Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

География, Экономическая география География, Экономическая география

Концепція регіональної політики

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

Реферат на тему: Концепція регіональної політики Територіальні інтереси є життєво важливими для кожного народу і кожної країни сучасного світу. Розбудовуючи власну державність, Україна повинна, поряд із здійсненням політики виходу з гострої економічної кризи і подоланням руйнівної гіперінфляції, визначити нову, науково обгрунтовану регіональну і структурну політику. Йдеться про активізацію державного сприяння, перш за все. демократичному самоврядуванню і управлінню кожним конкретним регіоном в його органічних інтеграційних зв'язках з іншими регіонами по горизонталі та з державою в цілому по вертикалі. При цьому правові та економічні відносини і регулятори між державою і регіональною владою будуються на конституційних засадах за принципом верховенства загальнодержавного права і законів. Другим важливим напрямом є поглиблення територіального поділу праці та спеціалізації, а також створення структур, що відповідали б природним умовам регіону і критеріям оцінки сучасного комплексного розвитку, дешевизни і якості виробництва, інфраструктури і регіонального ринку. Рівень віддачі регіональних ресурсів, які функціонують в обігу, насиченість ринку товарами і послугами залежать від ефективності використання науково-технічного потенціалу, господарювання і підприємництва, від ступеня насиченості та активності дій у кожному регіоні різних форм конкурентоспроможних господарських систем. Третій напрям - здійснення регіональної науково-технічної політики економного і раціонального використання місцевих ресурсів, широкого застосування маловідхідних і безвідхідних, енерго- і ресурсозберігаючих технологій, а також організаційних форм виробництва з високою кінцевою результативністю, екологічною чистотою, збереженням і своєчасним відтворенням природи для забезпечення гідного рівня життя не тільки сьогоднішнього, але й майбутніх поколінь. І нарешті - четвертий напрям: поряд з налагодженням тісних міжрегіональних економічних зв'язків у межах єдиного ринкового простору країни забезпечення її територіальної недоторканості та єдності. Водночас Україна повинна бути відкритою в економічному відношенні, входити на взаємовигідних принципах еквівалентності до міждержавних регіональних і світогосподарських структур (мається на увазі відкритість ринку товарів, інвестицій, технологій, цінних паперів, праці тощо) і розширювати співробітництво з ними. У відповідності з національними інтересами, можуть формуватися й вільні економічні зони. Територію України, її природні багатства (грунти й надра, рослинний і тваринний світи, рельєф і кліматичні умови), характер і густоту розселення, національний і соціальний склади населення, розміщення продуктивних сил, рівень соціально-економічного розвитку регіонів досліджено досить фундаментальне. Є детальний опис і великомасштабний картографічний матеріал з визначенням різних історичних, природно-кліматичних, соціально-економічних, господарських і людських характеристик кожної місцевості. Це може скласти міцний науковий фундамент для розробки і Здійснення ефективної регіональної політики. Проте він використовується недостатньо, особливо щодо єдиного соціально-економічного і адміністративного районування України, прогнозування її майбутнього розвитку.

