Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина

Фізична реабілітація чоловіків після лобектомії та пульмонектомії в післяопераційному періоді

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

Львівський державний університет фізичної культури Тимрук-Скоропад Катерина Анатоліївна УДК: 796: 615.825: 616.694 616.24Фізична реабілітація чоловіків після лобектомії та пульмонектомії у післяопераційному періоді 24.00.03 – фізична реабілітаціяАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спортуЛьвів – 2007 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано на кафедрі фізичної реабілітації Львівського державного університету фізичної культури Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту. Науковий керівник – кандидат медичних наук, доцент Рябуха Ольга Іллівна, Львівський державний університет фізичної культури, доцент кафедри фізичної реабілітації. Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор Фецич Тарас Григорович, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, завідуючий кафедрою онкології та медичної радіології. Кандидат медичних наук, доцент Коваленченко Володимир Федорович, Національний університет фізичного виховання і спорту України, доцент кафедри фізичної реабілітації. Провідна установа Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука, кафедра фізичної реабілітації, Міністерство освіти і науки України, м. Рівне. Захист відбудеться 22 травня 2007 року о 15 годині 00 хвилин під час засідання спеціалізованої вченої ради К 35.829.01 Львівського державного університету фізичної культури за адресою: м. Львів, вул. Костюшка, 11. З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Львівського державного університету фізичної культури (79000, м. Львів, вул. Костюшка, 11). Автореферат розіслано квітня 2007 року. Учений секретар спеціалізованої вченої радиО.М. Вацеба Загальна характеристика роботиАктуальність. В Україні, як і у більшості країн світу, спостерігається негативна тенденція до щорічного зростання захворюваності на різноманітну онкологічну патологію (Варивочник Д.В., 2005). У структурі статевої онкологічної захворюваності чоловічого населення України перше місце належить раку легень (22,3-25,3%); кількість хворих з цією патологією щорічно збільшується (Федоренко З.П. зі співавт., 1998; Шалімов С.А. зі співавт., 1999; Варивочник Д.В., 2005). Основним методом лікування раку легень залишаються радикальні хірургічні операції, зокрема лобектомія та пульмонектомія (Перельман М., 2001; Соколов О.Д., 2001; Радіонов Б. зі співавт., 2004; Фецич Т.Г., 2006), відтак кількість пацієнтів, прооперованих з приводу раку легень, постійно зростає. З огляду на те, що фізична реабілітація є потужним засобом позитивного впливу на організм, зокрема на функціональний стан апарату вентиляції легень (Dea  E., Frow fel er D., 1996; Шевченко А.І., 2001; Drake D. e al., 2004; Коваленченко В.Ф., 2003, 2005), її застосування має велике значення у комплексній підготовці до торакальних операцій та у період післяопераційного відновлення. Доведено, що застосування фізичної реабілітації у післяопераційному періоді зменшує ймовірність виникнення ускладнень, сприяє утворенню тимчасових і постійних компенсацій та підготовці до фізичних навантажень побутового і професійного характеру, що підвищує рівень якості життя в цілому (Wi   .

