Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Ринок праці на сучасному етапі економічного розвитку України

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

Курсова робота Тема: Ринок праці на сучасному етапі економічного розвитку України ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ І ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ РОЗДІЛ ІІ. ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ РИНКУ ПРАЦІ І ЙОГО РЕГУЛЮВАННЯ 2.1 Державне регулювання ринку праці України 2.2 Сучасний стан ринку праці в Україні РОЗДІЛ ІІІ. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ ВСТУП Набуття Україною незалежності i вiдповiдно – започаткування процесу створення самодостатнього господарства та розвиток демократизації створили потенційно позитивні передумови для демократичного розвитку суспільства, гуманного ставлення до людей, покращення умов їх трудової дiяльностi. Проте в Україні в умовах інноваційного розвитку економіки загострюється проблема збалансованості попиту і пропозиції висококваліфікованої робочої сили на ринку праці. Найбільш гострою проблемою українського ринку праці є неефективна зайнятість. Вона визначає міру відставання від розвинених країн у продуктивності праці, безробіття, прихованого безробіття, а також невідповідність скорочення виробництва і чисельності зайвої робочої сили. Розвиток ринку праці кваліфікованої робочої сили є нагальною потребою для забезпечення сталого суспільного розвитку. У цих умовах професійно-кваліфікаційна та освітня ознака попиту-пропозиції на ринку праці мають відповідати стабільному розвитку економіки. Виникла гостра потреба в аналізі функціонування ринку праці в Україні та розробці механізмів його покращення. Тому об’єктом дослідження курсової роботи є безпосередньо ринок праці України та особливості його розвитку в умовах ринкової трансформації вітчизняної економіки. Предметом дослідження є економічні та соціально-трудові відносини, що склалися в процесі функціонування українського ринку праці на сучасному етапі економічного розвитку України, а також ті проблеми ринку праці, які необхідно вирішити для забезпечення його ефективного функціонування. Метою дослідження є вивчення сучасного стану ринку праці України, особливостей його функціонування і визначення пріоритетних напрямів його подальшого розвитку. Виходячи із мети можна сформувати наступні завдання даної роботи: 1) визначити структуру та економічну природу ринку праці як елемента ринкової економіки; 2) проаналізувати основні проблеми розвитку ринку праці в Україні; 3) охарактеризувати напрями державного регулювання трудових відносин в Україні та вказати на його переваги та недоліки; 4) запропонувати шляхи покращення сучасного стану вітчизняного ринку праці; Курсова робота складається з трьох частин, в яких поступово розкривається її мета. В першому розділі розглянуто теоретичні аспекти функціонування ринку праці. Тут досліджено основні підходи до визначення ринку праці, його структуру і взаємозв’язки з іншими ринками та розкрито сутність явищ та процесів, що відбуваються на ринку праці. Другий розділ присвячено розгляду сучасного стану ринку праці та особливостей його державного регулювання. В цій частині проаналізовано найважливіші проблеми ринку праці України, а також охарактеризовано основні методи державного регулювання соціально-трудових відносини всередині нього.

