Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Анализ прибыли

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

Звіт про прибутки та збитки АКБ Укрсоцбанк за станом на 01.01.2000 та на 01.01.2001 (тис.) - 01-01-2000 01-01-2001 1.1 Процентний дохід 237342 256 207 1.2 Процентні витрати -116724 104 350 1. Чистий процентний дохід 120618 151 857 2.1 Комісійний дохід 84245 111 009 2.2 Комісійні витрати -5320 6 727 2. Чистий комісійний дохід 78925 104 282 3. Дивідентний дохід 1 0 4. Чистий торговельний дохід 60705 14 558 5. Прибуток/ збиток від інвестиційних цінних паперів -924 218 6. Прибуток від довгострокових вкладень в асоційовані компаніі й дочірні уcтанови та інших інвестицій 0 1 7. Інший операційний дохід 4613 3 667 8. Операційний дохід 263938 274 583 9. Загальноадміністративні витрати -75866 80 201 10. Витрати на персонал -73635 91 291 11. Прибуток від операцій 114437 103 091 12. Витрати на безадійні та сумнівні борги -61843 98 032 13. Прибуток до оподаткування 52594 5 059 14. Податок на прибуток -28627 1 012 15. Прибуток після оподаткування 23697 4 046 16. Непередбачені доходи/ витрати -4652 794 17. Чистий прибуток/ збиток банку 19315 4 840 Заступник голови Правління Л.С.Кузьміна Головний бухгалтер - начальник управління бухгалтерського обл іку та звітності І.О.Чорна Баланс АКБ &quo ;Укрсоцбанк&quo ; станом на 01.01.2000 та на 01.01.2001 (тис.) - 01-01-2000 р. 01-01-2001р. АКТИВИ 1. Кошти та залишки в НБУ 145760 175285 2. Казначейськi та інші цiннi папери, що рефінансуються НБУ, та цінні папери, емітовані НБУ 47539 37463 3. Кошти в iнших банках 161620 379755 4. Цінні папери на продаж 649793 11646 5. Кредити та заборгованість клієнтів 2997 834493 6. Iнвестицiйнi цiннi папери 1513 10540 7. Довгостроковi інвестиції доасоцiйованих компанiй і дочiрнiх установ 620 383 8. Основнi засоби та нематерiальнi активи 200294 216124 9. Нарахованi доходи до отримання 8972 5630 10. Iншi активи 21016 34613 11. Усього активiв 1240124 1705932 ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 12. Кошти банкiв 29843 102188 13. Кошти клiєнтiв 862287 1259746 14. Iншi депозити 1844 1922 15. Борговi цiннi папери, емітованібанком - 1668 16. Нарахованi витрати до сплати 2051 3537 17. Iншi зобов'язання 15284 3542 18. Усього зобов'язань 911309 1372603 ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ 19. Статутний капітал 48601 48601 20. Капiталiзованi дивiденди - 0 21. Акції, викуплені у акціонерів - -408 22. Емiсiйнi рiзницi 329 329 23. Резерви 61592 14733 24. Результати переоцінки 31408 29237 25. Нерозподiлений прибуток 186971 240837 26. Акції, викуплені у акціонерів -86 - 27. Усього власного капіталу 328815 333329 28. Усього пасивів 1240124 1705932 Заступник голови Правління Л.С.Кузьміна Головний бухгалтер - начальник управління бухгалтерського обл іку та звітності І.О.Чорна 34 ВСТУП Банківська система - одна з найважливіших і невід’ємних структур ринкової економіки. Розвиток банків, товарного виробництва і обороту історично йшов паралельно і тісно переплітався. При цьому банки, проводячи грошові розрахунки і кредитуючи господарство, виступаючи посередниками у перерозподілі капіталів, істотно підвищують загальну ефективність виробництва, сприяють зростанню продуктивності суспільної праці. Фінансовий стан банку - це комплексне поняття, яке відображає систему показників, які характеризують наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів.

