Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     История государства и права зарубежных стран История государства и права зарубежных стран

Студентство та вищі навчальні заклади Росії та України (наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.)

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

КУРСОВА РОБОТА &quo ;Студентство та вищі навчальні заклади Росії та України (наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.)&quo ; Вступ Вивчення періоду кінця ХІХ – початку ХХ ст. в історії Росії та України неможливе без аналізу розвитку вищих навчальних закладів і студентства як важливої суспільної ланки. Молодь завжди була самою активною частинною любого суспільства, і Російського – в тому числі. Тому дослідження процесу становлення системи вищої освіти, її специфіки не втратили своєї актуальності і сьогодні. Метою дослідження курсової роботи є вивчення розвитку студентства та вищих навчальних закладів Росії та України к. ХІХ – п. ХХ ст. Мета реалізується шляхом виконання наступних дослідницьких завдань: проаналізувати існуючу літературу за темою курсової роботи та виявити наявні історичні джерела; виявити основні напрямки розвитку студентства та вищих навчальних закладів Росії та України к. ХІХ – п. ХХ ст.; визначити вплив освітніх статутів на розвиток студентства та вищих навчальних закладів Росії та України к. ХІХ – п. ХХ ст. підрахувати кількісний та становий склад студентства. Предметом дослідження курсової роботи є аналіз розвитку студентства як суспільної ланки та вищих навчальних закладів Росії та України к. ХІХ – п. ХХ ст. Об’єктом дослідження є студентство та вищі навчальні заклади Росії та України к. ХІХ – п. ХХ ст. Методологічну основу даної роботи складає сукупність базових принципів: аналізу і синтезу, порівняльного, проблемного, хронологічного методів. Для написання курсової роботи використано певне коло джерел. Джерельною базою роботи виступають офіційні документи, в яких ми знаходимо первинну інформацію про вищі навчальні заклади України к.ХІХ – ХХ ст. В документах «Из истории Киевского политехнического института» висвітлюється інформація про Київський політехнічний інститут, а саме про історію розвитку інституту, викладацький склад і студентство Київського політехнічного інституту. Щодо Київського університету, то інформацію про нього ми знаходимо в «Документах й матеріалах, 1834–1984». . В цих документах присутні дані про історію розвитку університету, а також про чисельність, соціальний склад, матеріальне становище студентів. В документах «Одесі – 200. Тези доповідей Міжнародної науково – теоретичної конференції. 6 – 8 вер. 1994. – ч. 2.» висвітлюється інформація про вищу освіту в Одеському університеті, а також про жіночі курси в Одесі. Про Харківський університет, про кількість, соціальний склад харківських студентів ми дізнаємося зі збірника документів і матеріалів «Харьков и Харьковская губерния в Великой Октябрьской социалистической революции: Сб. док. и материалов». Історіографія даної курсової роботи побудована на працях радянських, і сучасних російських та українських авторів. На сьогоднішній день існують роботи, присвячені цій темі, які дають можливість виявити неоднозначність і суперечливість у вивченні різноманітних проблем з розвитку студентства та вищих навчальних закладів Росії та України к. ХІХ – п. ХХ ст. В роботі Нечаєва Н. «Реформи та контрреформи: із історії російських університетів» висвітлюється вплив освітніх статутів на розвиток студентства та вищих навчальних закладів Росії та України к.

