Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Засоби цивільно-правового захисту права власності

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

ЗМІСТ Вступ-2 РОЗДІЛ І. Право власності вУкраїні-22 1.1 Поняття та форми власності-8 1.2 Об’єкти і суб’єкти права власності-17 1.3 Здійснення права власності-22 Розділ ІІ. Засоби цивільно-правового захисту права власності-75 2.1 Речево-правовий захист прав власності-45 2.1.1 Загальна характеристика-25 2.1.2 Віндикаційний позов-38 2.1.3 Негаторний позов-45 2.2 Зобов'язально-правовий захист права власності-57 2.3 Інші засоби цивільно-правового захисту прав власності.-75 Висновки-77 Список використаних джерел-82 Вступ Нині в Україні триває процес корінних змін у системі відносин власності, заміни командно-адміністративних засад в управлінні економікою на ринкові методи, які покликані забезпечити власність усіх форм власності і господарювання. Відносини влас­ності — основна рушійна сила розвитку економіки у будь-якому суспільстві. Від рівня правової урегульованості відносин влас­ності багато в чому залежить успіх ринкових реформ в Україні. Інститут права власності, складовою частиною якого є також норми про захист права власності, — центральний інститут у ци­вільному праві, що також перебуває в стадії активного форму­вання. Правові засади нового інституту права власності, започат­ковані Законом України &quo ;Про власність&quo ;, прийнятим 7 лютого 1991 р. Значення цього Закону важко переоцінити, адже його по­ложення стали правовою основою прийняття низки надзвичайно важливих для суспільства законів ринкової орієнтації, зокрема Земельного кодексу України, Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України та законів України &quo ;Про приватизацію державного житлового фонду&quo ;, &quo ;Про Приватизацію державного майна&quo ;. Норми, що регулюють статику відносин власності в їх пози­тивному стані, звичайно мають визначальне значення в інституті Права власності. Однак, без надійних захисних механізмів, без ефективних засобів захисту прав власників взагалі неможливе функціонування інституту права власності та реальне здійснення власниками належного їм суб'єктивного права власності. Права суб'єктів цивільних правовідносин повинні не лише проголошу­ватися, а й захищатися державою у разі їх порушення. Такою є і вимога Конституції України, яка проголошує принцип захисту прав і свобод громадянина судом (ст. 55). Проте, як свідчить аналіз правозастосовної практики, ще іс­нує чимало прогалин у регулюванні відносин у сфері захисту Права власності і труднощів у застосуванні чинного законодав­ства при розгляді справ даної категорії судами загальної юрис­дикції та арбітражними судами. Конструктивну роль у підвищен­ні ефективності механізмів захисту права власності має відіграти Юридична цивілістична наука. Забезпечення рівних умов захисту прав усіх власників — складова частина правових засад права власності в Українській державі. Разом з тим це означає, що такі конститу­ційні положення мають бути враховані в усіх законодавчих та нормативно-правових актах, які тією чи іншою мірою спрямовані на формування системи захисту права власності. Не менш важливими для формування інституту права влас­ності та захисту прав власників є положення інших розділів Кон­ституції України.

