Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Патріотичне виховання молодших школярів на уроках трудового навчання

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

Зміст Вступ Розділ 1. Психолого-педагогічні основи патріотичного виховання молодших школярів 1.1 Методологічні основи патріотичного виховання молодших школярів 1.2 Аналіз літератури і передового педагогічного досвіду Розділ 2. Експериментально-дослідницька робота у патріотичному вихованні молодших школярів 2.1 Методика організації експерименту 2.2 Основні експериментальні гіпотези і результати експерименту 2.3 Обґрунтування ефективних шляхів і засобів патріотичного виховання молодших школярів Висновки Список використаної літератури Вступ Актуальність дослідження проблеми. Всебічний розвиток людини як особистості та формування її національної самосвідомості становить головну мету концепції гуманізації та гуманітаризації системи освіти, проголошеної державною національною програмою освіти “Україна ХХІ століття” . Про виховання особистості в дусі любові до Батьківщини й усвідомлення свого громадянського обов’язку на основі національних духовних цінностей в поєднанні із загальнолюдськими йдеться і в законах України “Про освіту” та “Про загальну середню освіту” . Проект “Концепції 12-річної середньої загальноосвітньої школи” також виділяє формування особистісних якостей громадянина-патріота України серед пріоритетів змісту освіти. За останнє десятиліття «під гучними гаслами демократизації та гуманізації суспільства, відродження національної історії та культури фактично сталася їх політизація. На вістрі ідеологічної боротьби опинилася школа. Викладання ведеться за підручниками, написаними прозахідними та проросійськими авторами» . Про низький стан патріотичних почуттів учнів початкових класів свідчать результати соціологічних та педагогічних досліджень. Любов до Батьківщини є однією з визначальних рис кожного справжнього громадянина. Будучи якістю синтетичною, «патріотизм включає в себе емоційно-моральне і дієве ставлення до себе та інших людей, до рідної природи, до своєї нації, до матеріальних та духовних надбань суспільства» . Проте легко виховувати любов до країни, яка забезпечує належний фінансовий добробут і впевненість у майбутньому. Важче це робити, коли діти щодня стикаються з матеріальними нестатками та постійними розбіжностями між бажаним і реальним. Але ж якщо до виховання патріотів навіть не братися, кращого майбутнього для України досягти буде важко. У наш час основна увага патріотичному вихованню надається саме «як вихованню національному, тобто вихованню в дусі ментальності українсь-кого народу, його кордоцентризму, потягу до прекрасного і прагнення до гармонії» . За умов ринкової економіки ведучим мотивом поведінки людей стало збагачення. Платні навчальні заклади, військова служба за контрактом зводять патріотичну роботу як таку нанівець. Духовність відходить на другий план. Грубо порушуються конституційні вимоги щодо обов'язковості загальної середньої освіти. Культивуються крайні ідеї про протистояння українського патріотизму на противагу російському чи іншим і/або про перевагу російського шовінізму над українським патріотизмом і т. ін. Система патріотичного виховання школярів на сьогоднішній день регулюється такими законодавчими документами, як Указ Президента України з приводу покращення патріотичного виховання громадян, Національна програма патріотичного виховання громадян, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства, затверджена постановою Кабінету Міністрів України.

