Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Соціолінвальні параметри нової фразеології англійської мови

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙУНІВЕРСИТЕТ» МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КАФЕДРА ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ПЕРЕКЛАДУ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА Соціолінвальні параметри нової фразеології англійської мови Спеціальність 8.030507 – переклад (англійська мова) Запоріжжя – 2010 ЗМІСТ ПЕРЕЛІК умовних скорочень Вступ Розділ I. Теоретичні проблеми фразеології англійської мови 1.1 Поняття фразеологічної одиниці. Фразеологічний неологізм 1.2 Таксономія фразеологічних одиниць 1.2.1 Структурна класифікація ФО 1.2.2 Структурна-семантична класифікація ФО 1.2.3 Семантична класифікація ФО 1.2.4 Функціонально-семантична класифікація ФО 1.2.5 Спірні класифікації вчених Висновки до розділу I Розділ II. Соціолінгвальні особливості нової фразеології англійської мови 2.1 Засоби поповнення фразеологічного фонду 2.1.1 Фразеологізація вільних словосполучень 2.1.2 Фразеологічна деривація 2.2 Структурні моделі утворення фразеологічних інновацій 2.3 Соціофункціональні класи нової фразеології Висновки до розділу II ВИСНОВКИ Список використаних джерел SUMMARY ПЕРЕЛІК умовних скорочень ФО – фразеологічна одиниця ФІ – фразеологічна інновація ФН – фразеологічний неологізм ПАФД - Прогресивна афіксальна фразеологічна деривація САФД - Субстантивна афіксальна фразеологічна деривація БФД - Безафіксальна фразеологічна деривація Вступ В останні роки інтерес учених-лінгвістів зростає до вивчення фразеологічних інновацій. Так, з’являється багато робіт, присвячених визначенню нових фразеологічних одиниць, способам їх класифікації та основним фразотворчим тенденціям. Метою дослідження є вивчення лінгвальних параметрів фразеологічних інновацій у сучасній англійській мові, а саме способів класифікації фразеологічних одиниць за різними критеріями, визначення продуктивних фразотворчих моделей, впливу лінгвальних та екстралінгвальних чинників, спроба класифікації сучасних фразеологічних інновацій, що виникли наприкінці XX – початку XXI століття, та виявити їх особливості. Мета роботи зумовлює виконання конкретних завдань: розглянути основні критерії класифікації фразеологічних одиниць; дослідити системні зв’язки механізмів утворення фразеологічних неологізмів; визначити основні способи поповнення фразеологічного фонду сучасної англійської мови; визначити найбільш продуктивні моделі формування фразеологічних інновацій; зробити класифікацію фразеологічних інновацій та проаналізувати їх особливості. Обєктом дослідження є фразеологічні інновації англійської мови, які виникли наприкінці XX – початку XXI століття. Предметом дослідження є лінгвокогнітивні, ономасіологічні та класифікаційні параметри фразеологічних інновацій, а також лінгвальні та екстралінвальні чинники, що зумовлюють їх створення та функціонування. Матеріалом дослідження є понад 1500 фразеологічних інновацій, що наприкінці XX – початку XXI століття. Словники та довідники нової лексики, англомовні періодичні видання, електронні бази даних нових слів, інтернет-сайти, присвячені проблемам неології, стали джерелом дослідження фразеологічних інновацій. Виконання поставлених задач здійснюється за допомогою методів фразеологічної ідентифікації, лінгвістичного та семасіологічного аналізу.

