Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

История История     История История

Національно-культурне відродження на західноукраїнських землях в кінці ХVІІІ – на початку ХХ ст.

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

Курсова робота на тему: Національно-культурне відродження на західноукраїнських землях в кінці ХVІІІ – на початку ХХ ст. ВСТУП Актуальність дослідження. Кінець ХVІІІ – початок ХХ ст. є періодом національно-культурного відродження на українських землях. Головним його моментом було формування і пробудження національної самосвідомості, активного політичного життя і модерної української культури. Розуміння цих загальнотеоретичних проблем, зокрема передумов, наслідків та значення національного відродження в західноукраїнських землях є одним з основних напрямків дослідження. Питання історії національного відродження має безумовно важливе значення для цілісного розуміння історичного розвитку України в ХІХ – початку ХХ ст., культурної свідомості та на історії національних традицій. Сьогодні українські землі, які на протязі багатьох століть знаходились в різних соціокультурних системах, об’єднані спільною державою і національними кордонами. Це ставить перед нами потребу більш ґрунтовного вивчення особливостей культурно-політичного розвитку кожного з регіонів, передусім для запобігання регіонального розколу україни, культурного нігілізму, денаціоналізації та ігнорування національних традицій. Потрібно розуміти, що національне відродження ХІХ століття стало міцним імпульсом для державного відродження 1917-1920 рр., сформувавши платформу українського руху. Пошук шляхів подолання кризових яви в свідомості сучасного українства неминуче ставить питання про використання історичного досвіду національного пробудження. Не дивлячись на те, що тема національного відродження досить детально вивчена українською історіографією, потрібно ще раз звернутись до деяких як загальнотеоретичних проблем в Західній Україні – регіоні, з якого фактично починався український рух. Об’єктом дослідження виступають соціально-політична та культурна діяльність української інтелігенції, західноукраїнський розвиток національної історії, мовознавства, літератури, науки, освіти, громадська робота перших політичних партій. Предмет роботи – передумови, підготовка, джерела, хід, етапи і наслідки національно-культурного відродження в Західній Україні, його характерні риси і особливості. Територіальні межі дослідження охоплюють історичні західноукраїнські регіони – Східна Галичина, Буковина і Закарпаття, що на протязі кінця ХVІІІ – на початку ХХ ст. входили до складу Австрійської імперії (з 1867 р. Австро-Угорщини). Хронологічні рамки роботи охоплюють кінець ХVІІІ ст. до початку ХХ ст., тобто з періоду закінчення епохи просвітницького абсолютизму і реформ Марії Терезії та Йосипа ІІ до початку Першої світової війни. Теоретико-методологічна основа складається з загальнонаукових методів пізнання, принципів історизму, об’єктивності і системності. Багатоаспектність теми зумовила використання проблемно-хронологічного і ретроспективного методу, що дозволило викласти матеріал послідовно і логічно. Мета роботи – дослідити і системно викласти умови розвитку і характерні особливості національно-культурного відродження на західноукраїнських землях в кінці ХVІІІ – на початку ХХ ст.

