Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина     Медицина Медицина

Комплексна характеристика гломерулонефриту у війскослужбовців з оцінкою його розповсюдженості, ефективності лікування та прогнозу

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ДУ “ІНСТИТУТ НЕФРОЛОГІЇ АМН УКРАЇНИ” КАЗМІРЧУК АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ УДК 616.61- 002:355 КОМПЛЕКСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТУ У ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ З ОЦІНКОЮ ЙОГО РОЗПОВСЮДЖЕНОСТІ, ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАННЯ ТА ПРОГНОЗУ 14.01.37 – нефрологія А В Т О Р Е Ф Е Р А Т дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ - 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Національній медичній академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика та Головному військовому клінічному госпіталі Міністерства оборони України. Науковий керівник: академік АМН, член-кореспондент НАН України, доктор медичних наук, професор Пиріг Любомир Антонович, завідувач кафедри нефрології НМАПО імені П.Л. Шупика. Офіційні опоненти: доктор медичних наук, старший науковий співробітник Дудар Ірина Олексіївна, ДУ “Інститут нефрології АМН України”, завідувач відділу еферентних технологій; доктор медичних наук, професор Мороз Галина Зотівна, кафедра військової загальної практики – сімейної медицини, Українська військово-медична академія. Захист відбудеться 19.06.2008 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.565.01 при ДУ “Інститут нефрології АМН України” за адресою: 04053, м. Київ, вул. Ю. Коцюбинського, 9-А. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці при ДУ “Інститут нефрології АМН України” за адресою: 04053, м. Київ, вул. Ю. Коцюбинського, 9-А. Автореферат розісланий 17.05.2008 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради, кандидат медичних наук, старший науковий співробітник М.Б. Величко ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИАктуальність теми. Гломерулонефрит (ГН), як одне з найпоширеніших захворювань нирок, залишається однією з головних причин розвитку хронічної ниркової недостатності (ХНН), стану, який потребує замісної ниркової терапії. За даними Lameire . e al. (2005 р.), існує постійне і невпинне зростання пацієнтів в усьому світі з кінцевою стадією ниркових захворювань через невідповідність діагностики та лікування на ранніх стадіях хронічної хвороби нирок (ХХН). ГН уражає переважно осіб молодого працездатного віку, спричинює ранню їх інвалідизацію, у зв’язку з чим становить велику медико-соціальну та економічну проблему для країн незалежно від їх економічного ступеня розвитку. Складний етіопатогенез ГН та його морфологічне підгрунтя у вигляді різних морфологічних форм, можлива генетична детермінованість деяких з них, механізми прогресування до ХНН залишаються пріоритетним предметом вивчення, а пошук нових ефективних і доступних для клінічної практики методів лікування і дієвих засобів ренопротекції є одним з актуальних завдань клінічної нефрології. Аналіз статистичних показників свідчить про зниження захворюваності на гострий ГН (ГГН), на що звертали увагу дослідники в різних країнах (Simo P.M., 1999), і поступове зменшення захворюваності на хронічний ГН (ХГН) в Україні (Борзих О.А., 2000). На думку Л.А. Пирога (2001), зменшення поширеності ХГН в Україні за останні роки викликає сумнів і зумовлено хибами виявлення ГН. Існуючий статистичний облік хвороб нирок, прийнятий МОЗ України, залишається недосконалим.

