Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Податковий аудит в сучасних економічних умовах

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи податкового аудиту у процесі взаємодії контролюючих органів у податковій системі 1.1 Види податкового аудиту та організація його проведення 1.2 Основні методи та прийоми податкового аудиту РОЗДІЛ 2. Аналіз основних засад проведення податкового аудиту 2.1 Організація проведення податкового аудиту 2.2 Аналіз взаємодії контролюючих органів та їх підрозділів у процесі проведення податкового аудиту РОЗДІЛ 3. Проблеми та перспективи діяльності контролюючих органів у процесі проведення податкового аудиту 3.1 Шляхи вдосконалення організації проведення податкового аудиту 3.2 Напрями розширення повноважень органів контролюючої діяльності в податковій системі ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ВСТУП Сучасна податкова система України формувалася і продовжує розвиватися в надзвичайно несприятливих соціально-економічних умовах. Тривале ігнорування в нашій країні світового досвіду оподатковування, постійне втручання політичних факторів у хід реформування податкової системи, тяжка фінансова криза економіки – все це негативно впливає на ефективність податкової політики в Україні. Необхідність стабілізації фінансової системи, забезпечення стійких надходжень бюджетних доходів, дотримання податкової дисципліни як умови якісного виконання фізичними і юридичними особами обов'язків перед державою обумовили створення особливого напрямку державного фінансового контролю - податкового контролю. Контроль як функція управління в сфері управління податковою системою заснований на загальних принципах системи державного контролю. Форми податкового контролю визначаються вимогами податкової політики держави. Крім того, контролюється правильність і своєчасність сплати податків підприємствами і населенням. Тому податковий контроль є багаторівневим і всебічним. Одним з найефективніших методів контролю з боку державних органів є податковий аудит (податкова перевірка). Проведення аудиту і висновки за його результатами є найскладнішим і найконфліктнішим моментами взаємин між платником податків і контролюючим органом. В той же час, проведення аудиту досить дорога процедура і вимагає залучення найбільш кваліфікованих працівників контролюючих органів, значного часу та відволікає в тій чи іншій мірі платника податків від основної діяльності. Усе це вимагає зваженого підходу контролюючих органів при плануванні, підготовці та проведенні аудиту. Для однозначного розуміння цього методу контролю (податкового аудиту) наведемо основні поняття, які поки що не знайшли свого визначення в законодавстві, але широко застосовуються на практиці. При визначенні поняття податковий аудит в загальних рисах можна сказати так. Податковий аудит (податкова перевірка) – це процесуальні дії контролюючих органів щодо контролю за правильністю обчислення, своєчасністю і повнотою сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів, а також законністю здійснення операцій, пов'язаних з одержанням доходів і здійсненням розрахунків. Слід зазначити, що поняття податковий аудит використовується в практичній діяльності контролюючих органів та суб'єктів підприємницької діяльності, але в нормативно-правових актах України переважно застосовується поняття перевірка.

