Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование

Розробка схеми електричної принципової МР3 програвача – приставки до ПК

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

Міністерство освіти і науки України ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КИЇВСЬКЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА» РОМЕНСЬКИЙ КОЛЕДЖ Спеціальність: 5.091504 «Обслуговування комп’ютерних та інтелектуальних систем та мереж» Курсовий проект з предмету:Мікропроцесорні системи Тема: «Розробити схему електричну принципову МР3 програвача – приставка до ПК» Виконав: студент гр. К 3-2 Харченко Є.С. Перевірив викладач Шокота Т.А. 2007 Зміст Вступ 1Загальний розділ 1.1Призначення проектуємого пристрою 1.2Технічні характеристики 1.3Розробка і обґрунтування схеми електричної структурної 2Спеціальний розділ 2.1Вибір і обґрунтування елементної бази 2.2Принцип роботи окремих ВІС з використанням часових діаграм та алгоритмів роботи 2.3Принцип роботи пристрою згідно схеми електричної принципової 3Експлуатаційний розділ 3.1Ініціалізація програмуємих ВІС 3.2Тест перевірки окремих вузлів або пристроїв 3.3Розрахунок надійності пристрою 4Анотація 5Література Вступ Мікропроцесор – це пристрій, який здійснює прийом, обробку і видачу інформації. Конструктивно МП містить одну або декілька інтегральних схем і виконує дії за програмою, записаної в пам'ять. Мікропроцесорна система – обчислювальна, контрольно-вимірювальна або керуюча система, в якій основним пристроєм обробки інформації є МП. Мікропроцесорна система будується з набору мікропроцесорних ВІС. Мікропроцесори за призначенням поділяють на універсальні і спеціалізовані. Універсальними мікропроцесорами є МП загального призначення, які розв’язують широкий клас задач обчислення, обробки та керування. Спеціалізовані мікропроцесори призначені для розв’язання задач лише певного класу. До спеціалізованих МП належать: сигнальні, медійні та мультимедійні. Мікропроцесорний комплект (МПК) – сукупність інтегральних схем, сумісних за електричними, інформаційними параметрами, призначених для побудови електронно-обчислювальної апаратури та мікропроцесорних систем керування. За кількістю ВІС у МПК розрізняють багатокристальні МПК і однокристальні мікроконтролери. До багатокристальних комплектів відносять МПК з однокристальними і секційними МП. Однокристальний мікропроцесор є конструктивно - завершеним виробом у вигляді однієї ВІС. До групи однокристальних належать процесори фірм I el Pe ium (P5, P6, P7), AMD – K5, Silico Graphics – MIPS R10000, Mo orola – Power PS 603, 604, 620. У секційних мікропроцесорах в одній ВІС реалізується лише деяка функціональна частина процесора. Секційність ВІС МП зумовлює значну гнучкість МПС. За способом керування розрізняють МП зі схемним та МП з мікропрограмним керуванням. Мікропроцесори з схемним керуванням мають фіксований набір команд, розроблений фірмою-виробником, який не може змінювати користувач. У мікропроцесорах з мікропрограмним керуванням систему команд розробляють при проектуванні конкретного МПК на базі набору мікрокоманд. В основу побудови МПС систем покладено 3 принципи: Принцип магістральності, який визначає характер зв’язків між функціональними блоками МПС – усі блоки з’єднуються з єдиною системною шиною.

