Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина     Медицина Медицина

Наукове обґрунтування та реалізація моделі приватної стоматологічної клініки з завершеним циклом допомоги

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ імені П.Л. ШУПИКА ЛЯШЕНКО Олена Валеріївна УДК 614.2.001.57: 616.31НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ МОДЕЛІ ПРИВАТНОЇ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ КЛІНІКИ З ЗАВЕРШЕНИМ ЦИКЛОМ ДОПОМОГИ 14.02.03 - соціальна медицина Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наукКиїв 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Національній медичній академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Криштопа Борис Павлович, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, кафедра управління охороною здоров’я, професор. Офіційні опоненти: - доктор медичних наук, професор Гапон Василь Олександрович, завідувач кафедри соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я вищого державного навчального закладу України “Українська медична стоматологічна академія”; - кандидат медичних наук, доцент Салюта Михайло Юхимович, ректор Інституту екології і медицини, заступник головного лікаря з наукової роботи та медичного страхування Київської міської клінічної лікарні №1. Захист відбудеться &quo ;26&quo ; червня 2008 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.613.07 при Національній медичній академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України за адресою: 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, кафедра управління охороною здоров’я, аудиторія № 46. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України за адресою: 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9. Автореферат розісланий &quo ;21&quo ; травня 2008 року. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради, к. мед. н., доцент В.І. Бугро. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИАктуальність дослідження. Дані офіційної статистики МОЗ України свідчать про поширеність стоматологічної захворюваності майже серед 96% населення, яка в структурі амбулаторно-поліклінічної допомоги становить 15% (Неспрядько В.П., 1997). Вказане вимагає визначення чіткої державної політики щодо профілактики захворювань ротової порожнини, перш за все, шляхом впровадження в стоматологічну практику нових прогресивних технологій. Однак недостатнє в останні роки фінансування галузі охорони здоров’я не дозволяє повною мірою забезпечити в державних закладах потреби населення у медичній допомозі, реформування якої в період переходу до ринкових відносин передбачає її багатоукладність. Одним з елементів останньої є розвиток приватної медичної практики, що законодавчо забезпечується ст.49 Конституції України і впровадження якої покликано знизити навантаження на державний бюджет. В останні десятиріччя в Україні, зокрема в Києві, питома вага приватних стоматологічних установ досягла відповідно 13 і 18%, однак переважна їх більшість у столиці представлена малопотужними приватними кабінетами з 1–2 фахівцями, які при відсутності відповідного оснащення неспроможні надавати стоматологічну допомогу в повному обсязі, обмежуючись лише певними видами послуг.