Для досягнення поставленої мети передбачається вирішення наступних завдань: визначити сукупність наукової розробки теми в українській історіографії; охарактеризувати культурно-просвітницьку діяльність «Руської трійці» та її роль в пробудженні національної свідомості; розкрити роль греко-католицької церкви в національному відродженні на західноукраїнських землях; дослідити стан розвитку освіти, літератури, науки і мистецтва на Західній Україні в період національного відродження та порівняти його з процесами в Наддніпрянській Україні; показати роль громадсько-політичної діяльності політичних партій для українського відродження в Західній Україні; визначити соціальні, культурні і політичні особливості національного відродження на Західній Україні, його основні етапи, передумови і рушійні сили. Наукова новизна дослідження полягає в намаганні привести в систему історичні події і факти, досліджені і описані раніше з сучасних теоретико-методологічних позицій. Проаналізовані основні надбання української історіографії, що торкаються проблем західноукраїнського національного відродження. Історіографія та джерела дослідження. Слід підкреслити, що українською історіографією проведений глибокий аналіз і значна наукова розробка дослідженої проблеми. Кожна праця має свої особливості, що визначалися умовами розвитку суспільства в цілому та історичної науки зокрема. Формування української нації, що є одним із ключових питань українського державотворення, на думку більшості дослідників, почалося кілька століть тому. Проте, одна з найяскравіших його фаз приходиться на кінець ХVІІІ – початок ХХ ст. Тему національного відродження в історичній літературі активно обговорювали історики І.Крип’якевич, Я.Грицак, Д.Дорошенко, Н.Полонська-Василенко. Цілісна концепція національного відродження представлена в праці Я.Грицака «Нарис історії України».1 Аналізував процеси національного відродження і І.Крип’якевич, який розумів під ним природну потребу українства до самоствердження.2 Плідною була науково-дослідна робота М.Грушевського, який збагатив теорію становлення української нації і національно відродження своїми працями «Ілюстрована історія України»,3 «Очерк истории украинского народа». 4 У дослідженнх проблематики національного відродження вагому частку вніс І.Лисяк-Рудницький, зокрема своєю монографією «Історичне есе».5 На його думку, процеси національного відродження полягають, передусім, в пробудженні почуття солідарності та єдності між усіма громадянами. Активно долучались до розробки означеної проблеми сучасні українські історики і культурологи, зокрема М.Попович в своєму «Нарисі історії культури України»,6 М.Романюк і М.Галушко «Українські часописи Львова»,7 В.Смолія і О.Гуржія «Як і коли почала формуватися українська нація».8 Всі вони відмічали особливості відродження на Західній україні, зокрема його порівняно ранній початок ніж на Наддніпрянській Україні, більш широку соціальну базу, значну роль духовенства. У багатьох сучасних періодичних виданнях поміщені важливі теоретичні дослідження, які дають уявлення про передумови, хід і періодизацію національного відродження, його соціальні і рушійні сили.

Передусім, це статті В.Сарбея «Становлення і консолідація нації та підйом національного руху в Україні у другій половині ХІХ століття»,9 його монографічне дослідження «Національне відродження України».10 Фактично цей твір сьогодні є головним методологічним орієнтиром при дослідженні цієї теми. Заслуговують на увагу дослідження П.Магочія «Українське національне відродження, нова аналітична структура», в якій подана періодизація національного відродження»,11 в якій подана періодизація національного відродження; В.Філіпчука «Початки українського національного відродження на Буковині»,12 М.Коваля і В.Волковинського «Етапи формування української національної самосвідомості»,13 В.Колісника «Український рух в Австро-Угорщині».14 В них знайшло відображення питання українського націотворення з позиції нових поглядів і методів. Дослідження проблеми самоствердження української нації набуває особливої ваги саме сьогодні. І це, закономірно, адже держава існує, а національна ідея українського державотворення ще не крізь і не всіма сприймається належним чином. А саме утвердження національної ідеї серед українства і є моральним рушієм у справі формування нових структур суспільної свідомості, оновленню ментальності української нації в її духовно-культурній, суверенній і політичній єдності. Структура роботи обумовлена поставленою метою та завданнями. Дипломна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, переліку скорочень та списку використаних джерел і літератури. В першому розділі – «Шляхетський або дворянській період національно-культурного відродження» - розглядається перший етап українського національно-культурного відродження, пов’язаний з культурно-просвітницькою діяльністю освічених кіл суспільства, зокрема дворянства, інтелігенції, духовенства. В другому розділі – «Народницький період національно-культурного відродження» - аналізується вплив народницької ідеології, що послужила передумовою культурного, а згодом і політичного об’єднання українства, процеси розвитку національної культури. Третій розділ – «Модерністський період західноукраїнського національного відродження» присвячений розгортанню в Західній Україні політичного руху, формуванню політичних програм і гасел та впливу політичних партій на еволюцію національної ідеї. Практичне значення роботи полягає в тому, що його матеріали можуть бути використані при викладанні курсу історії України кінця ХVІІІ – початку ХХ століть, розробках курсу з історії культури, України, краєзнавчих дослідженнях. Розділ I «Шляхетський або дворянській період національно-культурного відродження» Український народ належить до тих слов’янських та неслов’янських народів Східної та Центральної Європи, які протягом ХІХ ст. змагалися за національне Відродження. У вітчизняній та зарубіжній історико-культурологічній літературі утвердилась думка, що українці увійшли в процес національного відродження відносно пізно і не досягли на той час кінцевої мети національних рухів – політичної незалежності. Згідно із загальноприйнятою дефініцією, під поняттям національного відродження розуміється усвідомлення себе, свого етносу як нації, як дійсної особи історії і сучасного світу.