e al., 2005). Переважна більшість досліджень щодо застосування засобів фізичної реабілітації в торакальній хірургії стосується таких легеневих захворювань, як туберкульоз, бронхоектатична хвороба, кисти, абсцес тощо (Кузин М.І., 1984; Іванова Т.І., 2002; Коваленченко В.Ф., 2003, 2005, 2006). Водночас, попри подібність механізмів проведення таких втручань, як лобектомія і пульмонектомія, при неонкологічних та онкологічних патологіях легень, методика їх виконання у хворих на рак має суттєві відмінності. Переважно вони зумовлені необхідністю дотримання принципу радикальності, який передбачає часткове видалення навколишніх тканин, що визначає наявність певних особливостей перебігу післяопераційного періоду у цього контингенту хворих. Останнім часом вітчизняні дослідники приділяють значну увагу заходам фізичної реабілітації при різноманітних порушеннях та захворюваннях (Василенко М.М., 1999; Лазарєва Є.Б., 1999; Макарова Е.В., 2002; Гусєв Т.П., 2003; Івасик Н.О., 2005; Жарова І.О., 2005; Соколова Н.І., 2005; Бісмак О.В., 2006). Разом з тим, питання фізичної реабілітації пацієнтів, прооперованих з приводу раку легень, висвітлені недостатньо. Це підтверджує необхідність розробки таких програм фізичної реабілітації хворих на рак легень, які, ґрунтуючись на досягнутому та узагальнюючи прогресивний досвід, враховували б сучасні принципи застосування реабілітаційних впливів, нові схеми лікування основного захворювання (Фецич Т.Г., 2007). Таким чином, вивчення впливу фізичної реабілітації на об’єктивні показники фізичного та функціонального стану хворих на рак легень і різні аспекти якості їхнього життя є актуальним. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано відповідно до теми 4.1.2. “Фізична реабілітація неповносправних осіб з руховими дисфункціями” Зведеного плану науково-дослідної роботи у сфері фізичного виховання та спорту на 2006-2010 рр. Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту (номер державної реєстрації 0106 U 012608). Об’єкт дослідження – фізична реабілітація після торакальних хірургічних втручань. Предмет дослідження – вплив засобів фізичної реабілітації на чоловіків після лобектомії та пульмонектомії. Мета дослідження – розробка та апробація програми фізичної реабілітації чоловіків після лобектомії та пульмонектомії з приводу раку легень у післяопераційному періоді. Завдання дослідження: Проаналізувати та узагальнити дані літературних джерел з проблеми фізичної реабілітації пацієнтів, прооперованих з приводу раку легень. Визначити функціональний стан системи зовнішнього дихання, фізичний стан та основні аспекти якості життя чоловіків, хворих на рак легень до хірургічного втручання. Розробити програму фізичної реабілітації та методичні підходи до її індивідуалізації у чоловіків після лобектомії та пульмонектомії з приводу раку легень у післяопераційному періоді. Вивчити вплив розробленої програми фізичної реабілітації на функціональний стан системи зовнішнього дихання, загальний фізичний стан та рівень основних аспектів якості життя чоловіків, яким було виконано лобектомію та пульмонектомію з приводу раку легень.

Методи дослідження: аналіз і узагальнення даних спеціальної науково-методичної літератури з проблеми фізичної реабілітації хворих на рак легень; соціологічні методи дослідження; медико-біологічні методи дослідження (інструментальні, фізіометричні, антропометрія); методи математичної статистики. Наукова новизна отриманих результатів. Уперше розроблено алгоритми процесу фізичної реабілітації чоловіків, хворих на рак легень, що передбачає підбір адекватних методів обстеження, встановлення наявних порушень функціонального стану пацієнта, визначення завдань та засобів фізичної реабілітації. Запропоновано методичні підходи до індивідуалізації реабілітаційного процесу, адекватні характеру захворювання та загальному стану пацієнта. Обґрунтовано програму фізичної реабілітації чоловіків після лобектомії та пульмонектомії на етапах реабілітаційно-відновного процесу, яка базується на сучасних принципах фізичної реабілітації хворих на рак легень. Встановлено позитивний вплив запропонованої програми фізичної реабілітації на ступінь і терміни відновлення показників функціонального стану дихальної та –серцево-судинної систем, рухливість плечового суглоба з оперованого боку та загальний фізичний стан обраного контингенту досліджуваних, що в кінцевому результаті сприяє зменшенню кількості стаціонарних ліжко-днів після виконаних хірургічних втручань. Доведено позитивний вплив розробленої програми фізичної реабілітації на рівень основних компонентів якості життя у чоловіків, яким було виконано лобектомію та пульмонектомію з приводу раку легень. Практичне значення одержаних результатів полягає у розробці програми фізичної реабілітації чоловіків, хворих на рак легень, яка ґрунтується на комплексному застосуванні широкого спектру реабілітаційних засобів (дихальні та фізичні вправи, масаж, інгаляції ефірними оліями). Запропонована програма дозволяє враховувати індивідуальні особливості пацієнта, що оптимізує передопераційну підготовку, прискорює післяопераційне відновлення функціонального стану обстежених систем організму та покращує рівень основних аспектів якості життя. Розроблено анкету для вивчення основних аспектів якості життя чоловіків, хворих на рак легень, яка адаптована до віку, соціального статусу й умов стаціонарного лікування пацієнтів. Це дозволяє оцінити суб’єктивне самопочуття чоловіків, хворих на рак легень, їхній психоемоційний фон, соціально-трудовий статус та функціональний стан в умовах стаціонару. Основні положення дисертації представлено у методичному посібнику “Фізична реабілітація хворих при радикальному лікуванні раку легень в умовах стаціонару” (2005), а також використані для доповнення змісту навчальної дисципліни “Фізична реабілітація” для студентів факультету фізичної реабілітації Львівського державного університету фізичної культури. Розроблено практичні рекомендації для фахівців фізичної реабілітації щодо роботи з чоловіками, яким було виконано лобектомію та пульмонектомію з приводу раку легень, а також для пацієнтів після лобектомії та пульмонектомії, які проходять курс фізичної реабілітації.

