Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Спадковий договір в цивільному праві України

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКАШама Наталія Петрівна УДК 347.68 (477) СПАДКОВИЙ ДОГОВІР В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ Спеціальність: 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне правоАВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наукЛьвів – 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі цивільного права і процесу Львівського національного університету імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України. Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор Коссак Володимир Михайлович, завідувач кафедри цивільного права і процесу Львівського національного університету імені Івана Франка. Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор. Фурса Світлана Ярославівна, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, професор кафедри міжнародного права кандидат юридичних наук, доцент Кравчук Володимир Миколайович, Львівський державний університет внутрішніх справ, старший науковий співробітник. Захист відбудеться &quo ;22&quo ; травня 2008 р. о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35.051.03 у Львівському національному університеті імені Івана Франка (79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 14). З дисертацією можна ознайомитись у Науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка (79005, м. Львів, вул. Драгоманова, 5). Автореферат розісланий &quo ;15&quo ; квітня 2008 р. Учений секретар спеціалізованої вченої ради В.О. Семків ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИАктуальність теми дослідження. Становлення в Україні ринкових економічних відносин зумовлює необхідність кардинального реформування як цивільного законодавства в цілому, так і окремих його складових, зокрема договірних відносин. Цивільний кодекс України (далі – ЦК України) передбачає низку нових інститутів, раніше не відомих цивільному законодавству України, серед яких, зокрема, й інститут спадкового договору, навколо якого виникає багато проблем, пов’язаних із внутрішньою суперечністю норм, які регулюють даний інститут, та їх практичною реалізацією. Багато дискусійних питань виникає, коли йдеться про місце спадкового договору в структурі ЦК України. Очевидно, що як і будь-який інший договір, спадковий договір, у випадку його укладення, передбачає виникнення певних зобов’язань між його сторонами. Законодавець визначив за доцільне включити спадковий договір до Книги шостої, що регламентує спадкові відносини, тим самим констатуючи його тісний зв’язок із спадкуванням. Це, в свою чергу, зумовлює необхідність визначення правової природи спадкового договору, встановлення його специфічних ознак. У дисертаційній роботі, присвяченій дослідженню інституту спадкового договору (С.В. Мазуренко) розглядалися питання правової характеристики спадкового договору як підстави виникнення договірних відносин, досліджувалося питання предмету спадкового договору, його суб’єктного складу, порядку укладення, виконання та розірвання. Однак поза увагою залишилися питання щодо поняття спадкового договору, його змісту, не досліджено спеціальних підстав припинення спадкового договору та ін.

Окремі питання, які стосуються спадкового договору, досліджувалися також у працях В.В. Васильченка (питання юридичної сутності інституту спадкового договору та його вдосконалення в рамках цивільного законодавства України), З.В. Ромовської (питання загальної характеристики спадкового договору, особливостей суб’єктного складу та змісту спадкового договору), С.Я. Фурси, Є.І. Фурси (питання правової природи та практики застосовування норм, які регулюють інститут спадкового договору, органами нотаріату; змісту, форми та особливостей укладення спадкового договору залежно від виду майна, що передається у власність, а також питання суб’єктного складу спадкового договору), Ю.О. Заіки (питання загальної характеристики інституту спадкового договору). Однак практика, яка вже склалася за останні роки, потребує докладнішого вирішення питань, пов’язаних із виконанням спадкового договору, його розірванням, правовими наслідками неналежного виконання спадкового договору та ін. Дослідження зазначених питань має важливе значення для вдосконалення цивільного законодавства України та відповідає потребам практики. Все це обумовлює актуальність теми, за якою виконана кандидатська дисертація. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконане в рамках теми науково-дослідницької роботи кафедри цивільного права і процесу юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка на 2005-2008 роки &quo ;Проблеми вдосконалення цивільного законодавства в світлі нового Цивільного кодексу України&quo ; (номер державної реєстрації роботи 0105U004945). Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є цивільно-правова характеристика спадкового договору як інституту договірного права, а також визначення його юридичної природи, змісту та правового статусу сторін спадкового договору, підстав його припинення та особливостей правового регулювання відносин, які виникають на підставі цього юридичного факту. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі основні завдання: дослідити виникнення і розвиток спадкового договору; визначити сутність спадкового договору; уточнити коло осіб, які можуть бути відчужувачем та набувачем у спадковому договорі, та проаналізувати положення цивільного законодавства щодо особливостей укладення спадкового договору за участю подружжя; визначити зміст спадкового договору; розкрити порядок укладення спадкового договору; дослідити підстави припинення спадкового договору. Об’єктом дослідження є правові відносини, які виникають у зв’язку з укладенням, виконанням та припиненням спадкового договору. Предметом дослідження є спадковий договір як правова форма передання майна у власність після смерті відчужувача. Методи дослідження. Методологічну основу дослідження складають філософські, загальнонаукові та спеціально-юридичні методи. Діалектичний метод пізнання супроводжував весь процес дисертаційного дослідження і дозволив розглянути тенденції розвитку інституту спадкового договору у цивільних правовідносинах. Методи аналізу та синтезу використовувалися у зв’язку з формулюванням поняття спадкового договору.

