Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Биология Биология

Вплив кадмію на показники азотного і вуглеводного обміну в організмі щурів різного віку

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ШЕПЕЛЬОВА ІРИНА АНАТОЛІЇВНА УДК 577.1: 615.9: 546.48: 599.323.4ВПЛИВ КАДМІЮ НА ПОКАЗНИКИ АЗОТНОГО І ВУГЛЕВОДНОГО ОБМІНУ В ОРГАНІЗМІ ЩУРІВ РІЗНОГО ВІКУ 03.00.04 – біохімія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наукКиїв - 2008 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Національному аграрному університеті Кабінету Міністрів України Науковий керівник - кандидат біологічних наук, доцент Мельникова Неля Миколаївна, Національний аграрний університет, професор кафедри біохімії тварин, якості і безпеки сільськогосподарської продукції імені акад. М.Ф. Гулого Офіційні опоненти: доктор біологічних наук, професор, академік УААН Герасименко Віктор Григорович, Білоцерківський державний аграрний університет, завідувач кафедри екології і біотехнології доктор біологічних наук, старший науковий співробітник Хижняк Світлана Володимирівна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, провідний науковий співробітник лабораторії фізико-хімічної біології біологічного факультету Захист відбудеться “29” лютого 2008 року о 1000 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.004.08 у Національному аграрному університеті за адресою: 03041, м. Київ – 41, вул. Героїв Оборони, 15, навчальний корпус № 3, ауд.65 З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного аграрного університету за адресою: 03041, м. Київ – 41, вул. Героїв Оборони, 13, навчальний корпус № 4, кімн.28 Автореферат розісланий “26” січня 2008 р. Вчений секретар cпеціалізованої вченої ради І.В. Калінін ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИАктуальність теми. Вільним амінокислотам належить важлива біологічна роль у регуляторних і адаптаційних процесах організму, а зміни в їх вмісті відображають глибину деструктивних і катаболітичних процесів, які відбуваються в організмі за патологічних станів (Мак-Мюррей У., 1980; Передерий В.Г. и др., 1993; Бенсон Дж. и др., 1994; Ганиев Х.Г., 1996). Утворення вільних радикалів, яке відбувається, зокрема, за умов надходження до організму важких металів і кадмію, прискорює процес пероксидного окиснення, що супроводжується пошкодженням макромолекул та надмолекулярних компонентів клітини, виснаженням системи антиоксидантного захисту організму, змінами азотного, вуглеводного обміну й інтенсивності біоенергетичних процесів (Меньшикова Н.Б. и др., 1994; Мельничук Д.О. та ін., 2004). Ініціація окисної модифікації білків є однією з ланок токсичного пошкодження клітин унаслідок порушення функціонування цитоплазматичних ферментів і мембранних іонних насосів із наступним запуском різноманітних механізмів руйнування клітин (Dea R. . e al., 1997). Отруєння тварин важкими металами призводить до порушення процесу гліколізу, функціонування циклу трикарбонових кислот – важливих шляхів біологічного окиснення і генерації енергії, а також до змін амінокислотного складу організму, внаслідок чого порушується перебіг метаболічних процесів, що призводить до виникнення низки патологічних змін в організмі (Clarkso . W., 1987). Одним із механізмів токсичного впливу кадмію є його здатність зв’язуватися з HS-групами білків, що призводить до інгібування активності ферментів та утворення комплексних сполук з органічними й неорганічними лігандами (Коротков С.А