Серед них насамперед такі норми: &quo ;Ніхто не може бути протиправне позбавлений права власності&quo ; (ст. 41); &quo ;Право власності є непорушним&quo ; (ст. -11), &quo ;Примусове відчужен­ня об'єктів права приватної власності може бути ли­ше як виняток з мотивів суспільної необхідності, на підставі і в порядку, встановлених законом, та за умови попереднього і пов­ного відшкодування їх вартості&quo ; або &quo ;з наступним повним від­шкодуванням їх вартості. —лише в умовах воєнного чи надзви­чайного стану&quo ; (ст. 41); &quo ;Конфіскація може бути застосована виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, вста­новлених законом&quo ; (ст. 41); виключно законами України визна­чається &quo ;правовий режим власності&quo ; (ст. 92). РОЗДІЛ І. Право власності вУкраїні 1.1 Поняття та форми власності Радикальні економічні і політичні перетворення в суверенних державах мають на меті побудувати нову модель господарської системи. ЇЇ фундамент складають різноманітні форми власності відповідних суб’єктів, їх рівноправність і змагальність. Надзвичайно важливим елементом нового господарського механізму є ринок, який повинен перетворитися в поєднанні з державним регулюванням в активний інструмент, що сприяв би ефективній діяльності учасників суспільного виробництва. Серед основоположних нормативних актів, які складатимуть основу нової господарської системи, що передбачають нову систему видів і форм власності, яка відображає плюралізм відносин власності. В основу законодавчих актів, що регулюють товарно грошові відносини з механізмом вільного ціноутворення при економічній самостійності, рівноправності і конкуренції суб’єктів господарювання, покладено концепції і програми переходу України до ринкової економіки. Законодавчі акти повинні створити рівні правові умови для діяльності товаровиробників незалежно від форм власності, передбачити організаційні форми здійснення ними підприємницької діяльності. Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом. Громадяни для задоволення своїх потреб можуть користуватися об'єктами права державної та комунальної власності відповідно до закону. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним. Примусове відчуження об'єктів права приватної власності може бути застосоване лише як виняток з мотивів суспільної необхідності, на підставі і в порядку, встановлених законом, та за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості. Примусове відчуження таких об'єктів з наступним повним відшкодуванням їх вартості допускається лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану. Конфіскація майна може бути застосована виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, встановлених законом. Використання власності не може завдавати шкоди правам, свободам та гідності громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію і природні якості землі. Право власності - це врегульовані законом суспільні відносини щодо володіння, користування і розпорядження майном.

Право власності в Україні охороняється законом: Держава забезпечує стабільність правовідносин власності. Кожен громадянин в Україні має право володіти, користуватися і розпоряджатися майном особисто або спільно з іншими. Власність в Україні виступає в таких формах: приватна, колективна, державна. Всі форми власності є рівноправними. Україна створює рівні умови для розвитку всіх форм власності та їх захисту. Праця громадян є основою створення і примноження їх власності. Громадянин набуває права власності на доходи від участі в суспільному виробництві, індивідуальної праці, підприємницької діяльності, вкладення коштів у кредитні установи, акціонерні товариства, а також на майно, одержане внаслідок успадкування або укладення інших угод, не заборонених законом. Право колективної власності виникає на підставі: добровільного об'єднання майна громадян і юридичних осіб для створення кооперативів, акціонерних товариств, інших господарських товариств і об'єднань; передачі державних підприємств в оренду; викупу колективами трудящих державного майна; перетворення державних підприємств в акціонерні та інші товариства; безоплатної передачі майна державного підприємства у власність трудового колективу, державних субсидій; пожертвувань організацій і громадян, інших цивільно-правових угод. У колективну власність можуть бути передані землі колективних сільськогосподарських підприємств, сільськогосподарських кооперативів, сільськогосподарських акціонерних товариств, у тому числі створених на базі радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств, землі садівницьких товариств - за рішенням загальних зборів цих підприємств, кооперативів, товариств. До державної власності в Україні належать загальнодержавна (республіканська) власність і власність адміністративно-територіальних одиниць (комунальна власність). Майно, що є державною власністю і закріплене за державним підприємством, належить йому на праві повного господарського відання, крім випадків, передбачених законодавством України. Здійснюючи право повного господарського відання, підприємство володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном, вчиняючи щодо нього будь-які дії, які не суперечать закону та цілям діяльності підприємства. До права повного господарського відання застосовуються правила про право власності, якщо інше не встановлено законодавчими актами України. У разі прийняття державним органом, уповноваженим управляти державним майном, рішення про реорганізацію або ліквідацію державного підприємства, трудовий колектив має право вимагати передачі підприємства в оренду або перетворення його в інше підприємство, засноване на колективній власності. Якщо порушено провадження у справі про банкрутство державного підприємства, його трудовий колектив має право вимагати передачі підприємства йому в оренду або перетворення його в інше підприємство, засноване на колективній власності, за умови прийняття на себе боргів підприємства-боржника і згоди кредиторів. Спори, що виникають між державним органом і трудовим колективом, вирішуються державним арбітражним судом. Прибуток, що залишається у державного підприємства після сплати податків та інших платежів у бюджет (чистий прибуток), надходить у розпорядження трудового колективу підприємства.

