Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Основи ринкової економіки

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

ЗмістВступ 1. Сутність ринку та об’єктивні умови його функціонування 2 Рентабельність - показники ефективності поточних витрат 3 Інтернаціоналізація господарського життя - закономірний процес розвитку світової економіки. Висновки Використана література Вступ Пізнанням закономірності розвитку природи займаються різні науки: філософія. політекономія, історія, фізика, хімія, біологія, тощо. Кожна наука має свій предмет і метод дослідження певних сторін навколишнього світу. Економічна теорія, подібна до кожної іншої науки, має свій специфічний предмет дослідження і використовує для аналізу цього предмета особливі засоби вивчення, сукупність яких складає її метод. Предмет і метод тісно взаємодіють між собою і визначають межі тієї галузі знань, яка представлена економічною теорією. Економічна теорія належить до наук, які вивчають закономірності розвитку суспільства. В системі цих наук вона посідає провідне місце, оскільки вивчає ті сторони суспільного життя, які зв'язані з виробництвом матеріальних і духовних благ. Висновок про визначальну роль виробництва е результатом осмислення історичного досвіду і внутрішніх взаємозв'язків суспільного життя. В його основі лежить очевидний факт: для того щоб жила і розвивалася людина, вона повинна задовольняти свої потреби, в їжі, одязі, житлі тощо. В переважній більшості ці блага створюються в процесі виробництва. А тому вже стало аксіомою, що виробництво матеріальних благ - основа життя і розвитку людини. У результаті виникнення суспільного поділу праці, приватної власності на засоби виробництва й економічного відокремлення товаровиробників суспільне виробництво набуває товарної форми. На певному етапі розвитку (капіталізм) ця товарна форма стає пануючою, а товарно-грошові відносини починають опосередковувати практично всі відносини суспільства. Економіка, в якій товарно-грошові відносини є пануючими, в літературі отримала назву “ринкової економіки”. 1. Сутність ринку та об’єктивні умови його функціонування Ринок - складне багатогранне явище, що постійно розвивається. Його еволюція та особливості функціонування на різних етапах розвитку суспільства завжди були у центрі уваги економічної теорії. Тому закономірно, що у науковій і навчальній економічній літературі існує безліч визначень ринку. У працях А. Сміта і Д. Рі-кардо термін &quo ;ринок&quo ; не набув чіткого визначення. Першу спробу дати наукове визначення ринку зробив французький економіст А. Курно. Він вважав, що ринок - це будь-який район, де взаємовідносини покупців і продавців настільки вільні, що ціни на одні й ті ж самі товари мають тенденцію легко і швидко вирівнюватися. У підручнику &quo ;Економікс&quo ; ринок розглядається як &quo ;. інститут або механізм, який зводить покупців (представників попиту) і продавців (постачальників) окремих товарів та послуг&quo ; (див.: Кзмпбелл Р. Макконнелл, Брю С.Л. Зкономикс. - М.: Республика, 1992.), інші економісти вважають ринок механізмом, за допомогою якого &quo ;. покупці і продавці взаємодіють, щоб визначити ціну і кількість товару&quo ; ( Самуельсон П.А.,

