Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Перехресна еластичність попиту та довгострокові граничні і середні витрати

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Чернігівський державний технологічний університет Кафедра ЕТіЕП КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни : МІКРОЕКОНОМІКА на тему: ПЕРЕХРЕСНА ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПОПИТУ ТА ДОВГОСТРОКОВІ ГРАНИЧНІ І СЕРЕДНІ ВИТРАТИ Чернігів, ЧДТУ, 2009 ЗмістПерехресна еластичність попиту Довгострокові граничні і середні витрати Список використаних джерел Перехресна еластичність попиту Покупець на ринку орієнтується не лише на зміну ціни, а й враховує також свій доход, смаки, моду, наявність замінників. Тому його реакція на зміну певних умов буде різною. Для одних товарів навіть незначна зміна ціни або доходу може спричинити значні зміни в обсязі покупок, а для інших товарів навіть значне підвищення або зниження ціни чи доходу буде мало помітним. Щоб адекватно реагувати на зміну ринкової ситуації, виробник повинен вміти оцінити попит на товар в поточному моменті і на перспективу. Існує попит практично постійний, наприклад, на хліб, молоко та інші життєво необхідні товари, а є попит зароджуючийся, що спостерігається при випуску нового продукту. На попит впливає також ступінь насиченості. Якщо на ринку з’явився новий продукт, то попит випереджує пропозицію. Але по мірі задоволення потреби покупців, попит на товар насичується, обсяг виробництва починає відповідати попиту, а іноді і перевищувати його. На поведінку попиту споживачів впливає багато факторів, і при їх зміні ступінь чутливості споживачів до цих змін буде різним. Ступінь чутливості функціонально пов’язаних між собою величин можна вимірювати в абсолютних показниках як похідну функції Або ж її можна вимірювати у відносних показниках як співвідношення процентних змін. Відносний показник має переваги у тому, що він не залежить від одиниць вимірювання. Тому в економічному аналізі застосовується частіше саме показник відносних змін. Вимірником відносних змін є еластичність. Можна сказати, що еластичність – це міра чутливості однієї змінної до зміни іншої змінної (відносна зміна значення функції у в розрахунку на одиницю відносної зміни аргументу х). Еластичність змінної у по змінній х визначається як співвідношення процентних змін залежної у і незалежної х змінних. Якщо то Враховуючи, що при (тобто, при малих приростах аргументу відношення приросту і наближається до похідної у по х), маємо: Якщо вважати загальною (сукупною) величиною (як, наприклад, загальна або сукупна виручка), то відповідна їй гранична величина (наприклад, гранична виручка, або додаткова виручка від додаткової одиниці , середня величина (середня виручка, або виручка в середньому на одиницю х, яка дорівнює в нашій ситуації це – ціна). Отже, еластичність функції дорівнює відношенню граничної і середньої величин. У мікроекономіці застосовується багато різновидів еластичності залежно від досліджуваного явища і чинників, що викликають зміну досліджуваного явища,– попиту, пропозицій чи виробництва. Що стосується попиту, то тут залежно від впливу цінового чи нецінових чинників розрізняють наступні види еластичності: еластичність попиту за ціною; перехресну еластичність попиту; еластичність попиту за доходом.