ХІХ – п. ХХ ст. С. Дмітрієв у статті «З історії Московського університету» розглядає історію становлення і розвитку Московського університету. В роботі Сірополко С. «Історія освіти в Україні» та Касьянова Г.В. «українська інтелігенція на рубежі ХІХ – ХХ ст.: соціально-політичний портрет» ми знаходимо інформацію про розвиток студентства та вищих навчальних закладів Росії та України к. ХІХ – п. ХХ ст. В статтях Струкової Г. «Склад студентства Харківського університету наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.» і Бортника Л. «Сторінки історії Харківського університету» висвітлюється інформація про розвиток харківського студентства. Дьомін О. у статті «Забутий рік» Є. В. Тарле в Одесі: навчання у Новоросійському університеті» розглядає студентство Новоросійського університету. Структура курсової роботи складається з трьох розділів, вступ, висновків, літератури та додатків. У вступі викладені основні положення, щодо подальшого написання курсової роботи. Далі йдуть три Розділи, де йдеться мова про реформи в галузі освіти та студентства й вищих навчальних закладів Росії та України к. ХІХ – п. ХХ ст. Наукові новизна роботи полягає: В більш детальному та глибокому вивченні розвитку студентства та вищих навчальних закладів Росії та України к. ХІХ – п. ХХ ст. В приведені до системи фактів та подій, описаних і досліджених раніше. В визначені основних напрямків розвитку студентства та вищих навчальних закладів Росії та України к. ХІХ – п. ХХ ст. Практичне значення роботи полягає в тому, що окремі її розділи можуть бути використані для підготовки до семінарських занять, до проведення історичних дискусій та в подальшій розробці теми. 1. Реформи в галузі освіти На початку царювання Олександра II постало питання про перегляд Університетського статуту 1835 р. Однак упритул до розробки реформи вищої школи уряд приступив наприкінці 1861 р. під впливом студентських хвилювань. Створена для цієї мети спеціальна комісія з попечителів навчальних округів за участю професорів підготувала до початку 1862 р. проект університетського статуту, що був опублікований і розісланий для відкликань в університети країни, губернаторам, проводирям дворянства і вищих духовних осіб, переведений на іноземні мови і посланий видним іноземним ученим. Крім того, Міністерство народної освіти направило за кордон професора права Петербурзького університету К.Д. Кавелина для ознайомлення зі станом вищої освіти в іноземних університетах. Після всього цього підготовлений проект ще тривалий час обговорювався в різних урядових інстанціях і вже в п'ятої редакції Університетський статут був затверджений 16 червня 1863 р. імператором і одержав силу закону. Це був самий ліберальний із всіх університетських статутів у дореволюційній Росії. Дія Університетського статуту 1863 р. поширювалося на 5 існуючих на той час російських університетів: Московський, Петербурзький, Казанський, Харківський і Київський. Дерптський в Естонії, Гельсингфорський у Фінляндії і Варшавський у Польщі мали свої статути. За Статутом 1863 р. кожен університет повинний був мати 4 факультети – історико-філологічний, математичний юридичний і медичний.

У Петербурзькому університеті замість медичного був східний факультет. У півтора рази збільшувалося число штатних професорів. Уводилися нові дисципліни у викладанні й у зв'язку з цим відкривалися нові кафедри. Удвічі збільшувалися грошові оклади професорам і викладачам. Їхній статус по Табелі про ранги підвищувався на два класи. Досягши 25-літнього викладацького стажу, професор університету йшов у відставку з пенсією в розмірі повного окладу професорської платні, але міг ще протягом 5 років викладати в університеті, при цьому крім пенсії за ним зберігався і колишній оклад. Статут 1863 р. надавав університетам досить широку автономію. Рада університету отримувала право самостійно вирішувати всі наукові, навчальні й адміністративно-фінансові питання: присуджувати учені ступені і звання, розподіляти державні кошти по факультетах, розділяти самі факультети на відділення, заміняти одні кафедри на інші, відкривати нові кафедри, відправляти молодих учених за кордон на стажування. Керівництво життям факультетів належало факультетським радам. Університети мали власну цензуру, вільно виписували з-за кордону книги, журнали і газети, що не підлягали перевірці на митниці. Таке право мав і кожен професор. Статут передбачав виборність ректора, проректорів, деканів з наступним твердженням їх у посаді міністром народної освіти. Студенти, як і раніше, поділялися на своєкоштних і казеннокоштних. Своєкоштні жили вдома або в квартирах, що знімаються ними, і вносили плату за навчання. По закінченні університету вони могли вільно вибрати собі рід занять або служби. Казеннокоштні жили при університеті і на його змісті. По закінченні навчання вони зобов'язувалися відслужити 6 років по призначенню. Однак казеннокоштні складали невелику частину студентства. Лише в Московському університеті їх навчалося протягом року до 120 чоловік, в інших – не більш 20 студентів у кожнім. За статутом студенти не мали права створювати свої об'єднання і підлягали дисциплінарному судові, що обирається зі складу професорів університетською радою. При надходженні в університет студенти давали підписку підкорятися встановленим університетським правилам. Відповідно до статуту 1863 р., ректор обирався радою на 4 роки і затверджувався найвищим указом. Вищий орган університетського керування – Рада, складався з ординарних і екстраординарних професорів під керівництвом ректора. Повноваження ради значно розширені: його остаточному рішенню підлягають справи, що стосуються порядку викладання, твердження в учених ступенях, присудження премій і медалей, видання праць, постанов університетського суду, фінансової кошторису. Справи про обрання і звільнення ректора, деканів, проректора, професорів, про поділ факультетів на відділення і поділі кафедр представляються на затвердження міністра. Всі органи і посади в університеті є лише органами ради і діють під його безпосереднім контролем. Факультетські збори були його органами по навчальних і наукових справах, правління – по справах навчальним. Університетський суд – є привілейованою юрисдикцією, він стосувався тільки злочинів, зроблених усередині університетської корпорації.

