький цукровий завод"

Бейджи, 90х57 мм горизонтальные, с клипсой и булавкой, 50 штук.
•Горизонтальный. •Застежки – клипса и булавка. •Изготовлен из прозрачного пластика. •Размер - 57х90 мм.
383 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Фоторамка "Poster white".
Фоторамка для фотографий размером: 30х40 см. Может располагаться как вертикально, так и горизонтально, на подставке. Есть настенные
342 руб
Раздел: Размер 30x40
Настольная игра "Матрешкино".
В сказочной деревне Матрешкино сегодня с самого утра переполох! Юные красавицы затеяли хитрую игру: каждая матрешка придумала свое
418 руб
Раздел: Карточные игры

33. Ефективність використання ресурсів підприємства

34. Інноваційна діяльність

35. Персонал підприємства. Продуктивність праці

36. Підприємницька діяльність та її активізація в Україні

37. Структура основних виробничих фондів підприємства. Обігові кошти. Собівартість продукції

38. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)
39. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)
40. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")

41. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

42. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

43. Виробничо-торговельна діяльність підприемства

44. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

45. Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства

46. Корпоративні підприємства

47. Планування діяльності підприємства

48. Діяльність земств у напрямку допомоги населенню

Фляжка сувенирная "На здоровье!", 270 мл.
Фляжка сувенирная. Объём: 270 мл. Материал: металл.
408 руб
Раздел: Фляжки сувенирные
Настольная игра "Баскетбол".
Настольная игра «Баскетбол» развивает моторику и быстроту реакции. Размер игры: 37х19х18 см. Возраст: 3+.
1171 руб
Раздел: Настольный баскетбол, бильярд, боулинг
Бусы-прорезыватели "Фруктовый микс".
Детские бусы-прорезыватели "Фруктовый микс" из серии "Мамины помощники" сделают процесс появления первых молочных
380 руб
Раздел: Пластмассовые

49. Фінанси підприємства контрольна

50. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

51. Інвестиційна модель Дж. М. Кейнса

52. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

53. Персонал підприємства

54. Життя і наукова діяльність Чарльза Дарвіна
55. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства
56. Прогнозування фін діяльності підприємства та планування її результативності

57. Життя та діяльність І.П.Котляревського

58. Видавнича діяльність. Комп’ютерні видавничі системи

59. Аналіз відпрацьовування елементів дресирування собак для захисно-караульної служби (ЗКС) в умовах підприємства

60. Діяльність страхової компанії "Оранта"

61. Особливості функціонування підприємства на фондовому ринку

62. Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції

63. Інвестиційна політика банків в Україні

64. Автомазація виробничих процесів підприємства

Френч-пресс, 600 мл.
Френч-пресс Rosenberg изготовлен из высококачественной нержавеющей стали и термостойкого стекла. Удобная ненагревающаяся ручка.
383 руб
Раздел: Френч-прессы
Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х22,5 сантиметров, бежевая.
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 22,5 см.
340 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Чайник "Birds", 1050 мл.
Чайник. Размер: 21,5x12x17 см. Объем: 1050 мл. Материал: керамика.
389 руб
Раздел: Чайники заварочные

65. Життєдіяльність організму

66. Бухгалтерськи проводки про господарські операції підприємства

67. Відображення на рахунках витрат по створенню підприємства

68. Вплив дебіторської заборгованості на фінансовий стан підприємства

69. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства

70. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства
71. Облік основних засобів підприємства
72. Облік створення підприємства

73. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

74. Організація обліку власного капіталу підприємства України

75. Попередній фінансовий аналіз підприємства

76. Формування облікової політики підприємства

77. Аудиторська діяльність

78. Аудит доходів підприємства

79. Аудит установчих документів підприємства

80. Геологічна та рельєфоутворююча діяльність льодовиків

Стул для школьника регулируемый Polini City / Polini Smart L (цвет: белый/серый).
Регулируемый стул подходит к растущей парте-трансформер Polini Simple М1 75х55 см, белый-серый и растущей парте-трансформер Polini Simple
2629 руб
Раздел: Стульчики
Набор из 2 раций "Секретные рации. Тачки".
В настоящих шпионских играх секретная рация — необходимый атрибут! Один аппарат оставь себе, а другой отдай напарнику — переговоры можно
715 руб
Раздел: Шпионские штучки
Декоративная наклейка-ростомер "Жираф", арт. EZG-1005.
Размер: 40x75 см.
366 руб
Раздел: Ростомеры

81. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

82. Правові особливості створення та реорганізації приватного підприємства

83. Приватна детективна і охоронна діяльність

84. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

85. Творча діяльність та взаємини Уласа Самчука у період Другої світової війни на матеріалах газети "Волинь"

86. Аналіз програмного забезпечення підприємства
87. Впровадження захисту інформації в комп’ютерній мережі і інформаційній системі підприємства "WED"
88. Лінійна залежність n–мірних векторів. Програма

89. Проект удосконалення нерентабельного підприємства

90. Розробка моделі системи "Відкриття нового підприємства по виготовленню цегли", використовуючи методології проектування IDEF0 та UML

91. Бібліотечно-бібліографічна діяльність Івана Кревецького

92. Громадсько-культурна діяльність князя Костянтина-Василя Острозького

93. Діяльність Миколи Василенка в редакціях газет на початку ХХ ст.

94. Діяльність ОУН до початку другої світової війни

95. Кирило Розумовський та його меценатська діяльність

96. Наукова та громадська діяльність В.Б. Антоновича

Точилка механическая "Classic", черная.
Цветной пластиковый корпус с прозрачным контейнером, объемный контейнер для стружки, стальные самозатачивающиеся ножки. Цвет корпуса - черный!
317 руб
Раздел: Точилки
Кружка "Котик белый".
Смешная щурящаяся мордочка кота и его маленькие ушки - вот, что делает эту кружку такой неотразимо милой! Округлая, сужающаяся кверху
367 руб
Раздел: Кружки
Магнитная игра "Пингвины на параде".
Если вы любите игру «Пингвины на льдине», то вам придется по вкусу и эта игра! Это новое магнитное путешествие маленьких забавных
512 руб
Раздел: Игры на магнитах

97. Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.

98. Діяльність Книжкової палати України ім. І. Федорова зі створення інформаційних продуктів і надання інформаційних послуг

99. Акторська діяльність І. Тобілевича

100. Життя та творча діяльність Остапа Вишні


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.