Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Європейське мовознавство епохи середньовіччя, відродження та xvii-xviii ст.

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Стан мовознавства в Європі епохи середньовіччя. Історія Європи перших століть н.е. пов'язана з існуванням у І—II ст. величезної рабовласницької Римської імперії, до складу якої входили значна частина Європи, Мала Азія, Сірія, Палестина, узбережжя північної Африки. Та вже з кінця II ст. у стародавньому Римі почалася криза рабовласницької системи, а вторгнення на територію Римської імперії варварських племен зумовило і крах її. У 395 р. Римська імперія розпалася на Західну і Східну. У східній частині Римської імперії в кінці IV ст. виникає Візантійська імперія. До складу Візантії в період її найвищого розквіту входили значна частина Балканського півострова, острови Егейського моря, острови Кіпр та Кріт, Мала. Азія, Сірія, Палестина, Кіренаїка, Єгипет, Херсонес (Крим), Західна Вірменія і Грузія. Столицею Візантії був Константинополь. У І ст. н.е. у східних провінціях Римської імперії виникає християнство (гр. Xris os — помазаник, месія) як релігія рабів і поневолених мас. З часом християнство зазнало значних змін, стало релігією правлячих класів, а в ряді країн — державною релігією. У християнстві — одній із світових релігій (поряд з ісламом та буддизмом) виділилося три основні напрями: католицизм, православ'я і протестантизм. Осередком, звідки поширювалося християнство, був Рим, а потім 1 Візантія. На відміну від ісламу, що не дозволяв ні перекладати іншими мовами, ні переписувати іншим письмом «священну» книгу коран, християнство здійснювало свою пропаганду серед різних народів їх мовами. Внаслідок цього мови окремих народів починають використовуватися для перекладів і витлумачення біблії. Так, готський єпископ Вульфіла (311—384) переклав на готську мову всю Біблію, за винятком «Книги царів». Збереглися деякі фрагменти Вульфілового перекладу в рукописах V і VI ст. Найзначнішим із них є «Срібний кодекс» («Codex Arge eus»), написаний сріблом і золотом на червоному пергаменті. Це найдавніша пам'ятка вестготів, германських мов взагалі. У слов'ян першими проповідниками православної християнської релігії були брати Кирило (827—869) і Мефодій (бл. 815— 885). З діяльністю Кирила та Мефодія, які з 863 р. і до кінця життя жили в Моравії і Паннонії, пов'язані перші слов'янські пам'ятки, писані двома алфавітами — глаголицею і кирилицею. Питання про те, який алфавіт виник раніше, глаголиця чи кирилиця, остаточно не вирішене. Такі та подібні факти незаперечно свідчать про вагомість християнства для створення писемності у багатьох народів епохи середньовіччя. Та разом з тим християнство накладало богословські пута майже на все інтелектуальне, духовне життя народів епохи середньовіччя. Світові біблійних переказів, легенд, міфів протиставлявся великий і чарівний світ таких перлин середньовічної поезії, як-от «Давид Сасун-ський» («Сасунці Давид»), «Едда» (Старша), «Пісня про Роланда», «Пісня про Нібелунгів», «Пісня про мого Сіда» та ін., але ці шедеври світової літератури перебували поза межами християнської релігії, побутували як складова частина усного героїчного епосу народів. Поза межами християнської релігії залишилися надбання і античної поезії, науки, філософії.