Уже пд час подорож були пороблен списки та пороздлювано нас до майбутнх полкв, куренв, сотень. На наше прохання мене з Рудм придлили до шосто сотн шостого полка мен Теодора Айке. Це прзвище колишнього командира ц дивз, що й згинув у боях пд Волховом весною 1943 р. Тепер у нашому вагон примстилася цла чота, призначена до шосто сотн. Нашим чотовим був нмець хор. КрAер, ройовим мого роя десятник БрандберA. Я й Руд були кулеметники при «М@42». Подл та перевантаження по вагонах проходили на станц в Тернопол, де ми затрималися майже два дн. Псля переорганзування наш транспорт черепашиною ходою просувався дал на схд. Пдволочиська Проскурв Жмеринка Вапнярка Балта Першомайськ До Першомайська ми прибули псля двотижнево подорож. Тут перестояли ми довший час, ждучи зв'язкових вд полкв дивз. Псля х призду наш транспорт перехав через рчку Бог та подався дал на пвнчний схд. Пзно ввечер ми зупинилися на малй станц Ташлик, що лежить помж НовоУкранкою та НовоУкранськом; тут  примщувався штаб дивз

1. Гроші та грошові реформи Росії в період 1895 - 1924 року

2. Життєвий рівень населення та розвиток культури в УРСР періоду застою (1965–1985 рр.)

3. Становлення авіації та основні шляхи її розвитку в період Першої світової війни

4. Фінансовий контроль та його завдання в сучасний період

5. Особливості фізичної реабілітації в період вагітності, пологовий та післяпологовий періоди

6. Види захворювань нирок та фізична реабілітація
7. Комплексна фізична реабілітація учнів 13-15 років з церебральним паралічем другої групи важкості захворювання
8. Фізична реабілітація дітей молодшого шкільного віку з церебральним паралічем, ускладненим сколіозом

9. Фізична реабілітація при гіпертонічній хворобі

10. Фізична реабілітація при ішемічній хворобі серця на диспансерному етапі

11. Фізична реабілітація хворих на гіпертонічну хворобу

12. Вплив фізичних навантажень на віковий склад та метаболічний статус червонокрівців периферійної крові спортсменів, які займаються бігом на середні дистанції

13. Методи та способи підключення до мережі Internet

14. Операції банку з платіжними картками та напрями підвищення їх ефективності

15. Економічна ефективність виробництва молока та шляхи її підвищення

16. Основний обробіток ґрунту під льон олійний після пшениці озимої в південній частині правобережного лісостепу України

Набор доктора в чемодане.
В наборе: шприц, шапочка из картона, очки, грелка, коробочка "Витамины", бейдж, градусник, лупа, 2 пинцета, ножницы - 2 штуки,
310 руб
Раздел: Наборы доктора
Глобус физический, 210 мм.
На карту глобуса нанесены страны, границы, города, континенты, моря, океаны, глубины и другая полезная информация. Подставка глобуса
346 руб
Раздел: Глобусы
Подушка "Green Line. Бамбук", 50х70 см.
Удобные и практичные постельные принадлежности, изготовленные с применением ткани нового поколения из микрофиламентных нитей Ultratex и
656 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см

17. Економічна ефективність переробки молока та шляхи її підвищення на прикладі ЗАТ "Бахмачмолококонсерв"

18. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

19. Становлення ракетної техніки класу "земля-земля" та основні шляхи її розвитку в канун та період Другої світової війни

20. Комунальні проблеми. Сутність проблеми вивезення сміття та її правове підґрунтя

21. Розслідування виготовлення та збуту підроблених грошей

22. Служба міліції по охороні, триманню і конвоюванню затриманих та взятих під варту осіб
23. Творча діяльність та взаємини Уласа Самчука у період Другої світової війни на матеріалах газети "Волинь"
24. Державний та суспільний лад країн Скандинавії у період Середньовіччя

