Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Физкультура и Спорт, Здоровье Физкультура и Спорт, Здоровье     Здоровье Здоровье

Здоровий спосіб життя

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

Курсова робота на тему «Здоровий спосіб життя» Зміст Вступ Розділ І. Теоретичні основи проблеми формування здорового способу життя учнів 1.1. Аналіз проблеми формування здорового способу життя 1.2. Сутність основних понять досліджуваної проблеми 1.3. Нормативно-правова база формування здорового способу життя учнів через систему шкільної освіти Висновки до першого розділу Розділ ІІ. Система роботи педагогічного колективу школи з виховання в учнів підліткового віку здорового способу життя 2.1. Особливості формування здорового способу життя учнів основної школи на основі аналізу їх психолого-педагогічної характеристики 2.2. Дослідження рівня розуміння підлітками основ здорового способу життя 2.3. Профілактика адиктивної поведінки у підлітків, як основа формування здорового способу життя школярів Висновки до другого розділу Загальні висновки Список використаної літератури Додатки Вступ Актуальність дослідження. Конституція України визнає життя і здоров'я людини найвищими соціальними цінностями. Відповідно до Основного Закону, держава несе відповідальність перед людиною за свою діяльність і зобов'язана ефективно вирішувати завдання виховання здорового покоління, від чого значною мірою залежить соціально-економічний розвиток суспільства і країни в цілому. Освіта та здоров'я також є взаємодоповнюючими компонентами успішного повсякденного буття дітей та молоді. Результати різноманітних досліджень дозволяють стверджувати, що традиційна система освіти більшою мірою орієнтована на здобуття знань та інформації, а формування життєвих умінь і навичок недостатнє, рівень підготовки дітей до самостійного життя не відповідає сучасним вимогам. Підліткам потрібні не лише знання, а й життєві навички, що допомагають робити життєвий вибір, досягати цілі, коригувати поведінку, оцінювати ризики, зберігати і покращувати здоров'я та якість життя. Соціально-економічні перетворення в Україні, глобальна екологічна криза актуалізували проблему збереження фізичного, психічного, духовного і соціального здоров’я підростаючого покоління. Це поставило перед загальноосвітньою школою завдання створення таких умов розвитку учнів, які б сприяли утвердженню здорового способу життя, гармонізації їх взаємин з довкіллям. За роки незалежності в Україні створено певний досвід законодавчого і нормативного забезпечення виховання у молоді здорового способу життя. Статтею 3 Конституції України здоров’я людини, як і її життя, особиста честь і гідність, недоторканість та безпека, визнані найвищою соціальною цінністю. Право кожного на охорону здоров’я, деклароване статтею 49 Конституції України, деталізується в Основах законодавства України про охорону здоров’я. У Цільовій комплексній програмі “Фізичне виховання – здоров’я нації” поставлено завдання забезпечити переорієнтацію фізкультурно-спортивної галузі на зміцнення здоров’я населення засобами фізичного виховання, фізичної культури і спорту, формування у громадян України потреби у фізичному самовдосконаленні. Проблеми здоров’я і здорового способу життя учнівської молоді та умови їх оптимізації стали предметом дослідження філософів, медиків, психологів, педагогів.