У книжц пд назвою «Росйськ квти зла» (1997), виданй пд редакцю Вктора ґрофева, клька сучасних авторв переконують, що колишня Росйська мперя  спадщиною всх росян  що втрачен територ необхдно повернутиP107. Так тексти й полтика змцнюють у росян почуття втрати, яку треба вдшкодувати. Пдручники стор, як тут розглядаються, не сповнен войовничим духом, як, наприклад, Лимонов, але вони не намагаються подивитися критично на де радянського минулого та помякшити сучасн прояви колональних прагнень Рос. Отож можна зробити висновок, що принаймн частина росйських пдручникв стор, опублкованих у 1990-х роках  схвалених державою для використання в школах  вищих навчальних закладах (ус розглянут тут пдручники одержали таке схвалення), пропагу погляди та нтерпретац, як можуть перешкоджати мирному спвснуванню Рос з  сусдами та становити загрозу для внутршньо стабльност Росйсько Федерац. Автори цих пдручникв не можуть примиритися з втратою «внутршньо мпер»

1. Виховання естетичного смаку в студентів вищих навчальних закладів МВС України засобами іноземних мов

2. Українські благодійники та меценати кінця ХІХпочатку ХХ століття

3. Предмет та методологія інформаційного права України

4. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

5. Трипільська культура та бронзовий вік на території України

6. Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.
7. Історія і сучасний стан розвитку бібліотек вищих навчальних закладів (на прикладі роботи бібліотеки Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського)
8. Виховна діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у сучасних соціально-комунікаційних умовах

9. Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах застосування інформаційно-комунікаційних технологій

10. Структура науково-дослідницької діяльності студентів у вищому навчальному закладі

11. Взаємовідносини законодавчої та виконавчої гілок державної влади України

12. Соціально-психологічні аспекти взаємостосунків кооперованих селян та керівників кооперативів на початку ХХ ст

13. Культура України в 30-х рока

14. Національно-духовне відродження України у першій половині XIX ст.

15. Політичний розвиток України в другій половині XVII ст

16. Сільські ради національних меншин в Україні в 20-ті роки ХХ ст.

Набор цветных карандашей Trio, 12 цветов, утолщенные.
Набор цветных карандашей 12 цветов. Трехгранная форма карандаша предотвращает усталость детской руки при рисовании и позволяет привить
482 руб
Раздел: 7-12 цветов
Комплект детского постельного белья "Трансформеры".
Маленькие поклонники сериала «Трансформеры» будут рады получить в свое распоряжение одноименный комплект. Это неудивительно, ведь так
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое
Детский матрас "Плитекс. Юниор", для коляски и люльки.
Матрас для детской универсальной коляски. В основе матраса — натуральные растительные волокна (латексированная кокосовая койра, 2 см), что
557 руб
Раздел: Матрасы в коляску

17. Україна на початку ХХ ст.

18. Українська культура кінця XVIII ст.–початку ХХ ст.