., 1996). Іони кадмію є одним із факторів, які зумовлюють розвиток окисного стресу, внаслідок чого відбувається модифікація амінокислот (Levi e R. L. e al., 1990; Мещишен І.Ф. та ін., 1999; Дубиніна О.Ю., 2001). Модифікація амінокислотних залишків призводить до змін структурної організації білкової молекули. Це супроводжується фрагментацією їх з утворенням низькомолекулярних компонентів або агрегацією білкових молекул, які підлягають дії активних форм кисню (Davies K. J. e al., 1987; S arke-Reed P. E. e al., 1989; Levi e R. L. e al., 1990). Крім того, виникають зміни кислотно-лужного стану організму, змінюються біохімічні показники крові. Порушення кислотно-лужного стану пов’язані з накопиченням кислих продуктів обміну, внаслідок чого виникає метаболічний ацидоз (Мельничук Д.А., 1989; Засєкін Д.А. та ін., 2003; Мельникова Н.М. та ін., 2004; Кравців Р.Й., Буцяк В.І., 2005). Дослідження останніх років дозволили з’ясувати молекулярні механізми участі спеціалізованих тіолових металотіонеїнів і глутатіону в процесах детоксикації кадмію. Разом з цим важливу роль у детоксикації кадмію можуть відігравати вільні амінокислоти крові та різних органів (Кулинский В.И., 1990). Вікові відмінності реакцій організму на вплив важких металів за багатьма біохімічними показниками мають важливе значення в оцінці його чутливості до утворення токсичних продуктів метаболізму. При цьому чутливість організму до дії важких металів є більш вираженою у тварин в молодому віці (Трахтенберг І.М., 2005). Гомеостатичний механізм цих змін базується на тому, що молоді тварини мають високий рівень обмінного нітрогену, що обумовлюється інтенсифікацією метаболізму (Agrawal H. C. e al., 1968). З віком змінюється значною мірою не тільки концентрація вільних амінокислот, але і їх співвідношення (Ларский Э.Г., 1990). Нині недостатньо з'ясовані адаптаційні метаболічні зміни, що виникають у відповідь на дію важких металів, та можливість їх корекції. У сучасній науковій літературі відсутні дані щодо проведення системних досліджень вмісту вільних амінокислот у крові та органах тварин різного віку, отруєних кадмію сульфатом. Питання впливу кадмієвої інтоксикації на стан метаболічного пулу вільних амінокислот в організмі, показники азотного обміну, а також вміст метаболітів гліколізу і циклу трикарбонових кислот у віковому аспекті вивчені недостатньо. Не з’ясовано вплив кадмію на вміст вільних амінокислот, які беруть участь у процесах азотного та вуглеводного обміну. Тому дослідження показників азотного і вуглеводного обміну в крові та органах тварин при введенні кадмію сульфату у віковому аспекті є важливою ланкою у встановленні природи факторів, які викликають зміни інтенсивності реакцій метаболізму, а визначення цих показників в організмі отруєних тварин дає можливість впливати на регуляцію токсичної дії важких металів. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є частиною науково-дослідних робіт кафедри біохімії тварин, якості і безпеки сільськогосподарської продукції імені акад. М.Ф. Гулого Навчально-наукового інституту ветеринарної медицини та якості і безпеки продукції тваринництва Національного аграрного університету: “Вплив кислотно-лужного стану на характер біологічної міграції важких металів в організмі тварин” (№ держреєстрації 0101U001700) (2001 – 2005 рр); “Вивчити біохімічну характеристику тканин організму тварин, токсикованих важкими металами, та розробити способи їх елімінації” (№ держреєстрації 0106U003874) (2006 – 2010 рр).

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи було дослідити вплив кадмію сульфату на показники азотного і вуглеводного обміну в організмі щурів 3-, 6 - і 18-місячного віку. Відповідно до поставленої мети визначено такі основні завдання досліджень: встановити якісний склад вільних амінокислот у крові, печінці, нирках, легенях, серці та селезінці щурів 3-, 6 - і 18-місячного віку, а також за умов уведення кадмію сульфату; дослідити кількісний склад вільних амінокислот у крові, печінці, нирках, легенях, серці та селезінці щурів 3-, 6 - і 18-місячного віку і при введенні кадмію сульфату; дослідити концентрації показників азотного обміну – аміаку, креатиніну, сечовини та загального білка в крові щурів 3-, 6 - і 18-місячного віку і за умов уведення кадмію сульфату; визначити вміст метаболітів гліколізу – пірувату, лактату в печінці та крові щурів 3-, 6 - і 18-місячного віку і за умов уведення кадмію сульфату; визначити вміст метаболітів циклу трикарбонових кислот – малату, оксалоацетату та б-кетоглутарату в печінці та крові щурів 3-, 6 - і 18-місячного віку і за умов уведення кадмію сульфату; виявити взаємозв’язок між змінами показників азотного і вуглеводного обміну в крові щурів 3-, 6 - і 18-місячного віку та при введенні кадмію сульфату. Об’єкт дослідження - вплив кадмію сульфату на вміст вільних амінокислот у крові та органах, на концентрацію показників азотного обміну в крові, а також на вміст метаболітів гліколізу і циклу трикарбонових кислот у печінці та крові щурів 3-, 6 - і 18-місячного віку. Предмет дослідження – показники азотного обміну – амінокислоти, аміак, сечовина, креатинін, загальний білок; показники вуглеводного обміну – лактат, піруват, малат, оксалоацетат, б-кетоглутарат; кров, печінка, нирки, легені, селезінка, серце щурів 3-, 6 - та 18-місячного віку при введенні кадмію сульфату. Методи дослідження – біохімічні, спектрофотометричні, спектральні, хроматографічні, статистичні. Наукова новизна одержаних результатів. Вперше проведено дослідження амінокислотного спектра крові та внутрішніх органів щурів різного віку за умов уведення кадмію сульфату. Встановлено вікові особливості якісних і кількісних характеристик вільних амінокислот у крові та внутрішніх органах інтактних щурів 3-, 6 - і 18-місячного віку, а також показано, що в крові та внутрішніх органах щурів 3-місячного віку метаболічний пул вільних амінокислот є найвищим. Виявлено, що введення кадмію сульфату призводить до зміни метаболічного пулу вільних амінокислот у крові та внутрішніх органах щурів різного віку, а зміни вмісту вільних амінокислот мають виражену вікову залежність, яка найбільшою мірою проявляється у щурів 3-місячного віку. Встановлено, що у крові щурів різного віку за умов уведення кадмію сульфату відбуваються зміни в концентрації показників, які характеризують стан азотного обміну: підвищується концентрація сечовини, аміаку та креатиніну, знижується концентрація загального білка. Вперше досліджено віковий аспект змін вмісту метаболітів гліколізу (пірувату і лактату) та циклу трикарбонових кислот (малату, оксалоацетату і б-кетоглутарату) у крові та печінці інтактних щурів і за умов уведення кадмію сульфату.