Таким чином, сказане вище зумовлює актуальність теми дослідження курсової роботи. Об’єктом дослідження курсової роботи є теоретичні основи податкового аудиту. Предметом дослідження курсової роботи є податковий аудит в процесі взаємодії контролюючих органів у податковій системі. Метою курсової роботи є дослідження податкового аудиту в сучасних економічних умовах. Мета курсової роботи передбачає виконання таких завдань: дослідити сутність податкового аудиту і його роль в податковій системі; охарактеризувати види податкового аудиту; дослідити основні методи та прийоми податкового аудиту; проаналізувати взаємозв'язок контролюючих органів у процесі проведення податкового аудиту. РОЗДІЛ 1 . ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПОДАТКОВОГО АУДИТУ У ПРОЦЕСІ ВЗАЄМОДІЇ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ У ПОДАТКОВІЙ СИСТЕМІ 1.1 Види податкового аудиту та організація його проведення Податковий контроль – вид держаного фінансового контролю, спрямований на забезпечення додержання податкового законодавства платниками податків, виявлення і попередження податкових правопорушень, а також притягнення винних осіб до юридичної відповідальності (відповідно до ст.2 Закону України про державну податкову службу в Україні). Залежно від часу проведення контрольних заходів слід розмежовувати попередній, поточний, наступний контроль. Залежно від джерел отримання контролюючими органами інформації слід розрізняти документальний та фактичний податковий контроль (відповідно до п.3 ч.1ст. 11 Закону України про державну податкову службу в Україні). Основна форма податкового контролю-податкова перевірка. Саме ця форма контролю є найбільш ефективною з точки зору виявлення та стягнення недоїмок, забезпечення податкових надходжень до бюджетів і державних цільових фондів. Податкові перевірки забезпечують безпосередній контроль за повнотою і правильністю обчислення податків і зборів, який може бути реалізований тільки шляхом порівняння податкових розрахунків(декларацій),що їх подають платники податків, з фактичними даними щодо їх фінансово-господарської діяльності. Податкова перевірка як форма податкового контролю-це діяльність податкових та інших контролюючих органів у межах визначеної компетенції з метою встановлення правильності обчислення та сплати податків і зборів(обов'язкових платежів). Залежно від видів податкового контролю зміст її охоплює, по-перше, дослідження документів податкового обліку і звітності, в яких відображаються результати фінансово-господарської діяльності платників податків протягом звітного періоду, а по-друге, обстеження приміщень, що використовується для одержання доходів або пов'язані з утриманням об'єктів оподаткування. Серед основних прав органів державної податкової служби Закон України «Про державну податкову службу в Україні» (п.1 ст.11) виділяє право здійснювати на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності та у громадян, в тому числі громадян - суб'єктів підприємницької діяльності, перевірки грошових документів, бухгалтерських книг, звітів, кошторисів, декларацій, товарно-касових книг, показників електронних контрольно-касових апаратів і комп'ютерних систем, що застосовуються для розрахунків за готівку із споживачами, та інших документів незалежно від способу подання інформації (включаючи комп'ютерний), пов'язаних з обчисленням і сплатою податків, інших платежів, наявності свідоцтв про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, спеціальних дозволів (ліцензій, патентів тощо) на її здійснення, а також одержувати від посадових осіб і громадян у письмовій формі пояснення, довідки і відомості з питань, що виникають під час перевірок; перевіряти у посадових осіб, громадян документи, що посвідчують особу, під час проведення перевірок з питань оподаткування; викликати посадових осіб, громадян для пояснень щодо джерела отримання доходів, обчислення і сплати податків, інших платежів, а також проводити перевірки достовірності інформації, одержаної для внесення до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів.

