Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Державна Фінансова підтримка санації підприємств в Україні

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ БУКОВИНСЬКА ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА АКАДЕМІЯРеферат на тему: „ Державна фінансова підтримка санації підприємств”Виконала : Студентка IІІ курсу групи ДФ-33 Дурак Л.І. Викладач: Вудвуд В.В. Чернівці 2006 Зміст Вступ 1. Державна фінансова підтримка санації підприємств 2. Можливі джерела державної підтримки санації 3. Непрямі методи державної підтримки санації підприємств Висновок Список використаної літератури Вступ У процесі становлення ринкових відносин в Україні, питання пов’язані з санацією підприємства мають важливе практичне значення. В умовах, коли майже всі ланки фінансової системи опинилися в кризі, з’явилась необхідність проведення санації підприємств з метою виведення їх з глибокої кризи. В даний час кожен суб'єкт, незалежно від виду основної діяльності і форми власності підприємства повинний реально оцінювати як власний фінансовий стан, так і фінансовий стан потенційних партнерів чи контрагентів. Незадовільний фінансовий стан підприємства є причиною його неплатоспроможності, погіршення фінансової стійкості, які приводять до незапланованих втрат і не досягнення необхідного фінансового результату чи навіть банкротства. І важливою допомогою у проведенні санації може виступати держава, як фінансовий донор чи поручитель. Виходячи з цього питання дослідження фінансових засад проведення санації та стабілізації діяльності підприємства є важливим для забезпечення його подальшої роботи в ринкових умовах. 1. Державна фінансова підтримка санації підприємств Якщо мобілізованих фінансових ресурсів із децентралізованих джерел не вистачило для успішного проведення санації чи реструк­туризації, то в певних випадках може бути прийнято рішення про надання державної фінансової підтримки. Згідно із Законом України «Про підприємства» у разі збиткової діяльності підприємств держа­ва, якщо вона визнає продукцію цих підприємств суспільне необхід­ною, може надавати їм дотації чи інші пільги. Приймаючи таке рішення, виконавча влада виходить з принципу фінансової підтримки передовсім життєздатних виробничих струк­тур, підприємств і організацій, які вже адаптувалися до нових реалій економічного життя, здатні ефективно використовувати кошти і на цій основі протягом найкоротшого часу збільшити обсяг виробниц­тва. Опрацьовано критерії відбору підприємств для надання цільо­вої комплексної державної підтримки. З них треба назвати такі: — використання нових, ефективних ресурсозберігаючих та еко­логічно безпечних технологій; — експорт (приріст експорту) конкурентоспроможної продукції; —заміна імпортної продукції, сировини, матеріалів вітчизняними; — вирішення проблеми енергозабезпечення; — вирішення проблеми енергозбереження (ресурсозбереження); — збереження науково-технічного потенціалу (досліджень і роз­робок, що мають пріоритетне значення для країни); — наявність ринків збуту продукції в країні та за кордоном; — високий рівень менеджменту на підприємстві. Підтримка орієнтується передовсім на підприємства, які здатні її ви­користати з максимальною віддачею та забезпечити збільшення вироб­ництва продукції, що позитивно вплине на дохідну частину бюджету.