В умовах ринкової економіки та жорсткої конкуренції виникла потреба швидко та своєчасно реагувати на зовнішні фактори, які впливають на результат діяльності комерційного банку. На Україні тепер склались специфічні умови як в економічній сфері в цілому, так і в банківській системі зокрема. Саме тому зберегти добрий фінансовий стан банку і забезпечити його прибуткову діяльність є досить складно. Це вимагає особливих зусиль як з боку керівництва, так і з боку кожного працівника зокрема. Одна з основних цілей комерційних банків - це одержання прибутку, що є джерелом виплати дивідендів акціонерам (пайовикам), створення фондів банку, базою підвищення добробуту працівників банку і т.д. Прибуток банку представляє собою різницю між його валовим доходом і витратами. Прибутковість та надійність - основні фактори, які впливають на свідомість клієнта при виборі банку. Метою курсової роботи є дослідити та проаналізувати доходи, витрати та прибуток комерційного банку. Та в ході аналізу виявити, що можливо вплинуло на їх розмір та зміну. При аналізі структури доходів виявити стабільні доходи, які необхідно зберігати і нестабільні на які потрібно звернуту свою увагу. При дослідженні цієї теми використано поряд із законодавчими актами Верховної Ради і Уряду нормативні акти Національного Банку України, спеціальні банківські документи, а також періодику і спеціальну літературу, що стосується даної теми. Курсова робота має об’єм 34 сторінки, з двома додатками. При її написанні було використано 30 літературних джерел. В курсовій роботі представлено 8 діаграм ( 5 кругових, 3 стовпчикових), а також 3 таблиці. Весь аналізу комерційного банку буде проведений на даних АКБ “Укрсоцбанк”. Теоретичні основи формування доходів, витрат та прибутку комерційного банку 1.1 Формування доходів комерційного банку Джерелами доходів комерційного банку є різні види бізнесу. До елементів банківського бізнесу можна віднести: позичковий бізнес, дисконт-бізнес, охоронний бізнес, гарантійну діяльність банку, бізнес з цінними паперами, бізнес, заснований на прийомі внесків і здійсненні операцій з доручення вкладників, на кореспондентських відносинах з іншими банками, на наданні нетрадиційних банківських послуг. Позичковий бізнес включає два складених елементи - надання позичок клієнтам (юридичним і фізичним особам) і передача в тимчасове користування вільних ресурсів іншим комерційним банкам за процентну винагороду. Друга частина позичкового бізнесу може мати форму міжбанківського кредиту або термінового депозиту в іншому банку. Умовою розвитку позичкового бізнесу у виді продажу вільних ресурсів є наявність ліній оперативного зв'язку між кредитними установами , поява надійних посередників, що спеціалізуються на перерозподілі ресурсів на банківському ринку, а також грамотне керування корсчетом. Доход від позичкового бізнесу виступає у формі відсотка. Дисконт-бізнес заснован на операціях по покупці банком неоплачених векселів, чеків і вимог з визначеною знижкою - дисконтом. Різновидом бізнесу є факторинговые операції банку. Останні можуть бути двох видів: із правом регресу (з оборотом ) і без права регресу (без обороту ).