Ми сподівалися спільно переконати полк. А. Мельника і ліквідувати наростаючі розходження. До Італії я поїхав перший, в першій половині січня 1940 р. Був у Римі, де станицею ОУН керував проф. Є. Онацький. Там зустрінувся я між іншим, з своїм братом Олександром, який жив у Римі від 1933-34, студіював там і зробив докторат з політично-економічних наук, одружився і працював у нашій місцевій станиці. З полк. А. Мельником я відбув зустріч і розмову в одному з міст північної Італії, найперше з крайовим провідником Тимчієм-Лопатинським. Ці розмови закінчилися негативним вислідом. Поскільки раніше розходження стосувалися головно до співпрацівників А. Мельника, то у висліді його становища вони мусіли звернутися так само проти нього. Полковник Мельник не погодився відсунути Я. Барановського з ключевого становища в ПУН-і, що давало йому вирішний вплив і детальний вгляд у найважливіші справи Організації, зокрема в справи крайові та зв'язків між краєм і закордоном. Так само він відкинув нашу вимогу, щоб плянування революційно-визвольної протибольшевицької боротьби не зв'язувати з Німеччиною, не узалежнювати її від німецьких воєнних плянів

1. Особливості гіпертрофії лівого шлуночка у хворих артеріальною гіпертензією з метаболічним синдромом в залежності від статі, ступеня ожиріння та порушення вуглеводного обміну

2. Джерела фтору та вплив фтору на людський організм

3. Вплив мобільного телефону на організм людини

4. Автоматизація обліку в пунктах обміну валют

5. Вплив тонізуючих напоїв на організм людини та їх використання в підприємствах ресторанного господарства

6. Клініко-патогенетичне обґрунтування корекції порушення обміну кальцію в лікуванні хворих на остеоартроз з артеріальною гіпертензією
7. Порушення обміну оксиду азоту при вазотоксичній дії свинцю та пошук нових засобів біологічної профілактики інтоксикаційПорушення обміну оксиду азоту при вазотоксичній дії свинцю та пошук нових засобів біологічної профілактики інтоксикацій
8. Роль порушення обміну ліпідів у прогресуванні діабетичної нефропатії

9. Фізіологія дихання, енергетичного обміну, терморегуляції

10. Вільні амінокислоти крові в діагностиці спадкових хвороб обміну у дітей високого генетичного ризику

11. Теорія обміну Джорджа Хомансу

12. Антропогенний фактор та його вплив на організм людини

13. Вплив живих організмів на географічну оболонку

14. Дія електромагнітних полів та випромінювань на організм людини

15. Характеристика отруйних речовин за дією на організм людини

16. Роль та вміст води в організмі

Подарочная расчёска для волос "Дашенька".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Средство для мытья посуды Finish "Power Powder", (лимон), порошкообразное, 2,5 кг.
Порошок предназначен для мытья посуды в посудомоечных машинах. Он имеет в составе компонент "Stain Soaker" с эффектом
666 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Сушилка для белья напольная складная СБ-1Б, металлическая.
Сушилка для белья классическая для любых помещений. Напольная, складная. Длина сушильного полотна 18 метров. Цвет каркаса:
662 руб
Раздел: Сушилки напольные