В роботі застосовуються лексикографічний, контекстуальний, дескриптивний та структурно-семантичний аналізи, а також кількісні підрахунки. Наукова новизна дослідження полягає в тому, що фразеологічні інновації класифікуються за тематичними групами, досліджуються фразотвірні, функціональні та лексико-семантичні особливості кожної групи, виділяються основні структурно-семантичні моделі творення фразеологічних інновацій, визначаються напрямки фразеологічної деривації. Теоретичне значення дослідження полягає в отриманні результатів, що можуть бути важливими для теоретичних аспектів лексикології, фразеології, когнітивної лінгвістики, неології, теоретичної граматики. Нові продуктивні структурно-семантичні моделі творення фразеологічних інновацій можуть бути використанні у загальному та теоретичному мовознавстві, а також у лексикології англійської мови. Розділ i Теоретичні проблеми фразеології англійської мови 1.1 Поняття фразеологічної одиниці Ми вважаємо доцільним почати наше дослідження з визначення фразеології та фразеологічної одиниці. Існує багато визначень фразеології та фразеологічної одиниці. Розглянемо основні з них: О.С. Ахманова розглядає фразеологія як: 1)розділ мовознавства, який вивчає лексико-семантичну сполучуванність слів мови; 2) склад (фонд) фразеологічних одиниць даної мови; 3) сукупність, вид, тип, різновид фразеологічних одиниць . О.С. Ахманова дає наступне визначення фразеологічної одиниці – словосполучення, у якому семантична монолітність (цілісність номінації) має визначальну роль у структурній роздільності його складових елементів, внаслідок чого воно функціонує у складі речення як еквівалент окремого слова . ФО можна ще назвати як автоматизована фраза, автоматизований елемент, ідіома, ідіоматизм, ідіоматичний вираз, ідіоматичне словосполучення, лексикалізоване словосполучення, неподільне словосполучення, неподільне сполучення слів, нерозкладне словосполучення, невласне складне слово, пов’язане словосполучення, невільне словосполучення, стабільне сполучення, сталий зворот, стале словосполучення, фразеограма, фразеологізм, фразеологічний зворот, фракційований знак . Дане визначення не охоплює усю сутність ФО, оскільки семантична монолітність це не єдина ознака ФО. В.П. Жуков вважає, що фразеологізм – «стійка та відтворювана окремооформлена одиниця мови, що складається із компонентів, наділена цілісним значенням та може сполучатися з іншими словами» . У цьому визначенні перераховуються основні ознаки ФО, а саме відтворюваність, окремооформленість, цілісне значення, обмежена валентність, проте не береться до уваги семантичний аспект ФО. Т.І. Арбекова розглядає фразеологічну одиницю (фразеологізм) як «сполучення слів з низьким показником комбінаторності, який є обумовленим структурно-семантичними особливостями компонентів (або одного з них) або особливим характером відношення словосполучення до дійсності, а також сполученням двох факторів» . Т.І. Арбекова говорить лише про те, що ФО мають низький показник комбінаторності, тобто обмежену валентність. Дане визначення також не охоплює усієї специфіки ФО.

Л.В. Архангельський визначає фразеологічну одиницю як «існуюча у мові на даному етапі її історичного розвитку постійна комбінація словесних знаків: гранична або цілісна, що відтворюється у мові її носіїв, яка заснована на внутрішній залежності її членів, яка складається мінімум з двох строго визначених одиниць лексичного рівня, які знаходяться у певній послідовності, яка граматично організована за існуючими (або що існували) моделями словосполучень або речень, яка має єдине значення» . Г.Б. Антрушина говорить про те, що фразеологічна одиниця у західній лінгвістиці позначається терміном ідіома . Також часто її називають іншими словами: стійкий вираз, стійка фраза, фіксована група слів, виразів. Вона зауважує, що синоніми метафорично відносяться до відтінків та кольорів словникового складу, а фразеологічні одиниці – це картинна галерея, у якій зберігаються яскраві нариси народних звичаїв, традицій, забобонів, пам'ять минулих подій, народних пісень та казок. Р. Глезер визначає фразеологічну одиницю «як лексикалізоване, відтворюване словосполучення повсякденного вжитку, що має синтаксичну та семантичну цілісність, може мати конотації (експресивні або стилістичні) та виконувати емфатичну або інтенсифікуючи функцію» . Дане визначення дуже яскраво описує сутність ФО. Інші вчені називають ідіомами – вирази, значення яких не витікає з їхніх граматичних конструкцій або із значення елементів, що їх складають , або ідіома – це номінативна, вигукова або комунікативна фразеологічна одиниця з цілісним значенням, яка характеризується монолітністю структури, тобто є замкненим зворотом . Оскільки фразеологічну одиницю іноді називають фраземою, то хочеться дати визначення фраземи. Н.Ф. Алефиренко визначає фразему як не односторонній елемент мови, а двосторонню одиницю зі своєрідно організованою субстанціональністю, що є одніє з головних умов для правильного розуміння їх знакового характеру, ролі у процесі збереження та перекодування відбитої за допомогою свідомості існуючої дійсності . На нашу думку, це дуже незрозуміле визначення, яке може заплутати науковців. Найбільш вдале визначення дає А.В. Кунін, який розглядає фразеологічну одиницю як це стійке сполучення лексем з повністю або частково переосмисленим значенням . А.В. Кунін розглядає фразеологічну одиницю як стійке утворення, він вважає, що розвиток фразеології як лінгвістичної дисципліни неможливо без розробки теорії фразеологічної стійкості. Стійкість фразеологічної одиниці обумовлюється різними типами інваріантності, тобто тих або інших елементів при всіх нормативних змінах. У рамках нашого дослідження ми хотіли б дати власне визначення ФО. Так, фразеологічна одиниця – це стійке сполучення слів з повністю або частково переосмисленим значенням, що характеризується обмеженою валентністю, сферою використання, вільною відтворюваністю у мові та мовленні, має семантичну та синтаксичну цілісність, характеризується експресивним забарвленням та визначає національно-культурну сутність когнітивних процесів. Ми б хотіли також розглянути основні ознаки ФО. Так, основною особливістю фразеологічної одиниці є те, що її семантичний об’єм не співпадає з семантичним об’ємом слів.