Бльша частина цих будинкв не мала каналзац,  хнй розмр був удвч менший, нж розмри будинкв росян. Села корнних мешканцв часто руйнувалися за наказом московського уряду,  х змушували пережджати до бльших поселень, у яких м було дуже складно чи неможливо прогодувати себеP22. Вд забруднення довклля та фнансових проблем страждали передовсм корнн народи. Через те, що росяни намагались добути з тундри й тайги максимальну кльксть нафти, газу, лсоматералв  хутра, нтереси мсцевих мешканцв були на останньому мсц. У 1990-х роках мсцев мешканц Сибру намагалися знову заявити про сво право на землю, виходячи на демонстрац та обираючи свох депутатв. ·хн голоси були заглушен в Москв какофоню конкуруючих нтересв. Ц справи спливли на поверхню в посткомунстичн часи, але в середин 1980-х рокв вони лежали теж майже на поверхн,  Распутн, як письменник, близький до земл, повинен був це усвдомлювати. Однак у його книгах нема  слду захисту корнного населення. Також Распутн не згаду про права власност: вн вважа таким, що не потребу доказв, твердження про те, що багатства Сибру належить росянам, чи це будуть Немцов  Чубайс у Москв, чи люди, як вн сам, у ¶ркутську

1. Захист права власності

2. Цивільно-правова відповідальність за порушення лісового законодавства

3. Цивільно-правове регулювання договору банківського рахунку

4. Цивільно-правовий договір

5. Цивільно-правовий статус релігійних організацій в Україні

6. Правовий статус юридичних осіб нафтогазового комплексу України (цивільно-правові аспекти)
7. ЦИВІЛЬНОЕ ПРАВО
8. Цивільно-правові аспекти аудиту

9. Захист прав інтелектуальної власності

10. Міжнародно-правовий механізм захисту прав і свобод людини і громадянина

11. Правове регулювання участі прокурора в адміністративному судочинстві щодо захисту прав та свобод громадянина

12. Международно-правовая охрана прав на "Промышленную собственность" (Контрольная)

13. Правовое государство. Права и свободы человека и гражданина

14. Загальні питання права власності у відносинах з іноземцями за законодавством України

15. Право власності на землю в Запорозьській Січі

16. Правовая природа прав доверительного управляющего по договору доверительного управления имуществом

Стиральный порошок "Аист", автомат, 4000 г.
Бесфосфатный стиральный порошок. Предназначен для стирки изделий из х/б, льняных, синтетических и смесовых тканей в стиральных машинах
453 руб
Раздел: Стиральные порошки
Детский шезлонг качалка "Счастливый лягушонок".
Характеристики: - дуга со съемными игрушками; - электронный блок, два режима: музыка и вибрация; - работает в совместном режиме
2224 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Щипцы кулинарные "Paterra", силиконовые.
Силиконовые щипцы предназначены для комфортных манипуляций с приготавливаемым продуктом. Щипцами удобно переворачивать мясо, тефтели,
323 руб
Раздел: Щипцы

17. Правовое регулирование прав на интеллектуальную собственность. Международная охрана интеллектуальной собственности

18. Застосування засобів індивідуального захисту

19. Сили цивільної оборони

20. Актуальні проблеми правового захисту суб’єктів господарювання

21. Гражданско-правовая защита права собственности на землю

22. Захист інтелектуальної власності
23. Захист прав і свобод людини та карний процес
24. Захист прав та інтересів господарюючих суб’єктів. Господарські зобов’язання