У першому випадку банк має право стягнути непогашене платником зобов'язання з одержувача засобів (постачальника). В другому випадку такого права в банку немає і він тому ризикує більше , вимагаючи і більш солідну винагороду. Винагорода банку за факторинговую операцію зменшує доход постачальника від проданої продукції, представляє знижку з її вартості. Його розмір складається з двох елементів: І) відсотка за використання кредитних ресурсів банку за період від покупки їм неоплаченої вимоги до надходження платежу і 2) комісійні винагороди за послугу, величина якого коливається в залежності від ризику, зв'язаного з видом факторинговой операції. Оскільки комісія при факторинговых операціях сполучена з процентними платежами за вартість ресурсів, і розмір дисконту встановлюється у відсотку від вартості вимоги, доход від факторинговых операцій звичайно відносять до процентних доходів банку. Охоронний бізнес заснований на трастовых (довірчих) і агентських послугах, яким відповідають і банківські операції. Цей бізнес дає банкові доход у формі комісії за керування майном клієнта (нерухомістю, цінними паперами, засобами на рахунку) або за виконання окремих конкретних операцій з доручення, зв'язаних з цим майном. Наприклад, на основі трастового договору банк бере на себе зобов'язання по розміщенню коштів клієнта, зобов'язуючи забезпечити останньому визначений рівень доходу . При агентських послугах клієнт чітко обмовляє зміст операції по розміщенню його засобів . При трастовых операціях ризик більше в зв'язку з тим, що доход клієнта, обумовлений договором, може бути менше доходу банку. Відповідно і комісія за трастовые послуги вище, ніж по агентських операціях. Ця особливість визначає і структуру комісійної винагороди за трастові послуги. Воно включає звичайно фіксовану винагороду за керування майном і винагорода за результатами роботи, якщо доход від трастової операції вище, ніж договірний доход клієнта і фіксована винагорода банку. Бізнес з цінними паперами складається з таких складених елементів, як випуск самим банком цінних паперів і реалізація їх на ринку, операції на вторинному ринку з цінними паперами інших емітентів, послуги, зв'язані з приватизацією підприємств. Доход банку від цього виду комерції складається з курсової різниці при продажі своїх цінних паперів і паперів інших емітентів, комісії за послуги по приватизації (доведення до необхідних стандартів звітності приватизованого підприємства, оцінка його вартості, випуск і розміщення акцій, ведення реєстру). Гарантійна діяльність банку дає доход у прямій грошовій формі або зв'язана з опосередкованою вигодою. За видачу в різних формах гарантій і порук своїм клієнтам для здійснення ними розрахунків і одержання кредиту, банк може одержувати комісійну винагороду в грошовій формі. Можлива і безкоштовна гарантійна діяльність, коли клієнт вигідний для банку з погляду підтримки іміджу, одержання вигідних послуг і т.д. /8/ Бізнес, зв'язаний із залученням внесків і здійсненням операцій з доручення вкладників, дає можливість одержувати доход у наступних формах: ·комісійна винагорода за: а) відкриття рахунка; б) ведення рахунка; ·фіксована комісія за період (у грошових одиницях); ·комісія з обороту (% від обороту ); в) надання виписок про операції по рахунку : г) закриття рахунок; д) здійснення операцій по видачі готівки або розрахункового характеру.

Указанная формула позволяет наиболее точно узнать влияние факторов на значение прибыли. Рассмотрим это на примере данных таблицы. Таблица 19Исходные данные для факторного анализа прибыли по методу маржинального дохода Прибыль на начало периода составит: По = Ко (Цо Vо)P Но = 3 300 000 (127Pруб.P 42,4Pруб.) 57,0Pмлн руб. =P222,2Pмлн руб. Прибыль на конец периода составит: П1 = К1 (Ц1 V1)P Н1 = 4 400 000 (133Pруб.P 36Pруб.) 55,6Pмлн руб. =P371,2Pмлн руб. Прирост прибыли составит: 371,2Pмлн руб.P 222,2Pмлн руб. =P149Pмлн руб. Для достижения максимальной прибыли организация должна определить безубыточный объем продаж и зону безопасности, в которой будет минимальная величина прибыли. Сумму выручки от реализации, достаточную для покрытия экономическим субъектом всех своих расходов (как переменных, так и постоянных), не получая при этом прибыли, принято называть точкой критического объема производства. Данная точка определяется двумя способами графическим и алгебраическим. При определении графическим способом по оси абсцисс отражается объем реализации продукции в натуральных показателях (когда выпускается один вид продукции) или в стоимостном выражении (когда выпускается несколько видов продукции)