Принцип модульності, який полягає в тому, що система будується на основі обмеженої кількості типів конструктивно і функціонально завершених модулів. Кожний модуль МПС системи має вхід керування третім станом. Цей вхід CS (Chip Selec ) - вибір кристала або OE (Ou pu E able) - дозвіл виходу. Принцип мікропрограмного керування полягає у можливості здійснення елементарних операцій-мікрокоманд. Поняття архітектури МП визначає його складові частини. Архітектура містить: Структурну схему самого МП; Програмну модель МП регістрів; Інформацію про організацію пам’яті; Опис організації процедур введення-виведення; Існують два основні типи архітектури – фоннейманівська та гарвардська. Фоннейманівську архітектуру запропонував 1945 року американський математик Джо фон Неймон. Її особливістю є те, що програма і дані знаходяться у спільній пам’яті, доступ до якої здійснюється по одній шині даних і команд. Рисунок 1. – Основні типи архітектури: а – фоннейманівська; б – гарвардська.Гарвардську архітектуру реалізовано 1944 року в релейній обчислювальній машині. Особливістю цієї архітектури є те, що пам'ять даних і пам'ять програми розділені та мають окремі шину даних і шину команд, що дозволяє підвищити швидкодію МП системи. Структурні схеми обох архітектур містять: програмний елемент, пам'ять, інтерфейси введення-виведення (ІВВ) і (ПВВ). Усі елементи структурної схеми з’єднані за допомогою шин. Для програмування МПС використовується мова Асемблера asm8080 для МП КР580ВМ80А. При запису команд на мові Ассемблера вказується джерело і приймач даних. Невід'ємною частиною сучасних автоматичних систем контролю і керування, вимірювальних приладів є перетворювачі аналогових і цифрових сигналів: аналого-цифрові перетворювачі (АЦП); цифро-аналогові перетворювачі (ЦАП); частотно-цифрові перетворювачі (ЧЦП). Існує три різновиди виконання ЦАП, АЦП і ЧЦП: модульне, гібридне й інтегральне. При цьому частка виробництва інтегральних схем ЦАП, АЦП загалом, в обсязі їхнього випуску безупинно зростає, що в значній мірі сприяє широкому поширенню мікропроцесорної техніки і методів цифрової обробки даних. У майбутньому, очевидно, у модульному і гібридному виконаннях будуть випускатися лише надточні і надшвидкі перетворювачі з досить великою потужністю розсіювання. Необхідно відзначити наступні основні тенденції розвитку мікросхем ЦАП і АЦП; розширення функціональних можливостей за рахунок збільшення схемної і конструктивної складності; підвищення розрядності з одночасним зниженням споживаної потужності; ріст швидкодії до 100—150 Мгц при перетворенні сигналів зі смугою частот від 25 до 50 Мгц. Завданням даного курсового проекту є розробка схеми електричної принципової програвача приставки до ПК. Даний пристрій передбачається підключати до паралельного порту комп’ютера, але не виключається можливість його синхронізації з стаціонарним музичним центром, або програвачем в автомобілі. 1 Загальний розділ 1.1 Призначення проектуємого пристрою Сигнальні мікропроцесори належать до класу спеціалізованих МП (див. підрозд. 2.1). їх розроблено для розв'язання задач цифрової обробки сигналів, а саме: фільтрації сигналу; згортки двох сигналів; обчислення значень кореляційної функції двох сигналів; обчислення автокореляційної функції; прямого/зворотного перетворення Фур'є тощо.

Задачі цифрової обробки розв'язують в апаратурі зв'язку і передачі даних, засобах гідро- і радіолокації, медичному устаткуванні і робототех­ніці, керуванні двигунами, в автомобільній електроніці, телебаченні, ви­мірювальній техніці тощо. Відмітна риса задач цифрової обробки сигналів - потоковий характер обробки великих обсягів даних у реальному режимі часу. Робота в реаль­ному часі потребує підвищення швидкодії МП, а обробка великих масивів даних - апаратних засобів інтенсивного обміну із зовнішніми пристроями. Високої швидкодії сигнальних МП досягають завдяки: застосуванню модифікованої RISC-архітектури; проблемно-орієнтованій системі команд, наприклад включенню до системи команд таких операцій, як множення з нагромадженням МАС(С:=АхВ С) із зазначеною в команді кількістю виконань у циклі і з правилом зміни індексів елементів масивів А і В; методам скорочення тривалості командного циклу, як-то конвеєризація команд; розміщенню операндів більшості команд у регістрах; використанню тіньових регістрів для збереження стану обчислень під час перемикання контексту; наявності апаратного множення, що дозволяє виконувати множення двох чисел за один командний такт; апаратній підтримці програмних циклів. Сигнальні процесори різних компаній-виробників утворюють два кла­си процесорів: простіші та дешевші МП обробки даних у форматі з фік­сованою комою і дорожчі мікропроцесори, що апаратно підтримують операції над даними у форматі з плавучою комою. 1.2 Технічні характеристики Основним елементом в схемі розроблюваній в курсовому проекті є MP3-декодер VS1001k, структурна схема якого зображена на рисунку 1.2.1. Рисунок 1.2.1 - Структурна схема VS1001k Для керування мікросхемою і передачею потоку МР3 даних використано дві шини: SCI (Serial Co rol I erface) та SCI (Serial Da a I erface). В таблиці 1.2.1 представлено призначення даних шин. Таблиця 1.2.1 – Призначення шин SCI та SCI. Лінії шини Дані SDI SCI - XCS Вхід вибору мікросхеми. Активний рівень – низький. Високий рівень переводить послідовний інтерфейс в режим очікування, закінчуючи поточну операцію, а послідовний вихід (SO) – в режим високого опору (Z-стану). Для SDI сигналу вибору мікросхеми нема, він завжди знаходиться у активному стані. DCLK SCLK Послідовний тактовий вхід. Сигнал SCLK може бути з перервами або без них, в будь якому випадку перший позитивний перепад тактового імпульсу після переходу Лінії шини Дані SDI SCI DCLK SCLK сигналу ХСS в низький рівень означає, що записано перший біт. SDA A SI Послідовний вхід. Дані вибираються з SI при позитивному перепаді імпульсу SCLK і низькому рівні XCS. - SO Послідовний вихід. В режимі читання дані записуються при негативному перепаді імпульсу SCLK. В режимі запису SO знаходиться в Z-стані. Мікросхема VS1001k – основна частина проектованої схеми (див рисунок 1.2.1) являє собою цифровий сигнальний процесор. Вона вміщує в себе високопродуктивне DSP-ядро з низькими споживчими характеристикам (VC DSP), робочу пам’ять, ОЗП програм (4 Кбайт) і даних (0,5 Кбайт), послідовні інтерфейси керування і даних, високоякісний ЦАП і підсилювач ЗЧ для головних телефонів.