Феодальна роздробленість, нескінченні війни, майже цілковите панування церкви в галузі ідеології та освіти спричинялися до застою в усьому духовному житті Європи протягом багатьох століть. За всіма відповідями на найрізноманітніші питання зверталися до біблії. Але й біблія, християнська релігія, її догми, канони вимагали філософського обгрунтування. Так виникає ще у VIII ст. схоластика (гр. sxolas ikos — учений) — панівний напрям релігійної філософії в епоху середньовіччя, представники якого з допомогою штучних, формально-логічних, відірваних від життя положень намагалися якось обгрунтувати богослов'я. Головними течіями в середньовічній схоластиці були реалізм і номіналізм. Реалізм, найвідомішими представниками якого були А н с е л ь м Кентерберійський (1033—1109), Фома Аквінсь-ки й (1225—1274), вважав, що загальні поняття (універсали) е не відображенням предметів і явищ матеріального світу в свідомості людей, а реальними духовними сутностями, які становлять субстанцію речей; що реально існують тільки загальні поняття (наприклад, дерево, дія), а відповідні цим поняттям речі є лише блідими їх копіями, відблисками. Реалісти були переконані, що мову створив бог, а окремі назви створено людьми. Номіналізм, найвідомішими представниками якого були французький схоласт І.Росцеллін (бл. 1050—1110), англійський філософ і природознавець Р. Б е к о н (бл. 1214—1292), шотландський схоласт Дуне Скот (XIII—XIV ст.) і англійський схоласт У. О к к а м (XIV ст.), на відміну від реалізму вважав, що реально існують лише поодинокі індивідуальні речі, а загальні поняття (універсалії) — це тільки імена, назви, знаки, породжені людським мисленням, які не тільки не існують незалежно від речей, а й не відображають їхніх властивостей, якостей. Істотними доповненнями до цих тверджень є погляди французького філософа і богослова П. Абеляра (1079—-1142), який учив, що реально існують тільки окремі речі, вони і є основою загальних понять, останні ж не існують окремо, а виводяться нашим розумом із реально існуючих речей і відбивають властивості їх. За критику догматів католицької церкви вчення П. Абеляра було засуджено як єретичне. В умовах середньовіччя номіналізм був першим виразом матеріалізму, матеріалістичного розуміння взаємозв'язків між поняттями (іменами, знаками) і речами. Характеризуючи стан мовознавства, не можна не відзначити й того, що протягом усього середньовіччя латинська мова була єдиною мовою, яку вивчали в Європі. Забутою виявилася навіть мова давньогрецька. Закріплення на письмі коптської, готської, вірменської, грузинської, давньоанглійської, давньоверхньонімецької, старослов'янської мов не відбилося на розробці теоретичних проблем тогочасного мовознавства. Лише як рідкісні випадки з'являлися гра^аіичні статті, наприклад, ісландської мови (XII—XIV ст.) як додаток до «Едди», дві провансальські граматики XIII ст:, одна кімрська (валійська) XIII ст. Але й латинську мову в епоху середньовіччя вивчали переважно не для пізнання її побудови. Практичне володіння латинською мовою— мовою релігії і науки в тогочасній Західній Європі — відкривало шлях для одержання духовної або світської освіти.

Посібниками для засвоєння латинської мови були граматики Е. Д о н а т а (бл. 350 p.), П р і с ц і а н а (526—527 pp.) або ж не дуже вправні компіляції, пристосовані для здійснення педагогічних завдань викладання «мистецтва правильно говорити і писати», як звичайно визначали тоді граматику. Характер цих компіляцій був не стільки «описовий», скільки «приписовий»: посібники визначали правила, які потрібно було завчати напам'ять. Латинська граматика була в середньовічній Європі єдиним і універсальним підручником мови. Латинська граматика і граматика взагалі для епохи середньовіччя — це майже синоніми. Ототожнення цих понять у період середньовіччя негативно відбилося на дальшому розвиткові мовознавства. Із занепадом Західної Римської імперії з часом починає занепадати і латинь як мова жива, перетворюючись на мову мертву, що використовувалася переважно як мова писемна . Для письмових повідомлень потрібно було знати, передусім, латинську графіку, букви. Створювалася своєрідна традиція нехтування звуками, матеріальною субстанцією мови. У зв'язку з тим, що поняття латинської граматики збіглося з поняттям граматики взагалі, на нові формовані літературні мови почали переносити правила, норми латинської мови, не помічаючи особливостей живих мов, а почасти й нехтуючи цими особливостями^ На вивчення латинської мови дивилися як на своєрідну логічну школу мислення. Ця обставина ще більшою мірою посилювала засвоєні з античного мовознавства принципи формально-логічного аналізу граматичної будови мови. 9. Європейське мовознавство епохи Відродження. Епоха Відродження, або Ренесансу, що припадає на XIV—XVI ст.,— це перехід від феодалізму до капіталізму, період напруженої боротьби всіх прогресивних сил європейських народів проти феодалізму, феодальної ідеології, проти монополії церкви на світогляд і освіту за утвердження ідей гуманізму, за визволення науки і людської особистості від богословських пут. Церковні догми категорично відкинуто. Створюється нове, реалістичне мистецтво і література. Закладено основи наукового природознавства. Значних успіхів здобуто в астрономії, медицині, математиці, землезнавстві, ботаніці, зоології. Виникає нестримна жадоба до знань, до пізнання всього сущого, його закономірностей. Відроджується інтерес і до проблем мовознавчих. У центрі вивчення епохи Відродження, як і раніше, все ще лишається латинська мова, але до неї додається і мова давньогрецька. У боротьбі проти духовного поневолення церкви гуманісти звертаються до багатющої скарбниці культурної та мистецької спадщини античного світу. Створюються сприятливі умови для видання і коментування пам'яток давньогрецької та римської літератури. Великі заслуги у виданні та філологічному коментуванні літературних творів античності мають Юлій Цезар Скалігер (1484—1558), Роберт Стефанус (1503—1559), його син Генріх Стефанус (1528—1598). Із різних причин прокидається в епоху Відродження зацікавлення і східними мовами, головним чином, семітськими (арабською, давньоєврейською, сірійською та ін.). Діячі реформації серед інших вимог зажадали створення національних церков, проведення церковних відправ рідною мовою.