25. Право власності

26. Право власності на житло за новим ЦК

27. Право власності на ліси

28. Право власності у зарубіжних країнах

29. Правове забезпечення інтелектуальної власності

30. Правовое регулирование права интеллектуальной собственности на международном уровне

31. Судова влада в Україні: захист прав громадян, чи дискредитація системи правосуддя

32. Судовий захист прав та свобод людини і громадянина у сфері виконавчої влади

Увлекательная настольная игра "Трафик-джем", новая версия.
«Трафик-Джем» — игра, в которой каждый найдет что-то интересное для себя. Почему же игра, предназначенная для обучения детей, так увлекает
392 руб
Раздел: Карточные игры
Набор шариков, диаметр: 5 см, 200 штук.
Шарики для палаток и сухих бассейнов. Диаметр 5 см, в упаковке 200 штук.
884 руб
Раздел: Шары для бассейна
Универсальная вкладка для дорожных горшков (зеленый).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
664 руб
Раздел: Прочие

33. Захист прав споживачів в Україні та система розподілу товарів

34. Соціально-правовий захист дітей-біженців

35. Зміст права власності на природні ресурси

36. Право спільної власності

37. Административно-правовой статус гражданина как субъекта административного права

38. Участники арбитражного процесса: классификация, права и обязанности, характеристика правового положения. Представительство в арбитражном процессе
39. ЦивЁльно правовЁ вЁдносини - батькЁвство (Гражданско-правовые отношения - родительские права и обязаности)
40. Административно-правовое обеспечение личных прав и свобод граждан

41. Правовые системы современности. Мусульманское право

42. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЮРИДИЕСКИХ ЛИЦ В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ

43. Понятие права и правовой нормы. Виды и структура правовой нормы. Понятие и виды юридической ответственности

44. Римское право, его значение в истории правового развития человечества и в современной юриспруденции

45. Понятие права и признаки правового государства

46. Теория государства и права. Правовой статус личности

47. Общепризнанные принципы и нормы международного права как составная часть правовой системы России

48. Гражданско-правовые способы защиты прав

Палатка игровая "Учим азбуку с Пеппой".
Палатка состоит из 2 частей (корпуса и крыши), каждая из которых оснащена сетчатыми окошками для вентиляции. На одну сторону палатки
1087 руб
Раздел: Товары для детей
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (бежевый).
овры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Набор подарочный для новорождённого "Мой малыш".
Запечатлите мимолетные мгновения жизни Вашего ребенка с помощью необычного набора для новорождённого «Мой малыш». Рамка для
850 руб
Раздел: Прочие

49. Концепции правовой государственности и возрожденное естественное право

50. Правовая основа российского рынка вторичных авторских прав

51. Субъективное гражданское право на жилое помещение: нормативные основания и некоторые проблемы правовой охраны

52. Правовое государство и права и свободы человека

53. Застава у цивільному праві

54. Правовое регулирование деятельности органов федерального казначейства. Задачи и права
55. Правовое положение юридиеских лиц в международном частном праве
56. Международно-правовое регулирование гражданских и политических прав человека

57. Правонарушения в сфере защиты прав потребителей: гражданско-правовой аспект

58. Ограничение прав работодателя межденародно-правовыми актами о труде

59. Формирование древнеегипетского права: у истоков древнейшей правовой традиции

60. Участники арбитражного процесса: классификация, права и обязанности, характеристика правового положения

61. Приоритет прав человека в правовом государстве

62. Политико-правовые основы Всеобщей Декарации прав человека

63. Правила определения гражданской сделки как торговой и правовые последствия такой классификации

64. Административная жалоба как средство защиты прав граждн от незаконных действий (бездействия) должностных лиц и специфика ее правового регулирования в таможенных органах

