Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Охрана природы, Экология, Природопользование Охрана природы, Экология, Природопользование

Геоінформаційні системи як системи вивчення, аналізу та оцінки впливу екологічних факторів на навколишнє середовище

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

Міністерство освіти і науки України Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка Кафедра ботаніки, зоології та охорони природи КУРСОВА РОБОТА Геоінформаційні системи як системи вивчення, аналізу та оцінки впливу екологічних факторів на навколишнє середовище Виконала: студентка 45 групи Бусел Н.М. Науковий керівник: к.б.н., доц. кафедри ботаніки, зоології та охорони природи Карпенко Ю.О. Чернігів – 2007 ЗМІСТВСТУП РОЗДІЛ 1 Поняття про геоінформаційні технології, їх класифікація та місце в сучасній екології 1.1 Поняття про ГІС 1.2 Класифікація ГІС 1.3 Геоінформаційні системи в екології РОЗДІЛ 2 Концептуальне моделювання геоінформаційних систем в системі моніторингу 2.1 Поняття про концептуальне моделювання 2.2 Парадигми в технології обробки геопросторових даних 2.3 Концептуальна модель узагальненої ГІС 2.4 Концептуальне моделювання геопросторових даних 2.5 Трирівнева архітектура геоінформаційних ситем РОЗДІЛ 3 Геоінформаційні системи  новий крок в дослідженні земельних ресурсів ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ВСТУП Розвиток сучасних технологій передбачає комп`ютеризацію практично всіх систем аналізу та спостереження. Новий вік технічного розвитку характеризується появою геоінформаційних ситем (ГІС). Геоінформаційні технології, ГІС-технології — технологічна основа створення географічних інформаційних систем, що дозволяють реалізувати їхні функціональні можливості. Для створення і функціонування ГІС необхідні комп'ютерна техніка, відповідне програмне забезпечення, початкові дані, включаючи атрибутивні, і, звичайно ж, люди, що уміють не тільки користуватися комп'ютером і програмним забезпеченням, а осмислено з їх допомогою оперувати інформацією, зокрема що має і просторову складову. У сучасних ГІС з'явилася можливість тривимірного представлення території. Тривимірні моделі об'єктів, що упроваджуються в 3-мірний ландшафт, спроектований на основі цифрових картографічних даних і матеріалів дистанційного зондування, дозволяють підвищити якість візуального аналізу території і забезпечують ухвалення зважених рішень з більшою ефективністю. Сучасні геоінформаційні системи і засновані на них технологічні рішення потрібні не тільки крупним регіонам, містам або підприємствам і відомствам з розкиданими на обширній території об'єктами, але і невеликим населеним пунктам, які поки, як правило, слабо залучені в процеси геоінформатізації. Мета роботи полягає в тому, що проаналізувати місце геоінформаційних систем в системі сучасного екологічного дослідження стану навколишнього природного середовища. Завдання роботи: розглянути поняття про геоінформаційні технології, їх класифікація та місце в сучасній екології; проаналізувати суть концептуального моделювання геоінформаційних систем в системі моніторингу; охарактеризувати можливості використання геоінформаційних систем в дослідженні земельних ресурсів. РОЗДІЛ 1 Поняття про геоінформаційні технології, їх класифікацію та місце в сучасній екології 1.1 Поняття про ГІС Поняття &quo ;геоінформатика&quo ;, &quo ;географічна інформаційна система&quo ; аналізуються в багатьох публікаціях .