25. Італія, Франція, Іспанія та США у міжвоєнний період

26. Герої козацької доби в народних думах та історичних піснях

27. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

28. Дослідження рухово-тонічних та вегетативних розладів у відновному періоді півкульового ішемічного інсульту

29. Особливості міокардіальної, ендотеліальної дисфункції та дисліпідемії при ішемічній хворобі серця з постінфарктним кардіосклерозом у поєднанні з гіпертонічною хворобою та ефективність стандартної двохрічної терапії

30. Профілактика ранніх післяопераційних гнійно-септичних ускладнень при гострій формі неспецифічного виразкового коліту та хвороби Крона товстої кишки

31. Вікові особливості реакції організму на гіпоксичний стрес: механізми та шляхи підвищення стійкості до гіпоксії

32. Мотивіаційні теорії та принципи підвищення продуктивності праці

Шнуровка-бусы "Цветы".
Эта простая, но интересная игрушка увлечет малыша! Цель игры - нанизать на шнурок все бусинки. Ребенку будет интересно каждый раз менять
345 руб
Раздел: Деревянные шнуровки
Развивающая настольная игра "Котосовы".
Коты и совы — любимые животные ведьм. Бедняги так часто подвергаются магическим экспериментам, что подчас не сразу отличишь, кто перед
792 руб
Раздел: Карточные игры
Точилка механическая.
Настольная механическая точилка отличается высоким качеством работы и долговечностью механизма. Пластиковый корпус. Механизм крепления к
547 руб
Раздел: Точилки

33. Психологічні особливості та психосоматичні розлади в період новонародження

34. Метрологічний контроль рівня спеціальної фізичної підготовки легкоатлетів в підготовчому періоді до змагань

35. Фінансова санація та банкрутство підприємств

36. Фінансова санація та банкрутство підприємства

37. Витрати виробництва в короткостроковому та довгостроковому періодах розвитку підприємства

38. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення
39. Організація та напрями підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства
40. Методи обстеження в спортивній медицині та фізичній реабілітації

41. Клініко-морфологічна характеристика серцево-судинної системи та медико-соціальна реабілітація хворих на цукровий діабет 2 типу

42. Комплексне лікування та реабілітація хворих на хронічний бронхіт на тлі повторних ангін із застосуванням імунокоригуючих препаратів

43. Лікувальна фізична культура в системі реабілітації хворих з сердечно-судинними захворюваннями

44. Перитоніт після кесарева розтину: прогнозування, профілактика і реабілітація пацієнток

45. Організаційні аспекти медико-соціальної реабілітації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячих інтернатних закладах

46. Фітосанітарний стан посівів та урожайність кукурудзи після різних попередників в п’ятипільних сівозмінах

47. Відбудова та відновлення України після Великої Вітчизняної війни

48. Аліментарна реабілітація хворих, що перенесли інфаркт міокарда, в санаторно-курортних закладах

Двусторонний говорящий плакат "Азбука и счет".
Суперновинка от Азбукварика! Двусторонний говорящий плакат станет незаменимым помощником родителей! На одной стороне плаката – говорящая
484 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Игра настольная развивающая "Веселые портреты".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 2 игровых полей - лиц и 58 съёмных элементов, присоединяя к лицам разные детали, ребенок может
656 руб
Раздел: Игры-пазлы
Изограф, 0,20 мм.
Чертежный прибор для черчения и рисования на бумаге, ватмане и чертежной пленке. Изограф имеет резервуар для чернил, который легко
1421 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты

49. Діагностичне і прогностичне значення та лікування запально-деструктивних змін слизової оболонки гастродуоденальної зони хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки після антигелікобактерної терапії

50. Історія застосування фізичних вправ та масажу як передумов виникнення механотерапії

51. Комплексна медико-психологічна реабілітація дітей, які постраждали від надзвичайних ситуацій, на санаторно-курортному етапі

52. Лікувальна фізкультура при артритах на стаціонарному етапі реабілітації

53. Нейрохірургічне лікування та вторинна профілактика компресійного рубцево-спайкового епідуриту після поперекових мікродискектомій

54. Особливості нейродинамічних та когнітивних функцій учнів старшого шкільного віку з різним рівнем фізичного розвитку
55. Рак молочної залози – реабілітація, корекція психосоматичних розладів в процесі комплексного лікування
56. Реабілітаційні заходи у хворих на первинну гіпотензію