Санскрит (усний  писемний) у свому первсному нордичному вигляд  унверсальною мовою. Вн виступа  носм трансцендентних учень (високо духовност),  базою прагматичних (позитивних) знань,  комункативною системою суспльства. Фахвцями доведено: санскрит багатший  глибший, примром, за англйську мову. Знання, представлен санскритом, неможливо з достатньою адекватнстю вдтворити англйською мовою. А навпаки, виявляться, можна [див.: Чаша Востока.P С. 81]. В Аратт вдбувся «розподл» рзних сторн велико унверсально мови, яка вдзначалася синкретизмом, що характерно для четвертого сторичного кола розвитку людства [Зустрчаються  радикальнш! судження про лнгвстичну першсть Аратти: «Розвиток археолог показу, що укранська мова переду грецькй, шумерськй, гипетськй, ранськй» (Червоний В. Г. Укранське словотворення вд Триплля до ¶уде. Рвне, 1995. С. 4)]. Як правило, пдкреслюють, що санскрит склав основу усм ндовропейським мовам. Але не завжди помчають, що ця основа по-рзному впливала на них

1. Концепт Воля в лексиці і фразеології української та англійської мов

2. Особливості розвитку англійської мови в Індії

3. Словотвірні парадигми в рекламній лексиці сучасної англійської мови

4. Електронні тлумачні словники англійської мови

5. Використання віршованих матеріалів під час навчання лексиці англійської мови

6. Граматика англійської мови
7. Інтерактивна система навчання для вивчення англійської мови
8. Літери англійського алфавіту, слова. Ігри на уроках англійської мови

9. Підсистема вправ для формування граматичних навичок аудіювання і читання на початковому ступені навчання англійської мови в середній загальноосвітній школі

10. Формування позитивної мотивації на уроках англійської мови

11. Новая фразеология и ее использование

12. Релігійно-ідеологічний фактор в підготовці англійської революції

13. Основание первых колоний в С.Америке. Англия и Новый Свет.

14. Новая Англия

15. Значення слова в англійській мові, його типи, мотивація, зміна значення при введенні нових лексичних одиниць на уроці

16. Идеологическая архитектура в СССР, утверждение новых параметров

Магнитная игра для путешествий "Волшебный лес".
Уникальная логическая игра-головоломка для отличного времяпрепровождения и тренировки ума. Имеет компактное игровое поле с магнитными
530 руб
Раздел: Игры на магнитах
Папка для тетрадей "Кошечка", А4.
Папка для тетрадей формата A4, закрывается на молнию. Отличается вместительностью и ярким дизайном (полноцветная печать на пластике). Для
359 руб
Раздел: Папки для тетрадей
Гибкий трек "Большое путешествие", 317 деталей.
Гибкий трек "Большое путешествие" от бренда 1Toy состоит из 317 деталей, в том числе лифта, 2 машинок, пещеры и перекрестка.
2695 руб
Раздел: Треки без запуска

17. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії наприкінці XVIII—у першій половині XIX ст.