Модели оснащаются встроенной веб-камерой 1,3 Мп с функцией LG Smart Cam. Цена E200 от $1000, E300 от $1200. Bose Companion 2/5: Мультимедийные акустические системы Известный американский производитель акустики позиционирует свои новинки как системы для компьютера или МР3-проигрывателя. Companion 2 состоит из двух колонок и содержит схему обработки стереосигнала TrueSpace, которая расширяет звуковое поле громкоговорителей, близко расположенных на столе. Встроенная технология обработки сигналов автоматически регулирует звуковой баланс, а активный электронный эквалайзер выравнивает выходные частоты и предотвращает искажения. Два входа позволяют использовать систему как отдельно для компьютера, так и вместе с переносным проигрывателем или другим аудиоустройством. Магнитное экранирование предотвращает помехи на мониторе или повреждение магнитных носителей. На одном из громкоговорителей имеется гнездо для наушников. Companion 5 умеет воспроизводить 5.1-канальный звук, хотя состоит лишь из двух сателлитов, активного сабвуфера, в котором применена фирменная технология ACOUSTIMASS, и проводного пульта дистанционного управления (содержит поворотный регулятор громкости, гнездо для наушников и разъем для второго источника сигнала)

1. Розробка схеми електричної принципової музичного дзвоника

2. Вибір структурної і принципової електричної схеми

3. Розробка структурної схеми процесорного елемента та мікропрограми керування для реалізації команди SBR Rm, B

4. Розробка комплекту ТЗА мікропроцесорної схеми похилого дифузійного апарату на базі мікропроцесорного комплекту Р-13

5. Розробка топології і конструкції гібридної інтегральної схеми типу "Підсилювач НЧ К2УС372"

6. Принципова схема пристрою
7. Розробка формалізованої схеми оцінки кредитних ризиків
8. Схема вызова всех служб города Кургана

9. Схема системы налогообложения

10. Схема анализа литературно-художественного произведения

11. Разработка схемы топологии локальной корпоративной сети, описание ее технических характеристик и решаемых задач

12. Структурная схема ЭВМ

13. ПК на основе процессора INTEL 80286

14. Внешние устройства ПК. Функциональные возможности. Основные характеристики. Обмен информацией

15. Аппаратные средства ПК

16. Интерфейсы, порты ПК

Набор полотенец Whitex Mimicoco "Лошадки", цвет: черный, 2 штуки.
Подарочный набор оформлен вышивкой лошадок, напоминающих имбирные пряничные фигурки. Полотенца, изготовленные из высококачественного
352 руб
Раздел: Наборы
Инвертор автомобильный Pitatel "KV-M120Smart.12" (12 В/220 В, модифицированный синус, 120 Вт).
Инвертор Pitatel KV-M120Smart.12 предназначен для обеспечения качественного электропитания, он отличается простотой эксплуатации и
1103 руб
Раздел: Прочее
Глобус Луны диаметром 320 мм.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет один
1036 руб
Раздел: Глобусы