1. Факторный анализ прибыли, планирование прибыли

2. Анализ прибыли, рентабельности, работ и услуг

3. Анализ прибыли

4. Маржинальный анализ прибыли и рентабельности

5. Анализ прибыли и рентабельности в торговле

6. Анализ прибыли как одной из основных функций управления
7. Анализ прибыли
8. Анализ прибыли в системе "директ-костинг"

9. Анализ прибыли и пути её увеличения в ОАО "Тамбовский жировой комбинат"

10. Анализ прибыли и рентабельности

11. Анализ прибыли и рентабельности ОАО "Стройполимеркерамика"

12. Анализ прибыли и рентабельности предприятия

13. Анализ прибыли и рентабельности продукции ПРУП "МЗКТ"

14. Анализ прибыли, производительности труда и заработной платы ОАО "Горизонт"

15. Статистические методы анализа прибыли и рентабельности

16. Налог на прибыль. Анализ изменений налогообложения прибыли в связи с введением в действие главы 25 НК РФ "Налог на прибыль организаций"

Подставка для бумаг трехсекционная сборная, серая.
Формат: А4. Материал: пластик. Цвет: серый.
337 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Ящик почтовый с замком, тёмно-зелёный.
Ящик почтовый с замком. Материал: пластик. Длина: 385 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 80 мм.
505 руб
Раздел: Прочее
Мебель для кукол "Спальня Конфетти".
Спальня "Конфетти" - это игровой набор, состоящий из пуфика, кровати и трюмо. Мебель собирается по схеме. При сборке не забудьте
565 руб
Раздел: Спальни, кроватки

17. Анализ распределения и использования прибыли

18. Анализ методов увеличения прибыли

19. Анализ объема производства, издержек и прибыли ООО "Втормет" за 1996-1998 гг.

20. Методология учета и анализа распределения прибыли

21. Бухгалтерский учет и анализ доходов и прибыли организации, пути их совершенствования (на материалах Октябрьского райпо Гомельского ОПС)

22. Анализ торговли и прибыли торгового предприятия
23. Анализ формирования и использования прибыли на предприятии ОАО "ВАСО"
24. Анализ формирования и распределения прибыли

25. Анализ и максимизация прибыли предприятия

26. Анализ основных показателей работы предприятия РУП "Завод средств комплексной автоматизации": объемов выпускаемой продукции, себестоимости, прибыли

27. анализ результатов хозяйственной деятельности прибыли и рентабельности

28. Анализ формирования и использования чистой прибыли

29. Теория прибыли и анализ финансово-хозяйственной деятельности

30. Анализ себестоимости, прибыли и рентабельности продукции предприятия ОАО "Рогачевский МКК", анализ рынка и маркетинговой среды

31. Анализ финансовых результатов прибыли и рентабельности на ОАО "Племзавод им. В.И. Чапаева"

32. Анализ устойчивости и поддержание орбитальной структуры космической системы связи

Ниблер силиконовый "Зайчик", розовый.
Каждая мама знает, насколько важный этап в жизни младенца представляет собой прикорм. Но как же проблематично скормить хотя бы ложечку
373 руб
Раздел: Ниблеры
Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 21 см.
Мягкий волк Забивака — официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года. Представляет собой волка с коричнево-белой шерстью в
899 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Этажерка для обуви, 5 полок.
Собрать всю обувь в одно место, строго распределить ее для аккуратного хранения помогут пластиковые этажерки для обуви от компании
812 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи

33. Клонирование и анализ генов легких цепей иммуноглобулинов стерляди

34. Генетический анализ при взаимодействии генов

35. Социально-политический анализ Военной доктрины Российской Федерации

36. США: современный уровень социально-экономического развития. Характеристика современного состояния, анализ причин, перспективы развития

37. Историко-географический анализ изменений политической карты России за прошедшее столетие

