Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Искусство, Культура, Литература Искусство, Культура, Литература

Нотні колекції бібліотеки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка у світлі історико-культурного процесу краю

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

Львівська національна музична академія імені М.В. ЛисенкаАНТОНЮК ІРИНА МИКОЛАЇВНА УДК 78.025.7/8 0.89; 78.02НОТНІ КОЛЕКЦІЇ БІБЛІОТЕКИЛЬВІВСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ МУЗИЧНОЇ АКАДЕМІЇ ім. М.В. ЛИСЕНКА У СВІТЛІ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ПРОЦЕСУ КРАЮ спеціальність 26.00.01 – теорія та історія культури (мистецтвознавство) Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавстваЛьвів – 2008 Дисертацією є рукопис Роботу виконано на кафедрі історії музики Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка Міністерства культури і туризму України Науковий керівник: доктор мистецтвознавства, професор КИЯНОВСЬКА Любов Олександрівна, Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка, завідуюча кафедрою історії музики (Львів) Офіційні опоненти: доктор мистецтвознавства, професор ШУЛЬГІНА Валерія Дмитрівна, Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв, завідуюча кафедрою музикології (Київ) кандидат мистецтвознавства, професор МАЗЕПА Лєшек Зигмунтович, професор Інституту музики Жешувського університету, Заслужений діяч польської культури (Жешув, Польща) Захист відбудеться &quo ;22&quo ; травня 2008 року об 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35.869.01 Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка за адресою: м. Львів, вул. Нижанківського, 5. З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка. Автореферат розіслано &quo ;18&quo ; квітня. 2008 року Вчений секретар спеціалізованої веної ради, Кандидат мистецтвознавства, доцент О.Т. Катрич ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИАктуальність теми. Cучасний розвиток музичної науки в Україні неможливий без проведення наукових досліджень в галузі архівознавства. Надаючи історичні документальні джерела для вивчення видатних музикантів минулого та їх творчого доробку, знакових подій музичного життя та найважливіших інституцій, архівні та бібліотечні колекції вимагають все більш ґрунтовного опрацювання та осмислення. Усвідомлюючи вартісність нотних джерел з архівів бібліотек, на думку Н. Герасимової-Персидської, одним з першочергових завдань музикознавства є вивчення всіх існуючих фондів з метою наукового дослідження зафіксованої в них творчості. Серед нотних колекцій України збірка Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка відзначається не лише значним об’ємом, але й унікальною історичною вартістю, проте дотепер не ставала об’єктом окремих наукових розвідок. Тож актуальність теми зумовлена необхідністю докладнішого наукового опрацювання нотного архіву бібліотеки ЛНМА ім. М.В. Лисенка, її колекцій, сформованих в колі домашнього музикування, в результаті концертної і педагогічної діяльності львівських музичних інституцій та окремих музикантів; ці колекції утворили в 1939 р. базу бібліотеки Львівської державної консерваторії ім. М. Лисенка. Важливою тезою дисертації є визначення стислого взаємозв’язку утворення нотних та інших музичних колекцій у Львові з загальним історико-культурним процесом Галичини. Так, в другій половині ХVІІІ ст. поряд із розквітом церковної музики відбувалося становлення і активний розвиток світського професійного та аматорського музикування, гастролювали видатні музиканти, діяли музично-драматичні театри.