Форми та методи державної фінансової підтримки санації під­приємств показано на рис. 1., 2. Централізована санаційна під­тримка може здійснюватися: а) прямим бюджетним фінансуванням; б) непрямими формами державного впливу. Рис. 1. Фінансова участь держави в санації підприємств Пряме бюджетне фінансування санації підприємств відбувається на поворотних (бюджетні позики) і безповоротних засадах (субсидії, дотації, повний або частковий викуп державою акцій підприємств, що перебувають на межі банкрутства). Фінансова підтримка на безповоротній основі надається в таких випадках: • якщо збитки, завдані підприємству стихійним лихом, переви­щують суми відшкодувань, передбачених законодавством про обов'я­зкове страхування; • для відшкодування збитків конкретним підприємствам у разі, коли чинним законодавством встановлено умови господарювання, за яких не забезпечується покриття витрат на виробництво товарів (послуг), що може призвести до банкрутства; • для фінансування витрат на відновлення платоспроможності окремих підприємств, діяльність яких пов'язана з особливо важли­вими суспільними інтересами. Однак переважна більшість західних дослідників джерел фінансу­вання санації дотримується думки, що державне фінансування санації підприємств на безповоротній основі не тільки стимулює бюджетний дефіцит, а й спричиняє негативні побічні ефекти на макро- та мікрорівнях. Після краху концепції санації автогіганта «Бритіш Лейланд» (Ве­ликобританія), яка базувалась на прямому державному дотуванні (роз­мір дотацій становив близько трьох млрд фунтів стерлінгів), у країнах з розвинутою ринковою економікою майже повністю відмовилися від використання такого методу фінансової підтримки підприємств. 2. Можливі джерела державної підтримки санації В Україні значного поширення набула практика проведення На­ціональним банком цільових кредитних аукціонів для комерційних банків під програми санації виробництва. У 2005 p., наприклад, за рахунок коштів, одержаних на 10 аукціонах, було надано державну кредитну підтримку 106 підприємствам на суму 155 млн гривень. Міжвідомча комісія з питань санації, реструктуризації та банкрутст­ва державних підприємств прийняла рішення про надання такої під­тримки 330 господарським структурам на суму 720 млн гривень. Аналіз ефективності використання державної кредитної підтри­мки на поворотній основі показує, що одержані кошти спрямовую­ться підприємствами, як правило, на поточні потреби, а не на збіль­шення виробництва та проведення санаційних заходів. Тому існує проблема своєчасного погашення підприємствами одержаних кре­дитів. Крім того, за такого порядку надання кредитної підтримки відносини розподілу фінансових ресурсів формуються на двох рів­нях: централізованому й децентралізованому. Централізований рівень — це фінансові відносини між держа­вою, в особі НБУ, і комерційними банками з приводу одержання на конкурсній основі централізованих кредитних ресурсів для наступ­ного їх перепродажу виробничим структурам, що потребують кре­дитної підтримки. Децентралізований рівень — це відносини між комерційними банками та підприємствами, зазначеними в переліку підприємств, що мають право на одержання державної кредитної підтримки, з приводу кредитування проектів санації та реструктури­зації.

Ці відносини базуються на загальноприйнятих принципах кре­дитування. Отже, можна зробити висновок щодо браку прямих фінансових відносин між державою й підприємствами, що робить недоцільним розгляд на рівні державних санаційних органів питання про надання кредитної підтримки конкретним суб'єктам господарювання. Рис. 2. Форми державної фінансової підтримки санації підприємств Це має бути компетенцією відповідного банку, оскільки він бере на себе всю повноту відповідальності перед державою за цільове викорис­тання наданих Національним банком кредитів та їх своєчасне повер­нення. Однак такий порядок фінансової підтримки не виправдав себе. Ця проблема пов'язана як із надто високими відсотковими ставками за користування кредитом (з цієї причини деякі підприємства самі відмовилися від санаційних кредитів), так і з відсутністю в багатьох суб'єктів господарювання достатнього кредитного забезпечення, що стало причиною відмови банків надати таким підприємствам кредитні ресурси. Серед наявних проблем у цій сфері слід також назвати де­фіцит бюджетного кредитування та відсутність досконалого механі­зму реалізації закону «Про банкрутство». З цих причин наприкінці 1996 p. Міжвідомчу комісію з питань санації, банкрутства та рест­руктуризації підприємств було ліквідовано. Нині проблемами санації та банкрутства підприємств займає­ться Агентство з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій. Основними завданнями Агентства є: — реалізація заходів для запобігання банкрутству підприємств; — проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану неплатоспроможних підприємств з метою визначення глибини фінансової кризи, в якій вони опинилися; — ведення реєстру неплатоспроможних підприємств; —здійснення функцій щодо управління майном суб'єктів гос­подарювання, занесених до реєстру; — проведення експертизи проектів програм оздоровлення фі­нансового стану та запобігання банкрутству підприємств, занесених до реєстру; — здійснення заходів для реорганізації та санації неплатоспро­можних підприємств; — методологічне забезпечення вирішення питань, пов'язаних із неплатоспроможністю підприємств; — здійснення контролю за цільовим використанням коштів, ви­ділених на реорганізацію та санацію неплатоспроможних підпри­ємств; — забезпечення реалізації антимонопольної політики в процесі реорганізації підприємств; — організація роботи, пов'язаної із залученням вітчизняних і за­рубіжних інвесторів для фінансування заходів, спрямованих на реор­ганізацію та санацію неплатоспроможних підприємств; — організація конкурсів, тендерів, пов'язаних з відбором інвес­торів; — організація роботи зі створення та функціонування Фонду стабілізації для здійснення реорганізації та санації неплатоспромо­жних підприємств. Кабінет Міністрів України прийняв також Положення про ре­єстр неплатоспроможних підприємств. Реєстр — це документ, до якого вносять відомості про неплатоспроможні підприємства та інформацію про їхній фінансово-економічний стан на час внесення до реєстру. Після того як підприємство вносять до такого реєстру, Агентство вповноважене здійснювати управління його майном, укладати й розривати контракти з керівництвом, готувати пропози­ції щодо реструктуризації боргів та їх погашення, здійснювати кон­троль за виконанням санаційних заходів, приймати рішення щодо ліквідації підприємства.