Нордгауз В.Д. Макроекономіка. - К.: Основи, 1995. ), що це &quo ;. набір взаємозв'язків або процес конкурентних торгів ( Хейне Пол. Зкономический образ мьшіления. - М.: Новости, 1991. ). У вітчизняних посібниках та підручниках також мають місце різні тлумачення ринку. Зокрема, в підручнику &quo ;Основи економічної теорії&quo ; за ред. акад. А.А. Чухна визначається: &quo ;Ринок є складним утворенням, що, з одного боку, являє собою сферу обміну, сукупність процесів купівлі-продажу, які здійснюють збалансування за рахунок цін, а з іншого - забезпечує зв'язок між виробництвом і споживанням, безперервність процесу відтворення, його цілісність&quo ; ( Основи економічної теорії: Підручник / За ред. А.А. Чухна.). На основі узагальнення існуючих визначень, на нашу думку, можна виділити наступне. Насамперед, ринок - це обмін, організований за законом товарного виробництва та обігу. З давніх часів ринок визначався як місце торгівлі товарами. Тому для характеристики сучасного ринку слід мати на увазі, що ринок - це економічний простір (місце, територія, зона), де відбувається обмін товарів. Нарешті, ринок - це сукупність конкретних економічних відносин між продавцями та покупцями у процесі куплі-продажу товарів і послуг. Ринкові відносини, як і вся система виробничих відносин, мають своїм ядром відносини власності. У процесі купівлі-продажу відбувається реалізація відносин власності, їх відтворення. В такому аспекті ринок виступає як економічна категорія. Найістотнішим у ринкових відносинах є те, що вони регулюються об'єктивними законами ринку, зокрема, і в першу чергу - законом вартості, законом попиту та пропозиції, законами грошового обігу. Ринок опосередковує виробництво й споживання, перебуваючи під їх впливом та впливаючи на них. На ринку можуть з'явитися лише ті результати людської діяльності, які задовольняють потреби споживачів. Саме тут з'ясовуються реальні потреби суспільства. Ринок показує виробникам, що виробляти і в якій кількості. Нарешті, на ринку визначається вартість результатів людської діяльності. Тобто, ринок - це комплексне поняття, яке включає в себе одночасно сферу обміну товарів, економічний простір, де відбувається обмін товарів, систему товарно-грошових відносин, що складаються в процесі обміну товарів. На підставі викладеного вище можна стверджувати, що ринок - це особлива соціально-економічна структура, основними функціями якої є обмін продуктами між відособленими товаровиробниками і реалізація зворотного зв'язку між виробництвом і споживанням. Розглянемо основні елементи і ланки сучасного ринку. Насамперед, це повна самостійність ринкових суб'єктів, тобто можливість вільно розпоряджатися своїм майном, продуктом, доходом від своєї праці. Економічна самостійність і незалежність товаровиробників реалізується за рахунок різних форм власності. Найважливіший для ринкової економіки - споживач. Через купівлю товарів і послуг споживачі керують виробництвом та збутом. Хоча, в умовах сучасної ринкової економіки переважне значення не завжди належить споживачам і виробникам. Певний вплив має і держава. Ринкова економіка - це такий економічний лад, за якого господарськими процесами керують з допомогою цін.

Отже, вільні ціни - це принцип ринкової економіки. Важливим фактором ринку є повноцінно функціонуюча конкуренція. За визначенням західних економістів, основу конкуренції складає широке розсіювання влади, яке регулює використання цієї влади і обмежує можливості зловживання нею. До важливих характеристик ринку належить його структура, що визначається суб'єктами та об'єктами ринкових відносин. Суб'єктами ринку виступають практично всі учасники суспільного виробництва, а саме: споживачі (підприємці, наймані працівники, дрібні товаровиробники, студенти, учні, пенсіонери), виробники продукції, постачальники ресурсів (власники Цих ресурсів). В умовах сучасної змішаної економіки серед важливих суб'єктів ринкових відносин знаходиться держава. Об'єктами цих відносин є всі результати суспільної діяльності, тобто: матеріальні продукти праці (засоби виробництва, предмети споживання, послуги, житло і т.д.); інтелектуальні продукти праці (інформація, наукові ідеї); робоча сила; цінні папери (акції, облігації); валюта, позичкові капітали; земля та інші природні ресурси тощо. 2. Рентабельність-показник ефективності поточних витрат Основними показниками мікроекономічної ефективності є рентабельність виробництва. Термін “Рентабельність” походить від нім. Re abel - той, що дає прибуток доцільний з господарської точки зору. Рентабельність - характеризує прибутковість чи збитковість виробництва за певний проміжок часу. Розрізняють рентабельність виробництва та рентабельність продукції. Рентабельність виробництва визначається як відношення балансового прибутку до середньорічної вартості основних виробничих фондів і нормованих обігових засобів. Рентабельність продукції визначаеться як відношення прибутку від реалізації продукції до її повної собівартості. Основними шляхами підвищення рентабельності є зниження собівартості продукції; підвищення якості, зниження втрат трудових та матеріальних ресурсів, Оптимальне використання обладнання, режим, економії тощо. Рентабельність ( Рс ) можна визначити двома шляхами. Ефекитвність поточних виробничих витрат можна визначити шляхом співвідношення прибутку ( П ) до собівартості ( С б ). Рс = П/Сб 100 % Бачимо, що показник рентабельності залежить від величини прибутку і собівартості, чим більший прибуток менша собівартість, тим вища рентабельність підприємства. Оптимальний варіант для споживачів, коли прибуток фірми помірний, а собіватість максимально низька, тоді і ціна на дану продукцію знижується, добробут споживачів зростає. Але рентабельність можна нарощувати штучно, просто виправдено і невиправдено піднімаючи ціну на продукцію. Тоді навіть при збільшенні собівартості продукції підприємство отримує чималі прибутки. Був період у 90-х р., коли в Україні рентабельність деяких підприємств при реалізації окремих медикаментозних сягла 80%. Така ситуація спричинила введення в державі обмеження на реалізацію та випуску медикаментів до 30-50%. Ефективністть використання фондів підприємства дозволяє визначити інша модель розрахунку рентабельності ( РФ ). Рф = П/ (Оф О3) х 100% Як бачимо, тут відношення прибутку (п) до суми основних виробничих фондів ( Оф ) та оборотних засобів (Оз) характеризує ефективність використання виробничих фондів або окупність.