18. Особистісно орієнтована підготовка соціального педагога та працівника – нова парадигма дослідження соціальної педагогіки

19. Расчёт и оптимизация параметров сетевых графиков, используемых при создании и освоении новой техники

20. Нецінові фактори, недискреційна фіскальна політика, соціальний захист. Центральний банк України

21. Новые и сверхновые звезды (Доклад)

22. Новый подход в понимании преадаптации
23. Новейшие методы селекции: клеточная инженерия, генная инженерия, хромосомная инженерия
24. Гражданская Оборона. Расчет параметров ядерного взрыва

25. Страны НИС (новые индустриальные страны)

26. Типологизация развивающихся стран: традиционные критерии и новые подходы

27. Новые индустриальные страны: Южная Корея

28. Денежно-кредитная политика Банка Англии

29. Административное задержание по новому КоАП РФ

30. Новые принципы осуществления валютного регулирования и валютного контроля в РФ

31. Государство и право Англии в средние века

32. Право Англии

Карандаши восковые, треугольные, с ластиком и точилкой.
В набор входят: 12 разноцветных карандашей длиной 7 см и диаметром 1 см., точилка, ластик.
302 руб
Раздел: Восковые
Набор шариковых ручек "Frixion", синие, 0,7 мм, 2 штуки.
Синяя шариковая ручка "Frixion" пиши-стирай на основе исчезающих термочернил. Письмо корректируется с помощью специальной
336 руб
Раздел: Синие
Дуга с подвесками "Забава".
Дуга с подвесками "Забава" крепится с помощью специальных прищепок к коляске, автокреслу или детской кроватке. Яркие
755 руб
Раздел: Дуги и погремушки для колясок

33. Англия во время правления Георга V

34. Формирование ответственного правительства в Англии в XVIIIв.

35. Новейшая история

36. Новая Экономическая Политика

37. Государственно-политическое устройство Ирана и становление новых органов власти после революции 1979г.

38. Уголовное право буржуазных государств новейшего времени
39. Финансовые возможности новых форм страхового бизнеса за рубежом
40. Шпоры по трудовому праву (Новый Кодекс)

41. Введение новых правил в орфографии в немецком языке

42. Политическая система государства /на англ. языке/

43. Династия Плантагенетов в истории Англии

44. Обычаи и традиции англо-говорящих стран

45. Структурно - семантические особеннности спортивной фразеологии современного английского языка

46. Переход от "персонального" журнализма к "новому" в 80х-90х годах XIX веках в капиталистической прессе США

47. Новый взгляд на Библию

48. Аборигены Австралии и папуасы Новой Гвинеи

Магнитная мозаика "Веселый городок".
Магнитная мозаика "Веселый городок", из которой можно собрать не только городок, но и множество других картинок. В набор входят:
519 руб
Раздел: Магнитная
Держатель для сумки "Jardin D'Ete" со стразами "Стихия колец".
Держатель для сумки стал неотъемлемой частью домашнего и офисного интерьера. И теперь выбор подарка для бизнес-леди не составит особого
944 руб
Раздел: Прочее
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Франция", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
389 руб
Раздел: Кружки, посуда

49. Традиции и праздники Англии

50. Европейская культура нового времени

51. Новое в словообразовательной системе современного французского языка

52. Женский образ в повести А.И. Куприна "Олеся"

53. Новое поэтическое течение Серебряного века

54. Топики по Английскому языку для англ.шк. (10 класс)
55. Фразеология на страницах газет
56. Новые тенденции в современной популярной музыке

57. Некоторые аспекты новейшей истории Франции

58. Новая экономическая политика (HЭП)

59. Новая Экономическая Политика

60. Буржуазный прогресс в Европе в Новое время

61. Англия времен Реставрации

62. Англия 1945-1993 гг.