Вони з однаковим успхом могли претендувати на представництво нацональних нтересв бушменв Африки, гипетських фелахв чи ескмосв Пвноч. Голова уряду Радянсько Украни Х.Раковський на засданн Кивсько Ради робтничих депутатв 13 лютого 1919 р. зробив дивовижну заяву, в якй укранську мову оголошував реакцйною  непотрбною. Вн буквально сказав: Декларирование украинского языка в качестве государственного является реакционной затеей. Это вредно для украинской революции. ¶ додав: от же, я, мовляв, голова укранського уряду, а по-укранському н слова не вмю  сам  румунський нтернацоналст.344 Голова одн з колегй Верховного суду Украни Малицький публчно визнав, що йому наплювати на укранську мову.345 Вд подбних диких заяв утримувалися колонзатори навть у глуху пору вропейського середньовччя. Виступаючи на V¶¶¶ партконференц КП(б)У в 1924 р., перший секретар ЦК Кврнг змушений був визнати: Мы должны сказать,P заявив вн,P что наша власть до сих пор еще слишком не национальна, еще слишком не украинская.346 На початку 1928 р. тодшнй перший секретар ЦК КП(б)У Л.Каганович заявив: Для багатьох кервникв укранська книжка ще явля собою щось на зразок китайсько грамоти.347 З легко руки таких нтернацоналств зводилися наклепи на укранський народ як на куркульську  двокуркульську нацю

1. Поезія та літературна творчість в Україні у другій половині XVIIXVIII ст.

2. Реформи XVII-XVIII ст. в Російській імперії

3. Скульптура України в другій половині XVII-XVIII ст.

4. Європейська культура епохи Відродження та Нового часу

5. Географічна наука у Середньовіччя та у Новий час

6. Цивілізації середньовіччя та сучасності
7. Історико-культурна спадщина Криму часів античності і середньовіччя та її використання у туризмі
8. Естетика Середньовіччя

9. Англія в період середньовіччя (ХІ-ХVст.)

10. Людина середньовіччя: компаративний аналіз за працями А.Я. Гуревича і Ле Гоффа

11. Жiночий одяг періоду середньовіччя

12. Україна ХХІ сторіччя, тенденції та перспективи розвитку

13. Європейський Союз: склад, структура, цілі та принципи

14. Філософія середньовіччя

15. Внешняя политика России в XVII, XVIII и XIX вв.

16. Идейно-политические истоки президентской власти в США (XVII-XVIII вв.)

Опора для балдахина Карапуз (с обручем).
Держатель балдахина крепится к короткой либо к длинной стороне кроватки, в зависимости от размера и формы балдахина. Чтобы накрыть
349 руб
Раздел: Балдахины, держатели
Багетная рама "Patricia" (цвет - белый + золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
698 руб
Раздел: Размер 30x40
Пазл "Обитатели фермы", 15 деталей.
Пазлы Ларсен - это прежде всего обучающие пазлы. На яркой картинке пазла изображены животные на полянке фермы. Некоторые детали пазла
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)

17. Театральная декорация в XVII–XVIII столетиях и ее историко-музыкальные параллели

18. Политические и правовые учения немецкого и итальянского просвещения XVII-XVIII вв.

