Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Виконання наказу або розпорядження в кримінальному праві

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

Вступ 1. Кримінально–правова характеристика виконання наказу або розпорядження 2. Виконання наказу або розпорядження як обставина, що виключає злочинність діяння 3. Виконання явно злочинного наказу або розпорядження Висновки Список використаної літератури ВСТУП Науковий інтерес теоретиків та практиків до проблем кримінального права проявлявся постійно, не ослаб він і в наші дні. Зростання злочинності в державі, недосконалість чинного кримінального законодавства, а також необхідність удосконалення судово-слідчої практики - потребують досконалого вивчення окремих інститутів кримінального права. Одним з таких інститутів є виконання наказу чи розпорядження як обставини, що виключає злочинність діяння. Найперше варто зазначити, що Кримінальний кодекс України 2001р. покінчив з розбіжністю у назві цих обставин, назвавши їх обставинами, що виключають злочинність діяння. Окрім цього, перелік обставин, що виключають злочинність діяння регламентованих чинним КК України, значно розширено порівняно з КК України 1960р. В новому Кодексі знайшли закріплення раніше не регламентовані обставини, а саме: уявна оборона, фізичний або психічний примус, діяння пов’язане з ризиком, виконання наказу або розпорядження, виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації. Метою написання цієї роботи є дослідження обставини, за наявності яких дії особи, об’єктивно схожі зі злочинними, оцінюються як правомірні, а саме - виконання наказу чи розпорядження як обставини. Для досягнення названої накликати мети в рефераті поставлені наступні основні задачі: - визначити юридичну природу наказів і розпоряджень виходячи з їх ролі в механізмі правового регулювання суспільних громадських відносин, встановити властиві їм ознаки і критерії законності; - дати кримінально-правову характеристику і визначення кримінально-правовому інституту виконання наказу або розпорядження як обставині, що виключає злочинність діяння; - визначити умови правомірності здійснених виконавцем наказу або розпорядження дій (бездіяльності), в результаті унаслідок,внаслідок яких заподіюється спричиняється шкода кримінальним карним законом, що охороняється, інтересам; - показати місце і роль виконання наказу або розпорядження в системі інших обставин, що виключають злочинність діяння, досліджувати питання розмежування сфери їх застосування вживання ; - проаналізувати стан вітчизняного і зарубіжного законодавства, що містить утримує кримінально-правові і інші норми, які регламентують діяльність військовослужбовців по виконанню наказів командирів (начальників). 1. Кримінально – правова характеристика інституту виконання наказу та розпорядження Кримінально-правові принципи регулювання спричинення шкоди унаслідок внаслідок виконання наказу були сформульовані в міжнародному кримінальному карному праві у зв'язку з установою і функціонуванням Міжнародного військового воєнного трибуналу в Нюрнберзі, створеного після потім закінчення Другої світової війни. Нацистські військові воєнні злочинці, будучи такими, що притягають до відповідальності, посилалися на те, що вони були простим знаряддям незаконних наказів своїх керівників.

