Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Словотвірні парадигми в рекламній лексиці сучасної англійської мови

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

ЗмістВступ 1. Теоретичні аспекти словотворення, словотворчої парадигми та рекламного тексту 1.1 Теоретична база дослідження словотворення в сучасній англійській мові 1.1.1 Поняття словотворення в сучасному мовознавстві 1.1.2 Словотворча структура слів в англійській мові 1.2 Класифікації основних словотворчих способів в англійській мові 1.2.1 Афіксальний спосіб словотворення 1.2.2 Конверсія як спосіб номінації 1.2.3 Словоскладання 1.2.4 Класифікація скорочень як одного з морфологічних способів словотворення 1.2.5 Синтаксичний засіб словотворення в англійській мові 1.2.6 Метафора як джерело поповнення лексичного складу 1.3 Сучасні дослідження новотворів в англійській мові 1.4 Поняття парадигми в мовознавстві 1.5 Особливості мови реклами 1.5.1 Основні вимоги до рекламної лексики 2. Основні засоби словотворення в рекламній лексиці 2.1 Морфологічні, синтаксичний та метафоричний засоби словотворення Висновки Список використаної літератури Вступ Темою дослідження цієї дипломної роботи є рекламна лексика англійської мови, засоби творення нових слів та словотвірні парадигми в її рамках. Новизна роботи полягає в тому, що з ростом темпів збагачення лексики, у зв’язку з ускладненням форм суспільного життя, все більша кількість новотворів потребує формулювання значень та внесення до словникового складу. Актуальність нашого дослідження також пояснюється увагою та інтересом до системи словотворення та тенденцій мовного розвитку, адже розвиток словникового складу відбиває процес пристосування мовної системи до нових потреб комунікації у зв`язку з ускладненням середовища. Тому, на наш погляд, видається вельми цікавим дослідити, як формуються нові слова в текстах реклами та які засоби при цьому використовуються. Загальною метою даної роботи є дослідити найбільш розповсюджені словотворчі моделі на матеріалі рекламної лексики Для досягнення цієї цілі нам необхідно вирішити наступні конкретні задачі дослідження: Розглянути праці вітчизняних та іноземних лінгвістів щодо словотворення як процесу, класифікацій засобів словотворення в сучасній англійській мові, а також специфіку тексту реклами. Проаналізувати певну кількість рекламних текстів з точки зору словотворення та виявити найбільш типові словотворчі парадигми в цій сфері. Для досягнення даної мети нами був проведений критичний аналіз наукових праць по словотворенню вітчизняних та зарубіжних вчених, зокрема І.В.Арнольда, Н.Д. Арутюнової, А.M.Уфімцевої, Є.Л.Гінзбурга, П.М. Каращук, О.Д.Мешкова, Б. Фостера, Г. Марчанда. Об’єктом нашого дослідження є мова реклами. Актуальність даної роботи полягає у потребі подальшого вивчення мовних засобів та способів фіксації різнотипних інновацій для впорядкування інформації, яка утворилася у свідомості носіїв англійської мови. Актуальність теми дослідження продиктована також необхідністю вивчення рекламної лексики, як одного з складових компонентів успішності рекламної компанії, ефективність якої здебільш залежить від мовного оформлення рекламного тексту. Нарешті, актуальність роботи зумовлена відсутністю ґрунтовного дослідження, яке б дало змогу отримати цілісне й несуперечливе уявлення про шляхи та способи розвитку рекламної лексики, вивчення лінгвостилістичних характеристик в рекламному дискурсі є одним з найбільш актуальних напрямків сучасної лінгвістики тексту, разом з тим специфіка її реалізації в рекламному тексті не знайшла відображення в роботах з мовознавства.