38. Анализ демографической ситуации Ивановской области
39. Комплексный анализ современных ландшафтов и их эволюции на территории Катангского плато
40. Анализ доходов бюджета Российской Федерации

41. Налогообложение прибыли предприятия

42. Несостоятельность предприятий. Анализ зарубежного и российского законодательства

43. Социально-экономическое развитие России в начале XX в. Реформы Витте и Столыпина (сравнительный анализ)

44. Анализ Конституции США и ее сравнение с Конституцией РФ 1993 года

45. Правительство в Российской Федерации и зарубежных странах. Сравнительный анализ

46. Сравнительный анализ конституции России и США

47. Сравнительный анализ социально-экономических прав, свобод и обязанностей в конституциях Китая и Испании

48. Федеральная резервная система и политика НацБанка РБ: сравнительный анализ

Шарики, 100 шт.
Диаметр: 8 и 6 см.
787 руб
Раздел: Шары для бассейна
Светильник "Совенок", 16,5 см.
Фигурка декоративная - светильник. Высота: 16,5 см. Материал: полимерный.
676 руб
Раздел: Необычные светильники
Точилка для карандашей механическая "Панда 1".
Точилка для карандашей механическая "Панда". 1 отверстие. Материал: пластик.
576 руб
Раздел: Точилки

49. Сравнительный анализ Правительств Киргизской Республики и Российской Федерации

50. Историко-правовой анализ Закона СССР "о разграничении полномочий между СССР и субъектами федерации"

51. Системы органов государственной власти субъектов Российской Федерации и штатов Индии (сравнительный анализ)

52. Конституционно-правовые аспекты муниципальной реформы в России и Украине: сравнительно-правовой анализ

53. Обзор и анализ проекта Налогового кодекса Российской Федерации

54. Анализ налоговой системы России. Некоторые аспекты
55. Сравнительный анализ конструкции трудового договора Украины, России и стран с развитой рыночной экономикой
56. Анализ стихотворения John Donne

57. Грамматический анализ субстантивированных прилагательных и причастий

58. Tupolev 154M noise asesment (Анализ шумовых характеристик самолёта Ту-154М)

59. Сопоставительный анализ фразеологических единиц с компонентом “mund”/”рот” в немецком и русском языках

60. Лексико-семантический анализ современных англоязычных рекламных слоганов

61. Сравнительный анализ отечественной и зарубежной системы книгораспространения

62. Сравнительный анализ портретов Ф.И Шаляпина. Работы Б.М Кустодиева и К.А Коровина

63. ТВ драматургия "Анализ книги Ю.М. Лотмана "Семиотика кино и проблемы киноэстетики"", "Проблема знаков"

64. Древнегреческая и древнеримская культура - сравнительный анализ

Шлем защитный Ok baby "No shock" (цвет: бежевый), размер: 44/52.
Детский шлем OK Baby No Shock защищает голову малыша, родничок и самые чувствительные зоны, от всевозможных ударов и падений. No Shock
2584 руб
Раздел: Безопасность ребенка
Грибы на поляне (9 штук).
Возраст: 1-4 года. Размер основы: 12,5х12,5 см. Размер самого маленького грибка 3,5 см, большого - 5 см. Грибы надеваются на штырьки
350 руб
Раздел: Из дерева
Настольная игра "Пакля-Рвакля".
"Пакля Рвакля" – это самая поэтическая настольная игра. Для игры в нее нужна только колода карт с симпатичными
418 руб
Раздел: Прочие

65. Анализ новгородской иконы "Спас нерукотворный"

66. Анализ стихотворения А.С.Пушкина "Элегия"

67. Анализ авторской пунктуации в художественном тексте

68. Анализ романа "Преступление и наказание" Ф.М.Достоевского

69. Анализ новеллы "Измена" из произведения Бабеля "Конармия"

70. Анализ рассказа Блока "Потомки солнца"
71. Анализ стихотворения А. Блока "О доблестях, о подвигах, о славе"
72. Анализ стихотворения Блока "О доблестях, о подвигах, о славе..."