Серед тих приватних стоматологічних структур м. Києва, які вважаються клініками, лише 10–15 мають по 4–5 кабінетів та обслуговують за рік від 500 до 1000 пацієнтів кожна. За винятком обмеженої їх кількості (&quo ;Медлайф&quo ;, &quo ;Стедлі&quo ;, &quo ;Аванто Плюс&quo ;, &quo ;Порцелян&quo ;), в приватних стоматологічних закладах відсутні спеціалісти з лікування захворювань пародонта, потреба в чому в Україні становить біля 69%, а майже 10% його важких форм вимагають як складних оперативних втручань і реконструкції, так і залучення спеціалістів загального профілю. Лише в поодиноких приватних і державних клініках проводиться імплантація зубів при потребі в цьому населення Києва від 25 до 50%. Тільки 30% київських клінік мають фахівців з лікування зубощелепних деформацій, але жодна з них не займається лікуванням патології скронево-нижньощелепного суглоба, чого потребують до 35% пацієнтів. Потреба в зубному протезуванні задовольняється, в основному, за рахунок металокерамічних та металопластикових протезів, термін служби яких становить 3–4 роки, а протезування на імплантатах здійснюється лише в окремих клініках. Спільним недоліком надання послуг в більшості приватних стоматологічних закладів Києва, що характерне і для інших великих міст, є не тільки її обмеження переважно одним-двома видами, а головне - відсутність завершеного циклу лікування в одному місці з залученням при необхідності суміжних спеціалістів-стоматологів, що викликає незадоволеність платіжеспроможного населення і втрату приватно практикуючими стоматологами потенційних пацієнтів. Суттєвим гальмом на шляху подальшого розвитку в Україні приватної практики в стоматології є відсутність відповідної законодавчої бази, що не дозволяє, зокрема, забезпечити належним чином впровадження в діяльність приватних стоматологічних закладів сучасних новітніх технологій, використання маркетингових досліджень, отримання достовірних статистичних даних, як основи для прийняття управлінських рішень з використанням законів менеджменту. В таких умовах необхідність обґрунтування нових форм якісного удосконалення приватної стоматологічної допомоги в Україні, її законодавчого забезпечення та впровадження в першу чергу у найбільших містах сучасної, як це отримало започаткування в окремих країнах Заходу, моделі стоматологічного закладу з комплексним наданням стоматологічної допомоги на основі новітніх технологій, і обумовило актуальність даного дослідження, визначило його мету і завдання. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація є фрагментом планової науково-дослідної роботи кафедри управління охороною здоров’я Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика на тему: &quo ;Вивчення соціальних детермінант популяційного здоров’я та управління ними&quo ; (№ державної реєстрації науково-дослідних робіт 0105U000118). Мета дослідження - наукове обґрунтування та реалізація моделі приватної стоматологічної клініки з комплексною системою стоматологічної допомоги. Завдання дослідження, обумовлені поставленою метою, передбачали: вивчення особливостей світового досвіду надання приватних стоматологічних послуг населенню, в тому числі з завершеним їх циклом; обґрунтування концепції формування нового для України типу приватного стоматологічного закладу - Інституту прогресивних стоматологічних технологій (ІПСТ), спроможного забезпечити впровадження новітніх технологій, цілеспрямовану підготовку медичних кадрів нового напрямку для роботи в стоматологічних закладах; наукове обґрунтування та реалізація на базі ІПСТ моделі приватної стоматологічної клініки на засадах комплексної стоматологічної допомоги; обґрунтування стратегії і тактики фінансування та ціноутворення в запропонованій моделі приватної стоматологічної клініки ІПСТ та особливостей її маркетингової діяльності стосовно ринку стоматологічних послуг і задоволеності потреб пацієнтів; обґрунтування шляхів оптимізації соціально-психологічного клімату в колективі приватного закладу та комплексу заходів з формування його іміджу; встановлення медичної, соціальної та економічної ефективності діяльності приватної стоматологічної клініки - ІПСТ.

