Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Державне регулювання фондового ринку в Україні

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

ПланВступ Розділ 1. Економіко-правові засади регулювання фондового ринку 1.1 Загальна характеристика фондового ринку 1.2 Основні завдання та форми регулювання фондового ринку 1.3 Державне регулювання фондового ринку Розділ 2. Методи державного регулювання фондового ринку в Україні 2.1 Регламентування процесу формування фондового ринку та діяльності його суб’єктів 2.2 Регламентування діяльності емітентів 2.3 Розкриття інформації Розділ 3. Перспективи розвитку системи державного регулювання 3.1 Сучасний стан та проблеми законодавчого забезпечення функціонування системи державного регулювання в Україні 3.2 Основні напрями системи вдосконалення регулювання Висновки Список використаної літератури ВступАктуальність теми. Головним аргументом на користь державного регулювання фондового ринку у розвинених країнах є необхідність оперативного вирішення проблем, передусім у випадках, коли діяльність учасників цього ринку не забезпечує надходження у необхідних обсягах фінансових ресурсів до ділових одиниць. Розумне поєднання ринкових і державних регуляторів дає можливість реалізувати цілі розвитку фондового ринку України, недостатній розвиток якого гальмує інвестиційні процеси, стримує структурну перебудову вітчизняної економіки, що унеможливлює підвищення її конкурентоспроможності. Забезпечити становлення фондового ринку, уникнувши хаосу та стихійних руйнівних процесів, що відкидають економіку країни далеко назад, може тільки держава. Саме вона, володіючи чіткою стратегією і програмою реформування та використовуючи весь арсенал, існуючих в її розпорядженні засобів, здатна у найкоротші терміни і з найменшими втратами створити умови для становлення цивілізованого фондового ринку. Потребу в державному регулюванні економіки обґрунтували класики економічної науки: Дж.С. Мілль, М. Туган-Барановський, Дж. Кейнс, А. Маршал, Дж. Гікс. Усі провідні школи та напрями економічної думки другої половини XX ст. приділяють значну увагу ролі держави в економічному розвиткові країни та регулюванні фондового ринку. Вагомий внесок у розвиток методів та інструментів державного регулювання фондового ринку зробили Дж. Стігліц, Т. Кембелл, Г. Марковіц, Е. Нікбахт, Р. Тьюлз, Ю. Фама, У. Шарп та ін. Метою даної роботи є розроблення теоретико-методологічних основ і практичних рекомендацій спрямованих на удосконалення механізму державного регулювання фондового ринку в Україні. Досягнення визначеної мети потребує вирішення комплексу таких завдань: з’ясувати необхідний рівень участі держави у регулюванні фондового ринку; розглянути механізм управління фондовим ринком; дослідити механізм та основні проблеми державного регулювання фондового ринку в Україні; розглянути структуру та умови вдосконалення механізму державного регулювання, враховуючи взаємодію учасників фондового ринку в межах вітчизняної економіки; дослідити механізм управління портфелем цінних паперів для побудови моделі поведінки учасників ринку. Об'єктом роботи є фондовий ринок України. Предметом роботи є механізм державного регулювання фондового ринку України. У роботі використано: системний метод, методи індукції та дедукції, конкретизації, абстрагування, аналізу.

