Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Оборотні кошти підприємства

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Сутність оборотних коштів. Структура оборотних коштів та джерела їх формування. Нормування оборотних коштів. Показники та шляхи ефективного використання оборотних коштів. Список використаної літератури. Сутність оборотних коштів В економічній літературі існують різні підходи до визначення сутності оборотних коштів. Дехто з економістів спрощено трактує їх як «предмети праці», «матеріальні активи», «гроші, що обертаються». Найчастіше можна натрапити на два визначення оборотних коштів. По-перше, оборотні кошти — це грошові ресурси, які вкладено в оборотні виробничі фонди і фонди обігу для забезпечення безперервного виробництва та реалізації виготовленої продукції. По-друге, оборотні кошти — це активи, які протягом одного виробничого циклу або одного календарного року можуть бути перетворені на гроші. Якщо оборотні фонди виступають у вигляді предметів праці, то фонди обігу — це кошти, вкладені в запаси готової продукції, товари відвантажені та в дорозі, а також кошти на рахунках та в касі підприємства. З огляду на це розрізняють оборотні кошти у сфері виробництва та у сфері обігу, які в сукупності своїй забезпечують неперервність виробництва та реалізації продукції. У своєму кругообігу оборотні кошти проходять послідовно три стадії: грошову, виробничу і товарну. Грошова стадія кругообігу коштів є підготовчою і відбувається у сфері обігу, де гроші перетворюються у виробничі запаси. Виробнича стадія являє собою безпосередній процес виробництва, який закінчується випуском готової продукції. На товарній стадії кругообігу авансовані оборотні кошти виступають у вигляді товарної продукції. Одна частина виручки від реалізації надходить на відшкодування авансованих оборотних коштів, а інша становить нагромадження, яке використовується підприємством відповідно до його планів. Грошова форма, якої набувають оборотні кошти на третій стадії свого кругообігу, одночасно стає і початковою стадією обороту коштів. Кругообіг оборотних коштів відбувається за схемою Г – ВЗ НВ ГП – Г', де Г — кошти, які авансуються підприємством; ВЗ — виробничі запаси; НВ — незавершене виробництво, що являє собою виробничу стадію; ГП — готова продукція; Г' — кошти, отримані в результаті реалізації продукції, які включають авансовані витрати та прибуток підприємства. Мету функціонування капіталу буде досягнуто тоді, коли Г' = Г &Del a;Г, тобто коли відбудеться приріст грошей порівняно з авансовою сумою. Крапки (.) означають, що обіг коштів перервано, але процес їх кругообігу продовжується у сфері виробництва. Оборотні кошти перебувають одночасно на всіх стадіях кругообігу, що забезпечує його неперервність та безперебійну роботу підприємства. 2. Структура оборотних коштів та джерела їх формування Співвідношення між зазначеними групами оборотних коштів у загальній їх вартості характеризує структуру оборотних коштів. Ця структура тим прогресивніша, чим більша частина оборотних коштів зайнята у сфері виробництва. Структура оборотних коштів — це питома вага вартості окремих статей оборотних виробничих фондів і фондів обігу в загальній сумі оборотних коштів. Структура оборотних коштів має значні коливання в окремих галузях господарства.