Гонтою, як перейшли на бк гайдамакв. У 1768 роц повстання охопило Подлля  Волинь. Спльними зусиллями польсько шляхти  росйського царизму Колвщина була розгромлена, з повстанцями жорстоко розправилися. Ця сторнка укрансько стор увйшла  в народну творчсть, залишивши значну кльксть легенд, псень, балад з описами цих подй. З сторичних псень ц под торкнулися: 1) гайдамацьк псн «Год, коню, в стайн спати» (Псня про Семена Паля), «Ой закурила, затопила сирими дровами» (Псня про Абазна) та н.; 2) псн про Колвщину («Максим козак Залзняк», «Ой наварили ляхи пива» (Псня про ¶вана @онту), «Вихав Гонта та з Уман», «Ой задумали та преславн хлопц» та н.). Гайдамацький рух мав великий вплив на нацональне пднесення  на захдноукранських землях. Галичина, Холмщина  Волинь були пд польським поневоленням,  тут нацональний гнт був не слабший, нж на Правобережж. Проти польсько невол на захдноукранських землях боролись месники-опришки. Найбльшого розмаху цей рух набув у ЗО40-х роках 18 ст., коли його очолив Олекса Довбуш, тому до псень друго пол. 1718 ст. зараховумо ще одну тематичну групу 3) опришквськ псн («Ой попд гай зелененький ходить Довбуш молоденький», «Ой з-за Байкалу сонце сходить», «Течуть води Черемоша» та н.)

1. Радянізація західноукраїнських земель (1939-1944 рр.)

2. Нові тенденції у культурному та духовному житті України в роки незалежності

3. Правобережні та західноукраїнські землі під іноземною владою

4. Українська національно-демократична революція 1917-1921 рр.. Боротьба за відродження державності України

5. Місце та роль української греко-католицької церкви в процесі національно-духовного відродження України

6. Збройні сили України в період національно-визвольної боротьби 1917—1920 pp.
7. Національний банк України
8. Національний банк України та особливості його функціонування

9. Функції Національного банку України

10. Гармонізація національного законодавства України з нормами Європейського товариства в сфері захисту прав людини і громадянина

11. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

12. Історія Західноукраїнської Народної Республіки

13. Національні і політичні проблеми України у творчості М. Костомарова

14. Головні теми жіночої західноукраїнської літератури 30-х років ХХ сторіччя

15. Урок з формування національної свідомості "Охорона природи України"

16. Національні інтереси України та альтернативи стратегії безпеки розвитку

Кольцеброс с корзинами и мячами.
Спортивная игра. Цель играющих - набросить кольца с установленного расстояния на один из четырех вертикальных стержней, так чтобы кольца
470 руб
Раздел: Кольцебросы, кегли
Рюкзак "Стрит", черный.
Практичный рюкзак с универсальным дизайном подойдет для тех, кто в первую очередь ценит комфорт и сохранность своих вещей. Станет надежным
330 руб
Раздел: Без наполнения
Комплект детского постельного белья 1.5 "Принцесса".
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое

17. Економічна і національна безпека України

18. Національні інтереси України і стратегічні орієнтири розвитку національної економіки

19. Використання трудових ресурсів Західної України

20. Регіональний розвиток харчової промисловості України

21. Регіональна економіка промисловості України

22. Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку
23. Територіальна автономія в Україні. Соціально–культурні права і свободи громадян України
24. Історія західноєвропейського феодалізму

25. Початок державного відродження України у 1917–1920 рр. Пошук оптимальних моделей державотворення

26. Радянізація західних областей України після Другої світової війни

27. Суспільно-політичне та культурне життя України

28. Культурний розвиток України в XV-XVII ст.

