Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Послуга охорони як особливий вид господарської діяльності

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

ЗмістВступ 1. Послуга охорони як особливий вид господарської діяльності 1.1 Поняття послуги та її економічно-правова характеристика 1.2 Особливості послуги охорони за сучасним законодавством України 1.3 Гарантія якості послуги охорони 2. Особливості надання охоронних послуг в сучасних умовах 2.1 Правова характеристика недержавного суб’єкту господарювання в Україні 2.2 Кваліфікаційні вимоги до персоналу охоронного підприємства 2.3 Договір надання охоронних послуг як гарантія якості здійснення послуги охорони 3. Напрямки вдосконалення правового становища недержавних суб’єктів господарювання в галузі охорони 3.1 Правове регулювання приватної охоронної діяльності як сфери послуг 3.2 Економічні засади здійснення охоронної діяльності 3.3 Правове регулювання повноважень приватного охоронця під час здійснення службових обов’язків Висновки Список використаної літератури Вступ Актуальність теми роботи. Нагальною потребою сьогодення є забезпечення безпеки громадян України в сучасних умовах. Сферу охоронних послуг в Україні представляє Державна служба охорони при Міністерстві внутрішніх справ України та майже 3 тисячі недержавних охоронних структур, які мають відповідні ліцензії. Окрім цього вона включає внутрішні служби безпеки банків, великих фірм, що не отримують окремої ліцензії, а працюють відповідно до внутрішніх наказів. У сфері охоронної діяльності України наразі зайнято сотні тисяч громадян. Розглядаючи питання щодо розширення кола повноважень недержавних охоронних фірм чи спрощення процедури їх ліцензування обов’язково слід враховувати внутрішню (національну) соціально-політичну специфіку, недосконале врегулювання цієї сфери на законодавчому рівні (до цього часу не прийняті Закон України &quo ;Про охоронну діяльність&quo ;, Закон України &quo ;Про зброю&quo ; тощо). Необхідно також усвідомлювати, що здійснення охоронної діяльності - це сфера, яка завжди була пов’язана з ризиком для життя, і з ризиком не тільки для самих працівників охорони, але і для оточуючих. Об'єктивні умови функціонування робочого колективу потребують створення служб безпеки навіть на відкритих підприємствах. Завдання охоронників - забезпечити стабільні умови для роботи співробітників, гарантувати збереження власності як фірми, так і приватних осіб. За таких умов передбачається спеціальна підготовка охоронників. Розробкою проблем надання приватних охоронних послуг в Україні займалися такі вчені як: В.С. Абрамов, В.Н. Алексеєнко, М. Балев, И.Н. Борисов, Г.В. Дашков, В.Н. Кигас, И.А. Мелік-Дадаєва, Л.П. Тюрина, Л.Собелевський, В.Курило, А.В. Крисін.Метою дослідження є вивчення організаційно-правових та економічних засад надання охоронних послуг в Україні. Завдання дослідження: зібрати науково-методичні матеріали, статті друкованих засобів інформації, підручники та монографії з теми дослідження; визначити економічне поняття послуги ; визначити економічні та правові особливості надання послуги охорони; вивчити законодавчу базу здійснення охоронної діяльності в Україні; визначити економічний та правовий статус недержавних підприємств, що здійснюють охоронну діяльність в Україні; розробити рекомендації щодо вдосконалення організаційно-правових та економічних засад здійснення охоронної діяльності в Україні.