17. Аппаратные средства ПК

18. Устройство ПК

19. Понятие алгоритма, его свойства. Описание алгоритмов с помощью блок схем на языке Turbo Pascal

20. Карманные ПК, Операционная система PalmOS

21. Практика перевода числа из одной системы счисления в другую + блок-схема алгоритма определения наименьшего числа

22. Схемы по лекциям по Педагогике и Психологии высшей школы
23. Разработка технологической схемы производства стали марки 35Г2 и определение основных технико-экономических показателей производства
24. Разработка логической схемы управления двустворчатых ворот судоходного шлюза

25. Расчёт принципиальной тепловой схемы энергоблока 800 МВт

26. Структура и формирование исходных данных, необходимых для расчета параметров технологических схем

27. Спроектировать привод конвейера по заданной схеме и характеристикам (WinWord97 + Corel Draw)

28. Расчет тепловой схемы парогенератора ПГВ-1000 с построением диаграмм t-Q, тепловой и гидродинамический расчеты

29. Схемы установок для выпаривания и конструкции выпарных аппаратов

30. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

31. Анализ возможности перевода энергоблоков 200МВт ВТГРЭС с котлами ПК-47 на режим разгрузок со скользящим давлением во всем пароводяном тракте

32. Стандарты схем и их разновидности

Точилка механическая "Classic", синяя.
Цветной пластиковый корпус с прозрачным контейнером, объемный контейнер для стружки, стальные самозатачивающиеся ножки. Размеры: 91x88x4 мм.
317 руб
Раздел: Точилки
Карандаши металлик, трехгранные, 12 цветов.
Карандаши цветные металлик. Трехгранные. Удобно точить. Прочный грифель. Количество цветов: 12. В ассортименте, без возможности выбора.
324 руб
Раздел: 7-12 цветов
Рюкзак детский "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (розовый, цветной горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1581 руб
Раздел: Детские

33. Проектирование схем телефонного сигнализатора

34. Микросхемо-техника: Схема контроля дешифратора на три входа /восемь выходов/

35. Складання логічних схем з метою проектування комбінаційних пристроїв

36. Двухзеркальная антенна по схеме Кассергена

37. Выбор и обоснование тактико-технических характеристик РЛС. Разработка структурной схемы

38. Средства отладки электронных схем
39. Разработка схемы радиоприемника
40. Технология молока и молочных напитков (схема)

41. Значение принципа системности в познавательной деятельности. Гносеология и онтологические схемы науки

42. Роль схемы в процессе реализации государственного стандарта (философия)

43. Учет МБП с приминением ПК

44. "Маркетинг в комерційному банку" по проблемі "Розробка стратегії комунікації" (на матеріалах АКБ "МТ-Банк")

45. Создание схемы мотивации и стимулирование персонала на предприятии

46. Совсем чуть-чуть до эры ПК

47. Программофон как интеграция ПК с телефоном

48. Програмное обеспечение ПК

Ваза декоративная "Цветочный каприз", 10x10x24,5 см.
Ваза декоративная. Размер: 10x10x24,5 см. Материал: керамика.
311 руб
Раздел: Вазы
Ручка гелевая "BLGP-G1-5", синяя, 0,3 мм, 3 штуки.
Гелевая ручка Pilot имеет пластиковый корпус с резиновой манжеткой, которая снижает напряжение руки. Стержень с чернилами синего цвета в
345 руб
Раздел: Синие
Каталка детская "Mercedes-Benz SLS AMG С197" (белая).
Каталка "Mercedes-Benz SLS AMG С197" - это легкая пластиковая каталка для детей от года. Она может использоваться как дома, так
2590 руб
Раздел: Каталки

49. Попытка создания сюжетной схемы в рассказах Чехова

50. Схемы по маркетингу

51. Гистология (Схема строения животной клетки по данным электронного микроскопа )

52. Розробка бізнес-плану МПП СОФ

53. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

54. Краткая схема бизнес-плана
55. Схемы соединения гальванических элементов. Схема включения реостата. Схема включения потенциометра
56. Электрическая схема 3-х комнатной квартиры

57. Схема: «Как не платить налог на доходы в случае выплаты дивидендов?»