Це перешкоджає визначенню захворюваності на ГН, показників його поширеності, які в Україні значною мірою різняться від світових, а тому важко порівнювальні. Світові епідеміологічні дані частіше базуються на прижиттєвих морфологічних дослідженнях ГН або показниках стаціонарної захворюваності. Запровадження з 2002 року в сучасній нефрології поняття ХХН ускладнює порівняння епідеміологічних даних, отриманих в Україні за різні роки, а також з даними інших країн. Наукових епідеміологічних досліджень щодо захворюваності, поширеності ГН серед пацієнтів військовослужбовців у доступній літературі немає. 16-річне існування Збройних Сил України потребує вивчення показників здоров’я військовослужбовців, серед яких захворюваність та поширеність хвороб нирок (найчастіші інвалідизуючі захворювання), нерідко з безсимптомним перебігом у осіб чоловічої статі призивного віку, має суттєве значення. За даними Н.М. Картамишевої і співавт. (2003), ХХН (і ГН як його складова), ускладнюються розвитком системної артеріальної гіпертензії (АГ), швидкопрогресуючим атеросклерозом та серцево-судинною патологією, які часто є причиною передчасної смерті пацієнтів. Таким чином, необхідність вивчення показників поширеності ГН, опрацювання даних про рівень здоров’я військовослужбовців, які були призвані в армію хворими чи захворіли на ГН, виявлення факторів ризику розвитку ГН під час служби в армії та опрацювання даних про його перебіг, ефективність лікування є актуальними проблемами, вирішення яких дозволить проводити профілактичні заходи щодо відбору на військову службу, попередження виникнення ГН, розробити протоколи лікування ГН та підвищити його ефективність. Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є складовою науково-дослідної роботи Української військово-медичної академії “Розробка медико-організаційних, лікувальних, санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів в аспекті профілактики неінфекційних та інфекційних захворювань серед військовослужбовців Збройних Сил України” (шифр “Здоров’я”, державна реєстрація № 0103U000029 Т). Дисертант є співвиконавцем даної науково-дослідної роботи. Мета і завдання досліджень. Покращення якості надання спеціалізованої допомоги військовослужбовцям, хворим на ГН, на основі удосконалених і адаптованих до умов існуючої системи медичного забезпечення стандартів діагностики та лікування. Задачі дослідження: Визначити динаміку захворюваності на гострий та хронічний гломерулонефрит (ХГН) серед дорослого населення України, провести порівняльний аналіз її із захворюваністю серед військовослужбовців. Визначити місце ГН і його клінічних форм та варіантів у структурі госпіталізованої захворюваності, особливості клінічного перебігу, віддалені результати спостереження у військовослужбовців. Дослідити якість діагностики та лікування ГН в установах усіх рівнів медичної допомоги військовослужбовцям на основі проведення її експертної оцінки. Обґрунтувати необхідність диспансерного спостереження військовослужбовців, хворих на ГН. Удосконалити та адаптувати до існуючої системи медичного забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України стандарти діагностики та лікування хворих на ГН залежно від клінічного перебігу з урахуванням етапів медичної допомоги.

Обгрунтувати необхідність введення поняття “ХХН” та її стадійності для вдосконалення критеріїв призначення методів патогенетичної, ренопротекторної та замісної ниркової терапії (ЗНТ). Визначити терміни спостереження за хворими військовослужбовцями, які захворіли на ГГН під час служби в армії. Об'єкт дослідження: військовослужбовці, хворі на ГН з різними клінічними формами та варіантами хвороби. Предмет дослідження: захворюваність, поширеність, якість діагностики та лікування хворих на ГН. Методи дослідження. Загально-клінічні, лабораторні, інструментальні методи обстеження: визначення показників загального аналізу крові, концентрації креатиніну, сечовини, холестерину, білка, білкових фракцій у венозній крові, кількості білка в ранковій та добовій порціях сечі, визначення характеру і вмісту сечового осаду, проби Зимницького, Нечипоренка; імунологічні показники І ряду: (циркулюючі імунні комплекси, основні класи імуноглобулінів – G, A, M); загальна кількість Т- і В- лімфоцитів. Функціональний стан нирок визначався пробою Реберга, за розрахунковими методами MDRD і Cockrof -Gaul . Використовувалися: ультразвукове, рентгенконтрастні дослідження нирок і сечовивідних шляхів, динамічна сцинтиграфія нирок; пункційна біопсія нирки з патоморфологічним світлооптичним і електронно-мікроскопічним дослідженням біоптатів. Наукова новизна результатів дослідження. Вперше виявлені особливості шестирічної динаміки захворюваності на ГН у військовослужбовців, які полягають у зменшенні вдвічі показника серед осіб офіцерського складу (ОФ) з одночасним його зростанням у два рази серед військовослужбовців строкової служби (ВСС). Встановлена частота захворювань нирок, зокрема гломерулонефриту, у структурі госпіталізованої захворюваності військовослужбовців (20,8±3,1%). Вперше виявлена різниця в причинах, що найчастіше призводять до розвитку ГН у військовослужбовців різного щабля рангів: у ОФ – різноманітні вогнища хронічних інфекцій та вірусоносійство гепатиту В і С; у ВСС – стрептококова інфекція, переохолодження та гостра респіраторна вірусна інфекція. Доведено, що з роками стійко зростає в структурі госпіталізованої захворюваності частка ГН серед військовослужбовців. Обґрунтована необхідність удосконалення лікувально-діагностичного процесу в системі медичного забезпечення військовослужбовців, хворих на ГН, передумовою якого є виявлені недоліки у верифікації сечового синдрому (СС), у патогенетичній і антибактеріальній терапії пацієнтів зазначеного контингенту, недотримання строків та обсягів обстеження диспансеризованих. Доведено, що існуючі терміни спостереження за хворими на ГГН ВСС не обґрунтовані. Зазначені пацієнти після верифікації діагнозу повинні визнаватись непридатними до подальшої служби у Збройних Силах України. Вперше на основі ретроспективної оцінки функції нирок за Європейським стандартом оцінки швидкості клубочкової фільтрації (ШКФ) (2002), співвіднесеної до поверхні тіла, встановлено, що хворі на ХГН з АГ становлять неоднорідну групу за функціональним станом, а визначення азотовидільної функції нирок за рівнями сечовини і креатиніну крові у хворих з АГ не відображає істинного функціонального стану нирок.