19. Філософія України другої половини ХІХ - поч. ХХ ст

20. Входження Північного Причорномор’я Криму та Правобережної України до складу Росії укр

21. Вища освіта України і Болонський процес

22. Порівняльна характеристика основних макроекономічних показників України та Росії за період 1995-2008 рр.
23. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)
24. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

25. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

26. Походження людини та її поява на території України

27. Історія держави та права України

28. Поняття, форма та функції Конституції України

29. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

30. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

31. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

32. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння

Кружка фарфоровая "Парижские улочки", 500 мл.
Кружка. Объем: 500 мл. Материал: костяной фарфор. В ассортименте, без возможности выбора.
470 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца
Сушилка для посуды двухуровневая BE-7216 "Webber".
Размеры: 43х24х38,5 см. Двухуровневая настольная сушилка для посуды. Хромированная нержавеющая сталь. Пластиковый поддон. Держатель для
1064 руб
Раздел: Настольные
Набор STABILO LeftRight для левшей.
В наборе: шариковая ручка, механический карандаш, грифели, ластик, точилка. STABILO LeftRight: • Созданы специально для обучения письму
666 руб
Раздел: Механические

33. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

34. Національний банк України та особливості його функціонування

35. Формування та розвиток банківської системи України

36. Еколого-ценотичні особливості та представленість родини бобових у флорі України

37. Проблеми та перспективи розвитку агропромислового комплексу України

38. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України
39. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики
40. Екологічні проблеми України та шляхи їх розв’язання

41. Банківське право України: Нормативно-правове регулювання та особливості

42. Державотворення як визначальна складова сучасного та майбутнього у розвитку України

43. Загальновизнані принципи та норми міжнародного права та їх відображення в кримінальному процесі України

44. Історико-політичні та правові аспекти становлення парламентаризму в Україні на зламі ХХ-ХХІ ст.

45. Податкова адмінітрація України: завдання, функції та структура

46. Поняття та підстави представництва у цивільному праві України

47. Поняття, функції та система трудового права України

48. Принцип незалежності і недоторканності суддів у кримінальному процесі України та Азербайджану

Зеркало с подсветкой "Новый взгляд".
Хотите наносить макияж с максимальным комфортом? Увеличительное зеркало с подсветкой "Новый взгляд" обеспечит Вам отличную
639 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки
Мощное чистящее средство для ванной комнаты и туалета с возможностью распыления "Mitsuei", 400.
Сверхсильное средство для удаления плесени. Эффективно очищает кафель, стены, расщепляет любые загрязнения. Дезинфицирует поверхности.
315 руб
Раздел: Для сантехники
Матрас в овальную кроватку Bambola (125x75x8 см).
С первых дней жизни здоровье малыша напрямую зависит от полноценного и комфортного сна. Правильно подобранный матрас для детской кроватки
2024 руб
Раздел: Матрацы более 120 см

49. Судова реформа в Росії та Білорусії

50. Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України

51. Архівні матеріали ЦДАГО України та ЦДАВО України з проблеми діяльності інституту червоної професури у 20-30-ті роки ХХ ст

52. Інвентарна реформа 1847-1848 рр. та особливості її проведення на Правобережній Україні

53. Нові тенденції у культурному та духовному житті України в роки незалежності

54. Організація утримання і трудового використання іноземних військовополонених та інтернованих на території України (1939–1953 рр.)
55. Пилип Орлик та перша Конституція України
56. Проголошення незалежності України та розгортання державотворчих процесів на початку 1990-х років

57. Прояви етносоціальних трансформацій на великому кордоні в контексті міжспільнотних взаємин України та Кримського ханства XV–XVII ст.

58. Розвиток землеробництва та тваринництва на теренах України

59. Фактори відставання України у психологічному та історичному планах

60. Художня культура незалежної України: традиції та новації

61. Особливості експертизи кисломолочних сирів, порядок та правила перепуску їх через митний кордон України (за матеріалами магазину "Вибір" м. Рівне)

62. Йодний дефіцит та патологія щитоподібної залози серед дитячого населення у північному регіоні України

63. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Угорщини, Франції та Бразилії