Стаття 254 Кошти загальнообов'язкового державного соцального страхування Основними джерелами коштв загальнообов'язкового державного соцального страхування  внески власникв пдпримств, установ, органзацй або уповноважених ними органв чи фзично особи, працвникв. Бюджетн та нш джерела коштв, необхдн для здйснення загальнообов'язкового державного соцального страхування, передбачаються вдповдними законами з окремих видв загальнообов'язкового державного соцального страхування. Стаття 255 Види матерального забезпечення та соцальних послуг за загальнообов'язковим державним соцальним страхуванням Види матерального забезпечення та соцальних послуг за загальнообов'язковим державним соцальним страхуванням працвникам, а в деяких випадках  членам х смей, умови х надання та розмри визначаються законами Украни з окремих видв загальнообов'язкового державного соцального страхування, ншими нормативно-правовими актами, як мстять норми щодо загальнообов'язкового державного соцального страхування

1. Фінансовий стан підприємств України в умовах кризи

2. Управління комерційно-посередницькою діяльністю підприємств України

3. Підвищення платоспроможності підприємств України з позиції ТОВ "Таргет"

4. Державна фінансова підтримка санації підприємств

5. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

6. Фінансова санація та банкрутство підприємств
7. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні
8. Кредитування підприємств на фоні фінансової кризи 2008–2009 рр. (на матеріалах ПАТ КБ "Приватбанк")

9. Методика визначення фінансових результатів на підприємстві

10. Розподіл прибутку державних підприємств

11. Аудит формування фінансових результатів виробничих підприємств

12. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

13. Аналіз досвіду організації фінансового менеджменту на підприємстві

14. Методи фінансового планування на підприємстві

15. Обов’язкові платежі підприємств у державні цільові фонди

16. Прямі податки з підприємств у системі фінансового регулювання ринкових відносин

Комплект детского постельного белья "Неон" (цвет: синий).
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое
Игрушечная коляска-люлька.
Кукольная коляска-люлька фирмы "Melogo Toys", выполненная по типу и подобию настоящих колясок – мечта каждой девочки. Поддон
1499 руб
Раздел: Коляски-люльки
Автокружка с подогревом (450 мл).
Подключается к стандартному автомобильному прикуривателю. Сохраняет жидкость теплой, пока подключена к прикуривателю. Может подогреть
540 руб
Раздел: Прочее

17. Фактори впливу на обсяг фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств в Україні