Теоретико-методологічні засади цих питань сформульовано у працях А.Г. Здравомислова, І.Н.С мирнова, Л.П. Сущенко та ін.; проблему суб’єкт-суб’єктного, особистісно зорієнтованого підходу до виховання висвітлено в роботах К.О. Абульханової-Славської, І.Д. Беха, Л.І. Божович, Ю.В. Кікнадзе, О.Л. Кононко, М.В. Левківського, А. Маслоу, В.Г. Постового, С.Л. Рубінштейна, М.Г. Чобітька, К.І. Чорної та ін.; питання формування здорового способу життя з позицій медицини розкрито в роботах М.М. Амосова, Н.В .Артамонова, А.П. Леонтьєва, Ю.П. Лісіцина, Р.Є. Мотилянської, В.С. Язловецького та ін.; психолого-педагогічні аспекти виховання здорового способу життя дітей і молоді розглянуті в дослідженнях Т.Є. Бойченко, Г.П. Голобородько, М.Є. Кобринського, Т.Ю. Круцевич, С.В. Лапаєнко, В.М. Оржеховської, Ю.Т. Похолінчука, В.В. Радула, С.О. Свириденко, М.С. Солопчука; формування здорового способу життя засобами фізичного виховання досліджували В.Г. Арефґєв, О.Ф. Артюшенко, О.М. Вацеба, Г.І. Власюк, Л.В. Волков, М.С. Герцик, Л.Д. Гурман, В.С. Дробинський, О.Д. Дубогай, С.А .Закопайло, М.Д. Зубалій, Д.Е. Касенок, О.С. Куц, В.Ф. Новосельський, І.А. Панін, І.І. Петренко, Р.Т. Раєвський, А.Г. Рибковський, О.Б. Скоробагатов, С.О. Сичов, Є.В. Столітенко, А.Л. Турчак, Є.М. Франків, Б.М. Шиян, П.І. Щербак та інші. Проблема формування здорового способу життя охоплює широкий спектр питань. Але необхідність збереження здоров'я і запобігання його руйнації потребує всебічного і комплексного вивчення всіх можливих форм вкорінення в систему освіти формування здорового способу життя. Школа, трудові колективи, сім'я — найефективніші інституції формування здорового способу життя та культури здоров'я дітей та молоді — недостатньо використовують свої можливості через брак практичного досвіду та нерозробленість відповідних виховних технологій. Незадовільний стан здоров'я молоді обумовлений падінням суспільної моралі, значним соціальним розшаруванням населення, складною криміногенною ситуацією, комерціалізацією статевих стосунків, раннім початком статевого життя, негативним впливом засобів масової інформації. Вивчення і аналіз наукової літератури вказують на недостатність дослідження проблеми виховання здорового способу життя учнів 7-8 класів. Необхідність пошуку педагогічних умов та шляхів розв’язання цієї проблеми й зумовили вибір теми нашого курсового дослідження: “Методика формування здорового способу життя в підлітковому віці”. Об'єкт дослідження - процес виховання здорового способу життя учнів загальноосвітньої школи. Предмет дослідження - форми, методи та засоби формування здорового способу життя в учнів основної школи. Мета дослідження - узагальнити досвід роботи вчителів щодо формування здорового способу життя учнів основної школи в процесі виховання. Загальна гіпотеза дослідження - процес формування здорового способу життя учнів основної школи набуває ефективності за умови системного проведення просвітницької роботи з учнями, співпраці педагогів із батьками учнів, включення їх у активну діяльність. Відповідно до мети та гіпотези визначено основні завдання дослідження: Здійснити теоретичний аналіз досліджуваної проблеми.

Уточнити поняття “здоровий спосіб життя”, з'ясувати його змістовухарактеристику. Розглянути нормативно-правову базу процесу формування здоровогоспособу життя учнів через систему шкільної освіти. Визначити вихідний рівень формування здорового способу життя учнів. Узагальнити шляхи формування здорового способу життя учнів основної школи, що використовуються в загальноосвітній школі. Для розв’язання поставлених завдань використовувалися такі методи дослідження: 1) теоретичні: аналіз філософської, соціальної, медичної, психолого-педагогічної літератури та узагальнення отриманої інформації; вивчення законодавчих та нормативних документів про здоров’я і валеологічне виховання; аналіз шкільних навчальних планів, підручників, програм, методичних посібників; теоретичне моделювання; 2) емпіричні: спостереження, опитування, бесіда. Методологічною основою дослідження є положення про єдність природи, людини та суспільства, сучасні розробки особистісно зорієнтованої освіти, філософські та медико-біологічні положення про взаємозалежність фізичного, психічного, соціального й духовного здоров’я; наукові уявлення про сутність та закономірності розвитку підлітків; психолого-педагогічні положення щодо виховання здорового способу життя особистості; концептуальні основи педагогічної науки про сутність та принципи національного та валеологічного виховання в Україні. Розділ І. Теоретичні основи проблеми формування здорового способу життя учнів 1.1 Аналіз проблеми формування здорового способу життяПроблема збереження здоров'я має давні традиції в історії розвитку людства. Лише з плинністю часу з'являються все нові й нові фактори, що сприяють руйнації найбільшої цінності людського буття. Добре відомо, що збереження здоров'я в його первинному вигляді практично не можливе (через ряд зовнішніх і внутрішніх чинників та самого фізіологічного процесу старіння людини). На сучасному етапі існування людства на Землі з'явилось безліч нових факторів, які призводять до різнотемпових руйнаційних процесів в організмі людини. Як свідчать результати та досліджень, в тому числі і результати національного опитування молоді 10-22 роки показники поведінки учнів та молоді, що вже вийшли зі шкільного віку, вказують на відсутність навичок збереження здоров'я. Регулярне заняття фізичною культурою не стає звичною нормою для більшості молодих, людей стрімко поширюється вживання алкогольних напоїв, типовою є часта зміна сексуальних партнерів. Так, за даними Міністерства охорони здоров'я України в останні десять років зареєстровано підвищення рівня захворюваності й поширення серед молоді хвороб крові та кровотворних органів, недоброякісних новоутвореннь, хвороб сечостатевої та кістково-м'язової систем та кровообігу; почастішали ускладнення вагітності, пологів і післяпологового періоду, наявні вроджені вади розвитку. Залишається високим рівень захворювань, що передаються статевим шляхом. Соціально небезпечною проблемою став СНІД (ВІЛ-інфекція): за темпами розвитку цієї епідемії Україна посідає одне з перших місць у світі. Переважна більшість ВІЛ-інфікованих наркомани — особи віком від 15 до 30 років; спостерігається зростання ВІЛ-інфекції серед наркоманів-підлітків і дітей.