Комод четырехсекционный "Орнамент" (белый/мраморный).
Комод поможет вам поддерживать порядок и сделает интерьер уютнее. В нём найдётся место для канцтоваров, игрушек, сувениров, текстиля и
1302 руб
Раздел: Комоды
Карниз для ванной комнаты металлический, раздвижной, 210 см, с кольцами (металлик).
Карниз с 12 пластиковыми кольцами в наборе. Стальная труба с пластиковой фурнитурой. Силиконовые вставки в фурнитуру предотвращают
404 руб
Раздел: Штанги и кольца
Настольная игра "Остров обезьян".
В зависимости от количества участников выбирайте нужное число обезьянок для путешествия по лианам за фруктами. Их должно быть на одну
518 руб
Раздел: Игры с фигурками

65. Право как механизм функционирования правового государства

66. Правовое положение физических лиц по римскому праву

67. Гражданско-правовая ответственность: понятие, особенности, виды, условия (контрольная по основам права)

68. Особисті немайнові права за новим Цивільним кодексом

69. Принципи цивільного процесуального права

70. НЕУСТОЙКА В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ
71. К вопросу о природе публичного и частного права: теоретико-правовые проблемы
72. Методы правового регулирования. Коллизионные нормы в современном международном частном праве

73. Правовое государство: смысловые грани доктрины (из истории философии права)

74. Вимірювальні прилади та засоби захисту

75. Розвиток системи цивільного захисту

76. Адмнистративно-правовые нормы в современном российском праве

77. Гражданско-правовая защита авторских прав

78. Гражданско-правовая защита авторских прав

79. Гражданско-правовое положение унитарного предприятия основанного на праве хозяйственного ведения

80. Гражданско-правовые способы защиты вещных прав

Логическая игра "IQ-Фокус", арт. SG 422 RU.
Сфокусируйтесь на центральной части игрового поля, чтобы решить 120 заданий этой IQ-головоломки. Заполните сетку 10 разноцветными деталями
512 руб
Раздел: Игры логические
Пенал "Jungle" с наполнением.
Пенал на 1 отделение укоплектован необходимыми школьными принадлежностями. В комплекте пенала в помощь и на радость школьники найдут
1079 руб
Раздел: С наполнением
Кружка "Peter Rabbit".
Красивая кружка серии "Peter Rabbit" из меламина с изображением кролика из сказки. Удобная, легкая, противоударная. На дне
594 руб
Раздел: Кружки, стаканы, чашки

81. Гражданско-правовые способы защиты права собственности и иных вещных прав

82. Захист житлових прав

83. Институт омбудсмена - защитника прав и свобод человека в историко-правовом аспекте

84. Международно-правовая охрана смежных прав

85. Международно-правовой документ о правах и свободах человека и гражданина

86. Международное право и правовая система России
87. Метод цивільного права
88. Нормативный правовой акт как источник права

89. Общая характеристика и место вещно-правовых исков в системе способов защиты вещных прав

90. Объекты патентного права, условия предоставления правовой охраны

91. Оптовая купля-продажа в современном российском гражданском праве: приоритеты правового регулирования

92. Основні права та свободи людини, механізми та методи їх захисту

93. Особенности правового регулирования защиты прав продавца

94. Особенности правового статуса женщин, детей, рабов и душевнобольных по римскому праву

95. Политическая и правовая мысль о происхождении государства и права

96. Понятие авторских и смежных прав, их правовая защита

Настольная игра "Спрячь крота".
Игра на ловкость рук и остроту глаза. Способствует развитию зрительно-моторной координации движений, концентрации внимания и зрительного
574 руб
Раздел: Игры на ловкость
Магнит "FIFA 2018. Забивака. Удар!".
Магнит с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: полистоун.
365 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Швабра Vileda "Active Max".
Швабра Vileda "Active Max", выполненная с плоской насадкой, предназначена для уборки всех типов напольных покрытий, включая
999 руб
Раздел: Швабры и наборы

97. Понятие права в общесоциальном смысле. Правовой статус личности

98. Поняття зобов`язання в римському цивільному праві і його види

99. Поняття сторін у цивільному процесі та їх процесуальні права і обов’язки


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.