Проте основні положення цих документів на практиці не виконуються. У сучасній педагогічній науці патріотичне виховання визначається як історично зумовлена сукупність ідеалів, поглядів, переконань, традицій, звичаїв та інших форм соціальної поведінки, спрямованих на організацію життєдіяльності підростаючих поколінь, у процесі якої засвоюється духовна і матеріальна культура нації, формується національна свідомість і досягається духовна єдність поколінь. На думку І.Д.Беха, патріотичне виховання також передбачає «широкі знання конституційних і правових норм, державної політики, сформованість патріотичних думок та дієвих заходів з відстоювання національних форм життєдіяльності і поведінки в усіх сферах суспільного життя» . Мета патріотичного виховання, як стверджу-ють автори Державної національної програми «Освіта» (Україна XXI століття) , є формування національної свідомості, самосвідомості та патріотизму у вихованців різного віку. Патріотичне виховання ґрунтується на засадах родинного виховання, на ідеях і засобах народної педагогіки, наукової педагогічної думки, що уособлюють вищі зразки виховної мудрості українського народу — любов до рідної землі, до свого народу, його традицій, звичаїв, готовність до мирної та ратної праці в ім'я України, почуття гордості за Батьківщину, вірність Україні, власну відповідальність за її долю . Важливою складовою змісту патріотичного виховання є розвиток трудової активності школярів. Зміст виховання забезпечує розуміння економічних законів і проблем суспільства та шляхів їх розв'язання; розвиває мотивацію до праці, усвідомлення життєвої потреби трудової активності, ініціативи, підприємництва, здатність до соціальної творчості як умови соціальної адаптації, конкурентоспроможності й самореалізації особистості в ринкових відносинах. «Справжнє патріотичне виховання починається там, де ідея і особиста праця – піт, мозолі, зливаються воєдино, творять те, про що народ говорить: у людини є святе за душею» . З цього випливає, що проблема патріотичного виховання молодших школярів у процесі трудового навчання має комплексний характер і недостатньо ґрунтовно вивчена, а тому не знайшла повного відображення у психолого-педагогічній теорії і навчально-методичній практиці. Це свідчить про необхідність розробки впровадження дієвих форм, методів і прийомів патріотичного виховання учнів початкових класів, які б відповідали вимогам сьогодення. Дана проблема й зумовила вибір теми дослідження: «Патріотичне виховання молодших школярів на уроках трудового навчання». Об’єкт дослідження – процес патріотичного виховання учнів початкових класів на уроках трудового навчання. Предмет дослідження – шляхи і засоби патріотичного виховання молодших школярів засобами трудового навчання. Мета дослідження – теоретично обґрунтувати й експериментально перевірити педагогічні умови патріотичного виховання молодших школярів засобами трудового навчання. Гіпотеза дослідження – якість і результативність трудового навчання молодших школярів покращиться, якщо у процесі навчальної діяльності використовувати дієві форми, методи і засоби патріотичного виховання учнів, урізноманітнювати ними проведення уроків трудового навчання.

Завдання дослідження: З’ясувати стан дослідження проблеми патріотичного виховання у педагогічній теорії та сучасній освітній практиці. Виявити психолого-педагогічні умови, вікові особливості та методичні закономірності патріотичного виховання у молодшому шкільному віці. Охарактеризувати можливості форм, методів і засобів трудового навчання у початковій школі у патріотичному вихованні учнів. Визначити критерії та рівні розвитку патріотичних якостей особистості молодших школярів засобами трудового навчання. Експериментально перевірити ефективність виявлених педагогічних умов патріотичного виховання молодших школярів на уроках трудового навчання. Теоретико-методологічну основу становлять досягнення педагогіки в галузі дослідження процесу виховання, висвітлені в працях І.Беха, Ю.Бонда-ренка, Г.Ващенка, О.Вишневського, О.Гаденки, М.Іванчук, В.Каюкова, Б.Кобзаря, В.Кременя, В.Кузя, І.Огієнка, С.Русової, М.Стельмаховича, В.Сухомлинського, Я.Чепіги, К.Чорної, В.Шахненка, та розвідки про філософське підґрунтя патріотизму Йогана Ґ. Гердера, Джузеппе Мацціні, Шарля Морраса, Ернеста Ренана, Йогана Ґ. Фіхте, в тому числі й українського — М.Братасюка, О.Братка-Кутинського, О.Забужко, І.Мірчука, М.Міхновського, І.Мойсеїва, Д.Чижевського, М.Шлемкевича, а також “На-ціональна доктрина розвитку освіти”, концепція національного виховання, Державний стандарт початкової загальної освіти (галузь “Трудове навчання”). Методи дослідження. Для досягнення мети та завдань застосовано комплекс педагогічних методів дослідження: теоретичні – аналіз, порівняння й узагальнення психолого-педагогічної і методичної літератури, методичних статей у періодичних виданнях, матеріалів наукових досліджень з цієї проблеми; емпіричні – педагогічне спостереження, анкетування, методики педагогічної діагностики, констатуючий і формуючий експерименти, кількісна та якісна інтерпретація отриманих експериментальних даних. Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальна робота проводилася протягом 2006-2008 років на базі Великоходачківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Козівського району Тернопільської області. Дослідження здійснювалося у два взаємопов’язані етапи: На першому етапі проаналізовано психолого-педагогічну і методичну літературу з даної проблеми, визначено теоретичні положення, об’єкт, предмет, мету, гіпотезу, завдання дослідження. На другому етапі проведено констатуючий експеримент; обґрунтовано педагогічні умови патріотичного виховання учнів початкових класів у процесі трудового навчання. Розроблено і впроваджено основні положення формуючого експерименту, опрацьовано його результати, сформульовано висновки дослідження. Структура та обсяг дослідження. Дипломна робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Розділ 1. Психолого-педагогічні основи патріотичного виховання молодших школярів 1.1 Методологічні основи патріотичного виховання молодших школярів Виховання — соціально і педагогічно організований процес формування людини як особистості. Суспільство як соціальне об'єднання людей може функціонувати і розвиватися лише за цілеспрямованої, систематичної та організованої роботи з виховання кожної особистості.