В третьому розділі запропоновано пріоритетні напрями щодо покращення функціонування вітчизняного ринку праці та шляхи їх впровадження. Дослідженням ринку праці України займалися і займаються багато вітчизняних вчених, оскільки це питання на сучасному етапі набуло значної актуальності. Зокрема, А. В. Никоненко досліджував особливості формування промислового сегмента ринку праці, Афендікова Н. О. вивчає особливості формування ринку робочої сили в сільському господарстві, Большая О. В. присвятила свої праці проблемі неформальної зайнятості, А. П. Гайдуцький зосередив увагу на дослідженні української трудової міграції за кордон, Терюханова І. Н. розглядає проблему працевлаштування інвалідів. У більшості наукових праць, як бачимо, розглядаються тільки окремі проблеми використання трудових ресурсів та формування ринку робочої сили, але в умовах ринкових відносин виникла необхідність комплексного вивчення українського ринку праці та розробці пропозицій щодо покращення соціального становища працівників. РОЗДІЛ І ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ Серед економістів існують рiзнi точки зору щодо змісту i економічної природи ринку праці. Основу розбіжностей складають предмети продажу: робоча сила або сама праця. Марксистський напрям в економiцi відстоює точку зору, що предметом купiвлi-продажу на ринку праці є специфічний товар — робоча сила. Праця являє собою процес функціонування робочої сили, результатом якого є не тільки матеріальний продукт, що має споживчу вартість, а й суспільний продукт, що має вартість. Робоча сила має здатність створювати результати праці, що диференціюються як праця основна i добавлена. Еквівалентом вартості робочої сили виступає заробітна плата, що i є предметом торгів на ринку праці. Добавлена праця породжує прибуток підприємства, сам факт одержання якого залишається в тiнi торгів на ринку праці. Представники немарксистського напряму (сучасні економiчнi школи) вважають предметом торгів на ринку праці саму працю. Заробітну плату вважають ціною праці у формі ставки, величина якої визначається попитом та пропозицією на ринку праці. Однак праця як процес не підлягає купівлі-продажу, а зарплата фактично визначається не тільки нижньою межею вартості робочої сили, а й має тенденцію росту за рахунок мотиваційних факторів, а також під впливом попиту та пропозиції. Тому точніше було б назвати ринок праці ринком робочої сили. Але усталений термін «ринок праці» практично неможливо замінити. Ринок праці — це система відносин обміну iндивiдуальної спроможності до праці на фонд життєвих благ, необхідних для її розширеного відтворення i розміщення працiвникiв у системі суспільного подiлу праці за законами товарного виробництва. Ринок праці має похідний характер по відношенню до ринків капіталу, товарів i послуг, що формують структуру суспільного виробництва, а також кон’юнктуру ринку. Однак слід враховувати, що на ринку праці продається специфічний товар - робоча сила, тобто здатність людини до праці. Її реалiзацiя торкається всіх основних сфер життя суспільства i залежить від політичних, соцiально-економiчних, органiзацiйних, правових, психологічних та інших умов.

Робоча сила безпосередньо поєднана із засобами виробництва i невiддiльна від особистості. Носіями одиничної робочої сили є всі працездатні члени суспільства, фактичні або потенцiйнi працівники виробничої i невиробничої сфер господарства всіх категорій (робітники, службовці, фахiвцi, керівники). При цьому варто розрізняти загальну i професійну працездатність. Загальна працездатність передбачає здатність працівника до праці, що не потребує спеціальної підготовки. Професійна працездатність — це здатність працівника до праці у певній галузі професійної дiяльностi, що передбачає спеціальну підготовку. Таким чином, робоча сила — це здатність до праці, сукупність фізичних i духовних здібностей людини, які використовуються у виробничій дiяльностi. Безпосередню основу робочої сили складає працездатність, тобто стан здоров’я, а також знання, навички й уміння, що дозволяють людині виконувати роботу певної якості й обсягу. Товаром на ринку праці є робоча сила. Ринок робочої сили є одним із елементів складної соцiально-економiчної системи ринку. Отже, ринок робочої сили є економічною категорією, що несе в собі всі iстотнi ознаки ринку взагалі. Відтворення товару «робочої сили» пов’язано з великими затратами часу, засобів, що робить цей товар надзвичайно цінним для суспiльства, змушує забезпечувати соціальний захист працiвникiв у разі несприятливої кон’юнктури на ринку праці. Ринок праці — це один з ринків, на якому фірма повинна успішно діяти, щоб вижити. Ринок праці i ринок капіталу є основними видами ринків, на яких придбають фактори виробництва, а ринок продуктів (виробів) - це такий ринок, на якому продукція продається. На практиці, звичайно, фірма одночасно виступає на різних ринках (праці, капіталу, продуктів). На вiдмiну від ринку взагалі, ринок праці має такі особливості: 1. Невiддiльнiсть прав власника на товар (робочу силу) від самого власника. 2. Тривалість економічного контакту продавця i покупця. 3. Наявність грошової форми угоди. 4. Наявність економічних iнтересiв суб’єктів ринку праці. 5. Наявність значної кiлькостi соціальних умов, що визначають функціонування ринку праці (державні програми у сфері зайнятості, системи трудового законодавства та ін.). 6. Рiзноманiтнiсть трудових угод. Ринок праці є сферою реалiзацiї економічних iнтересiв власників засобів виробництва i робочої сили на взаємоприйнятних умовах. Економічні інтереси цих двох власників реалізуються в процесі праці, тобто в процесі функціонування робочої сили у поєднанні із засобами виробництва. У ході праці виявляється її результативність (ефективність). Рівень функціонування ринку праці визначає такі умови: 1. Попит та пропозиція на робочу силу певної якості (спецiальнiсть, квалiфiкацiя). 2. Конкуренція на ринку праці. 3. Інфляція i рівень реальної заробітної плати. 4. Вартість робочої сили неквалiфiкованої праці. 5. Ціна робочої сили квалiфiкованої i розумовою праці. 6. Форми i методи найму робочої сили. Ринок праці в масштабі суспiльства є сукупним ринком праці (СР). Його складовими частинами є: — сукупна пропозиція; — сукупний попит (як загальна потреба в робочій силi).