Питання про відповідальність виконавців злочинних наказів було предметом спеціального розгляду трибуналу, в Статуті уставі якого сказано: &quo ;Той факт, що підсудний діяв по розпорядженню уряду або за наказом начальника, не звільняє визволяє його від відповідальності, але та може розглядатися розглядуватися як довід для пом'якшення покарання наказання , якщо Трибунал визнає, що цього вимагають інтереси правосуддя&quo ;. По такому шляху колії,дорозі і пішло кримінальне карне законодавство як низки зарубіжних країн, так і українське. Питання про виконання наказу як обставину, що виключає кримінальну карну відповідальність, неодноразово обговорювався в радянській юридичній літературі. Учені дійшли висновку виведення , що якщо наказ законний, а його виконання обов'язково, то відповідальність за заподіяну спричинену шкоду виключається. У випадках же виконання злочинного наказу відповідальності підлягають як начальник, що видав такий наказ, так і його виконавець. Разом з тим в той же час висловлювалася думка, згідно якої виконання наказу не може визнаватися обставиною, що виключає небезпеку діянь, оскільки тому що спричинення шкоди при цьому не визнається суспільно корисним, що характерне вдача для інших обставин (необхідна оборона, затримання злочинця). Тому пропонувалося спричинення шкоди при виконанні наказу розглядати розглядувати за правилами крайньої необхідності або з погляду суб'єктивної сторони (відсутність або наявність провини вини щодо відносно злочинного характеру вдачі наказу). Подальші дальші розробки даної проблеми в доктрині кримінального карного права, а також вивчення матеріалів практики привели до висновку виведення про необхідність законодавчого визначення умов правомірності спричинення шкоди при виконанні наказу або розпорядження. Спричинення шкоди правоохоронюваним інтересам при виконанні наказу (розпорядження) не тягне спричиняє кримінальної карної відповідальності, якщо наказ є з'являється,являється законним, тобто відданим в установленому порядку особі обличчю,лицю , зобов'язаній його виконати, в рамках у рамках компетенції, з із дотриманням належної форми. Накази (розпорядження) є з'являються,являються законними, якщо вони не суперечать перечать чинним нормативним актам і носять обов'язковий характер вдачу , що забезпечується можливістю спроможністю настання наступу юридичної відповідальності (дисциплінарної, адміністративної, кримінальної карної ) у випадках їх невиконання. У літературі пропонувалося виділити дві групи критеріїв правомірності спричинення шкоди при виконанні обов'язкових наказів і розпоряджень. Це критерії, що відносяться до наказу або розпорядження і критерії, що відносяться до виконання наказу. До першої групи пропонується віднести: а) обов'язковість наказу (розпорядження) і б) відсутність свідомо незаконного для виконавця характеру вдачі наказу або розпорядження. До другої групи - а) відносність дій (бездіяльності) саме до виконання наказу або розпорядження і б) відсутність в діях (бездіяльності) виконавця ознак умисного навмисного злочину. В юридичній літературі неодноразово було підкреслено, що необ­хідно дати законо­дав­че визначення поняття “наказ”, тим більше, що це поняття присутнє в багатьох норма­тив­но-правових актах нашої держави.

Це, наприклад, Конституція України, Закон України “Про міліцію”, Закон України “Про службу безпеки України”, Тимчасові стату­ти Збройних Сил України, Кримінальний кодекс України та ін. Саме поняття наказу та умов його правомірності надає наука кримінального та адміністративного права, але потрібно не доктринальне, а законодавче визначення цього поняття. Наука кримінального права України визначає, що наказ – це обов’яз­кова для вико­нання вимога командира (начальника) про вчинення чи невчинення підлеглим якоїсь дії по службі. Коментар до Конституції України розмежовує поняття “наказ” та “розпорядження”. Так, під наказом розуміють правовий акт управління, який видається на основі чинного зако­нодавства та актів вищих органів відповідними керівниками міністерств, відомств, підпри­ємств, установ, організацій. Розпорядження ж – це правовий акт, який має владний харак­тер і видається в межах повноважень, наданих посадовій особі чи державному органу. Радянське кримінальне право визначало, що наказ, розпорядження є формою втілення волі начальника, формою управління діяльністю підлег­лих. Воля начальника, його накази та вимоги безумовно обов’язкові для підлеглих та підлягають своєчасному та точному виконанню. Сьогодні сучасна наука кримінального права висуває такі умови законності наказу. Він повинен бути: – виданим компетентним органом чи посадовою особою в межах компетенції цієї посадової особи чи органу; – відданим із дотриманням необхідної форми та порядку його видання; – ґрунтуватися на законі чи іншому нормативному акті; – передбачати скоєння протиправних дій виконавцем. Проте однак навіть у разі, коли наказ (розпорядження) був відданий компетентною особою обличчям,лицем з із дотриманням вказаної законом форми, його виконання не виключає відповідальності, якщо очевидний його незаконний або навіть злочинний характер вдача . У кримінально-правовій літературі робиться чиниться спроба підвести під ознаки виконання наказу або розпорядження виконання професійних обов'язків. Проте однак самі ж автори відзначають, що &quo ;умови правомірності виконання професійних обов'язків і виконання наказу або іншого розпорядження начальника різняться. Приведені ж приклади зразки (хірург розкриває розтинає грудну клітку хворого для надання виявлення йому допомоги, міліціонер затримує злочинця, заподіюючи спричиняючи шкоду його здоров'ю, військовослужбовець вбиває супротивника противника в бойовій операції, вартовий часовий застосовує зброю проти супроти нападаючого нападника на пост піст ) свідчать про наявність не обставин, регламентованих ст. 41 КК , а інших обставин, що виключають злочинність діяння, таких, як необхідна оборона, затримання злочинця, обґрунтований ризик і ін. Про виконання наказу як обставини, що звільняє визволяє від відповідальності, мова йщла в Укладенні 1845 р.: &quo ;.не вважалося шанував злочинним діяння, учинене у виконання закону або наказу по службі, даного належною владою в межах її відомства, з із дотриманням встановлених установлених на те правил і не приписуючого діяння явно злочинного&quo ;.