В даний час проблема реклами все більше привертає увагу фахівців в галузі психології, культурології, журналістики, політології, економіки та лінгвістики. Реклама проникла у всі галузі людської діяльності. Об'єктом реклами є одяг, техніка, медикаменти та інші товари. Реклама сприяє розвитку ринку збуту товарів і послуг. Саме реклама відгукується на запити і настрої суспільства. Потреба в рекламі зростає тому, що вона відіграє важливу роль у розвитку економіки. Але для ефективності впливу на потенційного покупця реклама повинна використати досвід інших галузей знань. . Багато в чому ефективність рекламної кампанії залежить від мовного оформлення рекламного тексту. При розгляді реклами з точки зору лінгвістики виникає природний інтерес до мовних особливостей рекламного тексту. У даній роботі ми розглянемо деякі особливості рекламної лексики. Безліч чинників визначає особливості рекламного тексту. Фахівці в галузі реклами вважають, що рекламний текст повинен інформувати, переконувати, вигідно відрізняти об'єкт від собі подібних, бути конкретним, цілеспрямованим і достовірним, логічно побудованим, коротким, ігнорувати другорядні деталі і одночасно відповідати загальноприйнятим лінгвістичним нормам, а також бути цікавим , дотепним і динамічним . При складанні рекламного тексту питанням першорядної важливості є ретельний відбір використовуваних мовних засобів. На наш погляд, при розгляді особливостей рекламної мови, варто обговорити той факт, що в якості об'єкта аналізу виступає функціонування мови в особливих комунікативних умовах, тобто аналізу піддається рекламний текст як особлива функціонально-стилістичні система, специфіка якої зумовлена впливом екстралінгвістіческіх факторів, визначають вживання мовних засобів з метою пропаганди. З'ясування особливостей мови реклами в сфері рекламної пропаганди може проводитися в рамках соціолінгвістики, прагматики, стилістики, теорії комунікації. Всі ці дисципліни об'єднує інтерес до мови в плані його комунікативно-функціональних можливостей, здатності впливати на одержувача інформації. Для проведення дослідження було проаналізовано ряд рекламних текстів на різноманітну тематику. Об’єм розглянутих текстів становить 1050 сторінок, корпус відібраних та проаналізованих прикладів дорівнює 1100 уривків тексту, в яких представлені різні засоби словотворення. Дослідження проводилось з елементами словотворчого, трансформаційного, кількісного аналізу та аналізу по (НС).на основі суцільної вибірки. Дана дипломна робота складається з вступу, двох розділів, висновків та бібліографії. У вступі ми визначаємо новизну та актуальність дослідження, його загальну мету та конкретні задачі, описуємо методику та матеріал дослідження, подаємо кількісні дані щодо досліджуваного матеріалу. Розділ I розглядає поняття словотворення та різні підходи до розгляду найбільш актуальних проблем творення нових слів. Визначає способи та засоби словотворчого процесу. Розділ I розглядає також поняття словотворчої парадигми та її особливості. Крім того, дана частина роботи приділяє увагу типовим рисам такого явища, як реклама, її основним характеристикам та меті її існування.