У свій час мала місце спроба суто директивне, з центру, створити регіональні раднаргоспи. Але вони аж ніяк не вписалися до командно-адміністративної системи управління і були швидко ліквідовані. Потім Україну було штучно поділено на 3 великих економічних райони (Донецько-придніпровський, Північно-Західний і Південний), які зовсім не відповідали ні природно-кліматичним, ні соціально-економічним критеріям її єдності. Існуючий адміністративний поділ України на Кримську автономну республіку, 24 області, столичне місто Київ, місто Севастополь і близько 480 районів також не можна визнати досить обгрунтованим з сучасного погляду на проблему районування. Модель оптимального функціонування регіональної та місцевої економіки у складі єдиної соборної держави вимагає точного Урахування специфіки умов господарювання, ресурсних можливостей і ринкових зв'язків на мікроекономічному рівні - з тим, щоб забезпечувати інтенсивний економічний розвиток. Сьогодні склалися структурно і якісно деформовані територіально-виробничі комплекси переважно екстенсивного типу. В їх промисловій структурі переважають найменш ефективні добувні галузі, галузі важкої промисловості із застарілими технологіями рівня 60-70-х років, а також виробництва систем озброєння. Проте зазначені галузі не впливають на покриття внутрішнього ринкового попиту на споживчі товари належним чином, не кажучи вже про конкурентоспроможність останніх на світовому ринку. Значна частина промислових гігантів Східного, Донецького і Південного регіонів, у яких сконцентровано потужний виробничий потенціал, безпосередньо на споживчий ринок дають від 5 до 25% вартості своїх виробів. Більше того, донедавна видатні науково-технічні досягнення, новітні технології та продукція оборонного комплексу були суворою таємницею. Категорично заборонялося передавати їх до цивільних галузей виробництва. Під впливом бурхливих темпів інфляції, перекосів у рівнях і співвідношеннях цін, спаду виробництва, його структура стає ще більш спотвореною. Тільки за перше півріччя 1992 р. питома вага валового продукту в грошовому виразі від вугільної промисловості, енергетики і чорної металургії за рахунок бурхливого підвищення цін зросла у вартості промислової продукції більш як у 2 рази (до 51%). Водночас частка вартості продукції легкої та харчової промисловості, навпаки, зменшилася більш як у 2 рази. Це свідчить, що макроструктура економіки продовжує деформуватися, загострюючи проблему товарної дефіцитності, а також дефіцит державного і місцевих бюджетів. У той час складалася досить парадоксальна ситуація в умовах загального скорочення нагромаджень: чим більшим був приріст інвестицій і поточних затрат на структурно і якісно недосконалий промисловий розвиток регіону, тим гострішим ставав товарний дефіцит національних товарів на місцевих ринках. Платоспроможний попит зростав без відповідного приросту і навіть при різкому спаді виробництва власних споживчих товарів та їх перепродажу за безцінь мафіозно-спекулятивними структурами за межами України. І ця тенденція охопила майже всі її регіони, що тільки підштовхувало інфляційний вибух.

У свій час у місцях концентрації промисловості без глибоких техніко-економічних обгрунтувань було штучно насаджено чималу кількість об'єктів з високими капітало- і енергомісткістю, які виснажували місцеві ресурси, забруднюючи навколишнє середовище. Все це не приносило відчутного ефекту ні відповідним регіонам, ні державі в цілому. За вибірковим обстеженням, тепер їх потенціал взагалі використовується на 15-20%, а деякі підприємства навіть зовсім не працюють. Структуру і систему господарювання в цих комплексах необхідно переводити на новітні технології та випуск товарів під ринковий попит. Структура багатьох аграрних районів Степу, Лісостепу, Полісся, передгірських і гірських зон Карпат і Криму також страждає однобокістю, внутрішньою незбалансованістю, з одного боку, між галузями сільського господарства, а з іншого - між виробництвом сировини і можливостями її глибокої промислової переробки і зберігання, розвитком виробничої, ринкової та соціальної інфраструктур сільських місцевостей. Структурні зрушення пов'язані з більш ґрунтовним визначенням оптимальних розмірів самих економічних районів відповідно до регіональних особливостей. І це дає підстави ефективніше господарювати за рахунок кращого використання місцевих ресурсів. Одночасно додається і деформація всієї макроструктури економіки України. В історичному аспекті для територіального устрою України характерною рисою було формування регіональних земель - таких, як Поділля, Волинь, Галичина, Слобожанщина, Донбас, Придніпров'я тощо, з їх внутрішнім поділом на повіти. Таке районування складалося за минулих часів, коли панувала переважно аграрна структура з вкрай нерозвинутими інфраструктурою, енергетичною базою і промисловістю. Проте одного історичного фактора замало, щоб тепер заново перекроювати всю територію країни. Це ще більше ускладнило б економічну ситуацію, міжобласні та міжрайонні зв'язки, весь процес формування єдиного внутрішнього ринку з регіональним його поділом. Ліквідація існуючих і утворення нових адміністративних одиниць повинні здійснюватися надзвичайно виважено, з повним урахуванням інтересів народу, що проживає на тій чи іншій території (включаючи інтереси жителів кожного населеного пункту), його тяжіння до конкретних промислово-торговельних і культурних центрів, до складових діючої системи засобів і шляхів сполучення. Тому не можна огульно здійснювати регіональну реформацію, без всебічно обгрунтованих проектів і згоди на це представницьких Місцевих органів. Більше того, повинні бути конституційні гарантії від проявів волюнтаризму у визначенні регіональних і адміністративних формувань. Національний склад і характер Української держави вимагають однорідності адміністративного поділу її території. За прогнозами майбутнього комплексного розвитку і розміщення продуктивних сил, інфраструктури та інформатики, економічні регіони (землі) можуть бути значно більшими за розміром від існуючих областей. У ринкових умовах нові територіальні комплексоутворення визначаються діянням факторів НТП, змінами виробничої та ринкової структур, процесами трансформації всієї системи регіонального устрою.