Джерелом інформації для роботи слугували Закони України, законодавчі та нормативні акти, Укази Президента України, річні звіти Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України, програма розвитку фондового ринку України на 2001-2005 роки. Використано також матеріали Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України, Фонду державного майна України, фахові літературні джерела, монографії, статистична звітність Держкомстату України, web-сайди торговельних біржових систем і Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також власні аналітичні розрахунки та дослідження автора. Розділ 1. Економіко-правові засади регулювання фондового ринку 1.1 Загальна характеристика фондового ринкуФондовий ринок виник за часів формування держав під впливом розвитку міжнародної торгівлі. Перші великі акціонерні товариства засновано в Нідерландах. Це були Нідерландська Ост-Індська компанія (1602 р) і Нідерландська Вест-Індська компанія (1621 р). У 1688 р. Англія налічувала 24 акціонерних товариства, а в 1695 р. - понад 170 компаній []. Сьогодні історія фондового ринку становить вже понад 400 років. Та в економічній літературі ще й досі відсутнє єдине трактування цієї категорії. В Україні фондовий ринок започаткував свою діяльність ще у XVII ст. Поступово він став невід’ємною складовою розвитку економіки. Однак поняття суті фондового ринку в Україні й досі слугує об’єктом дискусії як у науковому, так і в законодавчому планах. Відповідно до Концепції функціонування і розвитку фондового ринку в Україні, фондовий ринок - це багатофункціональна система, яка сприяє акумулюванню капіталу для інвестицій у виробничу і соціальну сфери, структурній перебудові економіки, позитивній динаміці соціальної структури суспільства, підвищенню добробуту громадян за рахунок володіння і вільного розпорядження цінними паперами, підготовленості населення до ринкових відносин []. З такими судженнями складно погодитись, адже фондовий ринок передбачає низку інших функцій, пов’язаних з цінними паперами (наприклад, операції з погашення цінних паперів, зберігання, кліринг і розрахунки, регулювання усіх різновидів діяльності з цінними паперами тощо). На думку О. Мозгового, цінні папери різних типів і видів, економічні суб’єкти, ринкова технологія, інфраструктура та інше слугують атрибутами фондового ринку. Він трактує фондовий ринок як складову ринку цінних паперів []. Зазначимо, що В. Клименко вважає, фондовий ринок економічною категорією, яка „являє собою систему економічних відносин між усіма його учасниками з приводу здійснення повного спектра операцій з довгостроковими цінними паперами по обслуговуванню інвестиційних потреб економіки та фінансових потоків&quo ; []. Отже, фондовий ринок - це механізм ринкових взаємовідносин, де здійснюються операції з середньо - і довготерміновими цінними паперами, при яких відбувається взаємодія фінансового, кредитного та інвестиційного секторів економіки, внаслідок чого динамічно накопичуються та перерозподіляються ринкові ресурси у вигляді потоків грошових резервів між його суб'єктами.

Сутність фондового ринку дещо ґрунтовніше виражається у його функціях. Визначаються такі функції фондового ринку, як акумуляція грошових коштів населення і підприємств (1), концентрація цих коштів з метою створення сприятливих умов для формування капіталу, здатного вирішувати крупні економічні завдання (2), стимулювання інвестиційної діяльності (3), оптимізація галузевої і регіональної структур економіки внаслідок переливу коштів у високорентабельні виробництва (4), формування інституту власників, що забезпечують ефективне використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів (5), сприяння інтеграції України у світову економічну систему (6) Однак, крім економічної сфери, фондовий ринок відіграє важливу роль й у політичній, соціальній та духовній (морально-психологічній) сферах життя. Наприклад, в економічній сфері фондовий ринок виконує такі функції: прискорення обігу цінних паперів та їхня акумуляція для інвестицій у виробничу і соціальну сфери; переміщення капіталу з однієї галузі в інші; акумуляція вільних грошових коштів населення та вилучення їх з вільного обігу; регулювання обігу цінних паперів шляхом котирування та зміни їхнього курсу, ринкової вартості; відтворення дійсної вартості основних виробничих фондів. Основними функціями фондового ринку в політичній сфері є сприяння становленню економічної самостійності; сприяння створенню ринкової економічної системи; прискорення інтеграційних процесів, входження України до світового співтовариства; вихід через фондовий ринок національного капіталу на світовий ринок; розвиток взаємовигідних зв’язків із зарубіжними національними та міжнаціональними ринками. Функції у соціальній сфері є: позитивний вплив на динаміку соціальної структури суспільства; людина отримує більше ступенів соціальної свободи завдяки обігу цінних паперів; фондовий ринок працює на накопичення капіталу, у тім числі й грошових коштів населення; ринкові відносини означають і ринок робочої сили. Функції у морально-психологічній сфері: формування у населення ринкової психології; формування довіри до цінних паперів і до операцій з ними; формування нового, цивілізованого типу підприємця; запобігання виникненню на фондовому ринку зловживань, шахрайства. Фондовий ринок, на думку В. Клименко , виконує такі функції: забезпечує перерозподіл капіталу між галузями та сферами національного господарства країни та між територіями; здійснює перерозподіл накопичень невиробничого характеру у виробничу сферу; дає змогу профінансувати дефіцит державного бюджету на неінфляційній основі. Така розбіжність у систематизуванні функцій фондового ринку вітчизняних вчених, на наш погляд, пояснюється, передусім нерозвиненістю, недостатньою прозорістю та ліквідністю, а також відсутністю чіткого та єдиного визначення поняття фондового ринку і механізму його функціонування, відсутністю узгодженої та виваженої політики у сфері законодавства, що регулює фондовий ринок. Однією з найважливіших функцій фондового ринку сьогодні є формування сприятливого фінансово-інвестиційного клімату для ключових та перспективних галузей народного господарства в усіх регіонах держави.