19. Экономические идеи в России в XVIIXVIII вв. И.Т. Посошков и его книга "О скудости и богатстве"

20. Кремневое хозяйство населения среднего течения Северского Донца в XVII-XVIII веках

21. Соляні промисли Донеччини в XVII-XVIII століттях

22. Управление Сибирью в XVII-XVIII вв.
23. Классицизм XVII-XVIII
24. Дитяча література Італії XVII-XIX ст.

25. Христианство на Западе в XVII–XVIII вв.

26. Западноевропейское Просвещение XVII–XVIII вв

27. Философия права в XVII-XVIII столетиях

28. Життя та творчість Брейгеля - художника епохи Відродження

29. Непівська суспільна модель, її протиріччя та причини згортання

30. Великі географічні відкриття XV-XVII ст. Їх значення для людства і становлення епохи колоніалізму

31. Державний устрій України в другій половині XVII сторіччя

32. Національне відродження Болгарії наприкінці XVIII та в першій половині ХIX століття

Бальзам для волос "Natura Siberica" Легкое расчесывание, 250 мл.
Детский бальзам для волос "Natura Siberica" бережно ухаживает за волосами, не спутывая их. Специальная формула бальзама помогает
330 руб
Раздел: Экстракты, сборы
Набор деревянных кукол.
Игрушка способствует развитию логики, моторики и творческих способностей ребенка. В наборе 6 кукол: мама и папа, мальчик и девочка,
1031 руб
Раздел: Классические куклы
Детские подгузники-трусики "Nepia. Genki!" (для мальчиков и девочек), 13-25 кг (размер XXL), 18.
Подгузник изготовлен по последним технологиям из невероятно мягкого материала, идеально фиксируется, обеспечивая комфорт и надежную
703 руб
Раздел: Обычные

33. Поняття "українське відродження". Періодизація та регіоналістика "українського відродження"

34. Прояви етносоціальних трансформацій на великому кордоні в контексті міжспільнотних взаємин України та Кримського ханства XV–XVII ст.

35. Венеціанська школа живопису епохи Відродження

36. Культура епохи Відродження

37. Розробка плану маркетингу малого та середнього підприємства

38. Гострий та хронічний катар середнього вуха. Ексудатівний отит
39. Європейське зростання та міжнародні торгівельні потоки країн ЄС
40. Європейський союз: процес формування та перспективи розвитку

41. Розширення Європейського Союзу: нові можливості та перспективи для України

42. Європейські та євроатлантичні мотиви в передвиборчих програмах кандидатів у президенти України на виборах 2004 року

43. Соціальна політика в Україні: основні напрями та протиріччя

44. Державна політика розвитку малого та середнього підприємництва

45. Розвіток малого та середнього бізнесу в Україні

46. Архитектурный ансамбль XVII-XIX веков - Екатеринская пустынь

47. Проблема ансамбля в архитектуре XVII века (барокко)

48. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

Антимоскитная сетка "Лето" для дверного проема, 2.1x1.0 м.
Антимоскитная сетка предназначена для размещения на дверном проеме у Вас дома или на даче. Сетка выполнена в виде занавесок, оснащена
579 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Доска пробковая, с алюминиевой рамой, 60x45 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления, алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками.
681 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Глобус Зоогеографический с подсветкой, диаметр 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50 млн. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Цвет дуги может отличаться от представленного на фото.
1069 руб
Раздел: Глобусы

49. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

50. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

51. Цивільний та арбітражний процес

52. Формування украiнськоi народностi. Походження та поширення назви "Украiна"

53. Сословно-представительная монархия в России в XVII веке

54. Русская архитектура XVII века
55. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)
56. Право власностi та право повного господарського ведення: спiльне та вiдзнаки

57. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

58. Влияние исторических, политических, культурных событий на изменение образа человека в живописи Испании XVII и XVIII веков

59. Культура Руси XIV - XVII веков

60. Французская культура XVII

61. Женские образы в древнерусских житийных повестях XVII века ("Повесть о Марфе и Марии", "Повесть об Ульянии Лазаревской")

62. Древний Торжок /XVII-XIX века/

63. История России XVII-XIX вв.