17. Біологічна роль марганцю в організмі людини і тварин

18. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

19. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії

20. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії

21. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

22. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві
23. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")
24. Організація складського обліку запасів в установах

25. Розрахунок максимальної нестачі кисню при органічному забрудненні р. Сіверський Донець

26. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

27. Вплив тривалості фотоперіоду на нітратний обмін у рослин різних фотоперіодичних груп

28. Вплив лерканідипіну і бісопрололу на функції ендотелію у хворих на гіпертонічну хворобу, поєднану з ішемічною хворобою серця

29. Застосування флуренізиду в комплексному лікуванні виразкової хвороби: вплив на клініко-лабораторні показники і варіабельність серцевого ритму

30. Вплив N-стеароїлетаноламіну на ліпідний склад злоякісних та умовно нормальних клітин

31. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

32. Вплив морфологічних показників дівчаток 11-12 років, що займаються художньою гімнастикою, на техніку виконання змагальних вправ

Карандаши цветные "Kores", 24 цвета, с точилкой.
Двусторонние цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Трехгранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
311 руб
Раздел: 13-24 цвета
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Триумф!", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
401 руб
Раздел: Кружки, посуда
Чайник со свистком из нержавеющей стали "Mayer & Boch", 2,5 л.
Чайник со свистком металлический. Материал: нержавеющая сталь, бакелит, литое дно. Объем: 2,5 литра. Чайник выполнен из высококачественной
400 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали

33. Організація робіт та розрахунок техніко-економічних показників очисного вибою

34. Туберкулёз органов дыхания

35. Орган зрения

36. Некоторые аспекты отравлений азотной кислотой и окислами азота при химических авариях

37. Система таможенных органов РФ

38. Отчёт о прохождении преддипломной практики в Управлении по взаимодействию с органами законодательной и исполнительной власти (УВОЗИВ) ГТК России
39. Місцеві органи самоврядування (Местные органы самоуправления)
40. Контроль в системе органов государственной власти

41. Деятельность органов внутренних дел по обеспечению режима чрезвычайного положения

42. Анализ проблем возмещения ущерба, причиненного незаконными действиями государственных органов

43. Государственно-политическое устройство Ирана и становление новых органов власти после революции 1979г.

44. Структура государственных органов США по Конституции 1787 года

45. Системы органов государственной власти субъектов Российской Федерации и штатов Индии (сравнительный анализ)

46. Правовые основы взаимоотношений представительного и исполнительного органов местного самоуправления

47. Системы органов государственной власти субъектов РФ и штатов Индии (сравнительный анализ)

48. Федеральное Собрание - парламент России как высший представительный орган, его место в системе органов государства

Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (коричневый).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Пеленка Золотой Гусь непромокаемая (трехслойная, на резинке, 120х60 см).
Удобные, дышащие, непромокаемые наматрасники избавят Вас от волнений и беспокойства, обеспечат сохранность матрасу. Надёжно фиксируются
370 руб
Раздел: Наматрасники
Пенал школьный "Леопард", цвет желтый.
Пенал школьный. Материал: силиконовый полимер. Размер: 18х6х6 см. В раскрытом виде выполняет роль подставки, возможность увеличения
372 руб
Раздел: Без наполнения

49. Правительство Российской Федерации – высший орган исполнительной власти

50. Компетенция органов местного самоуправления

51. Структура закона Саратовской области "О местном самоуправлении в Саратовской области". Полномочия органов местного самоуправления в области жилищного хозяйства, коммунально-бытового и торгового обслуживания населения

52. Правовое регулирование деятельности налоговых органов

53. Структура налоговых органов Российской Федерации

54. 1. Документы первичного учёта в органах МВД, прокуратуре и судах. 2. Динамические ряды и их виды
55. Правоохранительная деятельность таможенных органов
56. Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов

57. Компетенция таможенных органов в области валютного контроля

58. Взаимодействие органов государственного и муниципального управления

59. Автоматизация информационного взаимодействия в системе органов государственного финансового контроля

60. Частица "ну" в диалогической и монологической речи

61. Орган

62. Канцелярия Главного заводов правления - орган горнозаводской промышленностью Урала во второй половине XVIII в.