В розділі 2 проаналізовано низку рекламних текстів та відібрано слова створенні за певними моделями. Ми визначаємо способи творення даних слів, їх специфіку та своєрідність. Висновки подають результати теоретичного розгляду проблем та практичного дослідження, виконаних в даній роботі. Бібліографія складається з цитованих теоретичних джерел та джерел Результати дослідження можуть бути використані для вивчення словотворення в рамках курсу лексикологія. 1. Теоретичні аспекти понять словотворення, словотворчої парадигми та тексту реклами 1.1 Теоретична база дослідження словотворення в сучасній англійській мові 1.1.1 Поняття словотворення в сучасному мовознавстві Для проведення даного дослідження ми зробимо спробу, перш за все, визначити, що є словотворення та узагальнити різні трактування цього поняття. Поповнення словникового складу будь-якої мови відображає не тільки загальний прогрес зроблений людством, але також тенденції розвитку науки і культури та особливості стилю життя того чи іншого мовного суспільства. Поповнення лексичного складу мови, як відомо, здійснюється за допомогою запозичення лексичних одиниць з інших мов та за рахунок розширення об’єму значень вже існуючих слів. Однак &quo ;самым яскравим та визначаючим процесом у розвитку лексики виступає постійне та інтенсивне збагачення її за рахунок нових, раніше не відомих слів&quo ; . Розділ мовознавства вивчаючий закономірності утворення слів виник відносно недавно та отримав назву &quo ;словотворення&quo ;. Словотворення, як певна галузь мовознавства, в решті решт відокремлена від граматики, лексикології та морфології, сформувала своє коло понять та предмет дослідження, які можна спостерігати в її визначенні: &quo ;Словотвір – розділ науки про мову, що вивчає творення нових слів на основі наявних у словниковому складі, які мотивують похідні утворення; це вчення про будову похідних слів, про засоби та способи їх творення. Словотвір встановлює й описує структуру та значення похідних спів, їх складові компоненти, основні засоби та способи деривації, словотворчі моделі, вивчає групування похідних слів у словотворчі ряди і гнізда, словотворчі значення й категорії, з’ясовує принципи побудови й організації словотворчої системи в цілому.&quo ; Серед вітчизняних лінгвістів, які розглядали проблему словотворення ми можемо згадати ім’я П. М. Каращука, який запропонував наступне визначення цього явища &quo ;выражение постоянного процесса образования новых слов в языке&quo ; . Каращук, відзначає необхідність чіткого розрізнення двох основних значень терміна &quo ;словотворення&quo ;, як процесу та як самостійної дисципліни. Таким чином, саме слово &quo ;словотворення&quo ; має подвійне значення. З одного боку воно означає процес деривації – &quo ;творення похідних слів&quo ; , та з іншого боку – &quo ;определенный аспект лингвистической науки&quo ; . Узагальнене визначення цього терміну, як процесу, ми знаходимо у Словнику Лінгвістичних термінів: &quo ;Словотвір – процес (або результат) творення нових слів на основі однокореневих слів або словосполучень за певними моделями і закономірностями, які існують у мові .&

Ані хвилини не роздумуючи, я впевнено відповів: «Кадум». Мудак — прочитане навпаки. Наш працівник для певності проконсультувався з директором школи, з якої вів репортаж. Директор підтвердив: глибина пізнання англійської мови була така ж, як і в нашого журналіста… Викреслили оте «кадум» уже у зверстаній газеті. У вільний від писання нарисів про юних ударників комуністичної праці час ми в редакції грали в «реп'яшок» — перевертали сірникову коробку. Хто програвав, мусив ставати коло відчиненого вікна редакції на другому поверсі і гавкати на перехожих… Такі собі провінційні анекдоти… Отже, я не повірив тій телеграмі. А другого дня подзвонив сам П'янов: «Чому ви досі не в Києві?! Сьогодні — літературний вечір у Спілці, а потім — прийом, на Президії!» Аж тоді я помчався на автобусну станцію. Я приїхав просто на літературний вечір, у списку учасників якого стояло і моє прізвище. Приїхав геть хворий, з високою температурою, у ту пору свого життя я страждав від хронічних ангін. Весь вечір просидів на сцені, підтримуючи руками паленіючу голову

1. Опис когнітивно-комунікативного потенціалу еліптичного речення сучасної англійської мови

2. Використання віршованих матеріалів під час навчання лексиці англійської мови

3. Практикум з стилістики англійської мови

4. Способи відтворення паремій з англійської мови на українську та порівняння лексичних одиниць при відтворенні

5. Електронні тлумачні словники англійської мови

6. Граматика англійської мови
7. Інтерактивна система навчання для вивчення англійської мови
8. Літери англійського алфавіту, слова. Ігри на уроках англійської мови

9. Підсистема вправ для формування граматичних навичок аудіювання і читання на початковому ступені навчання англійської мови в середній загальноосвітній школі

10. Формування позитивної мотивації на уроках англійської мови

11. Норми сучасної української мови у спілкуванні

12. Лінгво-філософські трактування темпоральності у сучасній англістиці

13. Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові

14. Семантико-інтонаційні особливості вираження концепту "страх" у сучасній англійській мові на матеріалі відеофільмів

15. Когнітивно-комунікативний потенціал еліптичного речення в сучасній англійській мові