Ось яку зовнішність має ібіс: він увесь зовсім чорний(1), ноги в нього як у журавля, а дзьоб дуже скривлений, завбільшки як деркач. Такий вигляд має цей чорний ібіс, що винищує змій. Іншого ібіса, що на кожному кроці ставить ногу за ногу (бо існує два їх види), зовнішність така: його голова і шия голі, пір'я в нього біле, за винятком голови та шиї, кінців крил і хвоста (все, що я тут назвав, у нього чорне). Щодо ніг і дзьоба, то він схожий на першого ібіса. Змія за своєю формою зовсім подібна до вужа. її крила не мають пір'я, але схожі на крила кажана. Тут уже досить того, що я сказав про священних тварин. 77. Ті єгиптяни, які мешкають в оброблюваній частині Єгипту, з усіх людей найбільш дбають про те, щоб зберегти пам'ять про минуле. Ті, з якими я спілкувався і опитував їх, це наймудріші люди на світі. Ось який у них спосіб життя. Щомісяця впродовж трьох днів поспіль вони очищуються, дбаючи про своє здоров'я, вони приймають блювотне і роблять собі промивання шлунку. А це тому, що вони гадають, що всі хвороби людей залежать від їжі, яку вони споживають

1. Колектив як фактор формування особистості

2. Формування системи моніторингу управлінської діяльності органів управління освітою як основи ефективної діяльності регіональної системи управління освітою

3. Мистецтво, як вагомий засіб впливу на формування особистості підлітка

4. Авторитет батьків та їх вплив на формування особистості дитини

5. Натурфілософія як основа світосприймання первісної людини

6. IАЕМ-контролiнг, як основа стратегiчного планування облiку i аналiзу розвитку пiдприємства
7. Текст як основа службового документа
8. Декоративно-вжиткове мистецтво як чинник формування художнього смаку школярів

9. Роль колективу у формуванні особистості

10. Твори українського народного мистецтва як чинник формування національно-культурної свідомості молодших школярів

11. Теоретичні основи формування ціннісних орієнтацій молодших школярів

12. Узагальнена характеристика учня як результат вивчення особистості

13. Формування особистості в сучасному світі

14. Освіта – основа розвитку особистості

15. Основи формування соціальних стереотипів

16. Неформальні об’єднання як осередок формування протиправної поведінки підлітків

Деревянный конструктор "Изба" (39 деталей).
Деревянный конструктор "Изба" понравится всем любителям конструирования и моделирования. Ребенку предлагается самостоятельно
442 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Швабра "York. Salsa", с рукояткой.
Сменную насадку Вы замените быстро и без особых хлопот. На конце черенка - пластиковый подвес-держатель. Черенок пластиковый, насадка -
452 руб
Раздел: Швабры и наборы
Набор мисок Mayer & Boch "Фиалки".
Набор эмалированных мисок из 10 предметов: миска (5 штук) + крышка (5 штук). Материал: углеродистая сталь. Эмалированное покрытие. Крышка:
487 руб
Раздел: Наборы

17. Принципи, покладені в основу формування грошових агрегатів

18. Макроекономічні показники і пропорції, як основа державного регулювання економіки

19. Здоровый образ жизни. Алкоголь как один из факторов риска для здоровья.