Процес гри складаться з чотирьох етапв. Перший етап пдготовка  початок гри. Пдготовка до гри трива близько мсяця. Студенти слухають лекц з кримнального процесу, спецкурсв. Вивчають конкретн кримнальн справи, кримнальне  кримнально-процесуальне законодавство, законодавство, промови обвинувачв  захисникв. У вльний вд навчання час вдвдують судов засдання, вивчають додаткову лтературу, готують обвинувальн й захисн промови. Рол розподляються на загальних зборах учасникв з урахуванням хнх побажань, знань  здбностей. Гра починаться перевркою готовност учасникв. Ведучий роз'ясню  правила, проводить жеребкування черговост виступв учасникв. Розда членам жур картки з оцнками, списки учасникв гри. Другий етап розминка (510 хв.). Тут можна застосовувати й ЕОМ. Ведучий або оператор ЕОМ знайомить усх учасникв з правилами роботи на нй. Потм за чергою виклика фахвцв до персональних комп'ютерв  пропону м вдповсти на запитання: який з наведених у перелку порядок виступв учасникв судових дебатв  правильним? Вдповдь правильна

1. Поняття і види співучасті у кримінальному праві

2. Заходи безпеки в кримінальному праві (порівняльно-правовий аналіз)

3. Злочинні посягання на власність банків і застосування норм кримінального права для їх припинення

4. Поняття злочину у кримінальному праві України

5. Стан сильного душевного хвилювання: кримінально-правові та психологічні аспекти

6. Вина в кримінальному праві країни
7. Загальновизнані принципи та норми міжнародного права та їх відображення в кримінальному процесі України
8. Кримінальна відповідальність за створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань

9. Нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах. Система органів прокуратури

10. Прокурорський нагляд як гарантія забезпечення процесуальних прав учасників кримінального судочинства при проведенні досудового слідства

11. Застосування застави як запобіжного заходу в кримінальному процесі

12. Проект кримінального кодекса України

13. Бандитизм (ст. 257 Кримінального кодексу України)

14. Докази у кримінальному процесі

15. Достатність доказів у кримінальному процесі України

16. Забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства

Контейнер универсальный 4-х секционный, средний.
Материал полипропилен. Изделие имеет широкое хозяйственное назначение и может использоваться как бокс: для канцелярских принадлежностей
657 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Набор мебели для столовой "Коллекция".
Очень красивый и изящный набор мебели и посуды для кукол "Столовая" понравится любому ребенку. В набор входит стол, четыре стула
463 руб
Раздел: Кухни, столовые
Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 28 см.
Мягкий волк Забивака — официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года. Представляет собой волка с коричнево-белой шерстью в
1099 руб
Раздел: Игрушки, фигурки