Об’єкт дослідження - найбільш потужні приватні стоматологічні заклади м. Києва, м. Львова, Інститут прогресивних стоматологічних технологій. Предмет дослідження - якість надання стоматологічних послуг, модель ведення пацієнтів, формування фахового рівня персоналу. Методи дослідження: системного підходу, статистичний, анкетування, моделювання, експертних оцінок, економічний. Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше в Україні: науково обґрунтована модель якісно нового типу приватної стоматологічної клініки з комплексною системою допомоги у відповідності до світових взірців; запропоновані критерії оцінки якості надання послуг в приватних стоматологічних закладах; визначені медичні стандарти по одній нозологічній формі (карієсу), з економічним обґрунтуванням розрахунку вартості послуг. Теоретичне значення дослідження полягає у суттєвому доповненні концептуальних підходів до реформування галузі охорони здоров’я на шляху до її багатоукладності, зокрема, в частині впровадження приватної практики в стоматології, як одного з видів спеціалізованої медичної допомоги. Практична значення дослідження полягає в тому, що його результати стали підставою для: створення на базі якісно нового для України та одного з перших у Європі типу приватного науково-практичного стоматологічного закладу - Інституту прогресивних стоматологічних технологій - першої в Україні приватної стоматологічної клініки з комплексною системою допомоги; розробки та запатентування спеціалізованої комп’ютерної програми &quo ;1С: Стоматологія&quo ; (співавт. - Дорохов Д.С., Опанасюк І.В., Опанасюк Ю. В) - свідоцтво Міністерства освіти і науки України та Державного департаменту інтелектуальної власності №17729 від 28 серпня 2006 р.; впровадження розроблених з участю автора організаційно-методичних рекомендацій &quo ;Модель ведення стоматологічного прийому пацієнтів&quo ; (співавтори - Опанасюк І.В., Опанасюк Ю.В., Кривець В. В) - свідоцтво Міністерства освіти і науки України та Державного департаменту інтелектуальної власності №17730 від 28 серпня 2006 р. Особистий внесок здобувача. Автор самостійно визначила напрямок дослідження та його мету, розробила програму, провела інформаційний пошук та аналіз наукової літератури за проблемою, визначила обсяги та методи дослідження, науково обґрунтувала концептуальні засади до формування ІПСТ та його клініки, проаналізувала стан, якість та особливості діяльності закладів порівняння, виявила думку пацієнтів та лікарів стосовно якості надання стоматологічних послуг за результатами дослідження моделі приватної клініки із завершеним циклом допомоги, визначила її медичну, соціальну та економічну ефективність, узагальнила результати дослідження, сформулювала висновки та практичні рекомендації. Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації обговорювались на: а) міжнародному рівні за кордоном: з’їзді стоматологів Ізраїлю (Тель-Авів, 2005) - &quo ;Перспективи розвитку страхування професійної відповідальності лікарів в Україні&quo ;; виставці Expode al (Італія, Мілан, 2006) - &quo ;Можливості розширення ринкової ємкості української стоматології&quo ;; засіданні ERO (Португалія, Порто, 2006) - &quo ;Перспективи розвитку післядипломної медичної освіти в Україні&quo ;; б) міжнародному рівні в країнах СНД: з’їзді стоматологів Вірменії (Єреван, 2005) - &quo ;Роль Асоціації стоматологів у підвищенні рівня стоматологічної допомоги в Україні&quo ;; ІІ Міжнародному конгресі стоматологів (Грузія, Батумі, 2006) - &quo ;Основні аспекти управління приватною стоматологічною клінікою&quo ;; в) на державному рівні: циклі семінарів &quo ;Менеджмент організації приватної стоматологічної клініки&quo ; для керівників стоматологічних установ (Київ, ІПСТ, 2004–2008); конференції АСУ, МОЗ України &quo ;Юридичні аспекти управління приватною стоматологічною клінікою&quo ; (2005).

Швидше вони готов були доводити, що х обктивно, логчно «пдвела» до не суспльна практика, революцйний досвд  назрл обставини (завойован позиц) для можливо реалзац стратег, сутнсть яко була близькою х прагненням нскльки не менше, нж М. Мхновському. Тож виника питання про наукову коректнсть, можливо, категоричнсть висновкв Ф. Турченка, згдно з якими самостйники на чол з М. Мхновськиму полтичних подях 1917 р. мали точнший розрахунок, нж х дейн суперники з укранського табору, «вели значно реалстичншу, нж автономсти, полтику» (С. 245),  що саме рух, започаткований М. Мхновським, «у кнцевому рахунку (хоча й у цлком нших умовах) утлився в незалежнй Укранськй держав, проголошенй 1991 р.» (С. 12). З значно бльшими пдставами, гадаться, можна вести мову про те, що ниншня незалежна Украна  логчним результатом боротьби багатьох поколнь патротв, врних синв нац (а вони дйсно часто дуже вдмнно бачили шлях реалзац нацонально де), хоча внесок у спльну справу був природно рзним. ¶ намагатися вимряти його персонфковано лише критерм хто несхибнше, наполегливше повторював радикальн гасла, незважаючи на те, наскльки вони були реалстичними (адже полтика це таки мистецтво можливого, а не змагання в категоричнй, красивй риториц) навряд чи виправдано, а можливо,  бльше того беззмстовно

1. Наукове обґрунтування оптимізації системи профілактики інвалідизуючих захворювань у військовослужбовців служби безпеки України