29. Аналіз теорій економічної інтеграції в реальному секторі провідних західних вчених. Можливість застосування теоретичних концепцій економічної інтеграції України з ЄЕП

30. Моделі та методи прийняття управлінських рішень в умовах економіки України

31. Регіональні особливості відтворення населення України

32. Західноєвропейський Ренесанс

Средство для купания Bubchen, 400 мл.
Мягкое средство для купания младенцев c лекарственными травами стабилизирует кислотно-щелочной баланс кожи и поддерживает ее естественную
413 руб
Раздел: Экстракты, сборы
Папка для труда "Спортивное авто", 325х245 мм.
Размер: 325х245 мм. Материал: ткань.
322 руб
Раздел: Папки для труда
Машинка детская с полиуретановыми колесами "Бибикар спорт", красный.
Все еще не можете определиться, что подарить ребенку на торжество? Куклы и конструкторы уже негде складывать, а удивить малыша очень
2150 руб
Раздел: Каталки

33. Західноєвропейська філософія Нового часу

34. Культурно-національний рух на українських землях у ХVІ-ХVІІ ст.

35. Національно-культурне відродження українців Донбасу в 1989-2009 рр.

36. Національне відродження Болгарії наприкінці XVIII та в першій половині ХIX століття

37. Основні етапи українського національного відродження

38. Твори українського народного мистецтва як чинник формування національно-культурної свідомості молодших школярів
39. Національно-культурна детермінація ціннісного світу особливості
40. Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..)

41. Національна політика СРСР в роки перебудови

42. Українська національна революція 1649-1657рр

43. Вимірювання національного обсягу виробництва і доходу

44. Національне багатство, прибуток

45. Генеза української національної мови

46. Романтичний ідеал національного визволення та свободи в pанній ліpиці Павла Тичини

47. Етикет та його національні особливості

48. Національна система масових електронних платежів

Мягкий пол универсальный, зеленый, 60x60 см (4 детали).
4 детали - 1,5 кв.м. Пол идет в комплекте с кромками.
1080 руб
Раздел: Прочие
Рулетка для пропуска "Chrome Quadro", с карабином, 80 см.
Квадратная рулетка для бейджей из хромированного металла. С укреплённым металлическим зажимом на обратной стороне. Комбинируется со всеми
508 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Стиральный порошок "INDEX", универсал, 2400 грамм.
Предназначение: для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, а также тканей из смешанных волокон (кроме изделий
444 руб
Раздел: Стиральные порошки

49. Національне та міжнародне право

50. Поняття національного доходу та його використання

51. Національні системи змі та захист національно державної ідентичності

52. Джузппе Мадзіні - діяч національно-визвольного руху Італії

53. Історія первісного суспільства на українських землях

54. Національно-визвольна боротьба у середині XVII століття
55. Національно-визвольна війна українського народу проти Речі Посполитої в середині ХVII ст.
56. Отаманщина, як явище у період української національно-визвольної революції 1917-1920 років

57. Перехід українських націоналістів на антинімецькі позиції

58. Роль голоду в українській національно-визвольній революції ХVII ст.