Проте укра]нський нацоналзм не обмежу свою творчсть механчним копюванням чужих зразкв. Будуча Укранська Держава не буде н фашиствською, н нацонал-соцалстичною, н примо-де-рвервською Свдомий сторичних традицй нашо нац, особливостей  сучасно суспльно структури та прийдешнх завдань  всебчного розвитку укранський нацоналзм буду уст]рй Украни на власних, оригнальних нацократичних основах. До зясування внутршнього змсту й устрових форм укрансько нацократ ми  переходимо V¶. Нацократя ¶. ¶деольоAчн пдстави нац Укранський нацоналзм змага до створення полтичного, соцального та господарського ладу самостйно Укран]сько Держави на принципах нацократ. Для зясування внутршньо сут й устрових форм нацократ та  вдмнностей вд нших полтичних устров, ми переглянемо по черз го]ловн програмов засади укранського нацоналзму, деологчних пдстав нац та тих законв, що нею кермують, починаючи. Ми вже в основному пзнали, як трактують нацю й дер]жаву рзн полтичн теч

1. Державотворення як визначальна складова сучасного та майбутнього у розвитку України

2. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

3. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

4. Ринок як регулятор економічного розвитку держави

5. Особливості економічного розвитку Київської Русі

6. Культура і людина в контексті соціально-економічного розвитку суспільства
7. Основи бюджетного регулювання економічного розвитку
8. Економічна стратегія розвитку соціально-економічних систем України

9. Циклічність економічного розвитку

10. Циклічні коливання економічного розвитку

11. Економічне районування України

12. Регіональна економіка промисловості України

13. Трансформація цінностей в сучасній правовій системі України

14. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

15. Історія розвитку України

16. Аналіз теорій економічної інтеграції в реальному секторі провідних західних вчених. Можливість застосування теоретичних концепцій економічної інтеграції України з ЄЕП

Подставка для ножей овальная AK-211ST "Alpenkok", 16x6,5x22 см.
Размеры: 16x6,5x22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: цветное полипропиленовое волокно. Цвет: зеленый. Предназначена для
723 руб
Раздел: Подставки для ножей
Комплект детского постельного белья в кроватку "Амели" (цвет: вишневый/белый).
Комплекты детского постельного белья AmaroBaby выполнены из натурального и гипоаллергенного материала, мягкого и приятного на ощупь.
2825 руб
Раздел: Комплекты в кроватку
Автомобиль-каталка "Премиум-2".
Большой автомобиль-каталка может не только катать малыша, но и перевозить "грузы". Особенно пригодится он в песочнице, где так
1461 руб
Раздел: Каталки

17. Сучасна митно-тарифна політика України

18. Адаптація екологічного законодавства України до Європейського права навколишнього середовища

19. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

20. Проблеми ринку праці і зайнятості в перехідній економіці України

21. Ринок капіталів та його роль у розвитку економіки України

22. Роль інформації в сучасній економіці і формування ринку інформаційних послуг в Україні
23. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
24. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