Історико-правовий метод використовувався при дослідженні процесу виникнення, розвитку та становлення інституту спадкового договору, формально-юридичний – при аналізі змісту правових норм, що регулюють відносини, які виникають у зв’язку з укладенням спадкового договору. Порівняльно-правовий метод дослідження був застосований при порівнянні цивільного законодавства України та зарубіжного законодавства у сфері правового регулювання інституту спадкового договору. Теоретичну основу дослідження склали положення, викладені у працях вітчизняних та зарубіжних вчених: М.М. Агаркова, Б.С. Антимонова, М.І. Брагінського, Г. Брокса, Ф. Вайлєра, В.В. Васильченка, В.В. Вітрянського, Ф.І. Гавзе, К.А. Граве, С.А. Денисова, О.В. Дзери, А.С. Довгерта, Ю.О. Заіки, О.С. Іоффе, Ю. Калєрта, В.М. Коссака, Н.С. Кузнєцової, В.І. Курдиновского, Л.А. Лунца, В.В. Луця, А.В. Луць, Д. Ляйпольда, С.В. Мазуренко, Й. Майєра, І.Б. Новицького, Д. Нолтінга, О. Огоновського, З.В. Ромовської, В.І. Серебровського, О.П. Сергєєва, Є.О. Суханова, Ю.К. Толстого, С.Я. Фурси, Є.І. Фурси, Р.О. Халфіної, Є.О. Харитонова, Б.Б. Черепахіна, Я.М. Шевченко, Г.Ф. Шершенєвіча та ін. Емпіричну базу дослідження становлять матеріали судової практики вирішення спорів, пов’язаних зі спадковим договором: 6 справ, розглянутих судами Черкаської, Херсонської, Донецької, Полтавської областей, а також Верховним Судом України у 2007 році, які розміщені в Єдиному державному реєстрі судових рішень. Наукова новизна одержаних результатів. У дисертації проведено комплексне наукове дослідження спадкового договору на основі положень Цивільного кодексу України, прийнятого 16 січня 2003 року, та інших нормативно-правових актів. За результатами проведеного дослідження сформульовано основні науково-теоретичні положення та пропозиції, які виносяться на захист: 1. Одержали подальший розвиток теоретичні положення щодо сутності спадкового договору. Всупереч своїй назві, спадковий договір, який одержав правове регулювання у Гл.90 ЦК України, не передбачає переходу майна від відчужувача до набувача в порядку спадкування. До спадкового договору не застосовуються норми спадкового права. Сутність спадкового договору згідно ЦК України як інституту договірного, а не спадкового права проявляється в тому, що за таким договором відбувається розпорядження належним відчужувачеві майном ще за життя, але із набуттям набувачем права власності на майно після смерті відчужувача. 2. Дано авторське визначення спадкового договору: &quo ;За спадковим договором одна сторона (набувач) зобов’язується виконувати передбачені договором дії на користь другої сторони (відчужувача) або визначеної ним особи, а після смерті відчужувача набуває право власності на його майно&quo ;. 3. Зроблено висновок, що відчужувачем у спадковому договорі може бути лише повнолітня дієздатна фізична особа. 4. Обґрунтовано положення про те, що набувачем у спадковому договорі може бути повнолітня дієздатна фізична особа, кілька фізичних осіб, які у випадку укладення спадкового договору є солідарними боржниками і після смерті відчужувача набувають майно на праві спільної сумісної власності, або юридична особа.