18. Фінансове планування на підприємстві та шляхи підвищення його ефективності

19. Фінансовий облік на підприємстві

20. Обгрунтування раціональних форм посередницької діяльності в зовнішньоекономічній діяльності підприємств (на прикладі ТОВ "УКР-ПАК", м. Біла Церков)

21. Роль підприємств в ринковій економіці. Види підприємств в Україні

22. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів
23. Формування статутного фонду підприємств різних форм власності
24. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

25. Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств

26. Управління контрактною діяльністю на підприємстві

27. Суть комерційної діяльності на підприємстві

28. Правовий статус підприємств

29. Визначення ефективності та опрацювання напрямків поліпшення сітуації на підприємстві

30. Оцінка фінансового стану підприємства

31. Реструктуризація підприємств

32. Розрахунок стратегій діяльності автотранспортних підприємств

Кружка фарфоровая "Морская волна", 375 мл.
Кружка. Объем: 375 мл. Материал: фарфор.
342 руб
Раздел: Кружки
Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х17,5 см (белая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 17,5 см. Цвет: белый.
329 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Блокнот в точку. Bullet Journal.
Bullet Journal — эффективная система органайзеров, в основе которой лежит чистая страница в точку. В Bullet journal нет строгих правил —
422 руб
Раздел: Блокноты художественные

33. Правила поведінки на підприємстві

34. Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку

35. Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств

36. Інформаційне забезпечення маркетинга на підприємстві

37. Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств

38. Санітарна оцінка підприємств громадського харчування
39. Организація охорони праці на досліджуваному підприємстві
40. Охорона праці під час роботи на підприємстві. Параметри пожежовибухонебезпеки речовин

41. Впровадження механічних засобів годівлі на рибницькому підприємстві ЗАТ "Блакитна Нива"

42. Ефективність постачальницько-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств

43. Бухгалтерська звітність на підприємстві недержавної форми власності

44. Бухгалтерський облік на сільськогосподарському підприємстві

45. Вплив дебіторської заборгованості на фінансовий стан підприємства

46. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

47. Облік доходів підприємств

48. Облік неопераційних витрат на підприємстві

Игровой набор "Фрукты и овощи" в корзине.
В набор входят 15 предметов. Размер предметов от 8 до 17 см. Материал: пластмасса. Цвет корзины может отличаться от указанного на картинке.
540 руб
Раздел: Продукты
Книга-сейф "Морские приключения", 24x16x6 см.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: картон, металл. Кодовый замок. Товар не подлежит обязательной сертификации.
1180 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Набор детской складной мебели Ника "Азбука".
В набор входят складные стол и стул с пластмассовым сиденьем, поможет малышу привыкнуть к занятиям в школе. Рисунки, изображенные на
1128 руб
Раздел: Наборы детской мебели

49. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

50. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

51. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

52. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

53. Організація обліку власного капіталу підприємства України

54. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"
55. Організація управлінського обліку на підприємстві
56. Порядок організації діловодства на новоствореному підприємстві

57. Фінансова звітність в Україні

58. Аудит обліку готової продукції та порядок проведення аудиторської перевірки на підприємстві громадського харчування

59. Державне регулювання забезпечення продовольчої безпеки в Україні

60. Особливості правового статусу працівників сільськогосподарських підприємств кооперативного типу

61. Правовий статус комунальних підприємств

62. Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві

63. Органiзацiя виробничих процесiв на на підприємстві ЗРЦІТ "Інфотехцентр"

64. Аналіз процесу управління маркетингом на підприємстві

Карандаши цветные "Lyra Groove Slim", 12 цветов + точилка.
Карандаши с эргономичным захватом по всей длине. Диаметр грифеля 3,3 мм! Точилка. Уникальные карандаши с канавками! Запатентовано! Научите
540 руб
Раздел: 7-12 цветов
Набор чехлов для путешествий "Бон вояж".
В набор чехлов для путешествий входит 5 чехлов различного размера и назначения, в которые можно положить любые вещи, которые пригодятся
520 руб
Раздел: Чехлы для одежды
Письменные принадлежности "Набор первоклассника", арт. Нп4_17692.
В наборе: доска для лепки, клей-карандаш, ручка шариковая синяя - 2 штуки, карандаш черно графитный - 2 штуки, точилка, пластилин, набор
527 руб
Раздел: Наборы канцелярские