Перехресна еластичність попиту – це процентна зміна обсягу попиту на один товар при зміні на 1% ціни іншого товару (іншими словами, ступінь впливу на обсяг попиту на даний товар зміни ціни на інший товар). Вона показує, на скільки процентів зміститься крива попиту. Коефіцієнт перехресної еластичності попиту за ціною обчислюється наступним чином: де зміна обсягу попиту на товар В; зміна ціни товару А. З використанням похідної ця формула набуває наступного вигляду: Величина перехресної еластичності попиту може бути додатною, від’ємною або нульовою. Якщо товари взаємозамінювані, то перехресна еластичність попиту на ці товари додатна, тому що при підвищенні ціни одного товару обсяг його продажу зменшується, а попит на товар-замінник зростає. Наприклад, перехресна еластичність попиту на вершкове масло і маргарин буде мати такий вигляд: Чим більший додатній коефіцієнт, тим більший ступінь замінності двох товарів. Якщо товари є взаємодоповнюючими, то перехресна еластичність попиту від’ємна, оскільки підвищення ціни одного товару призводить як до зменшення обсягу попиту на цей товар, так і до скорочення попиту на товар-доповнювач. В результаті: Чим більша величина від’ємного коефіцієнту, тим більша взаємодоповнюваність двох товарів. У випадку, коли два товари не пов’язані між собою, є незалежними у споживанні (нейтральні товари), перехресна еластичність попиту рівна нулю Довгострокові граничні і середні витрати Підприємець завжди зацікавлений у тому, щоб обсяг виробництва мати максимальний, а витрати при цьому були мінімальними. Зв’язок між обсягом виробництва продукції та вартістю її виробництва у довгостроковий період показує функція загальної вартості виробництва, яка відображає сумарну вартість усіх використаних факторів виробництва. Виробнича функція описує взаємозв’язок між витратами факторів виробництва і максимально можливим обсягом випуску продукції. Вона дозволяє обчислити максимальний обсяг продукції для кожного конкретного набору факторів виробництва в умовах незмінної технології. Зміна технології веде до зміни функціональної залежності між структурою затрат ресурсів і випуском. Для аналізу застосовується дво- і багатофакторні виробничі функції. Вони можуть бути подані у табличній, графічній і аналітичній формах. Побудова виробничої функції базується на припущеннях необхідності основних факторів, монотонності (збільшення будь-якого фактора покращує умови виробництва) та взаємозамінності ресурсів. Спрощена функція виробництва, коли фірма застосовує два змінних ресурси працю L і капітал К має вигляд: де загальна вартість виробництва; ціна одиниці праці; ціна одиниці капіталу. Якщо ціни ресурсів незмінні, то функція є лінійною. Пряма лінія, всі точки якої відповідають різним варіантам сполучень факторів виробництва однакової вартості ТС, має назву ізокоста. В результаті графічного зображення функції виробництва для кожного фіксованого рівня випуску отримаємо карту ізоквант. Карта ізоквант є альтернативним способом описання довгострокової виробничої функції. Ізокванта– це крива однакової кількості продукту, відображає множину комбінацій вхідних ресурсів, як забезпечують певний фіксований рівень випуску.

Кожна с комбінацій факторів виробництва на ізокванті представляє свій технологічний спосіб виробництва. Як показує виробнича функція (ізокванта), випуск одного і того ж обсягу продукції технологічно ефективно можна забезпечити різними сполученнями факторів виробництва. Але з економічної точки зору кожна комбінація ресурсів обумовить для фірми різні витрати. Тому виникає проблема вибору економічно ефективної структури факторів, яка забезпечила б виробництво даного обсягу з мінімальними витратами. Бажані зміни в структурі виробничих факторів фірма може здійснити лише протягом досить тривалого часу, оскільки це пов’язано зі зміною технології. У довгостроковому періоді всі фактори виробництва, отже, і всі витрати змінні, тому в аналізі не виділяються постійні втрати. Розрізняють лише: довгострокові сукупні витрати – витрати на весь обсяг продукції (LC); довгострокові середні витрати – витрати на одиницю продукції (LAC); довгострокові граничні витрати – приріст сукупних витрат (LMC). Довгострокові середні витрати, тобто витрати на одиницю продукції, мають надзвичайно важливе значення, тому що вони формують ціну виробника, від рівня якої залежить результат діяльності фірми, її успіх на ринку. Якщо ціна виробника виявиться нижчою за ринкову ціну, фірма одержить економічний прибуток, в іншому разі вона матиме збитки і буде витіснена з ринку. Зрозуміло, що мінімізація середніх витрат складає основне завдання виробничої діяльності фірми. Крива довгострокових середніх витрат (LAC) будується на основі кривих короткострокових середніх сукупних витрат (АТС). Відображаючи дію закону спадної віддачі, короткострокові АТС мають U-подібну форму. Нижня точка кривої АТС показує ефективний масштаб виробництва для підприємства з заданою технологією. Якщо фірма буде нарощувати обсяг випуску за межі цієї точки за незмінної технології, середні сукупні витрати почнуть зростати, ефективність виробництва втрачається. Тому в умовах стійкого підвищення попиту на продукцію фірмі потрібно змінити технологію і потужності. Витрати на основний капітал відповідно зростуть, а підприємство перейде на нові масштаби виробництва – з малого перетвориться на середнє, а потім – на велике. За цих умов фірмі необхідно відшукати для кожного технологічного рівня такий обсяг випуску, за якого середні сукупні витрати були б мінімальними. Це непросте завдання, тому що в процесі розвитку можуть виникнути три ситуації: постійного, зростаючого і спадного ефектів масштабу. Якщо розглянути ці ефекти з точки зору витрат, то виявиться, що постійний ефект масштабу спричиняє незмінність довгострокових середніх витрат, зростаючий ефект масштабу дає економію витрат на масштабі, тобто витрати на одиницю продукції зменшуються з нарощуванням обсягів випуску, а у випадку спадного ефекту масштабу маємо витрати на масштабі,– середні витрати зі збільшенням обсягів випуску зростають. В кожній з цих тенденцій крива довгострокових витрат LAC має іншу форму. Розглянемо побудову довгострокової кривої середніх витрат. На рисунку1 показано випадок, коли існують незмінні витрати на масштабі.