На початку травня Український Уряд нарешті добився згоди на оголошення мобілізації в кількох повітах. Ця мобілізація дала змогу довести 3-ю й 6-у українські дивізії до 5000 багнетів. До складу 3-ї дивізії, яка тим часом була одинокою представницею Української Армії на спільному польсько-українському фронті, влилося чимало старшин і козаків української національності, що дійшли до польського фронту з відділом Добрармії під командуванням генерала Бредова та яких поляки обеззброїли. Але головні кадри Української Армії з досвідчених і свідомих вояків, наших лицарів, ще перебували десь у запіллі Червоної Армії. З ними вже кілька місяців не було жодного зв'язку. За долю їх турбувався Український Уряд. Кілька людей, висланих для зв'язку з Українською Армією, не повернулися. Очевидно, при переході через фронт Червоної Армії їх було спіймано. На початку травня 1920 року 3-я українська дивізія, що займала фронт на правому крилі 6-ї польської армії (район Могилева на Дністрі), з боями вийшла на лінію Ямпіль-Чернівці. 5 травня ще зранку із запілля Червоної Армії було чути гарматні постріли

1. Безопасность жизнедеятельности (конспект лекций)

2. Конспекты лекций по языкознанию

3. Конспект лекций по разделу "Политическая власть"

4. Конспект лекций и ответы на экзаменационные вопросы по предмету Термическая Обработка

5. Конспект лекций по "Основам психотерапии"

6. Тепловые процессы (из конспекта лекций 2000г.)
7. Конспект лекций по курсу ЭММ (Экономико-математические методы и модели)
8. Конспект лекций по кожным болезням

9. Гольдштейн Г.Я. Основы менеджмента. Конспект лекций

10. Конспект лекций по курсу Страхование

11. Конспект лекций по предмету: финансы

12. Конспект лекций по финансовому анализу

13. Конспект лекций по курсу Защита населения

14. Конспект лекций по курсу "Защита населения"

15. Деятельность предприятий в условиях перехода к рыночной экономике (конспект лекций)

16. Конспект лекций по экономике

Набор альбомов для рисования "Дворец", А4, 32 листа, 10 штук (количество томов: 10).
Комплект из 10 штук альбомов для рисования 32 листа. Формат А4. Альбом изготовлен из высококачественной, белой, офсетной бумаги. Обложка
373 руб
Раздел: 26-40 листов
Подарочный набор Шампунь "Земляника", 240 мл + Гелевая зубная паста "Малина", 60 мл + Пеня для купания.
Пена для купания наполнит ванну ароматом душистой дыни, а с цветным гелем можно рисовать забавные узоры на губке или коже ребенка, а затем
326 руб
Раздел: Зубные пасты
Бутылочка для кормления Avent "Classic+", 125 мл, от 0 месяцев.
Зарекомендовавшая себя серия Classic была улучшена: теперь кормление станет еще приятнее. Антиколиковая система, эффективность которой
358 руб
Раздел: Бутылочки

17. Экономика труда - конспект лекций

18. Конспект лекций по политэкономии

19. Конспект лекций по предмету Строительные материалы специальности Мосты и транспортные тоннели