Об'єктом податкової перевірки є фінансово-господарська діяльність контрольованого суб'єкта – платника податків,що відображється у грошових документах, бухгалтерських книгах,звітах, кошторисах, деклараціях, товарно-касових книгах, показниках електронно-касових апаратів і комп'ютерних систем, та інших документах, пов'язанх з обчисленням і сплатою податків і зборів. Суб'єктами податкових перевірок є учасники контрольних податкових правовідносин, які мають відповідні права та обов'язки. Права податкових органів щодо проведення податкових перевірок передбачені у ст.11 Закону України «Про державну податкову службу в Україні». З метою реалізації податкового контролю за фінансово-господарською діяльністю платників податків державні контролюючі органи можуть використовувати різні типи проведення перевірок. Згідно Порядку оформлення результатів документальних перевірок щодо дотримання податкового та валютного законодавства суб'єктами підприємницької діяльності – фізичними особами, затверджений наказом ДПА України від 11.06.2004№ 326 (далі – Порядок № 326), а саме пункт 1.2. визначає типи перевірок, які проводяться державними податковими органами. Органи державної податкової служби від імені держави здійснюють планові та позапланові документальні перевірки фінансово-господарської діяльності фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності. Плановою документальною перевіркою вважається перевірка фінансово-господарської діяльності суб'єкта підприємницької діяльності, яка проводиться відповідно до вимог статті 2 Указу Президента України від 23 липня 1998 року 817/98 ( 817/98 ) &quo ;Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності&quo ; та передбачена в плані роботи податкового органу.Термін проведення планової документальної перевірки суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи не повинен перевищувати 30 робочих днів, крім перевірок суб'єктів підприємницької діяльності з річним сукупним валовим доходом 20 млн. гривень і більше, строк проведення яких може перевищувати 30 робочих днів. Продовження строків проведення перевірки здійснюється за рішенням керівника податкового органу вищого рівня. Позаплановою документальною перевіркою вважається перевірка, яка не передбачена в планах роботи податкового органу і проводиться за наявності хоча б однієї з обставин, які визначені в Указі Президента України від 23 липня 1998 року 817/98 ( 817/98 ). Письмове повідомлення із зазначенням дати проведення планової перевірки надсилається суб'єкту підприємницької діяльності не пізніше ніж за десять календарних днів до початку перевірки. Планова та позапланова документальні перевірки фінансово-господарської діяльності фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності охоплюють питання правильності, достовірності, повноти нарахування та своєчасності сплати до бюджету сум податкових зобов'язань стосовно тих податків і зборів (обов'язкових платежів), контроль за якими покладено на органи державної податкової служби України. Камеральна перевірка - це перевірка, яка проводиться податковим органом виключно на підставі даних, зазначених у податкових деклараціях, без проведення будь-яких інших видів перевірок платника податків(згідно пункту 1.2

Незважаючи на найвищ в СНД обороти, президент ґЕСУ Ю. Тимошенко не раз говорила виборцям, що оборот - це одне, а прибуток - цлком нше,  прибутки  корпорац зовсм не велик. Так твердження розрахован на навних, бо наявнсть заплутаних схем та ще й офшорних партнерв давала можливсть чисто торгвельнй структур справд мнмзувати прибуток та наблизити його до нуля в Укран, а основний каптал сховати в офшорах. Для кандидата економчних наук Ю.В. Тимошенко не зайве буде пояснити прост стини. Навть нульовий прибуток, тобто коли доходи  видатки взамно покриваються, свдчить, що пдпримство не  збитковим. Але у такому режим воно не може тривалий час працювати, бо рушм прогресу  прибуток, який да можливсть розвивати виробництво. Судячи з того, що ґЕСУ придбало будинки, створило прекрасн офси та представництва в Днпропетровську, Кив, Москв  Лондон з сучасною оргтехнкою та дорогими меблями, мало великий автопарк, власну авакомпаню, купувало цл пдпримства, - то його дяльнсть була прибутковою

1. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

2. Сучасна школа в умовах ринкової економіки

3. Підвищення економічних показників з урахуванням сезонних коливань в умовах шахти "Добропільська"

4. Історія економічних учень

5. Правове регулювання вільних економічних зон

6. Розрахунки обов’язкових економічних нормативів регулювання діяльності комерційних банків
7. Основні методи перекладу складних економічних термінів та термінів-словосполучень
8. Програмне забезпечення фінансово-економічних установ

9. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Польщі, Австрії та Японії

10. Асиметрія економічних відносин країн-членів НАФТА

11. Зовнішньоекономічні зв’язки Японії та розвиток економічних відносин з Україною

12. Проблема вступу України до міжнародних економічних організацій

13. Методика формування економічних знань у майбутніх інженерів-педагогів засобами комп’ютерних технологій

14. Прогнозування соціально-економічних наслідків епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні до 2014 року

15. Управлінське відтворення економічних ресурсів на підприємстві житлово-комунального господарства

16. Динаміка економічних показників. Структура зовнішньо-торгівельного обороту підриємства