На сторінках наукової періодики та в монографіях продовжується дискусія - чого більше в геоінформатиці: географії, геодезії, математики чи інформатики? Не вступаючи дискусію, зупинимося на визначеннях, які найбільш повно розкривають проблему. Мова йде про нову предметну сферу - геоінформатику, в назві якої визначається як сам гіперскладний об'єкт дослідження у вигляді геосистеми, так і комплексний метод його дослідження на основі комп'ютерних інформаційних технологій. Предметом геоінформатики, як і географії, є географічна оболонка Землі завтовшки в декілька кілометрів (атмосфера, літосфера, гідросфера, біосфера), а також процеси взаємодії всіх її складових. Враховуючи роль і вплив людини на природу, в геосистему включають також соціосферу і техносферу. До фундаментальних методів і принципів географічного підходу в вивченні геосистеми відносять: територіальність, комплексність, конкретність і глобальність на основі використання загальної для географічної науки картографічної мови . Інформатика вивчає закономірності та методи збору, накопичення, передачі й обробки інформації з використанням електронних обчислювальних машин . Виходячи з цього, можна конкретизувати предмет і задачі геоінформатики, які полягають у дослідженні інформаційних потоків про геосистему, у вивченні закономірностей та методів збору, накопичення, передачі й обробки інформації про об'єкти та явища геосистеми з використанням комп'ютерних технологій. Сутність геоінформаційного методу дослідження полягає в реалізації методів та принципів географічного підходу до вивчення геосистеми на основі інформаційних технологій збору даних, створення комп'ютерних баз знань та баз геопросторових даних, програмних засобів просторового аналізу та моделювання, а такожмови взаємодії в системі &quo ;людина - комп'ютер&quo ; за електронними картами та комбінованими геозображеннями. Геоінформатика, яка має корені у двох метанауках (географія та інформатика), також розглядається як метанаука, оскільки вона багатоаспектна за своїм застосуванням в інформаційному моделюванні різних явищ і об'єктів, що характеризуються просторово-часовими властивостями, а також має багато розділів, де вивчаються і розробляються спеціальні методи та системи обробки і використання геопросторових даних . Геоінформаційні системи є практично-цільовим продуктом геоінформатики, організаційно-технологічним середовищем активізації геоінформаційних ресурсів локальних територій, регіонів, країн і світу в цілому. ГІС розглядають як сукупність засобів інформаційних технологій для збору геопросторових даних, створення і використання цифрових моделей геосистеми із застосуванням усього арсеналу методів і засобів комп'ютерної обробки та візуалізації інформації, формалізації та накопичення знань, у тому числі й на основі комунікативної потужності інформаційних мереж. ГІС надає географам (а точніше - усім геоспеціалістам: геодезистам, геологам, геофізикам, картографам та багатьом іншим) такі засоби обробки просторової інформації, &quo ;які вони шукали на упродовж 2000 років. ГІС є одночасно телескопом, мікроскопом, комп'ютером і копіювальною машиною для цілей регіонального аналізу і синтезу&quo ;.

Але застосування геоінформаційних систем не обмежується суто географічними проблемами, уже сьогодні вони потенційно здатні забезпечити просторово-часовою інформацією усі ланки моделювання та управління в різноманітних сферах професійної діяльності (управління територіями, військова справа, кадастри природних ресурсів і нерухомості, екологія, навігація і транспорт, містобудування тощо). Завдяки ГІС зростає роль географічної інформації як загальнолюдського та соціального предмету споживання. 1.2 Класифікація ГІС Виходячи з високого ступеня міждисциплінарності ГІС, в основу класифікації можна покласти такі групи ознак (мал. 1): за призначенням - цільове використання та характер задач, що вирішуються; за проблемно-тематичною орієнтацією - сфера застосування; за територіальним охопленням - розмір території, що представлена в базі геопросторових даних; за переважним способом організації геопросторових даних — формати введення, зберігання, обробки і відображення географічної інформації;за ступенем доступу та використання геопросторових даних - рівень інформаційних мереж, в середовищі яких функціонує система (від глобальних до локальних обчислювальних мереж - ЛОМ). Мал. 1. Типи ГІС за класифікаційними ознаками. Ця система ознак утворює п'ятивимірний простір класифікації ГІС, в якому певна геоінформаційна система може бути асоційована з точкою, координати якої відповідають класифікаційним ознакам геоінформаційної системи. Так, кадастрова ГІС може бути дослідною, охоплювати територію певного регіону, базуватися переважно на векторних форматах просторових даних та мати доступ до корпоративної мережі. 1.3 Геоінформаційні системи в екології Становлення екологічного управління і регулювання екологічних процесів вимагає серйозної технічної підтримки і використання сучасних технологій для вирішення задач різного плану і різного масштабу, пов’язаних з охороною довкілля на рівнях від локального до загальнонаціонального. Важко заперечити той факт, що переважна більшість інформації має географічний аспект і тому її можна просторово аналізувати і наочно представляти у вигляді карт, схем, діаграм, графіків та малюнків. Для ефективного аналізу і візуалізації просторової інформації існують потужні засоби – геграфічні інформаційні системи (ГІС), які не лише дозволяють створювати електронні карти на основі високовмісних баз даних, але з допомогою різнопланового аналізу наявної просторової інформації вирішувати проблеми різної складності в галузях охорони навколишнього природного середовища управління використанням природних ресурсів екологічного менеджменту. Досвід показує, що використання ГІС технологій від фірми ESRI робить управління в галузі охорони довкілля значно ефективнішим і дозволяє вирішувати завдання швидко, творчо, грамотно, на основі даних, що постійно оновлюються. Геоінформаційні системи й технології — це сучасні комп'ютерні технології для картографування й аналізу об'єктів природи, а також подій, що відбуваються на планеті, в нашій життєдіяльності; це важливий засіб розуміння стану довкілля й управління ним. У світі ГІС розробляються з початку 70-х років XX ст.