64. Цивилизации. От Руси к России. XVII век: Люди и время, смута. Эпоха Петра Великого...

Ведро Vileda "SuperMоcio" с отжимом ленточных швабр, 12 л.
Уникальная запатентованная система отжима подходит для любой ленточной швабры (не только бренда Vileda (ВИЛЕДА)). Прочное, устойчивое
679 руб
Раздел: С отжимом
Расчёска лазерная "Магия роста".
Регулярное использование расчески «Магия роста» позволит Вам восстановить нормальное кровообращение кожи головы, что благотворно повлияет
1091 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки
Лестница-стремянка, 3 ступени, стальная.
Нескользящие пластиковые коврики. Размер ступеньки: 30x20 см. Материал: сталь. Высота на уровне верхней ступени: 67,5 см. Количество ступеней: 3.
1288 руб
Раздел: Лестницы

65. Были ли в Германии плавающие танки накануне Второй Мировой Войны?

66. Финансовые учреждения Российской империи в XVII – XIX веке

67. Половое воспитание и подготовка учеников к семейной жизни (Статеве виховання та підготовка учнів до сімейного життя)

68. Полная история танков мира

69. Причини суїцидальної поведінки засуджених в УВП. Діагностична та профілактична робота психолога

70. Cтановище дiтей та молодi в зарубiжних краiнах
71. Социально-экономическое развитие России во II половине XVII века
72. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації

73. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

74. Кредитнi операцiї комерцiйних банкiв, їх сутнiсть та ризикове середовище

75. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

76. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

77. Сучасні форми та системи оплати праці

78. Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку

79. Міський бюджет: пріоритети та механізми

80. Поместное войско (конец XV - первая половина XVII вв.)

Конструктор "Новый год".
Новогодний конструктор порадует любого ребенка! В комплект входят фигурка Деда Мороза, 2 девочек, 2 лошадок и зайки, из деталей можно
744 руб
Раздел: Новогоднее творчество
Светильник Uniel TLI-201, Е27, синий.
Светильники серии Universal подойдут для широкого круга потребителей, умеющих ценить разумное сочетание качества и цены продукции.
379 руб
Раздел: Офисные (для рабочего стола)
Доска магнитно-маркерная, 60x90 см, алюминиевая рамка, полочка.
Доска магнитно-маркерная 60*90 см. Лакированная поверхность для письма сухостираемыми маркерами и прикрепления информации магнитами или
1393 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

81. Пищальники и стрельцы (конец XV - первая половина XVII вв.)

82. Казаки (конец XV - первая половина XVII вв.)

83. Полки "нового строя" (XVII в.)

84. Борьба русского народа за выходы к морю в XIII-XVII вв.

85. Хронология исторических событий в России XVI-XVII вв.

86. Взгляд на события начала XVII века как на гражданскую войну в России
87. Причины крестьянской войны начала XVII века
88. Социально-экономическое и политическое развитие России в XVII веке

89. Английская революция (XVII век)

90. Особенности социально-экономического развития России в XVII в.

91. Социально-экономическое развитие России в XVII в.

92. Становление абсолютной монархии в России (конец XVII – первая четверть XVIII вв.)

93. Виникнення та формування українського етносу

94. Дії національно-визвольної війни та теріторії Дніпропетровського краю

95. История сословий в России XVII-XXвв

96. Казахское ханство в XV-XVII вв.

Сменный фильтр "Аквафор В-100-6" (2 штуки).
B100-6 — универсальный сменный модуль для фильтров-кувшинов Аквафор. Надежно очищает воду от основных вредных примесей и эффективно ее
424 руб
Раздел: Фильтры для воды
Бейдж с рулеткой, 54x85 мм.
Рулетка с держателем для бэйджа (горизонтальный). Рулетка вытягивается на 80 см. Крепится при помощи металлического клипа на поясе или к
371 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Подарочный набор "Покер", арт. 42444.
Набор включает в себя 200 фишек черного, синего, зеленого, белого и красного цветов с различным номиналом, подставку для фишек, также 1
1076 руб
Раздел: VIP-игровые наборы

97. Козаки, їхнє життя, побут та звичаї

98. Московское государство XVI-XVII веков

99. Научная революция XVII века


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.