65. Комерційна діяльність підприємств

66. Маркетингові дослідження на підприємстві

67. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

68. Організація збутової діяльності на підприємстві

69. Розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення контролю маркетингової діяльності на підприємстві ВАТ "Бровар"

70. Стратегія ефективного використання прибутку на підприємстві
71. Управління запасами матеріалів на підприємстві
72. Ефективність використання логістичних схем руху матеріальних запасів та продукції на підприємстві

73. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

74. Активізація діяльності підприємств харчової промисловості шляхом удосконалення механізму регулювання

75. Аналіз інноваційної діяльності підприємств по Хмельницькій області

76. Аналіз стратегічного менеджменту на підприємстві

77. Інноваційні процеси підприємств, що виготовляють іншу неметалеву мінеральну продукцію

78. Організація виробництва на металургійному підприємстві

79. Основи сучасних систем мотивації персоналу підприємств харчування

80. Особливості діяльності інноваційних підприємств

Игровой набор "Шарлотта Земляничка" - Кукла с домом и аксессуарами, 15 см.
Комплект: домик, кукла, кошка, 3 шарика, стол, торт, кувшин, 2 стакана. Размер домика в сложенном виде: высота - 33 см, ширина - 25 см,
1999 руб
Раздел: Шарлотта Земляничка
Конструктор металлический для уроков труда №3, 292 элемента.
Конструктор металлический имеет в своем составе 292 детали, из которых можно собрать 5 моделей - наибольшее количество в серии
392 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы
Электроминикар Tokids "Лев", цвет желтый.
Помимо того, что каталка может развивать моторные функции, научиться управлять своим собственным маленьким автомобильчиком, она также
1261 руб
Раздел: Электромобили

81. Персонал на підприємстві

82. Проблема управління прибутком на підприємстві

83. Співвідношення форм та методів здійснення оплати праці для підприємств різного спрямування

84. Стратегічне планування і управління на підприємстві

85. Управління вибором напрямків інноваційного розвитку підприємств

86. Управління реальними інвестиціями на підприємстві
87. Форми та методи державної підтримки експортерів
88. Шляхи вдосконалення бізнес-планування на підприємстві (на прикладі ПП "Агро-тера")

89. Організаційний розвиток підприємств

90. Автоматизація процесу оцінювання персоналу на підприємстві

91. Конфліктогенність зміни власності на підприємстві

92. Виробничо-торгівельна структура підприємств харчування

93. Діагностика діяльності підприємств готельного господарства (на прикладі ГК "Русь")

94. Аналіз структури та динаміки вхідних грошових потоків на підприємстві

95. Аналіз фінансового стану підприємства

96. Аналіз фінансового стану підприємства "Комфорт"

Бумага для принтера "Ballet Classic", формат А3, 500 листов.
Бумага Ballet Classic имеет категорию качества «В», что позволяет использовать ее при создании документации различного типа. Обладая
502 руб
Раздел: Формата А3 и больше
Зеркальце карманное "Бабочка", 8x7 см.
Симпатичное карманное зеркало станет Вашим незаменимым помощником и с легкостью разместится даже в небольшой женской сумочке или кармане.
354 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки
Кулинарная форма, круглая, регулируемая, 16-30 см, высота 8,5 см.
Кольцо-трансформер решает проблему выбора размера формы раз и навсегда.Используется для выпечки коржей диаметров от 15 до 30 см.Форма
482 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

97. Аналіз фінансового стану підприємства АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА"

98. Аналіз фінансового стану підприємства та місце довгострокових зобов’язань у цьому процесі

99. Грошові розрахунки підприємств

100. Державна підтримка виробництва окремих видів сільськогосподарської продукції


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.