Відповідно до цих суспільно-культурних інтересів формувалися нотні бібліотеки, які збирали розмаїті нотні видання, рукописи та рукописні копії. В ХІХ ст. нотні бібліотеки концентрувались головним чином при музичних Товариствах та навчальних закладах. У 1939 р. внаслідок злиття ряду музичних інституцій та навчальних закладів було утворено бібліотеку ЛДК. ЇЇ фонди склали колекції нот, зібраних від кінця XVI до початку ХХ ст. у Львові і Галичині, котра, як частина імперії Габсбургів, мала тісні мистецькі контакти із Заходом. Ці матеріали дозволяють глибше зрозуміти історико-суспільні явища регіону, творчі взаємини та інтеркультурні зв`язки Львова з західноєвропейськими країнами. Оцінка музичного життя минулого Львова неможлива без вивчення всієї сукупності архівних матеріалів. Здійснення аналізу колекцій підкреслило їх важливість для об`єктивної реконструкції історично-мистецьких процесів в нашому краї. Початковим етапом на шляху до актуалізації виявлених колекцій в сучасному культурному континуумі стала їх систематизація, каталогізація і впровадження в науковий та культурно-мистецький обіг. Зв’язок дослідження з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконане на кафедрі історії музики Львівської національної музичної академії імені М.В. Лисенка відповідно до плану наукових робіт, і є частиною комплексної теми № 3 &quo ;Українська музика в контексті світової музичної культури&quo ;. Тему затверджено Вченою радою Львівської національної музичної академії імені М.В. Лисенка (протокол №7 від 26 травня 2003 р). Об`єктом дослідження є історично-культурний процес Галичини, в ході якого утворювалися бібліотечні музичні колекції у Львові. Предметом дослідження – процес формування колекцій, пріоритетні напрями у колекціонуванні, видання, рукописи, рукописні копії, автографи, маргіналії, листи та документи архіву бібліотеки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка, обсяг колекцій, стан збереження, матеріали архіву бібліотеки. Метою дисертаційного дослідження є комплексний аналіз нотних фондів бібліотеки ЛНМА ім. М.В. Лисенка, реконструювання цілісної мережі нотних колекцій як віддзеркалення музичного життя Львова, аналіз еволюційного процесу утворення колекцій. Цій меті підпорядковане вирішення основних завдань дисертації: на основі здійснення комплексного аналізу нотних фондів бібліотеки ЛНМА ім. М.В. Лисенка виокремити, систематизувати і каталогізувати нотні колекції та фрагменти бібліотек діявших у Львові музичних інституцій, окремих збирачів, нотодруки давніх львівських книгарень; узагальнити, як зібрані колекції відображають музичне життя Львова і галицького регіону періоду к. XVI – поч. ХХ ст.; дослідити першодруки та прижиттєві видання композиторів 18-19 ст; висвітлити місце і значення постатей окремих колекціонерів; окреслити індивідуальні особливості основних колекцій; визначити їх місце в історії галицької музичної культури. Теоретико-методолoгічною основою став комплексний системний підхід, зумовлений багаторівневою природою об`єкту дослідження, який знаходиться на перетині мистецтвознавчого, музично-історичного та бібліографічного дослідницьких напрямів.

Провідними методами дослідження стали аналітичний, що дає можливість збагнути специфіку давніх нотних матеріалів, зіставити об`єктивно-історичні факти з матеріалами бібліотеки ЛНМА ім. М.В. Лисенка; систематизаційний, що дозволяє визначити фактори систематизації нот у колекції; джерелознавчий, що дозволяє залучити архівні матеріали для дослідження процесу формування колекцій; історико-бібліографічний, що дозволяє простежити основні віхи еволюційного процесу утворення нотних колекцій; хронологічний, що дає змогу осмислити взаємозв`язок утворення колекцій в ході розвитку історико-культурного процесу краю; текстологічний, що шляхом встановлення точного тексту рукописних документів та маргіналій дає змогу подальшого їх наукового вивчення і публікації. Джерелознавчу базу дослідження склали праці, що їх умовно можна поділити на шість груп: 1. Праці, присвячені історії музичної культури Львова і Галичини, які висвітлюють історичний контекст утворення нотних колекцій (М. Аркас, М. Бурбан, В. Витвицький, М. Грінченко, М. Грушевський, М. Загайкевич, Н. Кашкадамова, Л. Кияновська, Д. Колбін, С. Людкевич, Т. Молчанова, Р. Савицький, Я. Семчишин, В. Токарчук, В. Шульгіна, Б. Якимович, Ю. Ясіновський); окремі періоди розвитку музичного життя Галичини (Б. Кудрик, Л. Мазепа, Т. Старух, Н. Толошняк, А. Хибінський, ін); діяльність окремих музичних інституцій, об`єднань, бібліотек (О. Бенч-Шокало, М. Загайкевич, Г. Лоос, Л. Мельник, С. Павлишин, М. Ханик, О. Цалай-Якименко, Л. Бєрнацький, звіти товариств, періодичні видання ХІХ ст); 2. Праці з питань бібліографії та джерелознавства: загальні (З. Вуйцик, А. Животко, М. Загайкевич, О. Паламарчук); історично-бібліографічні (В. Витвицький, О. Івченко, О. Осадця, С. Чарнецький, В. Шульгіна); бібліографічні довідники, каталоги, покажчики (Дж. Гаспаріні, О. Дойч, К. Йогансон, Л. Мазепа, М. Опалек, О. Осадця). 3. З питань краєзнавчої і загальної нотографії (В. Барвінський, О. Біба, З. Лисько, П. Медведик, Я. Михальчишин, С. Чарнецький, Я. Якубяк, Ю. Ясіновський). 4. Джерелознавчі фактологічні видання (М. Антонович, В. Барвінський, С. Вавриш, З. Лисько, М. Опалек, А. Хибінський, О. Цалай-Якименко,). 5. Архівні документи – кореспонденція, особові справи, ділові документи, рукописні праці. 6. Довідкові біо-бібліографічні та енциклопедичні видання. Наукова новизна отриманих результатів. Дисертаційна робота є першою спробою наукового аналізу давніх колекцій бібліотеки ЛНМА ім. М.В. Лисенка на основі історико-бібліографічного дослідження, зокрема: 1. Введені до наукового обігу раніше невідомі матеріали: архівні документи бібліотеки ЛНМА ім. М.В. Лисенка – рукописи, щорічні звіти бібліотеки, протоколи засідань Бібліотечної Ради ЛДК, накази комітетів та списки державного Облліту з вилучення з фондів, або знищення літератури, акти на списання літератури. 2. Введено в науковий обіг і уточнено ряд фактів з музичного життя Галичини, спростовано деякі помилкові твердження вчених, нп. про відсутність нот з бібліотеки Товариства Cв. Цецилії 1826-1829 рр., про повну загибель бібліотеки ГМТ 1838-1848 рр. 3. Досліджено особливості комплектування бібліотек львівських музичних інституцій та окремих колекціонерів.