17. Захисник у кримінальному судочинстві

18. Звільнення від кримінальної відповідальності

19. Комплексний теоретичний аналіз проблеми однобічності та неповноти дізнання, досудового та судового слідства у кримінальному судочинстві

20. Кримінальна відповідальність

21. Кримінальна відповідальність за ненадання допомоги, вимагання та зґвалтування

22. Кримінальна відповідальність за хуліганство (ст. 296 КК України)
23. Кримінальна відповідальність. Різновиди злочинів
24. Кримінальний аборт та його судово-медична експертиза

25. Кримінально-правова характеристика невиплати заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат

26. Кримінально-правова характеристика ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів

27. Обмеження волі як вид кримінального покарання

28. Органи правосуддя, суди присяжних, кримінально-процесуальні функції

29. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх

30. Планування розслідування кримінальних справ

31. Принцип незалежності і недоторканності суддів у кримінальному процесі України та Азербайджану

32. Принципи кримінального процесу в Україні

Доска пеленальная "Гном".
Доска для пеленания с жестким деревянным каркасом. Легко устанавливается на перила кроватки, стол, комод или другую устойчивую
789 руб
Раздел: Пеленальные столики, доски
Набор "Водный Мир" №3.
Игрушка для ванной состоит из поля, на котором расположены: водяная мельница для проточной воды (из крана), водяная мельница с ручным
1560 руб
Раздел: Игровые и разнопредметные наборы
Пеленки одноразовые впитывающие TerezaMed "Normal" (60х90 см, 30 штук).
Одноразовые пеленки TerezaMed "Normal" сочетают в себе высокое качество материалов и доступную цену. Они созданы специально для
599 руб
Раздел: Пелёнки

33. Профілактичні можливості адвоката у конкретній кримінальній справі

34. Роль прокурора у вирішенні судом цивільного позову у кримінальній справі

35. Стадії кримінального процесу

36. Суб’єкти кримінального процесу

37. Сучасна кримінально-правова кваліфікація злочинів

38. Участь експерта та спеціаліста у кримінальному процесі
39. Цивільний позивач та цивільний відповідач як учасник кримінального процесу
40. Вирок в кримінальному судочинстві

41. Трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людини: проблема кримінально-правового забезпечення

42. Порядок виконання покарання у виді позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю

43. Представництво і довіреність як спосіб здійснення суб’єктивного права і виконання юридичного обов’язку

44. Правові засади виконання дохідної частини бюджету

45. Правила приема в военно-учебные заведения (Доклад)

46. ГО Правила поведения и действия населения при производственных авариях и стихийных бедствиях

47. Проблеми формування i виконання мiсцевих бюджетiв

48. ПРАВО НА ТРУД В РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Записная книга "Bazar", А5, бирюзовая.
Записная книга на резинке. Формат: А5 (130x210 мм). Количество страниц: 192. Основной блок: линейка. Дополнительные разделы: телефоны,
577 руб
Раздел: Записные книжки
Чехол для телефона - кошелек, 14.5x9х3.5 см.
В Вашей необъятной сумке невозможно разыскать телефон или кошелек? Направляясь на ланч или шоппинг, Вам приходится брать с собой массивный
396 руб
Раздел: Сумочки для телефонов
Велосипед трехколесный Moby Kids "Comfort. EVA", цвет: красный.
Детский трёхколёсный велосипед Moby Kids "Comfort 10х8 EVA". В данной модели предусмотрены дополнительные функции и аксессуары,
4216 руб
Раздел: Трехколесные

49. Некоторые вопросы обеспечения прав обвиняемого на предварительном расследовании

50. Административное право

51. Проблемы связанные с правами, свободами и обязанностями иностранных граждан и лиц без гражданства

52. Административное право (шпаргалка)

53. Государственное и административное право (Контрольная)

54. Проблемы избирательного права современной России
55. Административное право
56. Предмет, метод, источники Административного права

57. Административная ответственность за нарушение порядка государственного управления и правил охраны здоровья. Органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях

58. Административно-правовой статус гражданина как субъекта административного права

59. Административно-процессуальное право РФ

60. Природа и система административного права

61. Роль арбитража в судебной защите прав предпринимателей

62. Шпаргалки для госэкзамена по теории государства и права

63. Банковское право

64. Учебник по банковскому праву

Точилка Berlingo механическая "Яблоко".
Оригинальная механическая точилка в форме яблока. С одним отверстием для заточки карандашей. Лезвие из высококачественной стали. Механизм
352 руб
Раздел: Точилки
Гидромассажная ванночка для ног (арт. ATH-6411 blue).
Характеристики: - Расслабляющий и оздоровительный массаж. - Мощный компрессор для водно-пузырькового массажа. - 3 сменные насадки. -
1368 руб
Раздел: Прочее
Корзина для белья "Виолетта" (30 литров).
Корзина для белья решит проблему хранения большого количества грязного белья. Благодаря своей прямоугольной форме она может быть легко
396 руб
Раздел: Корзины для белья

65. Содержание договора о передаче прав на программу для ЭВМ

66. Авторское право

67. Субъекты гражданского права

68. Защита авторских прав

69. Авторское право

70. Брачно-семейное право мусульман
71. Вещно-правовые способы защиты права собственности
72. Гражданское и семейное право

73. Гражданское право

74. Гражданское право (Контрольная)

75. Гражданское право (Шпаргалка)

76. Гражданское право (экзаменационная шпаргалка)

77. Гражданское право РФ (шпаргалка)

78. Договорное право

79. Граждане как субъекты гражданского права (физические лица)

80. Гражданское право

Полотенце махровое "Нордтекс. Aquarelle", серия "Палитра", цвет: аметистовый, 70х130.
Полотенца махровые гладкокрашеные изготовлены из 100% хлопка, плотность 300 г/кв.м. Размер: 70х130 см.
361 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
Ранец "Космо", 36х29х18 см.
Ранец продуманный до мелочей, который: - включает множество светоотражающих элементов; - оснащен регулируемыми по высоте лямками и
1848 руб
Раздел: Без наполнения
Настольная игра "Колонизаторы", 4-е русское издание.
Желанию осваивать новые земли всегда сопутствует отвага – этих двух элементов у колонизаторов огромного острова Катан в избытке. На новых
1990 руб
Раздел: Классические игры

81. Засоби захисту права власностi

82. Значение срока в Гражданском праве

83. Наследственное право: завещание

84. Объекты Гражданского права

85. Ответственность в гражданском праве

86. Понятие гражданского права как отрасли права
87. Права ребенка
88. Право интеллектуальной собственности /гражданское право Украины/

89. Право собственности на природные ресурсы

90. Право: сделки

91. Предмет и метод гражданского права

92. Проблемы защиты авторского права в сфере web-журналистики Рунета

93. Способы защиты гражданских прав

94. Ценные бумаги как объект гражданского права

95. ЦивЁльно правовЁ вЁдносини - батькЁвство (Гражданско-правовые отношения - родительские права и обязаности)

96. Шпаргалка по гражданскому праву

Набор цветных гелевых ручек, 30 цветов.
Набор цветных гелевых ручек, 10 цветов с блестками, 5 цветов пастельных, 5 цветов - мультицвет, 10 цветов - гель. Размер ручки 15 см.
545 руб
Раздел: Цветные
Стерилизатор "Care" для микроволновой печи (на 3 бутылочки).
Стерилизатор Care предназначен для стерилизации детских бутылочек. С помощью данного устройства можно эффективно простерилизовать
1045 руб
Раздел: Стерилизаторы, сушилки
Подставка для ножей овальная, 16x6,5x22 см.
Размеры: 16х6,5х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Цвет: бежевый. Предназначена для безопасного
822 руб
Раздел: Подставки для ножей

97. Юридические лица: субъекты гражданских прав и обязанностей

98. Защита прав потребителей по Российскому законодательству

99. Представительство по гражданскому праву


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.