Кожний труд кожна жертва укранських сил, укрансько крови в боротьб проти большевизму мають найбльшу вартсть та ефект, як для Украни, так для всього людства тод, коли вони вддан на укранському визвольному фронт або для нього. Вс укранськ полтичн вйськов намагання за кордоном повинн бути спрямован всми дорогами, всякими способами з усх частин свту на пдсилення революцйно-визвольно боротьби на Рдних Землях. Вс укранськ закорднонн чинники кожен укранець повинн цлою свою поставою працею виразно заступати позиц укранського революцйно-визвольного руху ¶ згдно з ними поступати. Треба докладати усх зусиль, щоб свт, ус народи, як кермуюч державн чинники, так широк маси, знали правильно оцнювали наше становище: як за що ми боремося, яка полтика й спосб боротьби з большевизмом е доцльн й успшн, а як даремн. Тим ми спричинимося до того, щоб полтика й постава рзних дерхав проти большевизму стала на правильний шлях. Кожне починання по лн безпринципного пристосування мнмалзму в справах вдношення до СССР, починання, яке незгдне з цими засадами нацонально полтики, яке створю баламутство щодо позицй нацонально-визвольно боротьби, яке розраховане на хвилевий ефект по засадничо неправильному шляху не ма жодно вартости для справи визволення Украни для переборення большевизму

1. Економічні чинники регіональної політики в Україні

2. Національна політика СРСР в роки перебудови

3. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання

4. Регіональні особливості політики коренізації в Україні (на матеріалах Волині, Київщини і Поділля)

5. Розвиток регіональної та соціальної політики ЄС

6. Концепції країнознавчого синтезу в регіональній географії
7. Концепція непослідовності політики у часі
8. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)

9. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

10. Податкова політика України

11. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

12. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

13. Центральний банк і монетарна політика

14. Процентна політика комерційного банку

15. Інформаційна політика України

16. Гендер і сучасна ідеологія та політика.

Набор "Доктор №2" (в контейнере).
Все дети любят играть в доктора. В наборе Доктор есть все необходимое чтобы эти игры были очень увлекательными и познавательными. В набор
711 руб
Раздел: Наборы доктора
Стиральный порошок "INDEX", универсал, 6000 грамм.
Предназначение: для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, а также тканей из смешанных волокон (кроме изделий
1024 руб
Раздел: Стиральные порошки
Карандаши цветные "Kores", 36 цветов, с точилкой.
Цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Шестигранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт. Мягкий грифель.
622 руб
Раздел: Более 24 цветов

17. Ціна і цінова політика планування ціни. Мета цінової політики і її роль у маркетингу

18. Основні інструменти грошово-кредитного регулювання економіки - процентна політика

19. Інвестиційна політика банків в Україні

20. Державна політика в галузі охорони праці

21. Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку

22. Організація облікової політики підприємства
23. Формування облікової політики підприємства
24. Аналіз та узагальнення даних про особливості використання гранатометів в локальних війнах і регіональних конфліктах

25. Регіональна економіка сільського господарства України

26. Регіональний розвиток центрально-українського економічного району

27. Завдання дисципліни РПС та регіональна економіка

28. Інтерполяція інструментів фіскальної політики на Державний бюджет України

29. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

30. Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства

31. Культурна проблематика на регіональних ЗМІ

32. Бібліотека, як об’єкт цензурної політики на Україні в 20 ст.