Вона залежить від складу і структури витрат на виробництво, умов поставок матеріальних цінностей, умов реалізації продукції (виконаних робіт, наданих послуг), проведення розрахунків. За останні роки на промислових підприємствах України склалась така структура оборотних коштів: у сфері виробництва частка оборотних коштів становить близько 70% (у тому числі на виробничі запаси припадає близько 50%, на незавершене виробництво — 20%), а у сфері обігу — близько 30% (із них близько 17% — готова продукція на складах). За джерелами формування оборотні кошти поділяються на власні та позичені. Власні оборотні кошти — це кошти, які постійно перебувають у розпорядженні підприємства і формуються за рахунок власних ресурсів (прибуток тощо). У процесі виробництва потреби у власних оборотних коштах можуть зменшуватись за рахунок застосування так званих прирівняних до них коштів, які, по суті, є частиною власних, авансованих на оплату праці, але тимчасово вільних (у зв'язку з одноразовістю виплати по заробітній платі, оплаті відпусток). Прирівняні до власних оборотні кошти називають стійкими пасивами. Позичені оборотні кошти — кредити банків, кредиторська заборгованість та інші пасиви. Кредиторська заборгованість означає використання коштів, які не належать підприємству (заборгованість по акцептованих та інших розрахункових документах, строк сплати яких не настав; заборгованість за несплаченими у строк рахунками; заборгованість за платежами до бюджету; за виданими векселями; за комерційними кредитами тощо). Ефективно функціонує те підприємство, яке при мінімальних витратах досягає максимального результату. Мінімізація витрат на підприємстві вимагає оптимізації структури джерел формування оборотних коштів, тобто розумне поєднання власних та позичених коштів. Залежно від способу визначення потреби оборотні кошти поділяються на нормовані та ненормовані. Необхідність розподілу оборотних коштів на нормовані й ненормовані випливає з економічної доцільності досягнення найліпших результатів за найменших витрат. Установлення нормативів за окремими статтями оборотних коштів уможливлює забезпечення безперервної діяльності підприємства за умови оптимальних виробничих запасів, розмірів незавершеного виробництва, залишків готової продукції. До нормованих оборотних коштів належать оборотні кошти у виробничих запасах, незавершеному виробництві та витратах майбутніх періодів, у залишках готової продукції на складах підприємств. Ненормовані оборотні фонди включають фонди обігу за винятком готової продукції на складі. 3. Нормування оборотних коштів Процес визначення економічно обґрунтованої величини оборотних коштів підприємства, необхідних для нормальної діяльності, називається нормуванням оборотних коштів. Таким чином, нормування оборотних коштів полягає в розробленні та встановленні норм оборотності оборотних коштів за їх елементами та нормативів оборотних коштів. Норма оборотних коштів визначає мінімальні запаси товарно-матеріальних цінностей і розраховується в днях запасу (у відсотках від обсягу виконаних робіт, у гривнях тощо). Норматив оборотних коштів — це грошовий вираз вартості мінімальних запасів товарно-матеріальних цінностей.

Норми оборотних коштів установлюються на кілька років, а нормативи — щорічно (за певних умов — щоквартально). Норматив оборотних коштів залежить від обсягу виробництва та реалізації продукції, витрат на виробництво та реалізацію продукції; вартості товарно-матеріальних цінностей у виробничих запасах. Норми оборотних коштів (у днях) залежать від тривалості перебування їх у сфері виробництва та у сфері обігу, умов матеріально-технічного забезпечення (віддаленість від постачальників, споживачів, рівномірність поставок матеріальних ресурсів та збуту готової продукції). Існують три методи розрахунку нормативів оборотних коштів: аналітичний (дослідно-статистичний), коефіцієнтний та метод прямого рахунку. Аналітичний метод (дослідно-статистичний) передбачає здійснення аналізу наявних товарно-матеріальних ресурсів з наступним їх коригуванням та вилученням з них надлишків. Сутність коефіцієнтного методу полягає в уточненні діючих нормативів (через коефіцієнти) відповідно до змін у виробництві в наступному періоді. Метод прямого рахунку зводиться до розрахунку нормативів за кожним нормативним елементом в умовах досягнутого організаційно-технічного рівня виробництва. У практиці господарювання цей метод є основним. Норматив власних оборотних коштів у виробничих запасах підприємства визначається множенням середньодобового (середньоденного) споживання матеріалів у вартісному виразі на норму їх запасу в днях: де Нвз— норматив власних виробничих запасів, грн.; — середньодобове споживання матеріалів, грн.; — норматив запасу в днях. Середньоденне споживання матеріалів визначається за формулою де — загальна річна потреба в даному виді ресурсів у натуральних одиницях виміру. Точність розрахунку нормативу залежить від правильного визначення запасів матеріальних ресурсів. Виробничі запаси залежно від їх призначення поділяють на поточні, підготовчі (технологічні), резервні (страхові), транспортні. Транспортний запас створюється на період з моменту оплати виставленого постачальником рахунку до прибуття вантажу на склад підприємства. Поточний запас є найбільшим за розміром, створюється він для забезпечення безперебійного процесу виробництва матеріальними ресурсами в період між двома черговими поставками. Підготовчий (технологічний) запас створюється на період, необхідний для приймання, складування та підготовки до виробничого використання (надання сировині якостей, за яких можливе її використання). Резервний (страховий запас) формується на випадок можливих перебоїв у постачанні (інших непередбачених обставин). Величина резервного запасу визначається: а)на основі середнього відхилення фактичного інтервалу поставки від планового (передбаченого договором); б)на основі підрахунку днів, необхідних для оформлення замовлення та доставку матеріалів від постачальника до споживача. Сукупний виробничий запас дорівнює сумі всіх видів запасів. Розрізняють максимальний виробничий запас, середній і мінімальний. Максимальний виробничий запас обчислюється за формулою: середній запас: мінімальний запас: Знаючи нормативну величину виробничих запасів у натуральних вимірниках, можна подати їх у вартісному виразі й обчислити загальний норматив оборотних коштів на виробничі запаси.