25. Екологічні проблеми розвитку і розміщення продуктивних сил Карпатського економічного району

26. Перспективи розвитку і проблеми світової економічної інтеграції укр

27. Фондова біржа і її роль у розвитку фінансового ринку України

28. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

29. Регіональний розвиток центрально-українського економічного району

30. Нормативно-правове середовище, що регулює ринок праці України

31. Виборча система України: сучасний стан і перспектива розвитку

32. Специфіка економічного та суспільного розвитку СРСР наприкінці 20-х — у 30-ті роки

Рамочка тройная "Классика" (коричневая).
Тройная рамочка с отпечатком - это особый подход к созданию очаровательного подарка на память для этого особого периода жизни, с
2890 руб
Раздел: Мультирамки
Пазл "Стройка", 30 элементов.
Пазлы Ларсен - это прежде всего обучающие пазлы. Они привлекают прежде всего филигранностью исполнения. Сделанные из высококачественного
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)
Ручка-стилус шариковая "Людмила".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки

33. Порівняльна характеристика українського роздрібного ринку з європейським та тенденції його розвитку

34. Здобутки і проблеми зовнішньої політики України на сучасному етапі

35. Проблеми та негативні тенденції інноваційного розвитку економіки України

36. Польсько-українське співробітництво на сучасному етапі

37. Тенденції соціально-економічних процесів сучасної України

38. Найбільш перспективні регіони України для розвитку ностальгічного туризму
39. Фінансове планування в сучасних умовах економіки України
40. Вивчення економічного потенціалу регіону Житомирської області та виявлення можливих напрямків комерційної діяльності на ринку обробки деревини

41. Історія розвитку економічного аналізу

42. Малий бізнес України в розвиткові національної економіки

43. Ринок праці молодих спеціалістів в умовах становлення ринкової економіки

44. Сучасні тенденції оплати праці працівників, зайнятих в торгівельній сфері України

45. Проблема формування ринку праці в сучасних умовах

46. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)

47. М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва.

48. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

Ящик для игрушек "Кристалл".
Универсальные ящики «Кристалл «M» помогут рационально использовать пространство, сэкономят место в доме и помогут поддерживать идеальный
535 руб
Раздел: Более 10 литров
Балерины. 5 часов активной игры. Более 400 наклеек!. Пратт Леони
Все девчонки очень любят наряжаться! А еще они с удовольствием поют и танцуют. Им нравится путешествовать, узнавать что-то новое и вообще
334 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек
Настольная игра "Кортекс. Битва умов".
Сможете отличить ракушку от клубники на ощупь? А помочь коту догнать мышь и не заплутать в лабиринте? Детская версия игры Кортекс: Битва
914 руб
Раздел: Карточные игры

49. Історія розвитку садово-паркового мистецтва на території України

50. Вплив російської кризи на економіку України

51. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

52. Ринок праці, політика зайнятості, відтворення робочої сили

53. Входження Північного Причорномор’я Криму та Правобережної України до складу Росії укр

54. Порівняльний внвліз діяльності страхових компаній на ринку України
55. Страховий ринок України
56. Банки на валютному ринку України

57. Депозитні операції банків на фінансовому ринку України (за матеріалами АТЗТ "АК ПРОМІНВЕСТБАНК")

58. Орендні відносини в сільському господарстві України. Проблеми і перспективи розвитку

59. Ревізія як елемент методу економічного контролю

60. Тенденції на ринку аудиторських послуг України

61. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики

62. Регіональний ринок праці

63. Економіко- і політико-географічне положення України

64. Донецький економічний район. Роль агропромислового комплексу в економіці України

Самоклеящиеся этикетки, A4, 210x297 мм.
Формат: А4. Размер: 210x297 мм. 1 этикетка на листе (100 листов в упаковке).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Потолочная сушилка "Лиана", 1,9 м.
Сушилка может использоваться в ванной комнате, лоджии или на балконе. Сушилка изготовлена из прочных, экологически чистых
632 руб
Раздел: Сушилки потолочные
Набор детской посуды "Лисичка" (3 предмета).
Набор детской посуды "Лисичка" в подарочной упаковке. В наборе 3 предмета: - кружка 240 мл; - тарелка 19 см; - миска 18
310 руб
Раздел: Наборы для кормления

65. Еволюція, закономірність, ефективність розвитку державності України в умовах її суверенітету (кінець ХХ-початок ХХІст.)