20. Ресурсно - природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю

21. Хірургічне лікування дегенеративних уражень шийного відділу хребта, які викликають компресію спинного мозку та його корінців

22. Формування доходів Державного Бюджету України стан та напрямки розвитку
23. Основи проектного аналізу та його використання на практиці
24. Здоровий спосіб життя

25. Етикет як умова виховання і формування цілісності особистості

26. Взаємодія соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя дітей та підлітків

27. Формування здорового способу життя молодших школярів

28. Формування творчої особистості як наукова проблема

29. Фізкультура і основи здорового способу життя студента

30. Основы здорового образа жизни студента, физическая культура в обеспечении здоровья

31. Физические упражнения-основа здорового образа жизни. Тренировка спортсменов-разрядников в настольном теннисе

32. Основы здорового образа жизни

Транспортир для класса, деревянный, с держателем.
Материал - дерево.
388 руб
Раздел: Транспортиры
Мольберт "Ника", двухсторонний, с пластмассовой азбукой (сиреневый).
Двухсторонний мольберт для детей от 1,5 лет. (Внимание! В комплекте мелкие детали). - доска для рисования маркером; - доска для рисования
1575 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Карандаши восковые, треугольные, с ластиком и точилкой.
В набор входят: 12 разноцветных карандашей длиной 7 см и диаметром 1 см., точилка, ластик.
302 руб
Раздел: Восковые

33. Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в обеспечении здоровья

34. Виховання у сім’ї як першооснова розвитку дитини як особистості

35. Виховання дитини як важливий етап розвитку особистості

36. Основы здорового образа жизни студента

37. Камінний хpест як художній символ тpагізму життя укpаїнського селянина-бідняка в новелі Василя Стефаника "Камінний хpест"

38. Основы здорового образа жизни студента
39. Представництво і довіреність як спосіб здійснення суб’єктивного права і виконання юридичного обов’язку
40. Цивільно-правова охорона особистого життя фізичної особи

41. ОУН і УПА як історична реальність суспільно - політичного життя України

42. Гігієнічні особливості впливу внутрішньошкільних факторів на якість життя та здоров’я молодших школярів

43. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни

44. Використання комп`ютерних технологій у викладанні біології, як засіб формування пізнавального інтересу учнів 5 – 6 класів

45. Педагогічні основи використання загадок як засобу розумового виховання молодших школярів

46. Теоретические основы формирования здорового образа жизни у детей в условиях детского учреждения

47. Формування у молодших школярів навичок швидкочитання як засобу усвідомленого сприйняття художнього твору

48. Електронний паблік рілейшнз як засіб формування зовнішньополітичного іміджу держави

Сменный фильтр "Барьер-6", 3 штуки.
Сменная кассета Барьер-6 «для жесткой воды» благодаря повышенному содержанию ионообменной смолы более эффективно снижает жесткость
741 руб
Раздел: Фильтры для воды
Машина-каталка "Авторалли", цвет: синий.
С такой каталкой, которая очень похожа на автомобиль марки BMW, любой ребенок почувствует себя участником соревнований по авторалли.
1073 руб
Раздел: Каталки
Супер концентрированный гель для стирки белья Lion Essence "Впечатление", 900 мл.
Суперконцентрированный гель обеспечивает безупречное качество стирки, великолепно отстирывает даже самые сложные пятна. Придает вещам
315 руб
Раздел: Гели, концентраты

49. Формування етосфери в політичному житті суспільства

50. Основні ознаки моральної свідомості особистості як вищі етичні цінності

51. Физиологические основы психики и здоровья человека

52. Формування людської особистості під впливом біологічних факторів

53. Життєві кризи особистості

54. Трудова поведінка як форма реалізації особистих здібностей особистості
55. Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в обеспечении здоровья
56. Основы здорового образа жизни студента. Роль физической культуры в обеспечении здоровья

57. Справедливість як ціннісна основа права

58. Екологія як теоретико-наукова основа природоохоронної галузі

59. Основы молекулярной биологии клетки

60. "Основы организации корабля" /Корабельный устав/

61. Основы ведения наступления подразделениями и частями

62. Безопасность жизнедеятельности (Безпека життєдіяльності)