16. Постмодерн як парадигма сучасного мистецтва

Шторка антимоскитная ТД7-002.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
372 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Пеленки одноразовые впитывающие BabyMil "Эконом" (60х40 см, 30 штук).
Пеленка разработана специально для малышей. Изделие изготовлено из допущенных Роспотребнадзором материалов. Оно позволяет коже
350 руб
Раздел: Пелёнки
Шкатулка РТО, 31x31x19 см (арт. 3658-RT-70).
Шкатулки РТО — стильный аксессуар и для рукодельницы, и для филателиста, и для всех, кому приходится на время прятать, используемые в
1500 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия

17. Денежно-кредитная политика Банка Англии

18. Право Англии

19. Англия во время правления Георга V

20. Договор Филиппа VI с нормандцами о завоевании Англии

21. Полиция Англии

22. География и окружающая среда Англии, Уэльса, Северной Ирландии и Шотландии (на английском языке)
23. Политическая система государства /на англ. языке/
24. Династия Плантагенетов в истории Англии

25. Обычаи и традиции англо-говорящих стран

26. Рождество в Англии

27. Традиции и праздники Англии

28. Рождество в Англии

29. Лингвостилистические особенности рекламного дискурса на материале автомобильной рекламы

30. Народные выступления, возмущения, заговоры в Англии в период Реставрации Стюартов

31. Англия 1945-1993 гг.

32. Поземельное отношение в средневековой Англии и их правовое регулирование

Мультиплеер "Мамонтенок".
Мультиплеер "Мамонтенок" в оригинальном дизайне! Нажимая на кнопочки, ребенок сможет послушать 20 популярных песенок из
314 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры
Переносная люлька-кокон "Кошки на белом".
Люлька-переноска Фея "Кокон" - это комфортная переноска для малыша. Модель с жестким дном и съемным капюшоном защитит ребенка от
1127 руб
Раздел: Переноски
Шкатулка декоративная "Стиль", 21,5x15,5x13 см (малиновая).
Шкатулка декоративная для ювелирных украшений, с выдвижными ящичками. Размер: 21,5x15,5x13 см. Материал: комбинированный.
2260 руб
Раздел: Шкатулки для украшений

33. Англо-Бурская война

34. Кража - законодательство Англии

35. Система образования в Англии

36. Особенности преодоления социально-экономических противоречий в Англии и Франции

37. Рекламная деятельность на транспортном рынке

38. Эффективность психологического воздействия рекламных средств на человека
39. Дисперсные системы, электролиты, РН показатель
40. Структура и функции Банка Англии /Центрального Банка Соединенного Королевства/

41. Денежно-кредитная политика Банка Англии

42. Анализ промышленного переворота в Англии

43. Реклама и рекламная политика фирмы

44. Рекламная деятельность в системе маркетинга

45. Рекламная деятельность

46. Организация рекламной деятельности сложнотехнических товаров

47. Рекламная деятельность на транспортном рынке

48. Разработка рекламно – пропагандисткой политики предприятия (ФГУП ММПП "Салют")

Фляга "S.Quire 1406YX-3", 0,18 л, сталь (цвет: серебристый с рисунком).
Очень строгий, классический, элегантный подарок для мужчины. Металлическая фляга "S.Quire", выполнена из нержавеющей стали,
773 руб
Раздел: Фляжки сувенирные
Пенал большой "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (розовый, цветной горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1402 руб
Раздел: Без наполнения
Наклейка зеркальная "Птицы", 30x40 см.
Стильные оригинальные зеркальные наклейки прекрасно дополнят интерьер вашего дома, наполнив его светом и радостью. Декорирование интерьера
351 руб
Раздел: Интерьерные наклейки

49. Планирование и организация рекламных кампаний

50. Модели рекламного воздействия

51. Анализ рекламных текстов

52. Лексико-семантический анализ современных англоязычных рекламных слоганов

53. Реклама в бизнесе, планирование рекламной кампании

54. Рекламный менеджмент
55. Проведение и оценка эффективности рекламной кампании в сети Internet
56. Планирование рекламного бюджета фирмы

57. Рекламная Компания на предприятии социокультурного сервиса и туризма

58. Формирование ответственного правительства в Англии в XVIII в.