63. Программное обеспечение пункта обмена валюты банка

64. Наблюдение и уход за больными с заболеваниями органов дыхания

Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike (цвет: серебро).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на колесах ПВХ – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
3600 руб
Раздел: Трехколесные
Карандаши цветные "Nuance", 24 цвета.
Карандаши цветные. Пластиковый трехгранный корпус. Диаметр грифеля: 3 мм. В наборе: 24 цвета.
404 руб
Раздел: 13-24 цвета
Мягкий пол универсальный, желтый, 30x30 см (9 деталей).
Данный вид напольного покрытия прекрасно совмещается с мягкими полами 60х60 см и ковриком-пазлом «Классики». 9 деталей - 1 кв.м. Пол идет
754 руб
Раздел: Прочие

65. Туберкулёз органов дыхания, грипп

66. Исследование органов дыхания

67. Патология органов средостения

68. Общая характеристика и классификация органов чувств

69. Доброкачественные опухули женских половых органов

70. Пропедевтика: перкуторные границы органов
71. Воспалительные заболевания мочеполовых органов
72. Воспалительные заболевания женских половых органов неспецифической этиологии, клиника, диагностика, методы лечения

73. История органов внутренних дел (Контрольная)

74. Программа по Истории России(до 1941г.) для поступающих поступающих в ВУЗы ОВД (органов внутренних дел)

75. Экологические функции правоохранительных органов

76. Основные направления работы органов внутренних дел

77. Деятельность органов внутренних дел по обеспечению режима чрезвычайного положения

78. Милиция в системе правоохранительных органов

79. Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими предварительное следствие и оперативно-розыскную деятельность

80. Значение свободноживущих азотофиксирующих бактерий рода Azotobacter в азотном балансе почв

Бумага для принтера "Svetocopy", формат А3, 500 листов.
Офисная бумага для принтера и техники SvetoCopy А3 относится к категории качества C и является самой популярной в офисном классе,
558 руб
Раздел: Формата А3 и больше
Игра настольная развивающая "Лесные животные".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 8 игровых полей, заполняя которые, ребенок изучает названия диких животных, а также их повадки.
592 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Мобиль музыкальный "Забавы" (2 режима).
Мобиль - это одна из первых игрушек для новорождённых и уникальный тренажер для развития визуального восприятия и слуховых ощущений.
1100 руб
Раздел: Мобили

81. Роль немецких государственных органов в становлении и развитии советского коллаборационизма

82. Политические аспекты деятельности предпринимательских структур: система взаимоотношений с органами власти, пути решений возникающих проблем; пути лоббирования

83. Технология неконцентрированной азотной кислоты

84. Вплив мотивацii на продуктивнiсть пам`ятi пiдлiткiв

85. Концепция повышения уровня информированности местного сообщества о действиях местных органов самоуправления по развитию социальной сферы в городе Энске

86. Промышленное получение азотной кислоты
87. Ароматичні вуглеводні
88. Происхождение Кадмия

89. Взаимодействие банков с органами финансового надзора

90. Взаимоотношения предприятий с налоговыми органами, банками и внебюджетными фондами

91. Система органов прокуратуры

92. Взаимодействие органов предварительного следствия,дознания и экспертно-криминалистических подразделений при расследовании особо тяжких преступлений

93. Характеристика основных отраслей правовой статистики. Ее значение в практической работе правоохранительных органов

94. Воспалительные заболевания женских половых органов неспецифической этиологии

95. Антибактериальная терапия при острых инфекциях ЛОР-органов

96. Герпес половых органов

Ножницы "Pigeon" для ногтей новорожденных.
Ножницы для ногтей новорожденных "Pigeon" благодаря маленьким закругленным и тонким лезвиям, позволяют подстригать ногти малыша
721 руб
Раздел: Маникюрные наборы детские
Точилка механическая "Classic", синяя.
Цветной пластиковый корпус с прозрачным контейнером, объемный контейнер для стружки, стальные самозатачивающиеся ножки. Размеры: 91x88x4 мм.
317 руб
Раздел: Точилки
Карандаши металлик, трехгранные, 12 цветов.
Карандаши цветные металлик. Трехгранные. Удобно точить. Прочный грифель. Количество цветов: 12. В ассортименте, без возможности выбора.
324 руб
Раздел: 7-12 цветов

97. Пороки развития половых органов у девочек

98. Основные проявления заболеваний женских половых органов и принципы первой помощи

99. Вены и микрососуды подслизистого слоя , стенки некоторых трубчатых внутренних органов


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.