Какие книги, прочитанные в этом, году Вам запомнились? (Хорошие и плохие.) «»Дуже багато дав для розумння сьогодншнх наших суспльних процесв Нчний щоденник Г. ГерлинAа-@рудзньского мемуари, як обовязково треба у нас перекласти, приголомшлива панорама останньо третини ХХ сторччя очима поляка на Заход, людини, однаково близько знайомо  з так званою вльною ґвропою,  з комунзмом (досить сказати, що ще в розпал постберлиньско ейфор 1989-го автор висловив блискуче точний прогноз: посткомунстичне суспльство може бути тльки мафозним, ншого шляху вд совка до демократ не сну! читаючи таке в 2оо4-му, почувашься просто окраденою вд того, що ця книжка не потрапила до рук рокв на 10 ранше) А взагал, майже цлий рк (за винятком мсяця революц, звичайно!) я займалася якраз перечитуванням Лес Укранки (моя давно обцяна читачам книжка про не Notre Dame dUkraine: Укранка в конфлкт мфологй, вийшла б друком до кнця цього року, якби не вибори). Ось там  знайдете до-о-овжелезний перелк мох книжок року в не шлося про ранньохристиянськ жноч рес, про середньовчне лицарство, легенду про Грааля, гностицизм  манхейство, укранську традицю лицарських орденв та нш несамовито цкав реч, якими я впродовж року рятувалася вд сьогоденно реальност, аж доки та сама нахабно не вперлася у вкна  двер Какие запомнились литературные и окололитературные интриги и события 2004? «» Найбльшою нтригою для вс нашо лтератури виявилась таки Помаранчева революця. ¶ я дос не певна, чи це велике випробування на суспльну адекватнсть укранська лтература витримала Поясню докладнше

1. Монопольна та конкурентна рівновага, цінова еластичність попиту

2. Гранична і середня схильність до заощаджень в Україні

3. Собівартість продукції та шляхи її зменшення

4. Сутність демократії та її основні цінності

5. Сутність, стадії та логіка розробки бізнес-плану

6. Гігієнічні особливості впливу внутрішньошкільних факторів на якість життя та здоров’я молодших школярів
7. Особистість. Темперамент та соціальна природа характеру
8. Грошовий ринок, його сутність, структура та аналіз

9. Ефективність виробництва та фактори її зростання

10. Конкуренція: сутність, форми та її значення в становленні ринкових відносин

11. Соціально-економічна сутність приватизації та її роль у трансформації відносин власності

12. Поняття проблеми та перспективи розвитку середніх міст України

13. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

14. Життя та діяльність митрополита Петра Могили

15. Поняття та сутність менеджменту

16. Свідомість та творчість

Грамота "С гербом и флагом", вертикальная, 200 штук (количество томов: 200).
Размер: 210x297 мм. Материал: бумага мелованная, плотностью 140 г/м2. В упаковке: 200 штук.
1024 руб
Раздел: Грамоты без текста
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 5/XL (11-25 кг), 48 штук.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
801 руб
Раздел: Более 11 кг
Увлекательная настольная игра "Зверобуквы", новая версия.
В игровом наборе маленькие карточки-буквы и большие карты-звери. Иллюстраторы поработали здесь на славу! У каждой буквы свой яркий и
632 руб
Раздел: Карточные игры

17. Філософська культура особи та її суспільна значущість

18. Сутність витрат та методи їх зниження

19. Поняття сущність та ознаки держави

20. Камерний хор "Оранта". Концертна діяльність та творчі принципи роботи

21. Оцінка чисельність, щільність, демографія популяції рослин та тварин

22. Освоєння космосу: історія та сучасність
23. Монетарний режим таргетування грошових агрегатів: сутність та зміст, переваги, недоліки. Федеральна резервна система США
24. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

25. Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції

26. Еколого-ценотичні особливості та представленість родини бобових у флорі України