На словах трактуться важку промисловсть як «основу розвитку всх галузей соцяльно економки, змцнення обороноздатности батьквщини, полпшення добробуту народу». Та на дл для большевикв виршальним е значення важко промисловости у пднесенн млтарного потенцялу, а про полпшення добробуту народу говориться тльки для пропаAанди й декорац. За даними Хрущова промислове виробництво СССР збльшилось на 26 рокв, вд 1929 до 1955 р., з 100 на 2049 вдсоткв, тобто понад 20-кратно. Натомсть вн навть не пробував зставляти циферних даних щодо зросту забезпечення населення хоч би найважлившими продуктами споживання за той самий перод. Бо ж вдомо, що пд багатьома оглядами недостатки  злидн населення СССР стали б ще бльш, нж до 1929 р. Якщо б большевики розбудовували важку промисловсть для створення основи розвитку всх галузей економки, тод вони дбали б про пднесення цих нших галузей до рвня досягненого вже важкою промисловстю, принаймн етапами  якоюсь мрою. Тим часом правилом хнього господарського плянування стало послдовне форсування важко промисловости в пар з таким же послдовним упослдженням виробництва продуктв широкого споживання

1. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки

2. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

3. Роль держави в регулюванні ринкової економіки

4. Удосконалення форм і методів підготовки кваліфікованих працівників в умовах становлення ринкової економіки

5. Особливості оподаткування країн ринкової економіки. Порівняльна характеристика

6. Ринок праці молодих спеціалістів в умовах становлення ринкової економіки
7. Фізична культура і спорт в умовах ринкової економіки
8. Глобалізація як основа транснаціоналізації економіки

9. Концептуальні основи аналізу національної економіки

10. Основи економіки

11. Основи економіки підприємства малого бізнесу

12. Особливості перехідної економіки України

13. Формування недержавного сектору економіки на прикл приватизації

14. Законодавча база правового регулювання економіки в Україні

15. Основні інструменти грошово-кредитного регулювання економіки - процентна політика

16. Банкрутство в країнах з розвинутою ринковою економікою

Стиральный порошок Lion "Blue Diamond", 900 грамм.
Высокоэкономичный стиральный порошок предназначен для ручной и автоматической стирки белья из хлопка, синтетики и смешанных
344 руб
Раздел: Стиральные порошки
Медицинская карта истории развития ребенка, красная, А5, по форме 112/У.
История развития ребенка — основной медицинский документ, который ведется на каждого ребенка от рождения и до 14 лет включительно. В этот
498 руб
Раздел: Бланки, книги учета
Светильник "Плазма №6".
Размеры светильника: 24х14х11 см. Размеры упаковки 26х17х18 см. Диаметр лампы: 14 см. Плазменный светильник в виде шара на подставке при
1482 руб
Раздел: Необычные светильники