63. Киевская Русь. Монголо-татарское нашествие и его последствия. Создание Российского централизованного государства. Европа в начале Нового времени. Московское царство (Методические указания)

64. Новейшая история США (Политика, Экономика, Культура, Международные отношения, Социальные проблемы etc.)

Развивающая настольная игра "Читай-Хватай English", новая версия.
Игра помогает развить навык чтения английских слов. Правила чтения слов в английском языке совсем не такие, как в русском, поэтому детям
712 руб
Раздел: Классические игры
Стенд "Наши работы".
Стенд состоит из шапки (размером 67х10 см) с пластиковым карманом и самого стенда (размером 67х48 см), к которому крепятся 30 пластиковых
689 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Звуковой плакат "Учимся читать - читаем по слогам".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
643 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

65. О смысле новейшей Российской истории и перспективах ее - в православной ретроспективе

66. Поземельное отношение в средневековой Англии и их правовое регулирование

67. События Великой Отечественной Войны на страницах новейших учебников по истории для средней школы

68. Англо-Бурская война

69. Новые страницы истории гражданской войны в Прикамье

70. Роль СССР в становлении новой немецкой государственности в 1945-1949 годах
71. Новая экономическая политика и командно-административная система
72. Процессоры нового поколения и перспективы их развития

73. Новейшие достижения в информатике

74. Перспективы развития компьютерной техники (новейшие разработки 2005г.)

75. Новые технологии. Microsoft Office XP

76. Новые информационные технологии обучения в математике

77. Лечение вестибулярных шванном: Общие параметры

78. ДЭНС-ТЕРАПИЯ как новый и современный метод лечения в медицине

79. Кража - законодательство Англии

80. Окружающая среда в Европе на пороге нового тысячелетия

Канистра-бочка с навесными ручками, 30 л (диаметр горловины 215 мм).
Канистра изготовлена из прочного пищевого пластика и предназначена для транспортировки и хранения пищевых жидкостей. Изделие безопасно для
496 руб
Раздел: Баки, канистры
Кружка фарфоровая "Морская волна", 375 мл.
Кружка. Объем: 375 мл. Материал: фарфор.
342 руб
Раздел: Кружки
3D-пазл "Рождественский домик 3" (с подсветкой).
Волшебный рождественский домик ребенок может смастерить самостоятельно без клея и ножниц. Для этого есть пазлы 3D, детали которых легко и
449 руб
Раздел: Здания, города

81. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

82. Реформы образования в России и Англии

83. Система образования в Англии

84. Особенности преодоления социально-экономических противоречий в Англии и Франции

85. Проблемы нового мира

86. Новые инициативы Президента РФ по укреплению единства страны
87. Отчёт по производственной практике на Ново-Иркутской ТЭЦ
88. Измерение параметров лазеров

89. Анализ процесса формообразования и расчет параметров режимов резания

90. Шахта "Интинская". Расчеты параметров устойчивости пород и крепления выработки

91. Расчёт параметров режима, элементов сварочного контура и трансформатора машины для контактной точечной сварки

92. Человек в новом информационном обществе

93. Исследование возможности использования эффекта автодинного детектирования в генераторах на диоде Ганна для контроля параметров вибрации

94. Контроль динамических параметров ЦАП

95. Исследование взаимосвязи электрофизических параметров кремния полученного методом карботермического восстановления от технологии его получения

96. Моделирование дискретной случайной величины и исследование ее параметров

Шкатулка музыкальная "Рояль", 15x16x18 см, арт. 24801.
Состав: пластик, элементы металла. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Музыкальный механизм с ручным заводом. Мелодия
802 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Цветные карандаши "Color Peps", трехгранные, 18 цветов.
Яркие, насыщенные цвета, трехгранная форма для удобного захвата, прочный, легко затачиваемый корпус из древесины американской липы.
359 руб
Раздел: 13-24 цвета
Грызунок на прищепке "Сердечко".
Грызунок сделан из безопасного пищевого силикона, он выполняет роль прорезывателя для зубов. Бусины грызунка достаточно мягкие и очень
392 руб
Раздел: Силиконовые

97. Проект новой участковой станции

98. Новый завет

99. Проблема корпуса сочинений прп. Макария, новые находки


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.