2. Наукове обґрунтування резервів підвищення інтенсивності виробництва цукрових буряків

3. Методика аудиту готової продукції та ії реалізації

4. Теорія розподілу влади на законодавчу, виконавчу і судову та її реалізація в Україні

5. Сучасні вимоги до формування та реалізації ефективної маркетингової стратегії

6. Наукове обґрунтування методів передгравідарної підготовки перед допоміжними репродуктивними технологіями у жінок з патологією щитоподібної залози
7. Аналіз виробництва та реалізації продукції
8. Резерви збільшення випуску та реалізації продукції

9. Особливості реалізації цілей економічної статистки в Україні

10. Обґрунтування технічних регулювань та розрахунок технологічних, конструктивних і енергетичних показників роботи жатки зернозбирального комбайна

11. Правові особливості створення та реорганізації приватного підприємства

12. Розробка структурної схеми процесорного елемента та мікропрограми керування для реалізації команди SBR Rm, B

13. Асортимент, споживчі властивості ялинкових прикрас та оцінка ступеня захисту прав споживачів при їх реалізації

14. Економічний інтерес та шляхи його реалізації в рекламній діяльності

15. Гепатогенні ерозивно-виразкові ураження шлунка: клініко-біохімічне, імунологічне та мікробіологічне обґрунтування лікування

16. Інфікованість мікроміцетами і пневмоцистами нижніх дихальних шляхів хворих на хронічні неспецифічні захворювання легень (клінічне значення та обґрунтування лікування)

Детские подгузники-трусики Genki L 9-14кг, 30 шт.
Трусики Genki - это одноразовые гипоаллергенные трусики, изготовленные из мягкого и гладкого хлопка. Они подходят для чувствительной кожи,
703 руб
Раздел: Обычные
Мешковина упаковочная "Gamma" (цвет: натуральный), 100х106 см, арт. М006Д.
Джутовая ткань отличается хорошими антистатическими свойствами, обладает превосходными теплоизоляционными качествами, хорошо пропускает
301 руб
Раздел: Однотонная, голография
Говорящий плакат "Веселые уроки".
Играй и учись с котёнком Тошей! Нажимай на картинки – изучай цифры, формы и цвета, знакомься с животными, слушай песенки мультяшек
445 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

17. Клініко-лабораторна оцінка та обґрунтування застосування нового силіконового підкладочного матеріалу для зубних протезів

18. Клініко-патогенетичне обґрунтування застосування лансопразолу та орнідазолу в комплексному лікуванні виразкової хвороби

19. Молекулярні механізми реалізації нейротропної дії вітаміну РР та його біологічно активних похідних

20. Патогенетичне обґрунтування нового підходу до лікування та профілактики загострень хронічного періодонтиту

21. Соціальні гарантії безробітним та практика їх реалізації

22. Вибір та обґрунтування технології виробництва керамічних плиток для підлоги
23. Бюджетний процес України та етапи його реалізації
24. Модель сталого розвитку та організаційний механізм її впровадження в Україні

25. Реалізація функцій менеджменту на підприємствах залізничного транспорту

26. Відповідальність старшокласника за саморозвиток та самореалізацію своєї особистості

27. Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)

28. Операції репо: сутність, зміст, техніка реалізації, огляд міжнародного досвіду

29. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

30. Обґрунтування процесу внесення твердих органічних добрив

31. Облік готівкових та касових операцій приватного підприємства "Індустрія Клімату"

32. Облік доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Папка для труда, А4, на липучке.
Удобная папка для уроков труда на липучках. Полностью раскрывается. Внутри папки находится большое отделение с прозрачным окном, а также
366 руб
Раздел: Папки для труда
Набор "Леди Баг и Супер Кот" Дизайн 1, 3 предмета (в подарочной упаковке).
Набор из трех предметов (кружка, салатник, тарелка) в подарочной упаковке с изображением героини из мультсериала "Леди Баг и Супер
454 руб
Раздел: Наборы для кормления
Качели со столиком, арт. 15-10960.
Летом на даче не обойтись без качелей со столиком. Ведь они предназначены для самых маленьких. Качели можно подвесить с помощью
770 руб
Раздел: Качели