Набор "Мимимишки. Кеша и Лисичка" (3 предмета).
Набор с изображениями героев из мультсериала "Ми-ми-мишки" - отличный подарок для вашего ребенка! Подходит для холодных и
454 руб
Раздел: Наборы для кормления
Паста-гель зубная детская "Weleda", 50 мл.
Детский зубной гель с календулой от Weleda разработан специально для детей и обеспечивает естественный уход за молочными зубами,
360 руб
Раздел: Зубные пасты
Качели пластмассовые "Малыш".
В наборе: качели, веревка, пластиковые карабины для регулировки веревок качелей. Материал: пластик. Максимальная нагрузка: 20 кг. Размер:
532 руб
Раздел: Качели

17. Загальна характеристика основних економічних моделей

18. Історія економічних вчень

19. Моделі економічних систем

20. Основи економічних вчень

21. Розрахунок основних економічних показників діяльності підприємства

22. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України
23. Моделювання економічних та виробничих процесів
24. Підвищення економічних показників державного підприємства "Дніпропетровські магістральні електричні мережі"

25. Статистичні індекси та їх значення в економічних дослідженнях

26. Бухоблік та аудит в сучасних умовах господарювання на Черкаському МППЗТ

27. Особливості економічного зростання Сполучених Штат Америки в сучасних умовах

28. Фінансове планування в сучасних умовах економіки України

29. Соціально – економічні аспекти використання інтелектуальної власності в сучасних умовах

30. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

31. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки

32. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

24 восковых мелка для малышей, в бочонке.
Оптимальным выбором карандашей для самых маленьких станет набор из 24 восковых мелков, предназначенных специально для малышей от 1 года.
484 руб
Раздел: Восковые
Фоторамка "Poster blue" (40х60 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 40х60 см. Материал: пластик.
681 руб
Раздел: Размер 40x60 (А2)
Шарики пластиковые, цветные, 80 штук, диаметр 85 мм.
Пластиковые шарики - веселая игра для малышей, ими можно играть где угодно - дома, на улице, в детском саду, наполнять детский манеж,
529 руб
Раздел: Шары для бассейна

33. Екологія та економіка (минуле, сучасне, перспективи)

34. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни

35. Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення

36. Облік витрат рибницьких господарств у сучасних умовах

37. Аудит емісії цінних паперів та ефективності зовнішньоекономічних операцій у підприємницькій діяльності

38. Значення маркетингу в підвищенні ефективності роботи підприємства в умовах ринкової економіки
39. Сучасні методи і підходи до обробки результатів медико-біологічних досліджень
40. Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки

41. Удосконалення форм і методів підготовки кваліфікованих працівників в умовах становлення ринкової економіки

42. Особливості вивчення математики в профільних класах у сучасних умовах

43. Головні тенденції розвитку політики в сучасних умовах

44. Антропологічна криза в умовах сучасної техногенної цивілізації

45. Реформування ПДВ в умовах економічної кризи

46. Удосконалення механізму оподаткування юридичних осіб у сучасних умовах

47. Фінансова стійкість в економічній діагностиці сучасного підприємства

48. Економіка України в умовах глобалізації

Фоторамка "Poster gold" (40х60 см).
Для фотографий размером 40 х 60 см. Материал рамки - пластик. Цвет - золотистый. Материал подложки - плотный картон. Крепежи позволяют
770 руб
Раздел: Размер 40x60 (А2)
Качели, подвесные.
Эти подвесные качели можно разместить дома или на улице в любом удобном месте. Наш пластик прочен и долговечен, поэтому качели прослужат
381 руб
Раздел: Качели
Насос ножной (арт. TD 0468).
Насос механический ножной незаменимый помощник не только для автомобилистов, но и для любителей активного отдыха. Ведь с его помощью Вы
448 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные

49. Інноваційна активність підприємницьких структур в умовах інтернаціоналізації української економіки

50. Напрямки ефективного використання основних фондів в сучасних умовах господарювання на базі ДП "Лужанський експериментальний завод"

51. Ринок праці на сучасному етапі економічного розвитку України

52. Соціальний захист населення в умовах ринкової економіки

53. Сучасні моделі державного регулювання економіки

54. Фізична культура і спорт в умовах ринкової економіки
55. Формування конкурентного потенціалу Вінницької області у сучасних умовах
56. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