Он охватывал собой все: от конструкторских бюро и авиационной промышленности до инженерно-технического состава на аэродромах. Наше управление, естественно, не являлось исключением. Хочу, чтобы меня верно поняли. Я отнюдь не собираюсь делать рекламу тем, кто «составляет инструкции». Они в ней не нуждаются. Замечу только, что иная инструкция пишется, образно говоря, не чернилами и даже не потом, но порой и кровью. Что же касается Управления боевой подготовки, то оно во многом играло роль своеобразного посредника между конструкторскими бюро, где создавались новые типы истребителей, и рядовыми летчиками, которым предстояло на них летать. Оговорюсь сразу. Кому-то из читателей подобное «посредничество» в наш насыщенный техникой век может, пожалуй, показаться в чем-то надуманным и излишним. Сейчас, мол, даже школьников на уроках трудового обучения запросто сажают на автомобиль. А тут, дескать, идет речь не о подростках, а о военных летчиках, профессионалах высокого класса… Так-то оно так. Но скажу сразу: самолет не автомобиль

1. Твори українського народного мистецтва як чинник формування національно-культурної свідомості молодших школярів

2. Аналіз сучасних релігійних течій в світовій і національній практиці

3. Роль уваги у навчальній діяльності молодших школярів

4. Роль поезії Олени Теліги у вихованні духовності молоді

5. Національний банк України та особливості його функціонування

6. Особливості клінічного перебігу та механізми формування функціональної диспепсії у підлітків
7. Національна свідомість і гідність. Патріотизм: як ми його розуміємо
8. Основні методи національного виховання молоді, їх загальна характеристика

9. Теоретичні основи національного виховання старших дошкільників шляхом ознайомлення з творами українського образотворчого мистецтва

10. Формування екологічної культури молодших школярів у сучасній початковій школі

11. Трубопроводный транспорт мира (Сучасний стан та особливості розміщення трубопровідного транспорту світу)

12. Особливості книговидання і функціонування засобів масової інформації в сучасній Україні

13. Особливості і характер сучасної культури

14. Особливості економічного зростання Сполучених Штат Америки в сучасних умовах

15. Вплив особливостей педагогічних комунікацій на формування особистості молодшого школяра

16. Гра як метод виховання молодших школярів

Шары Ньютона "Эврика", большие.
Движение – это жизнь! Небольшая настольная кинетическая скульптура в собранном виде демонстрирует закон сохранения энергии, открытый
390 руб
Раздел: Антистрессы
Рюкзак школьный, цвет темно-синий (арт. RB-861-2/2).
Рюкзак школьный, два отделения, объемный карман на молнии на передней стенке, боковые карманы из сетки, откидное жесткое дно,
1730 руб
Раздел: Без наполнения
Диско-шар, средний.
Диско-светильник среднего размера. Мощность лампы накаливания: 25 Ватт. Цоколь: Е14. Лампа специализированная миниатюрная. Напряжение
1115 руб
Раздел: Необычные светильники

17. Особливості вивчення математики в профільних класах у сучасних умовах

18. Особливості методики корекції порушення постави молодших школярів засобами фізичних вправ

19. Особливості форм і методів навчання молодших школярів з урахуванням психічного розвитку дитини

20. Педагогічні основи використання загадок як засобу розумового виховання молодших школярів