27. Ґрунт та його родючість

28. Економічна ефективність виробництва кормів та шляхи збільшення їх виробництва і зниження собівартості

29. Економічна ефективність рослинницьких галузей та шляхи її підвищення

30. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання

31. Фітосанітарний стан посівів та урожайність кукурудзи після різних попередників в п’ятипільних сівозмінах

32. Економічна ефективність переробки молока та шляхи її підвищення на прикладі ЗАТ "Бахмачмолококонсерв"

Ножницы "Explorer", 21,5 см.
Ножницы с массивными лезвиями идеально подходят для работы с плотной бумагой. Эргономичная форма ручек и резиновая вставка с
390 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки
Лупа с креплением на голову и подсветкой (увеличение: 1,8-х - 4,8-х кратное).
Лупа с креплением на голову, обладающая регулировкой степени увеличения.
462 руб
Раздел: Лупы
Говорящий плакат "Первые знания".
С помощью этого говорящего плаката ваш ребенок изучит буквы и цифры! Нажимай на мультяшек и слушай любимые песенки. Выбери игру -
445 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

33. Інтенсифікація та її економічна ефективність у сільському господарстві

34. Ефективність системи внутрішнього контролю та її визначення

35. Планування аудиту: необхідність та основні стадії

36. Релевантність облікової інформації та її вплив на прийняття управлінських рішень

37. Аудит як один із засобів оцінки вартості компанії. Критерії вибору та якість послуг

38. Промисловість Чернівецької області та розвиток сфери обслуговування
39. Вугільна промисловість Украни. Основні проблеми та перспективи розвитку
40. Геологічна та рельєфоутворююча діяльність льодовиків

41. Гетьман Іван Мазепа та його державотворчість

42. Законність та правопорядок

43. Комунальні проблеми. Сутність проблеми вивезення сміття та її правове підґрунтя

44. Кримінальна відповідальність за ненадання допомоги, вимагання та зґвалтування

45. Сутність та соціальне призначення держави

46. Юридична відповідальність за порушення авторських та суміжних прав

47. Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність

48. Державний та суспільний лад країн Скандинавії у період Середньовіччя

Фигурка "Zabivaka Classic", 8 штук, 6 см.
Подарочный набор из 8 фигурок предназначен для преданных спортивных болельщиков. Комплект "Волк Classic" включает в себя
673 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Планшет для пастелей "Калейдоскоп", A3, 20 листов.
Планшет для пастелей "Калейдоскоп" на жесткой подложке - незаменимый помощник художника. Бумага в планшете имеет небольшую
331 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Доска магнитно-маркерная, 60x90 см.
Доска с лакированной поверхностью позволяет размещать презентационную информацию как с помощью магнитов, так и с помощью маркеров для
1237 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

49. Кирило Розумовський та його меценатська діяльність

50. Наукова та громадська діяльність В.Б. Антоновича

51. Територіальна громада в Україні: історичні витоки та сучасність

52. Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.

53. Аналіз нелінійних ефектів, які обмежують пропускну здатність оптичних компонентів тракту, та шляхи їх оптимізації

54. Культура Київської Русі та середньовічна культура Західної Європи
55. Довженко А.П.: cуспільна та філософська діяльність
56. Життя та творчість Г. Сковороди

57. Життя та творчість Тараса Григоровича Шевченка

58. Види попиту. Поняття товару та його суть

59. Розробка плану маркетингу малого та середнього підприємства

60. Формування асортименту ниток в умовах ринку та їх якість

61. Збутовадіяльність ЗАТ "Оболонь" та оцінка її ефективності

62. Визначення та аналіз факторів, що впливають на ефективність маркетингової стратегії у брендингу

63. Вплив фізичних навантажень на віковий склад та метаболічний статус червонокрівців периферійної крові спортсменів, які займаються бігом на середні дистанції

64. Гострий та хронічний катар середнього вуха. Ексудатівний отит

Карандаши цветные "Triocolor", 24 цвета, трехгранный корпус.
Трехгранная эргономичная форма корпуса. Яркие, насыщенные цвета, линии мягко ложатся на бумагу. Грифель устойчив к механическим
464 руб
Раздел: 13-24 цвета
Говорящий планшетик "Сказочка", 19x24 см.
Говорящий Планшетик "Сказочка для маленьких" - это незаменимый спутник Вашего малыша, с ним он точно не будет скучать! В памяти
513 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Подгузники Huggies Elite Soft, (1), до 5 кг, 84 штуки.
Подгузники Huggies Classic обеспечат надежную защиту вашего малыша. Детские подгузники стали еще удобнее. Благодаря дополнительному слою,
879 руб
Раздел: 0-5 кг