57. Функціональні проби та фізична працездатність

58. Вплив імплантації синтетичного макропористого гідрогелю та трансплантації клітин нюхової цибулини на процеси регенерації спинного мозку після його травматичного пошкодження в експерименті

59. Виховання рідними та близькими любові та поваги до уроків фізичної культури

60. Подолання порушень мовлення у дітей в умовах соціально-реабілітаційного закладу

61. Теоретико-методичні засади фізичного виховання молоді у працях С. Гайдучка та братів Франків

62. Психогігієна реабілітаційної взаємодії

63. Реабілітаційна психологія

64. Вплив позакласних занять фізичною культурою на показники фізичного стану та здоров’я учнів старших класів

Качели подвесные "Гном".
Очень прочные универсальные качели, которые можно использовать как в домашних условиях, так и на природе. Основа выполнена из натурального
1400 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Тёрка универсальная Nadoba "Sava", четырёхсторонняя.
Тёрка универсальная четырёхсторонняя. Универсальные терки серии Sava изготовлены из высококачественной нержавеющей стали, обладают не
469 руб
Раздел: Тёрки, мультитёрки
Перчатки одноразовые "Paclan", латексные, размер S, 100 штук.
Прочные эластичные перчатки из латекса, предназначены для полной защиты рук во время уборки, приготовления пищи. Перчатки легко
492 руб
Раздел: Перчатки

65. Зміни показників спеціальної фізичної підготовленості та фізичної працездатності курсантів-жінок протягом навчального року

66. Податок на доходи фізичних осіб: бюджетна та регулююча роль

67. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

68. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

69. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

70. Цивільний та арбітражний процес
71. Формування украiнськоi народностi. Походження та поширення назви "Украiна"
72. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

73. Право власностi та право повного господарського ведення: спiльне та вiдзнаки

74. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

75. Даниил Галицкий и его внутренняя и внешняя политика (Данило Галицький - його внутрЁшня та зовнЁшня полЁтика)

76. Были ли в Германии плавающие танки накануне Второй Мировой Войны?

77. Полная история танков мира

78. Причини суїцидальної поведінки засуджених в УВП. Діагностична та профілактична робота психолога

79. Cтановище дiтей та молодi в зарубiжних краiнах

80. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

Пазл "Обитатели фермы", 15 деталей.
Пазлы Ларсен - это прежде всего обучающие пазлы. На яркой картинке пазла изображены животные на полянке фермы. Некоторые детали пазла
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)
Карандаши цветные автоматические "Inspira", 12 цветов.
Карандаши цветные автоматические. В наборе: 12 цветов. Круглый корпус. Диаметр грифеля: 2 мм.
383 руб
Раздел: 7-12 цветов
Пенал, 1 отделение, 20x14x4 см, серый/зеленый.
Пенал школьный с 2 откидными планками, для канцелярских принадлежностей. Размер: 20x14x4 см. Застежка: молния. Количество отделений:
317 руб
Раздел: Без наполнения

81. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

82. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

83. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

84. Сучасні форми та системи оплати праці

85. Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку

86. Міський бюджет: пріоритети та механізми
87. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст
88. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

89. Життя та діяльність митрополита Петра Могили

90. Козаки, їхнє життя, побут та звичаї

91. Непівська суспільна модель, її протиріччя та причини згортання

92. Постмодернізм та українська історична наука

93. Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення

94. Чернігівщина та Чернігівська область - історичний обзор

95. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

96. Історія держави та права України

Бумага самоклеящаяся "Lomond", А4, 38х21,2 мм, 65 штук на листе, 50 листов, белый.
Белая суперкаландрированная многофункциональная самоклеящаяся бумага разработана для печати на всех видах струйных, лазерных принтеров и
318 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Активный порошок для посудомоечных машин "Paclan Brileo", 2,5 кг.
Активный порошок для посудомоечных машин. Разлагает крахмал: картофель, паста, каши и белки (молочные продукты, мясо).
515 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Чайник со свистком ЕМ-25001/17, (2,5 л).
Внешнее высокопрочное японское эмалевое покрытие. Внутреннее эмалевое покрытие, устойчивое к воздействию пищевых кислот. Зачерненное дно с
979 руб
Раздел: Чайники эмалированные

97. Українські благодійники та меценати кінця ХІХ – початку ХХ століття

98. Чернігівщина та Чернігівська область - історичний обзор

99. Центральна рада: досягнення та прорахунки


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.