Мир, каким мы его знаем сегодня, сформирован и управляется по преимуществу теми, кто, так или иначе, соприкасался в молодости с X. Возможно, эта реальность «хиппитализм» не более чем коллективная галлюцинация законспирировавшихся в преуспеянии X. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. P[Д. Десятерик] СМ.: Автостоп, Белый, Гопники, Кислота, Легалайз, Марихуана, Маргинал, Психоделия, Рок, Система, Сквот, Тусовка. Умка (Анна Герасимова) блюз- и рок-певица, переводчица, филолог. Кандидатскую диссертацию защищала по теме "Проблема смешного в творчестве обэриутов». Перевела несколько произведений Джорджа Керуака. Благодаря ранним акустическим балладам («Автостопный блюз», «Раскольников») снискала в среде хиппи культовую популярность. Выступает в составе рок-группы «Умка и Броневичок». Живет в Москве. Хип-Хоп ХИП-ХОП синтетическая субкультура, включающая в себя музыкально-поэтический (рэп), визуальный (граффити) и хореографический (брейкданс) компоненты. Плюс идеология (антирасизм, концепт «Черной власти») и спортивный экстрим

1. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту

2. Економічна сутність вивчення аналізу статистики зовнішньої торгівлі

3. Аналіз політики із залучення позикових ресурсів та оцінки їх ефективності СНВТОВ "Васильківське"

4. Аналіз та оцінка розвитку ділової кар’єри менеджера

5. Законодавче забезпечення інноваційної діяльності в Україні: аналіз та оцінка

6. Побудова моделі для аналізу та прогнозу поквартального випуску продукції компанії
7. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті
8. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")

9. Інформаційні системи і технології у фінансових установах

10. Бухгалтерські інформаційні системи для малого й середнього бізнесу

11. Інформаційні системи (20 питань)

12. Інформаційні системи і технології на підприємстві

13. Корпоративні інформаційні системи

14. Інформаційні системи в маркетингу

15. Інформаційні системи в менеджменті

16. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

Кружка-хамелеон "Кран с монетками".
Хотите по-настоящему регулировать денежные потоки? Налейте в чашку-хамелеон горячий напиток, и из крана на рисунке «польются» золотые
390 руб
Раздел: Кружки
Стол детский "Малыш".
Компактный пластиковый стол «Малыш» непременно станет неотъемлемым атрибутом в комнате вашего ребенка. Теперь у малыша будет отдельный
673 руб
Раздел: Столики
Соковарка ВЕ-08/1 "Webber", 8 л.
Кастрюля для воды: 24х11,5 см; 5 л. Контейнер для фруктов: 26х16см; 8 л. Контейнер для сока с силиконовой трубкой: 26х16 см; 8 л. Толщина
2673 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки

17. Інформаційна система аналізу діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестиційної діяльності

18. Поняття системи як наукового терміну

19. Використання Microsoft Access для створення інформаційно-облікової системи на підприємстві АТВТ Продукт-Сервіс

20. Інформаційно-довідкова система

21. Інформаційно-вимірювальна система тиску газу в газопроводі

22. Методи оцінки ефективності функціонування інформаційної логістичної системи
23. Інформаційна модель упровадження системи якості ВНЗ
24. Колективізм і індивідуалізм, як системи суспільного устрою

25. Аналіз та удосконалення системи оцінки ефективності виробничої діяльності інструментального цеха оснастки допоміжного виробництва підприємства по виробництву меблів ЗАТ "Новий Стиль Україна" (м. Харків)

26. Нервова система (Нервная система)

27. Страхование - важнейшая система финансовой системы

28. Сердечно-сосудистая система (Сосудистая система)

29. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

30. Інформаційні ресурси України

31. Інформатика і інформаційні технології

32. Інформаційні потреби управлінського апарату підприємства

Пенал-книжка для начальной школы "Ever After High", 21x14 см.
Пенал-книжка для начальной школы. 1 отделение, держатели письменных принадлежностей. Застегивается на молнию. Размер: 21х14х3 см.
303 руб
Раздел: Без наполнения
Набор инструментов.
Помогаю папе - отличный игровой набор для юных мастеров. Научит начальным профессиональным навыкам. Поможет ребенку почувствовать себя
589 руб
Раздел: Инструменты и мастерские
Рюкзачок малый "Вспыш".
Легкий и компактный дошкольный рюкзачок - это красивый и удобный аксессуар для вашего ребенка. В его внутреннем отделении на молнии легко
436 руб
Раздел: Детские

33. Інформація та інформаційні процеси

34. Операционные системы, файловые системы

35. Застосування в інформаційній діяльності організації або установи експертних систем

36. Системы, эквивалентные системам с известным типом точек покоя

37. Клініка, діагностика та концептуальні основи ортопедичних заходів у комплексному лікуванні дефектів та деформацій зубо-щелепної системи хворих з незрощеннями верхньої губи та піднебіння

38. Пищеварительная система. Выделительная система
39. Психоінформаційні технології у менеджменті. Функції та компетентність керівника. Психологічна орієнтація працівників
40. Використання демонстраційного досліду як засобу вивчення функціонування рослинного організму в розділі "Рослини"