Така лня мала б бути проведена в усй полтичнй робот серед укранського народу й репрезентована перед зовншнм свтом. Натомсть наша генеральна лня визвольно полтики базуться на тому фактичному стан, що боротьба за державну незалежнсть Украни це боротьба проти Рос, не тльки проти большевизму, але проти кожного загарбницького росйського мперялзму, який  притаманний росйському народов, в цлй стор  тепер. Якщо завтра на змну большевизмов прийде нша форма росйського мперялзму, то вн так само насамперед звернеться всма своми силами проти самостйности Украни, на  поневолення. Росйський народ, як  дос, буде нести той мперялзм, робитиме все, щоб тримати Украну в поневоленн. На це виразно вказу стан полтично думки  настанова росйсько маси, всх росйських полтичних середовищ, як комунстичних, так  антибольшевицьких. У всх них живе крайня ворожсть супроти де державно окремшности, суверенности Украни. Власовщина да собою проречистий зразок того, з чим виступить супроти Украни побольшевицька Москва

1. Державне регулювання грошового обороту України

2. Сучасний стан фондового ринку України

3. Державне регулювання ринку нерухомості в Україні

4. Фондова біржа і її роль у розвитку фінансового ринку України

5. Державне регулювання забезпечення продовольчої безпеки в Україні

6. Державне регулювання системи професійно-технічної освіти в Україні
7. Державне регулювання іноземних інвестицій у економіку України
8. Державне регулювання ринку цінних паперів

9. Неспроможність ринку і державне регулювання

10. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

11. Державне регулювання комерційної діяльності

12. Правове регулювання зайнятості на україні

13. Державне регулювання ринкової економіки

14. Особливості функціонування підприємства на фондовому ринку

15. Страховий ринок України

16. Фондовий ринок

Фломастеры "631", 50 цветов.
Яркие фломастеры с коническим наконечником диаметром 5 мм, можно использовать для рисования тонких линий 0,75 мм или более толстых до 3
658 руб
Раздел: Более 24 цветов
Карандаши цветные "Colorino", двухсторонние, 48 цветов.
Карандаши для рисования. В наборе: 24 разноцветных, двусторонних карандашей (48 цветов). Мягкие, но при этом очень прочные карандаши,
455 руб
Раздел: Более 24 цветов
Бумага для струйных принтеров "Lomond", 140 г/м, 100 листов, матовая, односторонняя, А4.
Изображение отпечатанное на матовой бумаге, не бликует, линии высококонтрастные, чистые тона имеют характерную бархатистую
375 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати

17. Депозитні операції банків на фінансовому ринку України (за матеріалами АТЗТ "АК ПРОМІНВЕСТБАНК")

18. Державне регулювання відносин власності на природні ресурси

19. Державне регулювання інноваційної діяльності

20. Теоретико-методичні засади удосконалення механізму управління працевлаштуванням незайнятих громадян у державній службі зайнятості України