59. Соціально-економічний розвиток Західно-Українських земель у складі Австро-Угорщини у ХІХ столітті

60. Українське студентство Cхідної Галичини у середині 70-х років ХІХ століття: пошуки нових шляхів розвитку та зміни національно-політичного обличчя

61. Формування українського національного руху

62. Українська національна кухня

63. Методологічні засади розуміння національної культури

64. Етап першого відродження української нації

Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: фиолетовый).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные
Набор безопасных ножниц с фигурными лезвиями, 3 шт.
Замечательные безопасные ножницы Crayola предназначены для всех детей старше 3 лет. Малыши обожают вырезать из бумаги фигурки, создавать
307 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки
Игровой набор "Фрукты".
Увлекательный детский набор "Фрукты" подарит ребёнку много часов увлекательной игры! Такие игрушки тренируют у детей мелкую
321 руб
Раздел: Продукты

65. Українські поети–лауреати Національної премії ім. Т.Г. Шевченка

66. Взаємодія національних правових систем як принцип міжнародного приватного права

67. Національне та міжнародне нормативно-правове забезпечення міжнародних угод

68. Конкурентоспроможність національної економіки

69. Національна свідомість і гідність. Патріотизм: як ми його розуміємо

70. Основні методи національного виховання молоді, їх загальна характеристика
71. Формування національної свідомості засобами народної педагогіки
72. Етнонаціональні відносини й національна політика

73. Українська національна ідея

74. Національна самобутня форма суспільної допомоги українського народу

75. Специфіка використання експортного мита при регулюванні національного ринку

76. Національні системи класифікації готелів

77. Вплив сучасної фінансової кризи на національну фінансову систему Сінгапуру

78. Національні парки світу. Біловезька пуща. Білорусія

79. Баланси народного господарства і система національних рахунків

80. Концептуальні основи аналізу національної економіки

Ящик, 50 литров, 530x370x300 мм.
Ящик для хранения сэкономит место и поможет поддерживать идеальный порядок. Ящик без колес. Материал: пластик. Цвет: прозрачный. Объем: 50
640 руб
Раздел: Более 10 литров
Кружка "Пистолет", черная, с позолоченной ручкой.
Кружка для решительных мужчин и смелых женщин. Оригинальный дизайн позолоченной ручки, имитирующей рукоять пистолета, делает эту вещицу
629 руб
Раздел: Кружки
Пистолет с мыльными пузырями "Batman", 45 мл (свет, звук).
Что может быть веселее, чем устроить мыльное шоу с пузырями или мыльные перестрелки, обстреливая своих соперников каскадом маленьких
371 руб
Раздел: С выдувателями, на батарейках

81. Національне відтворення

82. Система національних рахунків у зовнішньоекономічній діяльності

83. Конкурентоспроможність національної економіки і валютний курс: оцінка впливу, прогнозування динаміки

84. Національний дендрологічний парк "Софіївка"

85. Происхождение Солнечной системы и Земли

86. Планета Земля
87. Солнечная система (Солнце, Земля, Марс)
88. Форма, размеры и движения Земли и их геофизические следствия. Гравитационное поле Земли

89. Особенности искусственных спутников земли на примере спутниковых систем связи

90. Абиогинез. Возникновение жизни на Земле

91. Распространение животных на Земле

92. Теории зарождения жизни на Земле

93. Возникновение жизни на Земле

94. Профилактика производственного травматизма, как совокупность технологических, организационных и социально - культурных мероприятий

95. Освоение человеком труднодоступных территорий земли. Горы

96. Особенности годового хода приземной температуры воздуха в разных частях Земли по данным ОА Гидрометцентра РФ

Набор "Кухня Laura" с варочной панелью, со звуковыми эффектами (в пакете).
Набор состоит из одного модуля. Этот игровой комплекс идеально подходит для сюжетно-ролевых игр девочек старше 3-х лет. В наборе есть все
1854 руб
Раздел: Кухни
Подушка "Нордтекс. Лондон", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки
Настольная игра "Викторина первоклассника".
В игре вы найдёте 600 вопросов из разных областей знаний: математики, языкознания, культуры и искусства, биологии, естествознания и
342 руб
Раздел: Викторины

97. Форма, размеры и движения Земли и их геофизические следствия. Гравитационное поле Земли

98. Вулканизм на земле и его географические следствия

99. Рынок земли в современной Российской экономике и перспективы его развития при сложившейся экономической ситуации


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.