Роберт Шомбургк, готовившийся к дипломатической карьере на британской службе, предложил в качестве границы с Венесуэлой так называемую линию Шомбургка, но правительство республики отказалось признать ее. Пограничный спор затянулся до 1899 года и был разрешен в пользу Великобритании, прирезавшей к своей колонии еще около 17 тысяч квадратных километров. Однако золотоносный район в верховьях Куюни остался в пределах Венесуэлы. Окончательная бразильско-британская граница была установлена еще позднее, в 1904 году. Чихачёв Пётр Александрович (1808 - 1890) Географ и геолог, почетный член Петербургской АН (1876). Большую часть жизни провел во Франции. По материалам своих путешествий составил геологическую карту Апеннинского полуострова, дал географическое и геологическое описание Алтая, Северо-Западного Китая (1845), комплексную характеристику Малой Азии (1853-1869). Петр Александрович Чихачев родился 16 (28) августа 1808 года в Большом Гатчинском дворце - летней резиденции вдовствующей императрицы Марии Федоровны. Отец его, Александр Петрович Чихачев, отставной полковник лейб-гвардии Преображенского полка, в 1804 году был назначен директором города Гатчина, где возглавлял "градское поселение" и осуществлял "главное смотрение над дворцом и принадлежностями к оному"

1. Комплексная характеристика Словении

2. Аудит як один із засобів оцінки вартості компанії. Критерії вибору та якість послуг

3. Комплексная характеристика Амазонской низменности

4. Характеристика узагальнюючих праць з історії Польщі 1980-2000 рр.

5. Види розподілу ймовірностей й оцінка його параметрів

6. Комплексне лікування та реабілітація хворих на хронічний бронхіт на тлі повторних ангін із застосуванням імунокоригуючих препаратів
7. Комплексная характеристика двигательных движений в боксе
8. Грошовий ринок, його сутність, структура та аналіз

9. Аналіз фінансового стану підприємства та оцінка інвестиційного проекту

10. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння

11. Аналіз валютних операцій банку з метою підвищення їх ефективності

12. Робота з документами, що містять комерційну таємницю

13. Гістероскопічна хірургія в лікуванні хворих з поєднаними гіперпластичними процесами ендо- та міометрія

14. Релігійний ренесанс в сучасному суспільстві: його зміст, причини та основні напрямки

15. Експертиза, оцінка якості какао-бобів та какао-продуктів і їх митне оформлення при переміщенні через митний кордон України

16. Аналіз забезпеченості обіговими коштами і ефективності їх використання на Чернівецькому гумовзуттєвому заводі ВАТ "Розма"

Набор детской посуды "София. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды "София" сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из
447 руб
Раздел: Наборы для кормления
Набор для уборки Vileda "Easy Wring. Turbo", швабра+ведро с педальным отжимом.
Набор Vileda "Easy Wring. Turbo" состоит из плоской швабры с телескопической ручкой и ведра с педальным отжимом. Подходит для
3699 руб
Раздел: Швабры и наборы
Брелок для поиска ключей.
Брелок для поиска ключей - просто находка для тех, кто часто теряет ключи либо какие-нибудь вещи в доме. Просто прикрепите брелок к
315 руб
Раздел: Пластиковые брелоки

17. Інвестиційна діяльність промислового підприємства й оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту

18. Створення власної справи - відкриття підприємства з виготовлення піци ПП "Велічіта"

19. Оцінка результату вимірювання і його погрішності по нормованим метрологічним характеристикам засобів вимірювальної техніки

20. Клініко-морфологічна та функціональна характеристика стану гепатобіліарної системи у хворих з синдромом холестазу та його етіопатогенетична корекція