Це нагаду шовнстичн заклики Карла Райма (Carl Reim), як стосуються сприйняття нмцями нмецько держави в XIX столтт: «Наша Батьквщина свята земля, наш предки захищали , проливаючи кров Ця земля, полита кровю геров,  святим спадком,  ми не повинн дозволити вкрасти жодного  сантиметра»P43. Так колоналстськ поняття (Нмеччина тод була мперю, яка простягалась на ненмецьк земл) мцно закрплен в росйському дискурс. Тсний звязок мж усвдомленням росйсько нацонально дентичност й жадбнстю до земель ускладню процес деколонзац в колишнй росйськй сфер впливу  в межах Росйсько Федерац. Потрбно вказувати на колоналстську позицю росйських письменникв, але водночас памятати, що вона не перекреслю нших здобуткв росйсько лтератури. Це застереження особливо важливе в раз Солженцина, чи твори  потужним лтературним вдображенням певного вдрзка росйсько стор  водночас мимовльним свдченням специфчного колоналстського втручання: Солженцин показу процес перетворення колонй на величезний архпелаг тюрем  таборв смерт, але ставиться до меншин так, неначе вони не варт т уваги, на яку заслуговують росяни

1. Український національний рух напередодні Першої світової війни

2. Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..)

3. Національна політика СРСР в роки перебудови

4. Українська національна революція 1649-1657рр

5. Вимірювання національного обсягу виробництва і доходу

6. Національне багатство, прибуток
7. Генеза української національної мови
8. Романтичний ідеал національного визволення та свободи в pанній ліpиці Павла Тичини

9. Аналіз сучасних релігійних течій в світовій і національній практиці

10. Національна депозитарна система в Україні

11. Національний банк України

12. Національний Банк України

13. Роль Національного банку України в обслуговуванні зовнішнього боргу

14. Аудиторська перевірка Національного банку України

15. Національна депозитарна система України

16. Національний Аудиторський Офіс Великобританії (НАО): функції та стратегія діяльності

Стульчик-сумка для кормления и путешествий с пеленальной площадкой.
Этот портативный аксессуар сделает жизнь мамы и малыша гораздо мобильнее. Сумка легко и быстро трансформируется в удобный стульчик со
799 руб
Раздел: Стульчики для кормления
Рюкзак "Max Steel", 42x29x15 см.
Материал: полиэстер, 600 ден. Размер: 42x29x15 см. Уплотненная спинка, широкие мягкие регулируемые лямки, 1 отделение, 2 боковых кармана,
671 руб
Раздел: Без наполнения
Поильник в комплекте с трубочкой "Малышарики", от 6 месяцев, 360 мл.
Поильник с трубочкой идеально подойдет для подросшего Малыша. Поильник удобно брать с собой на прогулку или в гости. Мягкая силиконовая
381 руб
Раздел: Поильники, непроливайки