В цьому раз кожна первинна профсплкова органзаця ма визначитися щодо свох конкретних зобов'язань за колективним договором та вдповдальност за х невиконання. Первинна профсплкова органзаця, що вдмовилася вд участ в об'днаному представницькому орган, позбавляться права представляти нтереси працвникв при пдписанн колективного договору. Стаття 13 Змст колективного договору Змст колективного договору визначаться сторонами в межах х компетенц. У колективному договор встановлюються взамн зобов'язання сторн щодо регулювання виробничих, трудових, соцально-економчних вдносин, зокрема: змни в органзац виробництва  прац; забезпечення продуктивно зайнятост; нормування  оплати прац, встановлення форм, системи, розмрв заробтно плати та нших видв трудових виплат (доплат, надбавок, премй та н.); встановлення гарантй, компенсацй, пльг; участ трудового колективу у формуванн, розподл  використанн прибутку пдпримства, установи, органзац (якщо це передбачено статутом); режиму роботи, тривалост робочого часу  вдпочинку; умов  охорони прац; забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, органзац оздоровлення  вдпочинку працвникв; гарантй дяльност профсплково чи нших представницьких органзацй трудящих; умов регулювання фондв оплати прац та встановлення мжквалфкацйних (мжпосадових) спввдношень в оплат прац

1. Загальна характеристика оборотних коштів підприємства

2. Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств

3. Нормування оборотних засобів та їх вплив на фінансовий стан підприємства

4. Ефективність використання оборотних коштів на підприємстві

5. Структура основних виробничих фондів підприємства. Обігові кошти. Собівартість продукції

6. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)
7. Інформаційні системи і технології підприємства
8. Планування діяльності підприємства

9. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

10. Корпоративні підприємства

11. Розробка підприємства LOMAPAK

12. Фінанси підприємства контрольна

13. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

14. Інноваційна діяльність підприємства

15. Конкурентоспроможність торгівельного підприємства

16. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

Коврик для выпечки силиконовый, 38х28 см.
Материал: силикон. Размер: 38х28 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
377 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Фоторамка пластиковая "Poster black", 40x60 см.
Для фотографий размером 40 х 60 см. Материал рамки - пластик. Цвет - черный. Материал подложки - плотный картон. Крепежи позволяют
848 руб
Раздел: Размер 40x60 (А2)
Банки для сыпучих продуктов (3 штуки) и ложки "Birds" 8,5х12 см, 350 см.
Банки для сыпучих продуктов (3 штуки) и ложки "Birds" станут незаменимым атрибутом приготовления пищи. Прекрасно впишутся в
642 руб
Раздел: Наборы

17. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

18. Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення

19. Імітаційна модель взаємодії підприємства з ринком

20. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

21. Управління утворенням прибутку підприємства

22. Аналіз відпрацьовування елементів дресирування собак для захисно-караульної служби (ЗКС) в умовах підприємства
23. Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові
24. Вибір форм кредиту комерційного банку для фінансування капітальних та поточних потреб підприємства

25. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання

26. Бухгалтерськи проводки про господарські операції підприємства

27. Відображення на рахунках витрат по створенню підприємства

28. Вплив дебіторської заборгованості на фінансовий стан підприємства

29. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства

30. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства

31. Облік основних засобів підприємства

32. Облік створення підприємства

Перчатки Paclan, виниловые, 100 штук, размер M.
Материал: поливинилхлорид. Без внутреннего напыления. Для одноразового применения. Размер M (средний). Комплект: 50 пар (100 шт).
360 руб
Раздел: Перчатки
Сумка-мешок "Серая".
Сумка мешок с ремнем. Круглое дно. Цвет сумки: серый. Материал: текстиль. Высота: 45 см. Диаметр: 25 см. Дизайн может отличаться от
422 руб
Раздел: Сумки для обуви
Магнит "Harry Potter HBP" Death Eater Masks.
Маска "пожирателей смерти". Пожиратели Смерти — группа тёмных волшебников последователей лорда Волан-де-Морта, сражающиеся в
773 руб
Раздел: Прочие

33. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

34. Організація обліку власного капіталу підприємства України

35. Попередній фінансовий аналіз підприємства

36. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

37. Формування облікової політики підприємства

38. Аудит доходів підприємства
39. Аудит установчих документів підприємства
40. Правовий статус приватного підприємства

41. Реєстрація приватного підприємства

42. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

43. Вбудовані WEB-сервери. Автоматизовані системи в обліку підприємства

44. Інформаційні потреби управлінського апарату підприємства

45. Проект удосконалення нерентабельного підприємства

46. Розробка моделі системи "Відкриття нового підприємства по виготовленню цегли", використовуючи методології проектування IDEF0 та UML

47. Аналіз технології виготовлення варених ковбасних виробів і проект м’ясопереробного підприємства потужністю 3 т виробів за зміну

48. Аналіз господарської діяльності торгівельного підприємства ТОВ "Албо"

Пазл "Обитатели фермы", 15 деталей.
Пазлы Ларсен - это прежде всего обучающие пазлы. На яркой картинке пазла изображены животные на полянке фермы. Некоторые детали пазла
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)
Карандаши цветные автоматические "Inspira", 12 цветов.
Карандаши цветные автоматические. В наборе: 12 цветов. Круглый корпус. Диаметр грифеля: 2 мм.
383 руб
Раздел: 7-12 цветов
Пенал, 1 отделение, 20x14x4 см, серый/зеленый.
Пенал школьный с 2 откидными планками, для канцелярских принадлежностей. Размер: 20x14x4 см. Застежка: молния. Количество отделений:
317 руб
Раздел: Без наполнения

49. Аналіз та способи підвищення конкурентоспроможності товарів на внутрішньому та зовнішньому ринках (на даних підприємства ресторану "Тернопіль" готельного комплексу "Тернопіль-готель" м. Тернополя)

50. Аналіз цінової політики підприємства на прикладі ТОВ "Медикор"

51. Бізнес-план Приватного підприємства "Універсам "Енергетик"

52. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність

53. Матеріально-технічна база підприємства оптової торгівлі та робота непродовольчого магазину самообслуговування

54. Обгрунтування стратегії розвитку підприємства ТОВ "Комфорт-Сервіс"
55. Обґрунтування проекту підвищення ефективності комерційної діяльності фірми (на матеріалах торгово-посередницького приватного підприємства "Монолит Пласт")
56. Організація роботи підприємства

57. Особливості ціноутворення на продукцію промислового підприємства

58. Розробка логістичної стратегії підприємства по дистрибуції товарів

59. Розробка плану маркетингу малого (середнього) підприємства

60. Стратегія розвитку підприємства на ринку феросплавів

61. Управління ціновою політикою підприємства

62. Формування маркетингової товарної політики підприємства (на прикладі ВАТ "Рівне-Льон")

63. Ефективність стратегії розвитку переробного підприємства молокопродуктового підкомплексу АПК України