Об’єкт дослідження – суспільні відносини в галузі надання приватних охоронних послуг. Предмет дослідження – охоронна послуга, що надається недержавними суб’єктами господарювання. Методи дослідження: аналіз, синтез, формально-логічний, порівняльний. Вивчення особливостей розвитку сфери послуг і ролі різних економічних суб'єктів у галузі приватного охоронного бізнесу набуло в останні роки важливого теоретичного і практичного значення. Теоретична значимість дослідження полягає в опрацьовуванні наявної нормативно-правової бази здійснення охоронної діяльності в Україні. Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що положення, викладені у дипломній роботі, мають прикладне значення і можуть бути застосовані як в практичній діяльності приватних охоронних структур, так і у навчальному процесі під час вивчення окремих дисциплін у навчальних закладах з підготовки персоналу для охоронних підприємств. Наукова новизна дослідження обумовлена недостатньою розробленістю теми правових засад надання послуг приватної охорони в Україні. 1. Послуга охорони як особливий вид господарської діяльності 1.1 Поняття послуги та її економічно-правова характеристика Послуга - дія або діяльність когось на користь іншої особи. В комерції - трудова доцільна діяльність, результати якої відображаються у корисному ефекті, особливій споживній вартості. Особливістю послуги є збіг у часі та в просторі процесів виробництва, реалізації і споживання її споживної вартості. Послуги входять до третинного сектора економіки, який став провідним у розвинутих країнах в епоху постіндустріалізму. В економічному розумінні під послугами розуміють функції або операції, на які є попит і, відповідно, ціна, що встановлюється на відповідному ринку . Іноді послуги визначають як нематеріальні блаґа, однією із характерних рис яких є споживання на місці її надання . Таким чином, можна зробити висновок, що виробництво послуг і їх споживання співпадають у часі та просторі, і в момент надання послуги її виробник і споживач вступає у безпосередній контакт . Тому послуги, як правило, не можуть передаватись іншим особам, тобто система перепродажу є достатньо складною і вимагає певних витрат на юридичне та інше обслуговування. У ринковій економіці послуги купуються на основі вільного вибору, вони стають об'єктом купівлі-продажу і є товаром, хоча і досить специфічним: їх виробництво і споживання частіше співпадають за місцем і часом; як частина сфери нематеріального виробництва беруть участь паралельно з продукцією матеріальної сфери в сукупному процесі суспільного виробництва. З іншого боку, деякі автори вважають, що факт створення послуги можна відділити у часі від факту її продажу і факту використання, це дозволить продавати послуги ринковими методами . Аналізуючи наведені підходи до визначення сутності поняття послуг, можна погодитись із твердженням О. Ланге, що послуги - це будь-які функції, пов'язані безпосередньо або опосередковано із задоволенням людських потреб, але безпосередньо не направлені на виробництво яких-небудь предметів . Вивчення особливостей розвитку сфери послуг і ролі різних економічних суб'єктів у цьому процесі набуло в останні роки важливого теоретичного і практичного значення.

Суспільно-політичні та економічні зміни в Україні зумовили бурхливий розвиток ринкових відносин, особливо в економічному середовищі. За таких умов з’являються нові форми господарювання, нові види діяльності, які потребують як правового врегулювання, так і наукового аналізу та теоретичного осмислення. З появою на теренах України нового економічного явища — підприємництва і у його складі надання послуг з охорони власності та громадян постало питання про всебічне правове врегулювання надання таких послуг і необхідність дослідження правових аспектів широкого спектру, зокрема й організаційно-правових, пов’язаних з наданням охоронних послуг, у тому числі і як виду підприємницької діяльності. Держава стоїть на позиціях свободи підприємницької діяльності, мінімального втручання в її здійснення. Проте це не означає, що підприємництво як економічно-правове явище повинне залишатися поза увагою держави. Навпаки, певні види господарсько-підприємницької діяльності мають такі особливості, що потребують посиленого контролю з її боку, оскільки становлять потенційну небезпеку для людей, громадського порядку та громадської безпеки, навколишнього середовища, національної безпеки держави. У результаті породжуються правовідносини адміністративного характеру, які займають значне місце у процесі здійснення окремих видів такої діяльності. До особливих видів підприємницької діяльності, що підлягають ліцензуванню та відповідно контролю з боку державних органів, належить надання послуг з охорони власності та охорони громадян. Передували охоронним послугам як виду підприємницької діяльності оплатні послуги, що надавалися підрозділами позавідомчої охорони при ОВС в умовах соціалістичної планової економіки. Сьогодні в Україні сформована досить ґрунтовна нормативно-правова база, на основі якої і здійснюється цей вид господарськопідприємницької діяльності. Проте в ній неоднозначно трактуються деякі поняття, що пов’язано з невідповідністю та неузгодженістю однорідних норм підзаконних і законодавчих актів. На практиці це викликає певні, інколи досить значні, незручності як для суб’єктів підприємництва з надання охоронних послуг, так і в роботі державних органів, які покликані здійснювати контроль за цими суб’єктами. Виходячи з міжнародного досвіду та аналізу законів про охоронну діяльність таких країн як Росія, Латвія, Литва, Молдова, Казахстан, можна констатувати, що закони цих країн визначають охоронну діяльність, як діяльність з надання послуг охорони . 1.2 Особливості послуги охорони за сучасним законодавством України Практична реалізація комплексу заходів, пов'язаних із переходом України до ринкової економіки, не могла не торкнутися сфери таких специфічних правовідносин суб'єктів цивільного права, як надання послуг з охорони майна, житла, земельних ділянок, особи, інформації і т. ін. Усе гострішою стає проблема забезпечення недоторканності речових прав, насамперед, права приватної власності, права володіння. Цим зумовлена поява значної кількості різних охоронних підприємств, які надають послуги фактичного характеру, здійснюючи охорону об’єктів права власності (володіння) від протиправних посягань на підставі цивільно-правового договору.