20. Формулы из конспекта лекций

21. Конспекты лекций по математической логике

22. Электронный конспект лекций по курсу МСКИТ
23. Господарський договір
24. Господарський договір

25. Договір франчайзингу

26. Договір постачання

27. Договір банківського кредиту

28. Аудиторський договір

29. Договір дарування та пожертви

30. Договір найму приміщень

31. Договір позики (проблеми правової реалізації)

32. Договір франчайзингу

16 разноцветных восковых смываемых, треугольных мелков.
Мамы и папы могут быть уверены, что выбрав восковые мелки Crayola, они доставят радость своим детям. С их помощью можно нарисовать
419 руб
Раздел: Восковые
Подгузники-трусики "Pampers Pants", 6 ( 15+ кг), 44 штуки.
Когда малыши вертятся или ползают, подгузники надевать сложно. Тогда стоит использовать трусики Pampers Pants. Трусики Pampers легко
1117 руб
Раздел: Более 11 кг
Кружка с сердцем на дне (для правши или левши).
Пусть утро станет добрым! Кружка с забавной фигуркой на дне - это шанс вызвать улыбку близкого человека. По мере выпивания напитка фигурка
390 руб
Раздел: Оригинальная посуда

33. Документно-інформаційне забезпечення господарсько-договірної діяльності проектно-конструкторського та технологічного бюро Укрзалізниці

34. Процесуальний порядок вжиття заходів до охорони спадкового майна

35. Трудовий договір та порядок його укладення

36. Цивільно-правовий договір

37. Брест-літовський договір

38. Клініко-лабораторна характеристика дітей з спадковою алергічною схильністю, корекція порушень
39. Вільні амінокислоти крові в діагностиці спадкових хвороб обміну у дітей високого генетичного ризику
40. Трудовий договір з іноземцями за законодавством держав – членів Європейського Союзу

41. Наукова раціональність ХVІІ ст. у контексті спадковості античної математики і методології

42. Роль микроэлементов в обменных процессах растений и на накоплении ими биологически активных веществ (Реферат (обзор литературы) () WinWord 97)

43. Лекции "Строевая подготовка"

44. Великобритания (расширенный вариант реферата 9490)

45. Лекции по естественной географии

46. Бухгалтерский учёт и аудит в банках (курс лекций)

47. Лекции по истории

48. Краткие лекции по истории политических и правовых учений (к зачету-тестированию)

Набор "Доктор №2" (в контейнере).
Все дети любят играть в доктора. В наборе Доктор есть все необходимое чтобы эти игры были очень увлекательными и познавательными. В набор
711 руб
Раздел: Наборы доктора
Стиральный порошок "INDEX", универсал, 6000 грамм.
Предназначение: для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, а также тканей из смешанных волокон (кроме изделий
1024 руб
Раздел: Стиральные порошки
Карандаши цветные "Kores", 36 цветов, с точилкой.
Цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Шестигранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт. Мягкий грифель.
622 руб
Раздел: Более 24 цветов

49. Охрана труда (лекции, Украина)

50. Краткий курс лекций по праву социального обеспечения

51. Конспект учебника Новицкого И.Б., "Римское право", 1993

52. Государство (6 лекций)

53. Лекции по экологии

54. Конспект учебника Мамонтова "Основы культурологии"(М., Изд. РОУ, 1996)
55. Лекции по культурологии
56. Лекции по культурологии

57. Биографии отдельных нобелевских лауреатов по литературе (Выборочный конспект сборника "Hобелевские лауреаты")

58. Русский символизм: лекция из курса д-ра Валюлис

59. Устные высказывания и их особенности (беседа, лекция, доклад, диспут, дискуссия)

60. Лекции по роману Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание"

61. Конспект критических материалов. Русская литература 2-й четверти XIX века

62. Реферат по научной монографии А.Н. Троицкого «Александр I и Наполеон» Москва, «Высшая школа»1994 г.

63. Лекции по истории

64. Курс лекций и семинаров "История России: 1861-1995 гг."