17. Поняття національного доходу та його використання

18. Національно-культурний компонент семантики порівнянь на прикладі ЛСП "Зовнішність людини" в німецькій і українській мовах

19. Реалізація функцій бібліотеки графіки для виводу тексту у графічному режимі (OutTextXY, SetTextStyle)

20. Розробка системи електронних міжбанківських переказів Національного банку України

21. Створення власних бібліотек компонентів в Protel 99

22. Бібліотека, як об’єкт цензурної політики на Україні в 20 ст.
23. Електронний журнал в системі інформаційних ресурсів бібліотеки: друга половина ХХ – початок ХХІ століття
24. Культурно-національний рух в українських землях в XVI-XVII століттях

25. Національне відродження Болгарії наприкінці XVIII та в першій половині ХIX століття

26. Національний склад гірничопромислової буржуазії України в пореформений період

27. Національно визвольний рух в Індії

28. Національно-визвольна війна під керівництвом Богдана Хмельницького

29. Національно-визвольний рух в Царстві Польському

30. Національно-культурне відродження на західноукраїнських землях в кінці ХVІІІ – на початку ХХ ст.

31. Отаманщина, як явище у період української національно-визвольної революції 1917-1920 років

32. Політизація національного руху студентської молоді україни в роки першої російської революції

Настольная игра "Соображарий. Два".
«Соображарий. Два» — продолжение настольного суперхита, который стал неотъемлемой частью вечеринок и семейных посиделок. Игроков
490 руб
Раздел: Игры со словами
Набор шкатулок для рукоделия, 3 штуки, 34x24x18 см, арт. 80832.
Набор включает в себя три шкатулки для рукоделия. Такие шкатулки послужат оригинальным, а главное, практичным подарком, в котором
2715 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Игра настольная "Осторожно, мухи!".
У вас есть уникальный шанс стать повелителем мух! Не бойтесь! Это всего лишь анонс новой игры - "Осторожно, мухи!" Суть ее
1182 руб
Раздел: Игры на ловкость

33. Сільські ради національних меншин в Україні в 20-ті роки ХХ ст.

34. Українська національно-демократична революція 1917-1921 рр.. Боротьба за відродження державності України

35. Українське студентство Cхідної Галичини у середині 70-х років ХІХ століття: пошуки нових шляхів розвитку та зміни національно-політичного обличчя

36. Чеська національна меншина в Україні в 20-30-ті роки ХХ століття

37. Особливості національних кухонь різних країн світу на підприємствах ресторанного господарства

38. Історія і сучасний стан розвитку бібліотек вищих навчальних закладів (на прикладі роботи бібліотеки Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського)
39. Національна основа поетичної творчості П. Грабовського
40. Технології формування іміджу комерційної установи на національному та міжнародному рівні на прикладі приватної фірми "РЕНОМЕ"

41. Економічний потенціал національної економіки

42. Особливості національної економіки Тунісу

43. Національні моделі корпоративного управління

44. Виховна діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у сучасних соціально-комунікаційних умовах

45. Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти

46. Твори українського народного мистецтва як чинник формування національно-культурної свідомості молодших школярів

47. Урок з формування національної свідомості "Охорона природи України"

48. Формування національної свідомості учнів у десятому класі в курсі вітчизняної історії

Кружка-хамелеон "Сова", 330 мл.
Для тех, кто любит подольше поспать, кому утро не в радость, поможет взбодриться кружка-хамелеон «Сова». Просыпайтесь вместе с
304 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца
Чудо трусики для плавания, от 0 до 3-х лет, трехслойные, арт. 111, для мальчиков.
Детские специальные трусики для плавания в бассейне и открытом водоеме. Плотно прилегают, отлично защищают! Изготовлены из хлопка, имеют
376 руб
Раздел: Многоразовые
Простыня на резинке "ЭГО", 160х200 см, салатовая.
Трикотажная простыня "ЭГО" на резинке выполнена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
760 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники

49. Етнонаціональні відносини й національна політика

50. Національні інтереси України та альтернативи стратегії безпеки розвитку

51. Українська національна ідея

52. Місце та роль української греко-католицької церкви в процесі національно-духовного відродження України