21. Фармацевтичний ринок України

22. Валютний ринок Украіни
23. Державне регулювання соціальної політики
24. Фінансові послуги на фондовому ринку, функції фінансових посередників

25. Державне регулювання економіки

26. Державне регулювання економіки

27. Державне регулювання зайнятості населення за видами економічної діяльності

28. Державне регулювання інноваційної діяльності

29. Державне регулювання підприємництва у сільському господарстві

30. Державні замовлення та контракти в системі державного регулювання

31. Міжнародний фондовий ринок

32. Сучасні моделі державного регулювання економіки

Стиральный порошок, автомат Econel для цветного белья (3 кг).
Стиральный порошок Econel "Color" предназначен для стирки белья из льняных, синтетических, хлопчатобумажных тканей и тканей из
343 руб
Раздел: Стиральные порошки
Набор Philips Avent № 67 "Подарочный набор для малыша 6+".
Подарочный набор Philips Avent для малыша 6+ №67 содержит все необходимые аксессуары для того, чтобы приготовить еду для малыша, накормить
1101 руб
Раздел: Наборы для кормления
Конструктор электронный ЗНАТОК "Первые шаги в электронике. Набор А" (15 схем).
Вам будет предложено собрать свой первый фонарик, первый вентилятор, провести первые эксперименты с магнитом — всего 15 разных проектов,
892 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические

33. Державне правове регулювання рекламної діяльності в Україні

34. Фінансовий ринок (фондовий) України

35. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)

36. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

37. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

38. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці
39. Державний бюджет України і бюджетне право
40. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

41. Міжнародний ринок туристичних послуг України

42. Ринок овочів і баштанних в Україні

43. Ринок цінних паперів та перспективи розвитку в Україні

44. Державне управління природокористуванням і природоохороною в Україні

45. Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)

46. Проблеми українського ринку цінних паперів на сучасному етапі

47. Розвиток ринку страхових послуг в Україні

48. Аналіз та прогнозування основних тенденцій розвитку ринку дорогоцінних металів в Україні

Набор детской посуды "Лисичка" (3 предмета).
Набор детской посуды "Лисичка" в подарочной упаковке. В наборе 3 предмета: - кружка 240 мл; - тарелка 19 см; - миска 18
310 руб
Раздел: Наборы для кормления
Часы "Камасутра".
Оригинальные часы с прямым обычным ходом. Высокое качество исполнения, веселые картинки, механизм обычный - тикающий. Диск выполнен из
958 руб
Раздел: Прочее
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. World Cup Russia", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
416 руб
Раздел: Кружки, посуда

49. Державно-правове регулювання страхування у сфері зовнішньоекономічної діяльності

50. Формування ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні

51. Тенденції на ринку аудиторських послуг України

52. Державна система охорони інтелектуальної власності України – складова частина міжнародної системи охорони промислової власності

53. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні

54. Державне управління у сфері регулювання відносин, що виникають у зв’язку із надзвичайними екологічними ситуаціями
55. Державний устрій України: проблеми теорії і практики
56. Еволюція, закономірність, ефективність розвитку державності України в умовах її суверенітету (кінець ХХ-початок ХХІст.)

57. Історія створення Державного Гімну України

58. Нормативно-правове середовище, що регулює ринок праці України

59. Політична нейтральність і професійність державної служби в Україні

60. Правове регулювання екологічних відносин в Україні

61. Правове регулювання працевлаштування за законодавством України

62. Принципи розробки та оцінки державної політики України

63. Регулювання земельних відносин в Україні за новим ЗК України

64. Боротьба за державну незалежність у XVIII ст., стосунки України з Росією

Брелок "FIFA 2018. Забивака с подвесками".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: металл.
562 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Кружка фарфоровая с ситечком для заварки, с подставкой под чайный пакетик и подносом "Ирис", 256.
Кружка фарфоровая с ситечком для заварки, с подставкой под чайный пакетик и подносом. Объем: 256 мл. Материал: костяной фарфор, металл, пластик.
503 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца
Настольная игра "Абалон": классическая версия.
Игра существует более 20 лет. В неё играют миллионы игроков по всему миру. Присоединяйтесь к международному сообществу любителей игры
1869 руб
Раздел: VIP-игровые наборы

65. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

66. Державно-правове становище українських земель в литовсько-польський період (XIV – XVII ст.)