58. Исландские компании в схемах налогового планирования позволяют оптимизировать налогообложение

59. Три фундаментальные схемы в прикладной психологии

60. Путь к успеху: схема проезда

61. Методика обучения истории в схемах, таблицах, описаниях

62. Розробка мікропроцесорного пристрою системи автоматичного регулювання

63. Розробка управляючого і операційног вузлів ЕОМ

64. Схема сопряжения датчика с ISA

Насос ножной (арт. TD 0468).
Насос механический ножной незаменимый помощник не только для автомобилистов, но и для любителей активного отдыха. Ведь с его помощью Вы
448 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные
Игра настольная развивающая "Весёлый транспорт".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 5 игровых полей, заполняя которые, ребенок изучает названия и виды наземного транспорта, он учится
592 руб
Раздел: Формы, цвета
Специально для девочек.
Более 1500 наклеек для девочек обо всём самом интересном: моде, вечеринках, спорте, путешествиях, животных и многом другом!
432 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек

65. Разработка принципиальной схемы генератора на D-тригерах

66. Складання логічних схем з метою проектування комбінаційних пристроїв

67. Изучение режимов работы диодов и транзисторов в электронных схемах

68. Схема сопряжения датчика с ISA

69. Сущность и основные схемы перестрахования

70. Проектирование главной схемы электрических соединений подстанции
71. Разработка технологической схемы производства стали марки 35Г2
72. Схема внутрицехового электроснабжения до 1000 В

73. Байесова схема принятия коллективных решений в условиях противоречий

74. Многоуровневый расчетный мониторинг обращения отходов в городе с использованием ПК "Гарант-отходы"

75. Транспортная схема Суйфэньхэ-Гродеково-Уссурийск-Хабаровск

76. Схема школ экономической теории

77. О некоторой общей схеме формирования критериев оптимальности в играх с природой

78. Монолитные перекрытия, выполненные по балочной схеме

79. ПК 7.62 как огневая единица МСВ

80. Прикладные схемы определения метрологических характеристик ядерно-геофизических методов исследования скважин

Машина-каталка "Авторалли", цвет: розовый.
Игрушка выполнена в интересном дизайне: внешне она очень напоминает автомобиль BMW, но оформлена в ярком розовом цвете. Толокар снабжен
1073 руб
Раздел: Каталки
Кружка фарфоровая "Парижские улочки", 500 мл.
Кружка. Объем: 500 мл. Материал: костяной фарфор. В ассортименте, без возможности выбора.
470 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца
Сушилка для посуды двухуровневая BE-7216 "Webber".
Размеры: 43х24х38,5 см. Двухуровневая настольная сушилка для посуды. Хромированная нержавеющая сталь. Пластиковый поддон. Держатель для
1064 руб
Раздел: Настольные

81. Розробка проекту технологічної системи інтенсифікації гірничих робіт при відпрацюванні запасів руди на горизонті 330м шахти “Експлуатаційна” ЗАТ “ Запорізький

82. Делопроизводство и ПК

83. Розробка концепції управління інноваційною діяльністю в Пол-тавській області

84. Розробка многоконтурной системи автоматичного керування шахтними котельними установками

85. Функциональная схема компьютера. Основные устройства компьютера и их функции

86. История создания ПК
87. Базовая система ввода-вывода: BIOS ПК
88. Внешние устройства ПК

89. Синтез логических схем

90. Відношення і схеми відношень

91. Интерпретация блок-схем

92. Моделирование схемы Жизнь

93. Развитие операционной системы для ПК на современном этапе

94. Синтез комбинацонных схем и конечных автоматов, сети Петри

95. Системы диагностики ПК

96. Проектування та розробка засобами Delphi 5 програмного забезпечення “Автоматизоване робоче місце менеджера

Настольная игра "Свинтус".
Свинтус веселая и быстрая игра, в которую могут играть как двое, так и несколько человек. Итак, сражение за звание лучшего работника можно
390 руб
Раздел: Игры в дорогу
Подставка для украшений Jardin D'Ete "Сиреневые сны".
Подставка для ювелирных изделий не оставит равнодушной ни одну любительницу изысканных вещей. Сочетание оригинального дизайна и
940 руб
Раздел: Подставки для украшений
Дорожный горшок Potette Plus, сине-зеленый.
Уникальный дорожный горшок для детей от 15 месяцев, который может стать незаменимым помощником для родителей в дороге. Детский дорожный
1392 руб
Раздел: Прочие

97. Отчет по практике на ПК для бухгалтеров

98. Розробка та виконання програм на мові pascal.

99. История развития ПК


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.