21. Роль естетичного виховання у формуванні підростаючої особистості молодшого школяра

22. Фізичне виховання молодших школярів у напрямку родина-школа
23. Економічне виховання молодших школярів
24. Виховання молодших школярів на засадах християнської моралі

25. Виховання організованості молодших школярів на уроках фізичної культури

26. Особливості становлення і розвитку демократії в сучасній Україні

27. Особливості психології сучасної жінки-керівника

28. Психологічні особливості формування пізнавальних здібностей та пізнавальної активності молодших школярів

29. Особливості інвестиційної політики держави в сучасних умовах. Антикризова інвестиційна політика та її напрямки

30. Особливості розвитку інфляційних процесів в Україні на сучасному етапі

31. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

32. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Ручка "Автомат", 12 штук, в коробке.
Любовь сильного пола к различного рода оружию известна с давних пор. Но если настоящий автомат в руках подержать может далеко не каждый,
449 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Гель для купания младенцев "Bubchen", 400 мл.
Подходит для ежедневного очищения чувствительной кожи и тонких волос. Экономичен в использовании. Имеет дозатор. Обеспечивает мягкое
508 руб
Раздел: Гели, мыло
Фигурки "FIFA 2018. Забивака. Celebrating", 3 штуки, 6 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
449 руб
Раздел: Игрушки, фигурки

33. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

34. Мотивація робітників в сучасних умовах

35. Сучасний стан науково-технічної сфери в Україні

36. Україна в сучасному геополітичному просторі

37. Основні правові системи сучасності

38. Сучасні форми і системи заробітної плати
39. Бухоблік та аудит в сучасних умовах господарювання на Черкаському МППЗТ
40. Біосфера та сучасні погляди на її проблеми

41. Екологія та економіка (минуле, сучасне, перспективи)

42. Використання комп’ютерних технологій в сучасному діловодстві

43. Освоєння космосу: історія та сучасність

44. Проблеми українського ринку цінних паперів на сучасному етапі

45. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни

46. Сучасний стан перестрахування в Україні

47. Адвентивна флора Чернігівської області: історія формування та сучасний стан

48. Сучасні засоби автоматизації стійлового молокопроводу

Игровой набор "Фрукты и овощи" в корзине.
В набор входят 15 предметов. Размер предметов от 8 до 17 см. Материал: пластмасса. Цвет корзины может отличаться от указанного на картинке.
540 руб
Раздел: Продукты
Книга-сейф "Морские приключения", 24x16x6 см.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: картон, металл. Кодовый замок. Товар не подлежит обязательной сертификации.
1180 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Набор детской складной мебели Ника "Азбука".
В набор входят складные стол и стул с пластмассовым сиденьем, поможет малышу привыкнуть к занятиям в школе. Рисунки, изображенные на
1128 руб
Раздел: Наборы детской мебели

49. Сучасне діловодство

50. Сучасні моделі управлінського обліку

51. Аналіз конструкцій ходової частини сучасних гусеничних машин

52. Сучасна Японія

53. Вугільна промисловість України і Польщі: сучасний стан та перспективи

54. Англосаксонська правова система: історія і сучасність
55. Інтелектуальна власність і її сучасний законодавчий стан
56. Проблеми розвитку демократії в сучасній Україні

57. Сучасна концепція прав людини, її втілення в основних принципах конституційно-правового статусу людини і громадянина

58. Сучасна кримінально-правова кваліфікація злочинів

59. Трансформація цінностей в сучасній правовій системі України

60. Характеристика громадянського суспільства в сучасному праві

61. Використання сучасних можливостей судових експертиз у слідчій діяльності

62. Лінгво-філософські трактування темпоральності у сучасній англістиці

63. Опис когнітивно-комунікативного потенціалу еліптичного речення сучасної англійської мови