Несмотря на то, театр сей окружен был всегда бесчисленным множеством зрителей, и весьма многие из них изъявляли превеликое удовольствие; а сего уже и довольно было для комедиантов, имеющих обыкновенно при том свои особливые виды. Ибо надобно знать, что люди, увеселяющие сим образом народ своими глупыми комедиями, не получают от оного себе за то никакой зарплаты, а употребляются к тому из найма содержателем театра, который обыкновенно бывает так называемый «маркшрейер» (торговый крикун), или продаватель обманных лекарств, и средство сие употребляют единственно для привлечения народа к своему театру как к месту, с которого он продавал свои лекарства. К сей продаже приступал он несколько раз в день и всякий день после сыграния комедиантами какой-нибудь штучки. Не успеет она окончиться, как выступает он на театр с своими ларчиками и аптечками и начинает, вынимая из оных каждое лекарство поодиночке, показывать народу и с превеликим криком рассказывать и выхвалять удивительные его действия и силы. Смешно было всякий раз смотреть на сии действия и на усерднейшие старания его обманывать народ и уверять каждого о мнимой достоверности его лекарств, а того смешнее, что народ и давал себя обманывать и покупал у него оные с превеликою охотою

1. Шикана як особливий вид зловживання правом

2. Гра як основний вид діяльності дітей дошкільного віку

3. Поняття , ознаки та види господарських товариств

4. Формування доходів за видами діяльності, їх облік

5. Поняття і види господарських об’єднань

6. Праця як основа життєдіяльності та провідний чинник виробництва
7. Основні види діяльності (гра, навчання, праця) на різних вікових етапах
8. Психологія свідомості. Питання про природу душі: душа як особлива сутність

9. Бюджетна політика як важлива сфера діяльності держави

10. Реінжиніринг, як важливий напрям інноваційної діяльності ОВС в умовах жорстокої конкуренції на ринку товарів і послуг

11. Читання як вид навчальної діяльності

12. Аналіз ігрової діяльності як засобу соціалізації особистості

13. Нормативні акти господарського законодавства: поняття і види

14. Іпотечне кредитування як механізм залучення фінансових ресурсів для підприємницької діяльності

15. Види комерційних банків, крітерії їх класифікації та особливості побудови і функціонування

16. Особливості розмноження птахів різних видів на прикладі гусака сірого, журавля та великого строкатого дятла

Доска пробковая для объявлений А3, 342x484 мм.
Пробковая поверхность доски позволяет легко размещать информацию и объявления с помощью кнопок, офисных булавок и т.п. Широко используется
322 руб
Раздел: Прочее
Овощерезка ручная "Nicer-Dicer Plus" с контейнером, 12 предметов.
Овощерезка ручная "Nicer-Dicer" Плюс, 12 предметов. Корпус: пластик. Лезвия: нержавеющая сталь. Объем контейнера: 1,5 литра.
794 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Зубная щетка электрическая "Oral-B DB4", цвет красный.
Эргономичная, прорезиненная ручка зубной щетки не скользит во время чистки. В щетку встроен 2-ух минутный таймер, чтобы ребенок чистил
1680 руб
Раздел: Зубные щётки

17. Аналіз господарської діяльності ДП "Коростенський ЛГ"

18. Інтелектуальна власність у господарський діяльності

19. Контроль і ревізія фінансово-господарської діяльності бюджетних установ

20. Аудит як один із засобів оцінки вартості компанії. Критерії вибору та якість послуг

21. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

22. Документно-інформаційне забезпечення господарсько-договірної діяльності проектно-конструкторського та технологічного бюро Укрзалізниці
23. Обмеження волі як вид кримінального покарання
24. Особливості та порядок оформлення результатів пере-вірок суб’єктів підприємницької діяльності з питань дотримання вимог чинного валютного законодавства

25. Структура та особливості діяльності Адміністративного суду

26. Види творів, на які поширюється авторське право

27. Державно-економічне регулювання виробничо-господарської діяльності видавництв

28. Особливості козацького життя та діяльності

29. Обробка деревини – як вид мистецтва

30. Аналіз господарської діяльності торгівельного підприємства ТОВ "Албо"

31. Паблік рілейшенз як інструмент маркетингу у діяльності комерційного банку на прикладі АКБ "Правекс-Банк"

32. Гігієнічні особливості впливу внутрішньошкільних факторів на якість життя та здоров’я молодших школярів

Набор капиллярных ручек "Triplus 334", 36 цветов.
Количество цветов: 36 ярких цветов. Эргономичная форма для удобного и легкого письма. Пишущий узел завальцован в металл. Защита от
1996 руб
Раздел: Капиллярные
Настольная игра №23 "Стану отличником. Азбука + арифметика".
НИ "Стану отличником: Азбука-арифметика" предназначена для игр и занятий с детьми от 3 до 8 лет. Игра включает в себя
479 руб
Раздел: Алфавит, азбука
Набор для автолюбителя зимний "3 в 1".
Замучились удалять снег на автостоянке подручными средствами? Тратите уйму времени на осторожную очистку стёкол и кузова от ледяной корки?
1316 руб
Раздел: Прочее

33. Міжнародний маркетинг як наслідок інтернаціоналізації маркетингової діяльності. Порівняльна характеристика стратегій виходу на зовнішній ринок

34. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

35. Особливості діяльності інноваційних підприємств

36. Управління якістю послуг підприємства Інтернет зв’язку (на прикладі People.net)

37. Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах

38. Особливості надання додаткових послуг у готельному господарстві
39. Гурток як вид позанавчальної роботи з образотворчого мистецтва в школі
40. Особливості методики ознайомлення молодших школярів з видами і жанрами образотворчого мистецтва

41. Релігійне виховання підлітків з особливими потребами як умова успішної соціалізації

42. Соціальний захист прав дітей, як складова діяльності соціального педагога

43. Особливості впливу практичної діяльності на емоційне вигорання психолога

44. Особливості розвитку емоційно-комунікативної діяльності у дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку

45. Особливості управління та господарсько-адміністративного влаштування Дерманського Свято-Троїцького монастиря на Волині у ХVІ–ХVІІ ст.

46. Особливості інноваційної діяльності у зеленому туризмі

47. Система оподаткування господарської діяльності підприємства

48. Венчурне інвестування в системі фінансування інноваційної діяльності в сфері охорони здоров’я

Сковорода-сотейник алюминиевая с антипригарным покрытием "Alpenkok" AK-1007/28N "Brown Marble", 28.
Диаметр: 28 см. Высота: 7,5 см. Толщина дна: 4 мм. Сковорода-сотейник из литого алюминия. Высококачественное внутреннее антипригарное
856 руб
Раздел: Сковороды с антипригарным покрытием
Машинка "Кабриолет. Шейх".
Игрушечный кабриолет «Шейх» представляет собой уменьшенную модель настоящего роскошного автомобиля. Машинка изготовлена из гладкого
567 руб
Раздел: Пластиковые машинки
Замок для коляски "Flipper".
Замок для колясок Flipper оснащен надежным механизмом, защищенным также специальной крышечкой от влаги, грязи и пыли. Замок Flipper
388 руб
Раздел: Прочие

49. Аналіз виконання договірних зобов’язань в господарській діяльності

50. Аналіз маркетингової та фінансово-господарської діяльності підприємства МПП "Монтажник"

51. Державне регулювання зайнятості населення за видами економічної діяльності

52. Основні показники виробничо-господарської діяльності підприємства

53. Підприємство, як головна структурна ланка підприємницької діяльності

54. Види податків. Економічна ефективність діяльності АТ "Комфорт"
55. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)
56. Виды стихийных бедствий и методы борьбы с ними

57. Виды и характеристика федеральных налогов

58. Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение

59. Сущность и виды инфляции

60. Административное пресечение (понятие и виды мер пресечения)