33. Основи інтеграції та гармонізації аудиту в Україні

34. Судово-бухгалтерська експертиза операцій з виробництва, реалізації і собівартості сільськогосподарської продукції

35. Загальна характеристика договірних відносин щодо реалізації сільськогосподарської продукції

36. Механізми реалізації державної інноваційної політики в регіоні

37. Проблеми реалізації норм права

38. Реалізація Конституції
39. Реалізація права на житло шляхом будівництва
40. Специфіка реалізації положень теорії доказів і норм чинного КПК України

41. Виникнення та реєстрація права інтелектуальної власності

42. Особливості реалізації фонеми в мовленні

43. Побудова дерева каталогів диску і реалізація можливості переходу у вибраний каталог

44. Програмна реалізація системи IP-телебачення на базі архітектури "клієнт-сервер"

45. Реалізація суперскалярної обробки в Athlon 64.2. SpeedFan 4.27, тестування температури CPU, HHD, швидкості кулерів

46. Реалізація функцій ABS(X), [X], {x}

47. Розробка відомості "Прибутки-Збитки по реалізації" в Access i Excel

48. Методи автоматичного контролю та оптимізації технологічних комплексів мокрої магнітної сепарації залізних руд

Конструктор "Транспорт".
Конструктор «Транспорт» - набор всевозможных машинок и элементов, имеющих отношение к транспорту, в т.ч. зданий (вокзал, милиция, заправка
561 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Настольная игра "Земляничные тропинки".
Очень милая и добрая игра, в которой не может быть проигравших, что очень важно для малышей! Игроки должны помочь собрать медвежатам как
1220 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Счеты "Математика".
Благодаря такой интересной игрушке ребёнок очень быстро научится считать! Игрушка состоит из основания, таблички с примерами и 10-ти дуг с
819 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

49. Маркетингова програма організації виробництва і реалізації інноваційної продукції

50. Реалізація шкіряного взуття

51. Формування асортименту, контроль якості та організація торгівлі напівкопченими ковбасними виробами

52. Розробка і реалізація стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок

53. Гігієничне обґрунтування хімічної безпеки харчування населення в умовах індустріального регіону

54. Експериментально-морфологічне обґрунтування виникнення вторинних кровотеч з пошкоджених основних стовбурів сідничних артерій
55. Клініко-імунологічне обґрунтування комплексної терапії хронічного обструктивного захворювання легенів у хворих, які перенесли туберкульоз легенів
56. Клініко-морфологічна характеристика періоду ремісії хронічних гастритів та гастродуоденітів у дітей та оптимізація профілактики їх рецидивів

57. Клініко-патогенетичне обґрунтування застосування амізону в комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту

58. Клініко-патогенетичне обґрунтування корекції шлункових дисритмій у хворих на цукровий діабет 2-го типу

59. Клініко-топографічне обґрунтування способів мініінвазивного лікування хворих на жовчнокам’яну хворобу

60. Механізми опікової хвороби очей і патогенетичне обґрунтування доцільності застосування ферментативної некректомії для попередження ускладнень опікового процесу

61. Обґрунтування ефективності безнатяжних методик у лікуванні пахвинних гриж у хворих похилого і старечого віку

62. Обґрунтування нового хірургічного методу гемостазу

63. Особливості перебігу артеріальної гіпертензії у жінок в постменопаузальному періоді: обґрунтування підходів до медикаментозної корекції

64. Фармакологічне обґрунтування використання препарату "рексод" при цукровому діабеті

Точилка Berlingo механическая "Яблоко".
Оригинальная механическая точилка в форме яблока. С одним отверстием для заточки карандашей. Лезвие из высококачественной стали. Механизм
352 руб
Раздел: Точилки
Гидромассажная ванночка для ног (арт. ATH-6411 blue).
Характеристики: - Расслабляющий и оздоровительный массаж. - Мощный компрессор для водно-пузырькового массажа. - 3 сменные насадки. -
1368 руб
Раздел: Прочее
Корзина для белья "Виолетта" (30 литров).
Корзина для белья решит проблему хранения большого количества грязного белья. Благодаря своей прямоугольной форме она может быть легко
396 руб
Раздел: Корзины для белья

65. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

66. Механізм формування і реалізації стратегії управлінських інновацій

67. Обґрунтування необхідності вкладання грошей фірмою в устаткування за iнвестицiйним проектом. Формування iз генеральної сукупності експертів репрезентативної вибірки

68. Реалізація контрольної функції з використанням концепції контролінгу

69. Головні напрямки реалізації завдань реформування освіти

70. Реалізація принципу наступності у процесі опанування учнями основ образотворчої грамоти
71. Техніко-економічне обґрунтування водогосподарських комплексів
72. Специфіка культової та організаційної роботи в бахаїзмі

73. Обґрунтування й вибір функціональної схеми пристрою

74. Моделювання бізнес-ситуації: інвестування запропонованих до реалізації проектів і автоматизація маркетингових досліджень і фінансово-економічних розрахунків в бізнес-плануванні

75. Способи реалізації інвестиційних проектів

76. Екологічні проблеми зберігання та утилізації відходів

77. Генетично модифіковані організми – міфи та реалії

78. Зміст поточних планів та організація їх розробки

79. Об’єкти та цілі макроекономічного регулювання

80. Підприємство як основний суб’єкт реалізації нововведень

Одеяло летнее "Medium Soft", 140x205 см.
Одеяло Medium Soft Летнее Merino Wool 1,5 сп. Чехол - 100% микрофайбер. Наполнитель - овечья шерсть 100 гр/кв.м. Упаковка - фирменная
556 руб
Раздел: Одеяла
Форма для выпечки "Имбирный домик".
Красивая подача десерта приносит не меньшее удовольствие, чем его безупречный вкус! Миниатюрный кекс "Имбирный домик",
303 руб
Раздел: Товары с новогодним дизайном
Карандаши цветные "Крот", 36 цветов.
Карандаши для детского творчества дома и в школе. Яркие насыщенные цвета, мягко пишут, легко стираются ластиком. Шестигранный корпус
315 руб
Раздел: Более 24 цветов

81. Розробка бізнес-плану реалізації проекту по випуску нової продукції на ВАТ "Іскра"

82. Статистичне вивчення виручки від реалізації молока

83. Організація дистанційного обслуговування клієнтів банківськими установами

84. Вирізання картинок з екрану та запис їх в BMP форматі (для графіки) і TXT форматі (для тексту)

85. Нарахування операційних комісійних та процентних доходів та витрат від операцій з клієнтами

86. Культурологічний підхід як основа модернізації змісту астрономічної освіти у загальноосвітніх навчальних закладах
87. Організація експлуатації автомобільної техніки
88. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

89. Економічна модель оптимізації закупівель та поставок кондитерських виробів на прикладі товариства з обмеженою відповідальністю "Гермес-Груп"

90. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

91. Об одном обобщении логистической модели динамики популяций с ограниченным временем жизни особей

92. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

93. Об исключительном праве на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца

94. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

95. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства

96. Рельєф та ландшафтна організація

Гирлянда электрическая, 1200 см (белая).
Гирлянда состоит из белых мини ламп, которые будут мигать в 8 режимах. Питание от бытовой электросети 220 В. Длина гирлянды: 1200
472 руб
Раздел: Гирлянды с мини-лампами
Бумага крафт, без печати (10 листов).
Размер: 100x70 см. Плотность бумаги 70 г/кв.м.
495 руб
Раздел: Однотонная, голография
Комплект чехлов "Карапуз" для колясок с поворотными колесами.
Чехлы для колясок с поворотными колесами. Изготовлены из водонепроницаемой ткани. Диаметр передних поворотных колес 25 см, задних 32 см.
323 руб
Раздел: Чехлы для колес

97. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації

98. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

99. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.