64. Основні способи словотвору в сучасній українській мові

Этажерка для обуви разборная, 4 полки, 660x280x700 мм.
Модель предназначена для хранения обуви в прихожей. Она придется особенно кстати, если у вас малогабаритная квартира: она займет минимум
1102 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Стрейч-пленка для ручной упаковки, вес 1 кг, 17 мкм, 45 см x 140 метров.
Прозрачная стрейч-пленка для ручной упаковки применяется в быту, на производстве, в офисе, магазине. Изготовлена из прочного полиэтилена,
351 руб
Раздел: Плёнка пищевая
Бутылочка для кормления "Avent Classic+", 260 мл (голубая, рисунок: краб), от 1 месяца.
Ограниченная серия -бутылочка для кормления голубая c рисунком (краб), Classic+. Зарекомендовавшая себя серия Classic была улучшена:
403 руб
Раздел: Бутылочки

65. Прагматичні аспекти компліментарних висловлювань в сучасній англійській мові

66. Реалізація категорії ретроспекції в сучасних газетних текстах

67. Семантичні засоби комічного в сучасній українській літературній мові

68. Сучасна мовна політика України

69. Течії сучасного мовознавства

70. Функціонування паронімів в сучасній англійській мові
71. Комбінована варіантність слів в сучасній українській мові
72. Афіксальний словотвір дієслів сучасної англійської мови

73. Вивчення сучасної української літературної мови

74. Мовна модель сучасного простору в Excel i XML

75. Ціна сучасних інформаційних технологій

76. Історико-культурна спадщина І.Мазепи. Історія та сучасний стан

77. Кримські татари: історія та сучасні проблеми

78. Сучасна освіта та наука в незалежній Україні

79. Україна - Туреччина: розвиток відносин від давнини до сучасності

80. Аналіз сучасного стану і перспективи розвитку систем IP-телебачення

Набор для черчения "College", 9 предметов.
В набор входит: циркуль 14 см с одной сгибаемой ножкой, циркуль - измеритель, удлинитель, кронциркуль, механический карандаш, контейнер с
539 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: синий).
Облегченный трехколесный велосипед с родительской ручкой, для малышей от 2 до 4 лет. Удобный, маневренный, отличная модель для получения
2500 руб
Раздел: Трехколесные
Карандаши с разноцветным грифелем "Magic", 5 штук.
Карандаши с разноцветным грифелем. Диаметр: 10 мм. В комплекте: 5 штук.
427 руб
Раздел: До 6 цветов

81. Сучасні квантові криптографічні лінії зв’язку

82. Етнічний стиль меблів. Стародавні та сучасні індійські меблі

83. Постмодерн як парадигма сучасного мистецтва

84. Історія і сучасний стан розвитку бібліотек вищих навчальних закладів (на прикладі роботи бібліотеки Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського)

85. Образ підлітка в сучасній англійській прозі (В. Голдінг, С. Таунсенд, С. Хілл)

86. Сучасна італійська дитяча література
87. Сучасні підходи до творчості Гоголя
88. Канцэпт "шчасце" у мове сучаснай беларускай паэзіі

89. Вплив девіантної реклами на сучасних споживачів: соціально-психологічний аспект

90. Основні принципи формування зовнішньої торгівлі в Україні на сучасному етапі

91. Сутність маркетингу та його сучасна концепція

92. Сучасні вимоги до формування та реалізації ефективної маркетингової стратегії

93. Електронна торгівля в сучасному світі

94. Дослідження антагоністичних властивостей сучасних пробіотиків

95. Розробка сучасних методів ведення вагітності та пологів у жінок з остеопенічним синдромом

96. Сучасна променева діагностика захворювань нирок

Игра "Зайкина горка" №1, классические цвета.
«Зайкина горка» – это увлекательное занятие: лабиринт для разноцветных шариков. Веселые шарики катаются по лабиринту горки и развлекают
530 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Дырокол на 2-3-4 отверстия, 10 листов, черный.
Дырокол на 2-3-4 отверстия. Расстояние между отверстиями регулируется. Толщина прокола: до 10 листов. Материал: металл. Цвет корпуса: черный.
547 руб
Раздел: Дыроколы
Настольная игра "Соображарий Junior".
Кто первый назовёт животное на «Л» или одежду на «Ш»? Что-то круглое на «З» или кусачее на «Р»? А может быть, три вещи на «Т», которые
490 руб
Раздел: Игры со словами

97. Сучасні методи і підходи до обробки результатів медико-біологічних досліджень

98. Відносини Росії і США на сучасному етапі

99. Глобальні проблеми сучасності та шляхи їх подолання


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.