65. Ефективність інтервального гіпоксичного тренування в комплексному лікуванні виразкової хвороби у післярадикаційному періоді: вплив на аеробний метаболізм та варіабельність серцевого ритму

66. Запалення, ендотеліальна дисфункція, інсулінорезистентність та лікування при хронічній серцевій недостатності у літніх хворих

67. Інфікованість мікроміцетами і пневмоцистами нижніх дихальних шляхів хворих на хронічні неспецифічні захворювання легень (клінічне значення та обґрунтування лікування)

68. Коронарний синдром Х: патогенетичні механізми, діагностика та ефективність терапії інґібіторами анґіотензин-перетворювального ферменту при тривалому спостереженні

69. Нейрометаболічні особливості та інтегративна діяльність центральної нервової системи за умов експериментальної гіпертироксинемії у щурів

70. Особливості міокардіальної, ендотеліальної дисфункції та дисліпідемії при ішемічній хворобі серця з постінфарктним кардіосклерозом у поєднанні з гіпертонічною хворобою та ефективність стандартної двохрічної терапії
71. Реографічні показники церебрального кровообігу у підлітків: залежність від статі, віку та соматотипу
72. Вплив емоційного стресу на церебральну нейродинаміку та варіабельність серцевого ритму щурів

73. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

74. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

75. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

76. Економічна сутність та форми оплати праці

77. Інтелектуальна власність та авторське право

78. Психоінформаційні технології у менеджменті. Функції та компетентність керівника. Психологічна орієнтація працівників

79. Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах

80. Життя та творчість Миколи Лисенка

Телескопическая вилка.
Прикольный подарок, который рассмешит участников любого застолья. При помощи этой вилки Вы можете с невозмутимым видом «подцепить»
427 руб
Раздел: Прочее
Штора для ванной комнаты (арт. RPE-730020).
Размер: 200х200 см. Материал: полиэстер. В комплекте 12 крючков.
375 руб
Раздел: Занавески
Настольная игра "Имаджинариум. Детство".
О настольной игре «Имаджинариум. Детство» Настольная игра, в которой надо придумывать ассоциации к картинкам и пытаться разгадать чужие
1750 руб
Раздел: Классические игры

81. Інтернет-залежність та її вплив на виховання підлітків та юнацтва

82. Дослідницька та творча діяльність на уроках біології

83. Дисипативні властивості фрикційного контакту та їхній вплив на фретингостійкість трибосистем

84. Текстильна промисловість України. Основні проблеми та перспективи розвитку

85. Кохання та закоханість в юнацькому віці

86. Соціальні ролі та особистість
87. Пророк Мухаммад: життя та діяльність
88. Конфліктність у сім’ях та шляхи її подолання

89. Становище болгарської діаспори в Україні та діяльність болгарських товариств

90. Геніальність та стать

91. Послідовність та технологія гнуття гіпсокартонних виробів

92. Сутність та місце митної вартості в системі митного оподаткування

93. Сутність, сучасний стан та перспективи розвитку митно-тарифних відносин

94. Діяльність підприємства з ремонту та обслуговування автотранспорту

95. Своєрідність філософії стародавньої Індії та Китаю. Антична філософія

96. Законодавча та нормативна база податкового обліку. Сутність та об`єкти податкового обліку

Набор для автолюбителя зимний "3 в 1".
Замучились удалять снег на автостоянке подручными средствами? Тратите уйму времени на осторожную очистку стёкол и кузова от ледяной корки?
1316 руб
Раздел: Прочее
Антимоскитная сетка для дверного проема, 2.1x1.0 м (арт. CF84-136).
Антимоскитная сетка предназначена для размещения на дверном проеме у Вас дома или на даче. Сетка выполнена в виде занавесок, оснащена
444 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Игра "Русское лото", деревянное.
В состав Русского лото входят: деревянные бочонки - 90 шт, тканевый мешок, карточки из картона - 24 шт, пластмассовые жетоны - 100 шт, инструкция.
538 руб
Раздел: Лото

97. Проблеми та перспективи розвитку податку на додану вартість в Україні

98. Сутність та види інвестицій. Поняття левериджа і його види

99. Сутність та призначення фінансів


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.