Набор салатниц "Loraine", 10 предметов.
Форма: круглая. Материал: стекло, пластик. Цвет салатниц: прозрачный, рисунок. Диаметр: 17 см, 14 см, 12,5 см, 10,5 см, 9 см. Объем: 1,1
318 руб
Раздел: Наборы
Игра "Лопни шар" (арт. DE 0155).
У Вас есть "семейная» игра", в которую по вечерам с удовольствием играют и дети, и взрослые? Если нет, то настольная игра
550 руб
Раздел: Игры на ловкость
Настольная игра "Пакля-рвакля".
Слон - лимон, пират - самокат. Ищите рифмы на картинках. Сочиняйте и фантазируйте! В коробке: 60 карт, правила игры. Количество игроков:
357 руб
Раздел: Карточные игры

33. Зовнішня політика Богдана Хмельницького: південний напрямок

34. Зовнішня політика Речі Посполитої в другій половині XVI ст. – першій половині XVII ст.

35. Культурні процеси на початку XX ст. в Україні крізь призму політики

36. Мусульманське право (шаріат). Політика Ф. Рузвельта

37. Німецька освітня політика на окупованій території України (1941–1944 рр.) в історіографії

38. Основні напрямки зовнішньої політики СРСР в 1933–1939 рр.
39. Оцінки митної політики Російської імперії першої половини XIX ст. в українській історіографії 1920-1980-х pp.
40. Політика суцільної колективізації

41. Торговельна політика більшовиків в першій половині 20-х років ХХ ст.

42. Царювання та політика Павла І

43. В’ячеслав Липинський – видатний український історик, політик, державний діяч

44. Аналіз товарної інноваційної політики заводу "АКВАІЗОЛ"

45. Аналіз товарної політики ВАТ "НВАТ ВНДІ Компресормаш"

46. Аналіз цінової політики підприємства на прикладі ТОВ "Медикор"

47. Маркетингова політика комунікацій

48. Маркетингова цінова політика

Набор Philips Avent № 67 "Подарочный набор для малыша 6+".
Подарочный набор Philips Avent для малыша 6+ №67 содержит все необходимые аксессуары для того, чтобы приготовить еду для малыша, накормить
1101 руб
Раздел: Наборы для кормления
Конструктор электронный ЗНАТОК "Первые шаги в электронике. Набор А" (15 схем).
Вам будет предложено собрать свой первый фонарик, первый вентилятор, провести первые эксперименты с магнитом — всего 15 разных проектов,
892 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Конструктор "Row Boat Kit".
Конструктор для сборки действующей модели «Весельная лодка». Каждый мальчишка, увидев хитроумный механизм, пытается его разобрать, чтобы
317 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические

49. Товарна політика і комерційна діяльність

50. Удосконалення маркетингової політики на ПП "Конекс"

51. Формування маркетингової товарної політики підприємства (на прикладі ВАТ "Рівне-Льон")

52. Ціноутворення та цінова політика підприємства

53. Зміни гемодинаміки регіонального кровообігу, метаболічних показників крові при невропатії лицьового нерва у осіб похилого віку та методи їх корекції

54. Глобальні та регіональні системи безпеки: перспективна роль України
55. Державна політика стимулювання зайнятості
56. Здобутки і проблеми зовнішньої політики України на сучасному етапі

57. Міжнародні відносини та зовнішня політика

58. Політика протекціонізму в сучасному світі та Україні

59. Торговельна політика розвинутих країн

60. Валютна політика України

61. Кадрова політика

62. Формування системи моніторингу управлінської діяльності органів управління освітою як основи ефективної діяльності регіональної системи управління освітою