21. Аргентина. Комплексная экономико-географическая характеристика

22. Комплексное моделирование электрических и тепловых характеристик линейного стабилизатора напряжений
23. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн
24. Основні характеристики зірок. Народження зірок

25. Аналіз стану молочного скотарства та перспективи його розвитку

26. Общая характеристика комплексной конфигурации "Бухгалтерия+Торговля+Склад+Зарплата+Кадры"

27. Аналіз політики із залучення позикових ресурсів та оцінки їх ефективності СНВТОВ "Васильківське"

28. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

29. Комплексна фізико-географічна характеристика Альпійської гірської системи

30. Комплексная социально-экономическая характеристика Дальневосточного района

31. Комплексний теоретичний аналіз проблеми однобічності та неповноти дізнання, досудового та судового слідства у кримінальному судочинстві

32. Характеристика спеціальних державних органів по боротьбі з організованою злочинністю

Простыня на резинке "Мокко", 160x200 см.
Трикотажная простыня "Tete-a-Tete" изготовлена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
741 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Набор для проведения раскопок "Jewerly Excavation. Горный хрусталь".
Набор для проведения раскопок "Горный хрусталь" из серии Jewerly Excavation станет идеальным подарком для юных любителей
373 руб
Раздел: Археологические опыты
Развивающая игра "Таблица умножения".
Благодаря этой красочной и яркой игрушке ребёнок очень быстро выучит таблицу умножения! Набор состоит из игрового поля и 100 разноцветных
442 руб
Раздел: Кассы букв и цифр (без магнита)

33. Оцінні назви осіб: словотвірна і семантична характеристика

34. Комплексны аналіз публіцыстычных твораў С. Буднага

35. Міжнародне маркетингове середовище і його складові частини. Порівняльна характеристика прямого і непрямого експорту як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

36. Товарознавча характеристика вітчизняного шампанського та його конкурентоспроможність

37. Диференційована гіпнотерапія в комплексному лікуванні дітей з неорганічним нічним енурезом

38. Застосування озонотерапії в комплексному лікуванні хворих з мітральними вадами серця ревматичної етіології
39. Клініко-морфологічні зіставлення і прогноз у хворих з різними морфологічними варіантами вовчакового гломерулонефриту
40. Клінічна оцінка аналізу видихуваного газу у підлітків із гастродуоденальною патологією

41. Комплексна терапія хворих на екзему, обумовлену варикозним симптомокомплексом, з урахуванням особливостей гемодинаміки та гормонального гомеостазу

42. Комплексне лікування гострої тонкокишкової непрохідності з використанням ентеральної терапії

43. Оптимізація комплексного лікування хворих на псоріаз з урахуванням стану імунітету

44. Особливості вуглеводного метаболізму та кисневого бюджету головного мозку у хворих з декомпенсованим цукровим діабетом та його патогенетична інтенсивна терапія

45. Особливості патогенезу, клініки, діагностики і лікування генералізованого пародонтиту в осіб зі спадковою схильністю до його розвитку

46. Прогнозування природного розродження та його оптимізація у вагітних з оперованою маткою

47. Радикуліт: характеристика його прояву, профілактика засобами фізичної культури

48. Коносамент - характеристика умов його здійснення

Мольберт "Ника растущий", со счетами (синий).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1790 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Шкатулка РТО, 35.5х25.5х20 см (арт. 3678-RT-60).
1937 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Швабра-вертушка "Торнадо Хенди".
Швабра для пола "Торнадо" обладает крутящейся насадкой из микрофибры, обеспечивающей отличное впитывание грязи и жидкости во
1385 руб
Раздел: Швабры и наборы

49. Комплексний аналіз соціології праці в умовах підприємства ВАТ "Шахта Красноармійська-Західна №1"

50. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства: оцінка привабливості стратегічних зон господарювання

51. Особистість викладача вищої школи та її професіограма. Самоаналіз та експертна оцінка як основа підвищення кваліфікації викладача вищої школи

52. Характеристики навчально-виховних закладів для дітей з вадами

53. Прояв агресії у підлітків з адіктивною поведінкою

54. Робота соціального працівника з підлітками з деліквентною поведінкою
55. Комплексная страноведческая характеристика Венесуэлы
56. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

57. Екологічний стан р. Південний Буг. Характеристика та заходи щодо його поліпшення

58. Аналіз та удосконалення системи оцінки ефективності виробничої діяльності інструментального цеха оснастки допоміжного виробництва підприємства по виробництву меблів ЗАТ "Новий Стиль Україна" (м. Харків)