61. Авторский договор: понятие и виды

62. Гражданско-правовой договор: понятие, виды, формы, особенности расторжения и заключения

63. Виды договоров (Контрольная)

64. Особенности гражданско-правового положения отдельных видов акционерных обществ

Подарочная расчёска для волос "Дашенька".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Средство для мытья посуды Finish "Power Powder", (лимон), порошкообразное, 2,5 кг.
Порошок предназначен для мытья посуды в посудомоечных машинах. Он имеет в составе компонент "Stain Soaker" с эффектом
666 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Сушилка для белья напольная складная СБ-1Б, металлическая.
Сушилка для белья классическая для любых помещений. Напольная, складная. Длина сушильного полотна 18 метров. Цвет каркаса:
662 руб
Раздел: Сушилки напольные

65. Виды подряда

66. Договор подряда и его виды

67. Виды коммерческих организаций

68. Понятие, сущность и виды юридических лиц РБ

69. Понятие Иска. Виды исков

70. Виды договоров. Жилищные споры
71. Понятие и виды обращения граждан /Украина/
72. Монархия, республика и их виды

73. Избирательная система РФ (избирательное право, виды избирательных систем, избирательный процесс)

74. Государственная и муниципальная служба (понятия и виды)

75. Основные виды налогов в системе налогового законодательства РФ

76. Виды налогов и порядок уплаты их физическими лицами

77. Право власностi та право повного господарського ведення: спiльне та вiдзнаки

78. Возникновение и развитие, понятие и признаки права. Понятие правосознания, основные функции, виды

79. 1. Документы первичного учёта в органах МВД, прокуратуре и судах. 2. Динамические ряды и их виды

80. Понятие права и правовой нормы. Виды и структура правовой нормы. Понятие и виды юридической ответственности

Напольный пазл "Машинки".
Способствует развитию сенсорных навыков, внимания. Материал: плотный картон. В наборе: 8 игровых фигур, 34 элемента пазла. Размер
641 руб
Раздел: Напольные пазлы
Стул детский Ника "СТУ3" складной моющийся (цвет: розовый, рисунок: сердечки).
Мягкая моющаяся обивка. Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула
562 руб
Раздел: Стульчики
Крышка силиконовая "Невыкипайка", 29 см (арт. TK 0081).
Приспособление предназначено для предохранения готовящихся продуктов от выкипания. Заменяет пароварку. Предотвращает беспорядок на
383 руб
Раздел: Прочее

81. Понятие правонарушений и их виды

82. Виды ненадлежащей рекламы по закону о рекламе

83. Римское право. Обязательство и его виды

84. Понятие и виды договоров в Римском частном праве

85. Право: понятие, признаки, виды, функции, принципы

86. Органы государства: их признаки и виды
87. Правовые отношения: понятия, признаки, элементы, виды
88. Структура правоотношения. Классификация правоотношений: критерии и виды

89. Правоотношения: понятие, признаки и виды

90. Виды трудовых договоров

91. Материальная ответственность сторон трудового договора (контакта) и ее виды. Материальная ответственность работников и ее виды

92. Понятие и виды материальной ответственности работников

93. Сущность и виды финансовых операций, используемых при осуществлении финансовой деятельности предприятий и организаций

94. Экологические правонарушения в РФ: виды, ответственность

95. Виды перевода в современном мире

96. Виды графики

Стиральный порошок-концентрат для белого белья BioMio "Bio-white" с экстрактом хлопка, без запаха, 1,5.
Эффективно удаляет пятна и загрязнения, не повреждая волокна ткани. Концентрированная формула обеспечивает экономичный расход. Идеально
447 руб
Раздел: Стиральные порошки
Вантуз вакуумный "PRO Pump", с двумя адаптерами.
Вантуз вакуумный STAYER PROPump, применяется для прочистки засоров в канализационных трубах гидравлическим ударом. Вакуумный вантуз STAYER
674 руб
Раздел: Вантузы
Лента безопасности Lubby, мягкая, универсальная "особо широкая", 2 метра.
Мягкая универсальная лента: 2 метра, идеальна для краёв кроватки, столов и для острых углов удобно регулировать нужную длину, надежное
440 руб
Раздел: Безопасность ребенка

97. Литература как вид искусства. Место литературы в ряду других искусств

98. Преферанс во всех видах

99. Преферанс во всех видах


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.