73. Анализ стихотворения Н.А. Заболоцкого "Завещание"

74. К анализу романа Булгакова "Мастер и Маргарита"

75. Пушкин А.С. "Каменный гость" (Литературоведческий анализ одной из маленьких трагедий)

76. Сопоставительный анализ стихотворений А.С. Пушкина "Я помню чудное мгновенье..." и Ф.И. Тютчева "Я встретил Вас - и все былое..."

77. Схема анализа литературно-художественного произведения

78. Анализ стихотворения Тютчева "Я Встретил Вас и всё былое"

79. Сопоставительный анализ употребления перформативных глаголов в русском и английском языках

80. Анализ стихотворения А.А. Блока "Плачет ребенок. Под лунным серпом ..."

Фоторамка на 9 фотографий С34-013 "Alparaisa", 55,5x44,5 см (белый).
Размеры рамки: 55,5x44,5х2 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 4 штуки, - 15х10 см, 4 штуки, - 30х10 см, 1 штука. Фоторамка-коллаж для 9-ти
870 руб
Раздел: Мультирамки
Коврик массажный "Морские камушки".
Массажные элементы модулей представляют собой два вида иголочек и камешки, покрытые маленькими пупырышками. Модули, выполненные из мягкого
1325 руб
Раздел: Коврики
Ранец школьный "DeLune" с мешком для обуви, пенал, часы (арт. 9-119).
Ранец школьный «Каскадный», украшенный объёмной 3D картинкой,- это совершенно уникальное решение, сочетающее яркую, большую картинку и
6050 руб
Раздел: С наполнением

81. Анализ стихотворений Ахматовой

82. Сопоставительный анализ фразеологических единиц с компонентом “mund”/”рот” в немецком и русском языках

83. Анализ стихотворения А.С.Пушкина "Элегия"

84. Анализ поэтического сборника В. Ф. Ходасевича «Путем зерна»

85. Фадеев "Разгром". Анализ характеров героев. Краткое содержание романа

86. Анализ стихотворения А.С. Пушкина "Я помню чудное мгновенье"
87. Сопоставительный анализ стихотворений Мандельштама "Заблудился я в небе - что делать?..."
88. Перевод и анализ стихотворения Эдгара По "Fairy Land"

89. Анализ формы и средств выразительности хора № 19 "Гроза" из оратории Йозефа Гайдна "Времена года"

90. Гармонический анализ "Новеллетты" F-dur ор.21 №1 Р. Шумана

91. Анализ деятельности Александра Невского в период раннего средневековья Руси

92. Россия на окраине Европы. Исторический анализ событий и времен начала 20-го века

93. Конвертер программы с подмножества языка Си в Паскаль с использованием LL(1) метода синтаксического анализа (выражения)

94. Определение подозрительных пакетов, анализ протоколов сети

95. Модемы: назначение, сравнительный анализ моделей, принцип работы, эксплуатация на примере конкретной модели

96. Анализ экономических показателей Японии 1960-1992 гг.

Игра с прищепками "Зайка".
Собираем яркий и красочный сюжет, проговаривая каждое действие. Малыш будет все повторять за вами, что в результате приведет к
365 руб
Раздел: Прочие
Глобус Земли политический, диаметр 420 мм.
Политический глобус Земли. Диаметр: 420 мм. Масштаб: 1:30000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: прозрачный. Цвет дуги может
1981 руб
Раздел: Глобусы
Магическая кружка-мешалка, черная.
Оригинальная кружка с двойными металлическими стенками (нержавеющая сталь). Сохраняет напиток горячим в течение дольшего времени (в
554 руб
Раздел: Кружки

97. Сравнительный анализ и оценка возможностей НГМД и НЖМД

98. Системный анализ

99. Анализ, оценка и выбор пользователем пакетов прикладных программ для автоматизации своей деятельности ([Курсовая])


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.