67. Зародження української державності

68. Початок державного відродження України у 1917–1920 рр. Пошук оптимальних моделей державотворення

69. Ставлення кадетів до Української державності в період Центральної Ради (березень-липень 1917 р.)

70. Українська національна революція середини ХVІІ ст. Становлення української державності
71. В’ячеслав Липинський – видатний український історик, політик, державний діяч
72. Державна агенція промоції культури України

73. Порівняльна характеристика українського роздрібного ринку з європейським та тенденції його розвитку

74. Аналіз українського ринку побутових насосів

75. Світова торгівля в умовах глобалізації. Позиції України на світовому ринку

76. Проблеми ринку праці і зайнятості в перехідній економіці України

77. Концепції української державності

78. Федералізм чи унітаризм: перспективи розвитку державності України

79. Взаємовідносини законодавчої та виконавчої гілок державної влади України

80. Державно-церковні відносини в період незалежної України

Игровой набор "Шарлотта Земляничка" - Кукла с домом и аксессуарами, 15 см.
Комплект: домик, кукла, кошка, 3 шарика, стол, торт, кувшин, 2 стакана. Размер домика в сложенном виде: высота - 33 см, ширина - 25 см,
1999 руб
Раздел: Шарлотта Земляничка
Конструктор металлический для уроков труда №3, 292 элемента.
Конструктор металлический имеет в своем составе 292 детали, из которых можно собрать 5 моделей - наибольшее количество в серии
392 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы
Электроминикар Tokids "Лев", цвет желтый.
Помимо того, что каталка может развивать моторные функции, научиться управлять своим собственным маленьким автомобильчиком, она также
1261 руб
Раздел: Электромобили

81. Статистичне прогнозування кон’юнктури аграрного ринку в Україні

82. Специфіка використання експортного мита при регулюванні національного ринку

83. Автоматизована система Державного казначейства України

84. Державна Фінансова підтримка санації підприємств в Україні

85. Державний бюджет України

86. Напрямки оптимізації системи правового регулювання оподаткування операцій на ринку цінних паперів
87. Порядок складання, розгляду і затвердження Державного бюджету України
88. Ринок капіталів та його роль у розвитку економіки України

89. Формування доходів Державного Бюджету України стан та напрямки розвитку

90. Фунціонування Державного казначейства в Україні

91. Вплив бюджетно-податкового регулювання на розвиток промислового виробництва в Україні

92. Вплив інновацій на підвищення ефективності ринку праці в Україні

93. Державні замовлення виробникам як форма регулювання економіки

94. Монопольне становище та конкуренція на ринку мобільного зв’язку в Україні

95. Ринок житла в Україні

96. Ринок праці та його регулювання

Пенал, 1 отделение, 20x14x4 см, серый/зеленый.
Пенал школьный с 2 откидными планками, для канцелярских принадлежностей. Размер: 20x14x4 см. Застежка: молния. Количество отделений:
317 руб
Раздел: Без наполнения
Смываемые фломастеры "Супер чисто" с толстым наконечником, 8 штук.
В картонной коробке 8 разноцветных фломастеров. Они выполнены из качественных экологически чистых материалов. Созданные на основе
393 руб
Раздел: 7-12 цветов
Пломба свинцовая 10 мм, упаковка 1 кг.
Рекомендуется использовать совместно с витой проволокой или шпагатом. Устанавливается с помощью пломбиратора. Применение свинцовых пломб
362 руб
Раздел: Прочее

97. Роль інформації в сучасній економіці і формування ринку інформаційних послуг в Україні

98. Соціально-економічна сутність і роль державного бюджету України

99. Формування ринку праці в Україні


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.