63. Гамма – каротаж. Физические основы метода

64. Правовые и организационные основы деятельности паспортно-визовой службы органов внутренних дел РФ

Шампунь-гель детский "Weleda" для волос и тела (с календулой), 200 мл.
Бережно очищает и ухаживает за чувствительной кожей и волосами малышей, деликатно удаляет молочные корочки. Не вызывает раздражения
754 руб
Раздел: Гели, мыло
Развивающая настольная игра "Игротека 5+" (настольные игры "Турбосчет", "Зверобуквы",.
Это идеальная подборка для малышей-дошкольников. На скорость и на подумать. Благодаря увлекательным играм ребенок освоит: порядковый счет,
2048 руб
Раздел: Математика, цифры, счет
Опора для балдахина Карапуз (с обручем).
Держатель балдахина крепится к короткой либо к длинной стороне кроватки, в зависимости от размера и формы балдахина. Чтобы накрыть
349 руб
Раздел: Балдахины, держатели

65. Межбанковские отношения на основе использования высоких технологий интербанковских телекоммуникаций

66. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации

67. Финансовые и правовые основы полного товарищества

68. Правовые основы наследования в Российской Федерации

69. Основы конституционного права Франции

70. Основы конституционного строя Великобритании
71. Выборы как форма народного волеизъявления(Вибори як форма народного волевиявлення)
72. Правовая основа СНГ

73. Основы общественно правового устройства РФ по Конституции 1993 года (TXT)

74. Субъекты РФ: конституционная характеристика, типология и основы организации

75. Конституционно – правовые основы религиозного и религиоведческого образования в РФ

76. Законодательные основы борьбы с международным терроризмом

77. Местное самоуправление как основа конституционного строя РФ

78. Финансовые основы местного самоуправления

79. Финансово-экономическая основа местного самоуправления в Российской Федерации

80. Правовые основы гражданской обороны

Глобус Земли физический, 250 мм.
Глобус Земли физический. На пластиковой подставке. Диаметр: 250 мм.
504 руб
Раздел: Глобусы
Подставка для ванны "Мишка", антискользящая, цвет: бежевый.
Подставка для ног предназначена для того, чтобы помочь малышу самостоятельно садиться на унитаз или пользоваться умывальником. Небольшой
353 руб
Раздел: Подставки под ноги
Магнитная доска для фото, с маркером, 30x48 см.
Классический вариант магнитной доски найдет свое место в любом доме. Подойдет для игр и обучения, для крепления заметок и для надписей.
447 руб
Раздел: Прочие

81. Понятие, назначение и правовая основа паспортной системы Российской Федерации

82. Правовые и нормативные основы труда

83. Основы политики Эстонского государства в отношении образования и здравоохранения

84. Феодальное государство (экономическая основа, сущность, механизм, функции и формы)

85. Правовые основы бухгалтерской и статистической отчетности

86. Лингвистические основы обучения произношению английского языка в каракалпакской школе
87. Огляд життя Александра Довженко
88. Конспект учебника Мамонтова "Основы культурологии"(М., Изд. РОУ, 1996)

89. Здоровье без лекарств

90. Природа зла в человеке (на основе произведений писателей XIX века)

91. Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики)

92. Народно-поэтическая основа Щедринских сказок, их самобытность, нравственно-философская направленность (на примере сказки "Коняга")

93. Семантическое поле страха на основе произведения Стивена Кинга "Цикл оборотня"

94. Поэты второй половины XIX века, Яков Петрович Полонский

95. Цицикарский протокол 1911г.(Основы взаимоотношений России и Китая в начале 20 в.)

96. Космоцентризм как основа философии Древней Греции

Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами, красная.
Детская машинка «Бибикар» станет идеальным источником не только развлечения, но и развития для любого ребёнка, которому уже исполнилось 3
2650 руб
Раздел: Каталки
Пенал-косметичка "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (чёрный, синий).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
799 руб
Раздел: Без наполнения
Набор детской посуды "Холодное сердце. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из высококачественной
387 руб
Раздел: Наборы для кормления

97. Информационные технологии в экономике. Основы сетевых информационных технологий

98. Основы информационных технологий

99. Основы построения сетей

100. ПК на основе процессора INTEL 80286


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.