57. Бухгалтерский учёт и аудит в банках (курс лекций)

58. Огляд графічних редакторів

59. Складання логічних схем з метою проектування комбінаційних пристроїв

60. Аудит страховых организаций и особенности его проведения

61. Аудит (Контрольная)

62. Банковский аудит

63. Аудит расчетных операций

64. Аудит учета малоценных и быстроизнашивающихся предметов

Канистра-бочонок со сливом, 20 л.
Изготовлена из пищевого полиэтилена. Пригодна для хранения питьевой воды. Имеет герметичную крышку, позволяющую полностью избежать
443 руб
Раздел: Баки, канистры
Настольная игра "Эволюция".
Разнообразие живых организмов, населяющих нашу планету, поистине поражает. Теория эволюции объясняет это различием способов, которые
1090 руб
Раздел: Карточные игры
Доска магнитная для рисования, со штампиками.
Магнитная доска предназначена для рисования; у доски стирающееся поле для создания рисунков при помощи специального маркера. На
347 руб
Раздел: Магнитные доски

65. Аудит труда и его оплата

66. Аудит – форма независимого финансового контроля

67. Аудит расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами

68. Учёт и аудит заработной платы

69. Аудит кредитных операций

70. Учёт и аудит уставного капитала
71. Аудит затрат на обслуживающие хозяйства и производства
72. Аудит расчетов при реализации продукции

73. Бухгалтерский учет и аудит реализации готовой продукции

74. Аудит кредитов и займов 2002 год

75. Учет и аудит расчетов с подотчетными лицами

76. 30 вопросов и ответов по экономическому анализу к Государственной аттестации студентов специальности "Бухгалтерский учет и аудит" (2002/2003)

77. Бухгалтерский учет, аудит и анализ финансовых результатов на примере хлебопекарни ООО "Хлеб"

78. Учет и аудит расчетов по товарным операциям

79. Учёт и аудит кассовых операций на примере предприятия

80. Учет и аудит расчетов с поставщиками и покупателями

Крикет "Зоопарк".
Комплект: 4 фигуры, 2 биты, 2 шарика. Длина молоточка: 42,5 см. Возраст: от 3 лет.
548 руб
Раздел: Гольф
Сменный фильтр "Аквафор В-100-6" (2 штуки).
B100-6 — универсальный сменный модуль для фильтров-кувшинов Аквафор. Надежно очищает воду от основных вредных примесей и эффективно ее
424 руб
Раздел: Фильтры для воды
Бейдж с рулеткой, 54x85 мм.
Рулетка с держателем для бэйджа (горизонтальный). Рулетка вытягивается на 80 см. Крепится при помощи металлического клипа на поясе или к
371 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

81. Учет и аудит денежных средств (на примере ООО «Престиж»)

82. Сучасні форми та системи оплати праці

83. Вибiр оптимального рiшеня в умовах невизначеностi

84. МЕХАНІЗМ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

85. Економічне становище в Україні в 50-60-х роках ХХ століття

86. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
87. Основні напрями в сучасній зарубіжній кримінології
88. Міжнародна економіка

89. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

90. Сутність та зміст сучасного менеджменту

91. Сучасні технології менеджменту

92. Аудит цепочки прибыли в сервисе

93. Податкова система

94. Податкова політика України

95. Економічне районування України

96. Аудит, ревизия, экспертиза

Папка для акварели "Балет", 20 листов, А2.
Папка для акварели. Обложка - мелованный картон с клапанами. Блок - рисовальная бумага чистоцеллюлозная. Формат: A2. Плотность: 200
350 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Френч-пресс, 600 мл.
Френч-пресс Rosenberg изготовлен из высококачественной нержавеющей стали и термостойкого стекла. Удобная ненагревающаяся ручка.
383 руб
Раздел: Френч-прессы
Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х22,5 сантиметров, бежевая.
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 22,5 см.
340 руб
Раздел: Корзины для стеллажей

97. Світогляд сучасного юнака

98. Аудио брендинг

99. Основні правові системи сучасності


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.