17. Арифметичні основи обчислювальної техніки

18. Історія економіки Німеччини

19. Економічний потенціал національної економіки

20. Особливості національної економіки Тунісу

21. Проблеми та негативні тенденції інноваційного розвитку економіки України

22. Тенденції розвитку міжнародної економіки
23. Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки
24. Основи менеджменту економічної безпеки в галузях народного господарства

25. Фізичні основи квантової электроніки

26. Філософія економіки

27. Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників в сучасних умовах розвитку економіки України

28. Фінансове планування в сучасних умовах економіки України

29. Вплив тіньової економіки на оподаткування

30. Взаємозв’язок економіки і соціальної сфери

31. Державне регулювання економіки

32. Державне регулювання економіки

Кружка фарфоровая "Морская волна", 375 мл.
Кружка. Объем: 375 мл. Материал: фарфор.
342 руб
Раздел: Кружки
3D-пазл "Рождественский домик 3" (с подсветкой).
Волшебный рождественский домик ребенок может смастерить самостоятельно без клея и ножниц. Для этого есть пазлы 3D, детали которых легко и
449 руб
Раздел: Здания, города
Трос буксировочный 12 тонн, 2 петли, сумка на молнии.
Тросы буксировочные изготовлены из морозоустойчивого авиационного капрона; Не подвержены воздействию окружающей среды (резкому изменению
360 руб
Раздел: Буксировочные тросы

33. Державні замовлення виробникам як форма регулювання економіки

34. Інвестування регіональної економіки та її ефективність в Україні

35. Інноваційний розвиток економіки регіонів

36. Інституційні чинники розвитку національної економіки

37. Концесія як механізм розвитку економіки держави

38. Малий бізнес України в розвиткові національної економіки
39. Недовіра людей до банківської системи - це перший крок до створення якісно нової економіки
40. Основи ринкової лібералізації

41. Ринкова економіка в Україні

42. Ринкові відносини в аграрному секторі економіки

43. Соціально-орієнтована ринкова економіка як оптимальна модель ринку

44. Теорія неокласичного синтезу. Теорія економіки ринків

45. Форми і методи регулювання економіки державою

46. Моделювання економіки

47. Особливості економічного розвитку Київської Русі

48. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки

Пазл "Киты", 66 деталей.
Пазл собирается на основании в рамке — детали не растеряются и ограниченное пространство подскажет ребёнку правильный размер картины. На
548 руб
Раздел: Пазлы (54-99 элементов)
Дождевик Bambola, ПВХ.
Прозрачный, прочный дождевик для прогулочной коляски, подходит и для колясок с ручкой сзади (крепление задней стороны - на
408 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Карандаши цветные "Jumbo", двухсторонние, 24 цвета.
Карандаши для рисования, треугольной формы. В наборе: 12 разноцветных, двусторонних карандашей (24 цвета). Мягкие, но при этом очень
608 руб
Раздел: 13-24 цвета

49. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

50. Економічні та правові основи управління організацією

51. Гази у зовнішньому силовому полі та основи термодинаміки

52. Фізичні основи електроніки

53. Основи бюджетного регулювання економічного розвитку

54. Аналіз динаміки і циклічності економічних процесів
55. Економічна ефективність ринкових структур
56. Основи економічної теорії

57. Товарне виробництво: загальні економічні основи, мета та еволюція

58. Цінові індекси ВВП та економічний добробут макроекономіки

59. Ринок - економічна основа комерційної діяльності

60. Основы молекулярной биологии клетки

61. "Основы организации корабля" /Корабельный устав/

62. Основы ведения наступления подразделениями и частями

63. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

64. Правовые и организационные основы деятельности паспортно-визовой службы органов внутренних дел РФ

Мультиплеер "Улыбка".
В этом телефончике представлены следующие песенки: 1 «Ничего на свете лучше нету» 2 «Расскажи, Снегурочка» 3 «Песенка Мамонтёнка» 4 «Не
314 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры
Подушка, с лузгой гречихи, 50x68 см.
Подушка с гречневой лузгой - самая натуральная ортопедическая подушка: она высококачественная, "дышащая", экологична. Размер
690 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
Кондиционер для белья BioMio "BIO-SOFT" с экстрактом хлопка и эфирным маслом эвкалипта, 1,5.
BioMio – линейка эффективных средств для дома, использование которых приносит только удовольствие. Уборка помогает не только очистить и
383 руб
Раздел: Ополаскиватели, кондиционеры

65. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации

66. Правовые основы создания, реорганизации и ликвидации кредитной организации

67. ЛИЗИНГ: правовые основы и проблемы развития правового регулирования в РФ

68. Основы конституционного права Франции

69. Основы конституционного строя Великобритании

70. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)
71. Правовая основа СНГ
72. Основы общественно правового устройства РФ по Конституции 1993 года (TXT)

73. Субъекты РФ: конституционная характеристика, типология и основы организации

74. Конституционно – правовые основы религиозного и религиоведческого образования в РФ

75. Законодательные основы борьбы с международным терроризмом

76. Местное самоуправление как основа конституционного строя РФ

77. Финансовые основы местного самоуправления

78. Финансово-экономическая основа местного самоуправления в Российской Федерации

79. Правовые основы гражданской обороны

80. Понятие, назначение и правовая основа паспортной системы Российской Федерации

Шкатулка музыкальная "Рояль", 15x16x18 см, арт. 24801.
Состав: пластик, элементы металла. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Музыкальный механизм с ручным заводом. Мелодия
802 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Цветные карандаши "Color Peps", трехгранные, 18 цветов.
Яркие, насыщенные цвета, трехгранная форма для удобного захвата, прочный, легко затачиваемый корпус из древесины американской липы.
359 руб
Раздел: 13-24 цвета
Грызунок на прищепке "Сердечко".
Грызунок сделан из безопасного пищевого силикона, он выполняет роль прорезывателя для зубов. Бусины грызунка достаточно мягкие и очень
392 руб
Раздел: Силиконовые

81. Правовые и нормативные основы труда

82. Основы права (вопросы к зачету)

83. Комментарии к основам законодательства Российской Федерации об охране труда

84. Организационно-правовые основы деятельности правоохранительных органов в области природопользования и охраны окружающей среды. Экологическая ответственность (Контрольная)

85. Режиссура "Кадр - основа аудиовизуального языка"

86. Основы социокультурного проектирования
87. Природа зла в человеке (на основе произведений писателей XIX века)
88. Семантическое поле страха на основе произведения Стивена Кинга "Цикл оборотня"

89. Граф А. А. Аракчеев. Современный взгляд на личность на основе анализа и сравнительной характеристики исторических источников и литературы

90. Раскол православия. Никонианство, как духовная основа прозападных преобразований в России

91. Космоцентризм как основа философии Древней Греции

92. Проектирование и разработка сетевых броузеров на основе теоретико-графовых моделей

93. Оптимальное управление вычислениями в распределенных вычислительных системах на основе графа потоков данных

94. Построение локальной компьютерной сети масштаба малого предприятия на основе сетевой ОС Linux

95. Физические основы действия современных компьютеров

96. Многопроцессорный вычислительный комплекс на основе коммутационной матрицы с симметричной обработкой заданий всеми процессорами

Лестница-стремянка, 4 ступени, стальная.
Нескользящие пластиковые коврики. Размер ступеньки: 30x20 см. Материал: сталь. Высота на уровне верхней ступени: 91 см. Количество
2071 руб
Раздел: Лестницы
Сушилка для белья напольная складная "Ника СБ3", 10 м.
Сушилка для белья классическая для любых помещений. Напольная, складная без отлетных деталей. Незаменимый атрибут Вашего дома! Длина
551 руб
Раздел: Сушилки напольные
Кукольная мебель "Шкаф".
Шкаф - один из самых необходимых предметов мебели в любом доме, особенно в кукольном. И хочется, чтобы этот предмет был красивым,
362 руб
Раздел: Гардеробные, прихожие

97. Принципы уровневой организации ЛВС (на основе модели OSI)

98. Основы алгоритмизации и алгоритмические языки

99. Учебник по основам языка Ассемблера


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.