64. Значення маркетингу в підвищенні ефективності роботи підприємства в умовах ринкової економіки

Фоторамка С31-004 Alparaisa "Family" на 4 фотографии, 46,5x38 см (темно-золотой).
Размеры рамки: 46,5х38x2,5 cм. Размеры фото: - 15х10 см, 2 штуки, - 10х15 см, 1 штука, - 18x13 см, 1 штука. Фоторамка-коллаж для 4
622 руб
Раздел: Мультирамки
Кружка фарфоровая "Морская волна", 375 мл.
Кружка. Объем: 375 мл. Материал: фарфор.
342 руб
Раздел: Кружки
Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х17,5 см (белая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 17,5 см. Цвет: белый.
329 руб
Раздел: Корзины для стеллажей

65. Лікарські розчини, одержувані в умовах фармацевтичного підприємства

66. Бізнес–планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства

67. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

68. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

69. Розробка стратегії підвищення ефективності експортної діяльності підприємства

70. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"
71. Автоматизація управління трудовими ресурсами на рівні підприємства
72. Аналіз та розроблення стратегій ЗЕД для підприємства харчової промисловості

73. Діагностика трудового потенціалу підприємства та аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства

74. Забезпечення конкурентоспроможності підприємства "Судмаш" в умовах кризи

75. Культура управління на прикладі підприємства "Житомирський облавтодор"

76. Мотивація робітників промислового підприємства

77. Обґрунтування вибору напрямків розвитку підприємства (на матеріалах ТОВ "Класс-Лайн")

78. Операційна система підприємства

79. Організаційна структура підприємства

80. Організація діяльності підприємства

Статуэтка "Мальчик на лошадке", 10 см.
Материал: фарфор. Регулярно удалять пыль или мыть тёплой водой. Товар не подлежит обязательной сертификации.
436 руб
Раздел: Миниатюры
Точилка "Eagle", синяя.
Работает от батареек 4 батарейки размера АА. Безопасна в использовании. Подходит для карандашей до 8 мм в диаметре. Стальное лезвие. В
325 руб
Раздел: Точилки
Ручка-стилус шариковая "Самый лучший!".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки

81. Основи організації виробництва і виробничої діяльності підприємства

82. Планування розвитку діяльності підприємства у ринкових умовах

83. Проектування логістичної системи торгівельного підприємства

84. Система формування та підготовки кадрів для підприємства

85. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства: оцінка привабливості стратегічних зон господарювання

86. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")
87. Типи, функції та місце економічних служб в управлінській структурі підприємства
88. Удосконалення організації і управління діяльністю підприємства на прикладі ФГ "Часовенко А.А."

89. Удосконалення формування розподілу прибутку підприємства при зовнішньоекономічній діяльності

90. Управління якістю послуг підприємства Інтернет зв’язку (на прикладі People.net)

91. Чисельность і структура складу персоналу підприємства

92. Бізнес-план підприємства по наданню послуг

93. Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів

94. Аналіз діяльності підприємства ТМ "Фанні"

95. Діяльність підприємства з ремонту та обслуговування автотранспорту

96. Енергетичний паспорт підприємства. Удосконалення систем тепло- та електропостачання

Туалетная бумага "Zewa Deluxe" (без запаха), трехслойная, 12 рулонов.
Подарите себе удовольствие от ежедневного ухода за собой. "Zewa Deluxe" с новыми впитывающими «подушечками» деликатно
343 руб
Раздел: Бумага туалетная
Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами (салатово-оранжевая).
Оснащена улучшенными колесами, выполненными из высококачественного полиуретана. Теперь езда на этой удивительной машинке стала еще более
2650 руб
Раздел: Каталки
Набор детской посуды "Фея".
Набор посуды детский "Фея". В комплекте 3 предмета: - тарелка суповая диаметром 15 см, - тарелка обеденная диаметром 17,5 см, -
387 руб
Раздел: Наборы для кормления

97. Аналіз використання чистого прибутку підприємства

98. Аналіз і управління грошовими потоками підприємства

99. Аналіз фінансових ресурсів підприємства

100. Аналіз фінансового стану підприємства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.