59. Краткая история Англии: Завоевание Британии германскими племенами

60. История Англии: время святого Дунстана

61. Развитие капитализма в Англии

62. Роль Франции в развитии англо-шотландских отношений в XVI веке

63. Экономическая ситуация после англо-бурской войны

64. Ход военных действий в Англо-Бурской войне

Папка для тетрадей "Кошечка", А4.
Папка для тетрадей формата A4, закрывается на молнию. Отличается вместительностью и ярким дизайном (полноцветная печать на пластике). Для
359 руб
Раздел: Папки для тетрадей
Гибкий трек "Большое путешествие", 317 деталей.
Гибкий трек "Большое путешествие" от бренда 1Toy состоит из 317 деталей, в том числе лифта, 2 машинок, пещеры и перекрестка.
2695 руб
Раздел: Треки без запуска
Контейнер универсальный, 4 выдвижные секции, большой.
Может использоваться как бокс для канцелярских или любых иных офисных принадлежностей, а также строительных мелочей и пр. Легко
1084 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи

65. Англия в период реставрации

66. Англия при короле Генрихе VIII Тюдоре

67. Англия при Генрихе II

68. Англо-саксонская правовая система

69. Государство и право Англии в период сословно-представительной монархии

70. Франция и Англия во второй половине средних веков
71. Англия, Германия, Япония в начале XX столетия
72. Військо запорізьке

73. Конституционная монархия в Англии

74. Политическая система Англии

75. Социальная политика Англии в начале ХX в.

76. Революция в Англии. Конституционный этап

77. Англия. Правление Эдуарда II

78. Англия. Покорение Уэльса

79. Внешнеполитическая подготовка Германии ко второй мировой войне в 1939 году. Политика Англии и Франции

80. Отношения СССР с Англией, США и Францией

Набор универсальных прозрачных обложек для учебников, 120 мкм, 232x455 мм, 20 штук.
Материал: ПВХ. Плотность: 120 мкм. Размер: 232х455 мм. В наборе: 20 штук. Цвет: прозрачный.
310 руб
Раздел: Обложки для книг
Увлекательная настольная игра "Этажики", новая версия.
На игровом поле две карты — карта с этажом, на котором находятся игроки, и карта с воздушным шаром. Шар перемещает всех на определённое
632 руб
Раздел: Карточные игры
Магнитный театр "Колобок".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Колобок» и вашим ребенком в роли главного режиссера.
308 руб
Раздел: Магнитный театр

81. Англія у 1870-1914 роках

82. Политика Англии и Франции

83. История Англии в период Республики и Протектората Оливера Кромвеля

84. Суды справедливости в Англии XIV-XVI веков

85. Основні напрями в сучасній зарубіжній кримінології

86. «Говорящие картины» и «застывшие стихотворения»: представления о родстве поэзии и живописи в Англии на рубеже XVI-XVII веков
87. Маркетинговые исследования рекламной деятельности
88. Организация рекламной деятельности на фирме в условиях рыночных отношений

89. Рекламная стратегия мясокомбината

90. Сравнение рекламных роликов

91. Развитие антимикробной химиотерапии и новые парадигмы

92. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах

93. Сутність та зміст сучасного менеджменту

94. Сучасні технології менеджменту

95. Конкурентоспособность личности в парадигме инновационного педагогического менеджмента

96. Маркетинговые исследования рекламной деятельности

Подарочный набор: визитница, ручка, брелок, арт. 140202.
Материал: искусственная кожа. Правила ухода: избегать попадания влаги. Состав: кожзаменитель, элементы металла, стекло, ПМ. В наборе:
409 руб
Раздел: Письменные наборы
Цветные карандаши Color Peps Maxi, трехгранные, 12 цветов.
Широкий грифель: плотное закрашивание, толстый карандаш удобен для самых маленьких.
371 руб
Раздел: 7-12 цветов
Телескопическая вилка.
Прикольный подарок, который рассмешит участников любого застолья. При помощи этой вилки Вы можете с невозмутимым видом «подцепить»
427 руб
Раздел: Прочее

97. Музыкальная жизнь Англии в XVII в.

98. Новое представление о пространстве и времени в рамках целостной парадигмы

99. Коэволюционная парадигма


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.