66. Шляхи розвитку та вдосконалення антимонопольного законодавства України на основі світового досвіду

67. Словник слів іншомовного пожодження економічного змісту

68. Історія розвитку української мови

69. Архівні фонди НАН України як джерело з вивчення розвитку української академічної історичної науки (1944–1956)

70. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.
71. Расизм та його прояви на сучасному етапі
72. Соціально-економічний розвиток українських земель у XIX ст.

73. Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906 - 1914 рр.)

74. Аналіз розвитку українського авангарду

75. Первісна культура на терені сучасної України

76. Тенденції розвитку української літератури 90-х років XX століття

77. Дослідження впливу факторів маркетингового середовища на діяльність компанії "ТОВ "ДЮПОН УКРАЇНА" (Україна)" на ринку мембранних ізоляційних плівок України

78. Фармацевтичний ринок України

79. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Польщі, Австрії та Японії

80. Відносини Росії і США на сучасному етапі

Ракета с мыльными пузырями и помпой "Баббл".
Дети всех возрастов и даже взрослые обожают мыльные пузыри. Но стандартным флаконом с мыльным раствором уже никого не удивишь. А как
643 руб
Раздел: С выдувателями, на батарейках
Тележка "Supermarket" №1.
Продуктовая тележка для игры в магазин, с помощью которой просто отлично осуществлять покупки в "собственном" супермаркете.
529 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты
Папка для акварели "Балет", 20 листов, А2.
Папка для акварели. Обложка - мелованный картон с клапанами. Блок - рисовальная бумага чистоцеллюлозная. Формат: A2. Плотность: 200
350 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования

81. Зовнішня торгівля України як провідна ланка міжнародних економічних відносин

82. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

83. Світова торгівля в умовах глобалізації. Позиції України на світовому ринку

84. Теоретичні моделі економічного зростання (economic growth models) та їхня роль для країн, що розвиваються і країн з перехідною економікою

85. Аналіз та прогнозування ринку праці

86. Моделі функціонування ринку праці в макроекономічному регулюванні
87. Ринок праці з неповною конкуренцією
88. Особливості форм і методів навчання молодших школярів з урахуванням психічного розвитку дитини

89. Соціально-педагогічна робота як нагальна потреба розвитку українського суспільства

90. Національні інтереси України та альтернативи стратегії безпеки розвитку

91. Федералізм чи унітаризм: перспективи розвитку державності України

92. Політична еліта сучасної України: генеза й особливості формування

93. Управління процесами технічного розвитку ВАТ "Галактон"

94. Особливості розвитку емоційно-комунікативної діяльності у дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку

95. Антиглобалістський рух на сучасному етапі. Альтерглобалізм

96. Програма соціологічного дослідження, спрямована на визначення свого майбутнього населенням України

Сменный фильтр "Аквафор В-100-6" (2 штуки).
B100-6 — универсальный сменный модуль для фильтров-кувшинов Аквафор. Надежно очищает воду от основных вредных примесей и эффективно ее
424 руб
Раздел: Фильтры для воды
Бейдж с рулеткой, 54x85 мм.
Рулетка с держателем для бэйджа (горизонтальный). Рулетка вытягивается на 80 см. Крепится при помощи металлического клипа на поясе или к
371 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Подарочный набор "Покер", арт. 42444.
Набор включает в себя 200 фишек черного, синего, зеленого, белого и красного цветов с различным номиналом, подставку для фишек, также 1
1076 руб
Раздел: VIP-игровые наборы

97. Сучасний стан активного туризму в Україні

98. Курортно-рекреаційний комплекс України. Основні проблеми і перспективи розвитку

99. Банківська система України: становлення та шляхи розвитку


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.