63. Головні тенденції розвитку політики в сучасних умовах

64. Діалектика і проблеми взаємин людини і політики

Ростомер говорящий "Ферма".
Новинка от Азбукварика – говорящий плакат-ростомер! Повесьте его на стену на нужной высоте – узнайте, как растёт ваш малыш. Кнопки на
482 руб
Раздел: Ростомеры
Рюкзачок дошкольный "Щенячий патруль", 23х19х8 см.
Легкий и компактный дошкольный рюкзачок - это красивый и удобный аксессуар для вашего ребенка. В его внутреннем отделении на молнии легко
693 руб
Раздел: Без наполнения
Набор посуды "Щенячий патруль", 3 предмета.
Посуда подходит для мытья в посудомоечной машине и использования в микроволновой печи. Яркая посуда с любимыми героями порадует малыша и
578 руб
Раздел: Наборы для кормления

65. Зовнішня політика країн балтії в контексті розширення ЄС та НАТО

66. Людина як суб’єкт і об’єкт політики

67. Місце і роль політики та політології як науки в житті суспільства

68. Природа політики

69. Політика великих держав на Близькому Сході

70. Політика та соціальний конфлікт
71. Політика, як суспільне явище
72. Виникнення, стан та основні концепції в розвитку політичної економії

73. Політика і етика: соціально-філософський аспект

74. Взаємозвязок соціальної роботи з педагогікою, історією та соціальною політикою

75. Державна молодіжна політика на сучасному етапі

76. Регіональні особливості відтворення населення України

77. Розвиток соціальної політики по відношенню жінок Ірану

78. Соціальна політика

79. Соціальна політика та соціальне партнерство

80. Митна політика

Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (фиолетовый).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Фоторамка на 11 фотографий С31-021 Alparaisa "Family", коричневый, 47x53,5 см.
Размеры рамки: 47x53,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (4 штуки), - 15х10 см (7 штук). Фоторамка-коллаж для 11-ти фотографий. Материал:
868 руб
Раздел: Мультирамки
Портфель "Attache", A4, серый.
Одно отделение.
375 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением

81. Митна політика України на сучасному етапі

82. Особливості проведення в життя митної політики

83. Проектування АТП регіональних вантажних перевезень

84. Проблема громадянської свободи у політико-правовій теорії Вольтера

85. Бюджетна політика держави

86. Грошово-кредитна політика
87. Грошово-кредитна політика Франції. Грошова система СРСР
88. Дивідендна політика підприємства, фінансова звітність про власний капітал корпорацій

89. Особливості інвестиційної політики держави в сучасних умовах. Антикризова інвестиційна політика та її напрямки

90. Сутність бюджетної політики та аналіз її основних напрямків в сучасних умовах

91. Фінансова діяльність та політика держави

92. Фінансова політика та бюджетний процес

93. Вплив податкоавої політики на діяльність підприємства

94. Аналіз проблем управління регіональними системами природокористування в Росії

95. Напрями забезпечення еколого-збалансованого природокористування на регіональному рівні

96. Амортизаційна політика підприємства в ринкових умовах господарювання

Зонт на коляску Lorelli, цвет: зелёный.
Универсальный зонт для коляски. Защитит малыша во время продолжительных прогулок как от солнца, так и от внезапного дождика. Универсальное
425 руб
Раздел: Зонтики для колясок
Фломастеры со штампами "Fantasy", 24 цвета.
Фломастеры со штампами. В наборе: 24 цвета. Характеристики: - штамп в колпачке; - корпус пластиковый; - в пластиковом пенале. Состав:
478 руб
Раздел: 13-24 цвета
Настольная игра "Падающая башня с фантами. Бам-бум".
Настольная игра. Башня типа «Дженга» с заданиями на каждом третьем брусочке Отличия. Падающая башня стала еще более азартной и
529 руб
Раздел: Игры на ловкость

97. Антимонопольна політика держави та її сутність

98. Грошово-кредитна політика держави

99. Державна промислова політика


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.