Блюдо для блинов "Кулинарный мир", 19,5x23x3 см.
Блюдо для блинов. Размер: 19,5x23x3 см. Материал: фарфор.
373 руб
Раздел: Прочее
Ящик для игрушек "Профи Kids", 15 л.
Ящик для игрушек "Профи Kids" имеет 6 разноцветных вкладышей, для хранения мелких деталей, игрушек, карандашей и
499 руб
Раздел: Корзины, контейнеры для игрушек
Тетрадь на резинке "Elements", А5, 120 листов, клетка, синяя.
Тетрадь общая на резинке. Формат: А5. Количество листов: 120, в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: синий.
328 руб
Раздел: Прочие

65. Лекции по курсу Истории Отечества

66. Лекции по курсу "Периферийные устройства компьютеров"

67. Лекции по высокоуровневым методам информатики и программированию

68. Лекции по предмету "Операционные системы"

69. Лекции (1-18) по мат. анализу 1 семестр

70. Конспект по статистике (основные понятия)
71. Конспект по социальной психиатрии
72. Факторы неспецефической защиты - первая лекция: Перикиси, свободные радикалы. ПОЛ, ФНО, БОФ (белки острой фазы), нуклеазы, фибронектины, интерферон, лизоцим, катионные белки, NO, лектины

73. Лекции по теории преступности

74. Лекции по уголовному праву (общая часть)

75. Лекции по уголовному процессу

76. Лекция по географии

77. Схемы по лекциям по Педагогике и Психологии высшей школы

78. План - конспект по природоведению

79. Опорные конспекты по курсу "Основы Политологии"

80. Лекции по материаловедению

Конструктор "Кукольный домик".
Деревянный домик для маленьких кукол от компании "Большой Слон" привлечет внимание вашей малышки и не позволит ей скучать.
1155 руб
Раздел: Для мини-кукол и мини-пупсов
Игра "Торре. Сорви башню".
Игра типа «Дженга» с разноцветными брусочками и кубиком. Мы усложнили Вашу задачу, покрасив в разные цвета брусочки ставшей уже привычной
666 руб
Раздел: Игры на ловкость
Планшетик "Умный светофор".
Правила дорожного движения важно знать всем детям. Теперь их можно учить с новым планшетиком от Азбукварика «Умный светофор»! В планшетике
406 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры

81. Лекции по Физической оптике чл.-кор Курбатова Л.П.

82. Техника Безопасности (лекции)

83. Психология труда (Обзорный реферат по психологии труда)

84. Курс лекций по социальной психологии

85. Юридическая психология (лекции-шпора)

86. Лекции по электрорадио измерениям
87. Несколько рефератов по Исламу
88. Лекции по физике за 3 семестр

89. Лекции по механике

90. Лекции по Концепциям Современного Естествознания (КСЕ)

91. Лекции по физкультуре (ОГУ)

92. Конспект и анализ первоисточников: Аристотель душе". Платон "Диалоги"

93. Философия (лекции в Тамбовском приборостроительном техникуме)

94. Лекции по философии (Кандидатский 2004г.)

95. Финансовое планирование. Курс лекций для вечернего отделения специальности ФПУ Пермского государственного университета

96. Банки (курс лекций)

Настольная игра "Морской бой для детей" (арт. Ин-1761).
Традиционная настольная игра для всей семьи теперь в новом исполнении! Двум капитанам предстоит сразиться на безбрежной глади океана. Тот,
396 руб
Раздел: Классические игры
Тетрадь на резинке "Elements", А5, 120 листов, клетка, зеленая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: А5. Количество листов: 120, в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: зеленый.
328 руб
Раздел: Прочие
Фломастеры "Замок", 24 цвета.
Количество цветов: 24. Профиль корпуса: круглый корпус. Вид фломастеров: стандартные.
379 руб
Раздел: 13-24 цвета

97. Курс лекций по управленческому учету

98. Лекции по маркетингу

99. Реферат по информационным системам управления


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.