53. Національна самобутня форма суспільної допомоги українського народу

54. Збереження національних культур в епоху глобалізації
55. Ресурси мінеральних вод Львівської області
56. Національно-культурна детермінація ціннісного світу особливості

57. Вплив сучасної фінансової кризи на національну фінансову систему Сінгапуру

58. Аналіз динаміки та структури національних заощаджень в Україні

59. Економічна і національна безпека України

60. Концептуальні основи аналізу національної економіки

61. Механізми трансферу технологій на національному та міжнародному рівнях

62. Національний доход: суть, виробництво, розподіл і використання

63. Система національних рахунків у зовнішньоекономічній діяльності

64. Конкурентоспроможність національної економіки і валютний курс: оцінка впливу, прогнозування динаміки

Пакеты фасовочные "Экстра" в евроупаковке, 24х37 см (1000 штук), 8 мкм.
Пакеты фасовочные из пищевого полиэтилена низкого давления, используется для фасовки, хранения и перевозки пищевых и непищевых
378 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Умные кубики. Контуры. 50 игр для развития интеллекта.
IQ-кубики "Контуры" - универсальный набор интеллектуальных игр для дошкольников. IQ-кубики помогают развивать моторную и
306 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками
Тетрадь на резинке "Elements", В5, 120 листов, клетка, синяя.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: синий.
401 руб
Раздел: Прочие

65. Бібліотека і краєзнавство

66. Національні меншини на Рівненщині

67. Раціональний зміст гегелівської діалектики

68. Львівський музей українського мистецтва

69. Организация Объединеных Наций

70. Организация Объединенных Наций
71. Складання логічних схем з метою проектування комбінаційних пристроїв
72. Наркомания в России: угроза нации

73. Бретань: рождение нации. V-X вв.

74. Особливості економічного розвитку Київської Русі

75. “Оруженосцы нации”: вермахт и части особого назначения СС (1934-1939 гг.)

76. Культура Київської Русі.

77. Народность, нация и проблема национальных культур

78. Культура Київської Русі

79. Трансформація біблійних образів у містерії Івана Огієнка Каїн і Авель

80. Отек легких

Влажные салфетки Johnson's baby Нежная забота, 256 штук.
Влажные салфетки для самых маленьких разработаны специально для ухода за нежной кожей. Они очищают настолько деликатно, что могут
374 руб
Раздел: Влажные салфетки
Токсичная капсула "Fungus Amungus".
Игровой набор Fungus Amungus "Токсичный контейнер" представляет собой капсулу, в которой находится один из эксклюзивных
521 руб
Раздел: Аксессуары для игр
Универсальное жидкое средство для стирки детского белья "Burti liquid Baby", 1.5 литра.
Разработан специально для детского белья. Исключительная эффективность стирки и бережный уход за бельем из-за содержания натурального
601 руб
Раздел: Для стирки детских вещей

81. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах

82. Розвиток освіти в період Київської Русі і доби козаччини

83. Права націй

84. Складання логічних схем з метою проектування комбінаційних пристроїв

85. Армяне - нация третьего тысячелетия

86. Нация, её признаки и свойства
87. Н.А. Бердяев о нации, национальном сознании и государстве (социально-философские аспекты)
88. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка

89. Совет Безопасности Организации Объединенных Наций

90. Регіональний розвиток харчової промисловості України

91. Архітектура і мистецтво Київської Русі

92. Генеза та семантико-функціональні особливості звороту "туди й дорога"

93. Обpаз Софії Київської-символ духовного надбання укpаїнського наpоду

94. Раціональні дроби та їх властивості

95. Что сокрыто за нотным рядом?

96. Нации и национальная политика

Копилка "Лаванда", 16x21 см.
Копилка поможет Вам наконец-то собрать требуемую сумму для покупки долгожданной вещицы. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой
343 руб
Раздел: Копилки
Набор детской посуды "Авто", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Диванчик раскладной "Кошечка".
Диван "Кошечка" - красивый, функциональный, надежный детский диван. Он способен украсить детскую комнату и может использоваться
2791 руб
Раздел: Прочие

97. Разрушение общности советских народов и русская нация

98. Ліквідність банківської системи України

99. Основи банківської справи


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.