64. Геополітика та геостратегія України

Мультиплеер "Мамонтенок".
Мультиплеер "Мамонтенок" в оригинальном дизайне! Нажимая на кнопочки, ребенок сможет послушать 20 популярных песенок из
314 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры
Переносная люлька-кокон "Кошки на белом".
Люлька-переноска Фея "Кокон" - это комфортная переноска для малыша. Модель с жестким дном и съемным капюшоном защитит ребенка от
1127 руб
Раздел: Переноски
Шкатулка декоративная "Стиль", 21,5x15,5x13 см (малиновая).
Шкатулка декоративная для ювелирных украшений, с выдвижными ящичками. Размер: 21,5x15,5x13 см. Материал: комбинированный.
2260 руб
Раздел: Шкатулки для украшений

65. Інформаційна складова іміджу держави на міжнародній арені, на прикладі України та США

66. Напрями та проблеми інтеграції України у світовий економічний простір

67. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

68. Проблеми та негативні тенденції інноваційного розвитку економіки України

69. Розширення Європейського Союзу: нові можливості та перспективи для України

70. Моделі та методи прийняття управлінських рішень в умовах економіки України
71. Організація навчально-виховного процесу та педагогічна думка у другій половині XVII—XVIII століття
72. Основні категорії та етапи навчального процесу студента

73. Педагогічна освіта незалежної України — важливий чинник підвищення ефективності навчання

74. Стандарти системи освіти України та Великої Британії

75. Вивчення творчості кобзарів та лірників на уроках української літератури

76. Європейські та євроатлантичні мотиви в передвиборчих програмах кандидатів у президенти України на виборах 2004 року

77. Обрання та функції Президента України

78. Політична еліта та лідерство в сучасній Україні

79. Особливості образу "я" курсантів в процесі навчання у вищих військових навчальних закладах

80. Державні та недержавні соціальні служби в Україні

Шкатулка музыкальная "Рояль", 15x16x18 см, арт. 24801.
Состав: пластик, элементы металла. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Музыкальный механизм с ручным заводом. Мелодия
802 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Цветные карандаши "Color Peps", трехгранные, 18 цветов.
Яркие, насыщенные цвета, трехгранная форма для удобного захвата, прочный, легко затачиваемый корпус из древесины американской липы.
359 руб
Раздел: 13-24 цвета
Грызунок на прищепке "Сердечко".
Грызунок сделан из безопасного пищевого силикона, он выполняет роль прорезывателя для зубов. Бусины грызунка достаточно мягкие и очень
392 руб
Раздел: Силиконовые

81. Соціальний портрет молоді України: структура цінностей та потреби

82. Організаційна та правова регламентація діяльності митного органу України (МОУ) на прикладі діяльності Київської обласної митниці

83. Система митних органів України та їх повноваження

84. Банківська система України: становлення та шляхи розвитку

85. Валютна система: України, світу, та Європи

86. Особистості та перспективи розвитку фондового ринку України
87. Становлення та розвиток податкової служби України
88. Види грошей. Кредитні гроші. Кредитна система України. Функції та операції Центрального банку

89. Рослинність України та вплив на неї антропогенної радіонуклідної аномалії

90. Держбюджет та проблема бюджетного дефіциту в Україні

91. Інвестиційний клімат України: проблеми та шляхи їх подолання

92. Особливості ефективності використання основних фондів на підприємствах України: особливості та проблематика

93. Поняття проблеми та перспективи розвитку середніх міст України

94. Вплив російської кризи на економіку України

95. Облік реалізації продукції (робіт, послуг) та розрахунків з покупцями та замовниками

96. Теоретичні та правові засади обліку та контролю в бюджетних установах

Таблетки для посудомоечной машины "All in 1", 21 штука.
Для безупречного мытья посуды в посудомоечной машине воспользуйтесь таблетками Meine Liebe All in 1. Это моющее средство придаст вашей
413 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Глобус физический рельефный диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V. Шар выполнен из толстого
1270 руб
Раздел: Глобусы
Мобиль музыкальный "Рыбки" (звук, 2 режима).
Музыкальная подвеска размещается над детской кроваткой. Мобиль - это одна из первых игрушек для новорожденных и уникальный тренажер для
1100 руб
Раздел: Мобили

97. Комплексний теоретичний аналіз проблеми однобічності та неповноти дізнання, досудового та судового слідства у кримінальному судочинстві

98. Працевлаштування громадян України за кордон (Росія)

99. Сфери проникнення англіцизмів в інші мови - російську, українську


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.