59. Общая характеристика предприятия РУП "Завод средств комплексной автоматизации", характеристика выпускаемой продукции и рынков ее сбыта

60. Tupolev 154M noise asesment (Анализ шумовых характеристик самолёта Ту-154М)

61. Основные звездные характеристики. Рождение звезд

62. Общая характеристика процесса научения

63. Редкие растения, краткая характеристика

64. Характеристики ВМС Великобритании

Папка для труда, А4, на липучке.
Удобная папка для уроков труда на липучках. Полностью раскрывается. Внутри папки находится большое отделение с прозрачным окном, а также
366 руб
Раздел: Папки для труда
Набор "Леди Баг и Супер Кот" Дизайн 1, 3 предмета (в подарочной упаковке).
Набор из трех предметов (кружка, салатник, тарелка) в подарочной упаковке с изображением героини из мультсериала "Леди Баг и Супер
454 руб
Раздел: Наборы для кормления
Качели со столиком, арт. 15-10960.
Летом на даче не обойтись без качелей со столиком. Ведь они предназначены для самых маленьких. Качели можно подвесить с помощью
770 руб
Раздел: Качели

65. Медико-тактическая характеристика зон радиоактивного заражения при авариях на АЭС

66. Экономико-географическая характеристика Юга США

67. Австралия - экономико-географическая характеристика

68. Общая экономико-географическая характеристика стран Африки

69. Сравнительная характеристика хозяйственного комплекса Центрального и Северо-Кавказского экономических районов

70. Характеристика Австралии
71. Эколого-социально-экономическая характеристика Цивильского района Чувашской Республики
72. Экономико-географическая характеристика Московского региона

73. Экономико-географическая характеристика страны (Финляндия)

74. Экономико-географическая характеристика Японии

75. Экономико-географическая характеристика топливной промышленности Российской Федерации

76. Социалоно-экономическая характеристика Уральского экономического района

77. Экономико-географическая характеристика Германии

78. Экономико-географическая характеристика Германии

79. Экономико-географическая характеристика государства Ирландия

80. Экономико-географическая характеристика Канады

Простыня на резинке "Мокко", 160x200 см.
Трикотажная простыня "Tete-a-Tete" изготовлена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
741 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Набор для проведения раскопок "Jewerly Excavation. Горный хрусталь".
Набор для проведения раскопок "Горный хрусталь" из серии Jewerly Excavation станет идеальным подарком для юных любителей
373 руб
Раздел: Археологические опыты
Развивающая игра "Таблица умножения".
Благодаря этой красочной и яркой игрушке ребёнок очень быстро выучит таблицу умножения! Набор состоит из игрового поля и 100 разноцветных
442 руб
Раздел: Кассы букв и цифр (без магнита)

81. Китай. Характеристика страны

82. Социально-экономическая характеристика Индии

83. Экономическая характеристика Псковской области

84. Характеристика политико-географического положения Китая

85. Страноведческая характеристика Грузии

86. Объем и характеристики исходной информации для составления проектов разработки нефтяных и газовых месторождений (контрольная)
87. Виды и характеристика федеральных налогов
88. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере налогообложения

89. Приобретение права собственности на движимое и недвижимое имущество, сравнительная характеристика

90. Сравнительная характеристика условий договоров найма, социального и коммерческого найма

91. Сравнительная характеристика средневековых государств

92. Характеристика налоговой системы Великобритании

93. Характеристика источников Конституционного права

94. Характеристика Конституции Франции

95. Сравнительная характеристика института брака по российскому и мусульманскому праву

96. Политический режим как сущностная характеристика государства

Каталка детская "Mercedes-Benz SLS AMG С197" (красная).
Детская каталка машинка - это роскошная модель для самых маленьких водителей от 12 месяцев. Каталка с 4-я колесами из пластика, имеющими
2590 руб
Раздел: Каталки
Концентрат от клещей "HELP", для защиты дачного участка до 20 соток, 100 мл.
Уничтожает клещей разных видов — иксодовых (ixodes), Dermacentor и других. Действует быстро — уже через 30 минут после обработки.
327 руб
Раздел: Прочее
Багетная рама "Bridget", 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
651 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон

97. Методы комплексной оценки хозяйственно-финансовой деятельности

98. Сравнительно-сопоставительная характеристика отечественных и зарубежных учебно-методических комплектов (на среднем этапе обучения)

99. Tupolev 154M noise asesment (Анализ шумовых характеристик самолёта Ту-154М)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.