41. Система вищої освіти у Великобританії та принципи і шляхи її інтеграції до Болонського процесу

42. Українська література, як предмет вивчення у школі

43. Політичний тероризм: інформаційні методи боротьби

44. Система митних органів України та їх повноваження

45. Варіаційні ряди, їх види, правила побудови, роль та значення в аналізі статистичних даних

46. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

47. Структура бізнес-аналізу (в формі питань)

48. Основні напрямки фінансового аналізу

Набор альбомов для рисования "Дворец", А4, 32 листа, 10 штук (количество томов: 10).
Комплект из 10 штук альбомов для рисования 32 листа. Формат А4. Альбом изготовлен из высококачественной, белой, офсетной бумаги. Обложка
373 руб
Раздел: 26-40 листов
Подарочный набор Шампунь "Земляника", 240 мл + Гелевая зубная паста "Малина", 60 мл + Пеня для купания.
Пена для купания наполнит ванну ароматом душистой дыни, а с цветным гелем можно рисовать забавные узоры на губке или коже ребенка, а затем
326 руб
Раздел: Зубные пасты
Бутылочка для кормления Avent "Classic+", 125 мл, от 0 месяцев.
Зарекомендовавшая себя серия Classic была улучшена: теперь кормление станет еще приятнее. Антиколиковая система, эффективность которой
358 руб
Раздел: Бутылочки

49. ІС фінансового аналізу

50. Методи статистичного аналізу показників кредитних ресурсів та їх використання

51. Аналіз та прогнозування основних тенденцій розвитку ринку дорогоцінних металів в Україні

52. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства

53. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

54. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства
55. Аналіз та узагальнення даних про особливості використання гранатометів в локальних війнах і регіональних конфліктах
56. Основні аспекти аналізу демократії

57. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

58. Аналіз та удосконалення технології страв з припущенної риби

59. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

60. Діагностичне значення аналізу хвилі р методом електрокардіографії високого підсилення у хворих на пароксизмальну та персистуючу форми фібриляції передсердь

61. Фармакогностичне дослідження надземної частини кульбаби лікарської (taraxacum officinale wigg.) та розробка способів аналізу біологічно активних речовин

62. Аналітична маркетингова оцінка ринку горілки

63. Аналіз та розроблення стратегій ЗЕД для підприємства харчової промисловості

64. Оцінка майбутньої і теперішньої вартості грошових потоків під час проведення стратегічного аналізу

Подгузники Moony, 4-8 кг, экономичная упаковка, 81 штука.
Максимально удобны и просты в применении. "Дышащая поверхность" подгузников обеспечивает доступ воздуха к коже ребенка, а
1423 руб
Раздел: 6-10 кг
Бумага акварельная в листах А3, 200 листов.
Нарезанные листы бумаги для акварели. Формат: А3. Количество листов: 200. Плотность: 180 г/м2. Размеры: 297х420 мм. Отсутствует красочная
1719 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Каталка "Утёнок" с ручкой.
Каталка имеет звук трещотки. Длина ручки: 50 см.
551 руб
Раздел: На палочке

65. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства: оцінка привабливості стратегічних зон господарювання

66. Гра як метод навчання. Її пізнавальне та виховне значення

67. Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу геополітичних планів і перспектив головних провідних країн світу–Росії та США

68. Нарахування митної вартості на основі методу оцінки товарів, які ввозяться згідно з зовнішньоекономічною угодою

69. Вивчення процесів дифузії при спіканні кристалічних тіл

70. Аналіз та дослідження стану міжнародного туризму і розробка проектних рішень
71. Валютні ризики: методи аналізу і управління
72. Розробка фінансового плану будівельного підприємства на основі аналізу його фінансового стану

73. Види та методи фінансового аналізу

74. Методи аналізу рідких, твердих і газоподібних речовин

75. Аналіз та обгрунтування заходів охорони флори Луганської області

76. Конституційні основи регулювання природокористування і охорони навколишнього середовища

77. Аналіз та прогнозування ринку дорогоцінних металів

78. Дисперсійний аналіз та побудова статистичних графіків

79. Історія розвитку економічного аналізу

80. Концептуальні основи аналізу національної економіки

Ящик, 50 литров, 530x370x300 мм.
Ящик для хранения сэкономит место и поможет поддерживать идеальный порядок. Ящик без колес. Материал: пластик. Цвет: прозрачный. Объем: 50
640 руб
Раздел: Более 10 литров
Кружка "Пистолет", черная, с позолоченной ручкой.
Кружка для решительных мужчин и смелых женщин. Оригинальный дизайн позолоченной ручки, имитирующей рукоять пистолета, делает эту вещицу
629 руб
Раздел: Кружки
Пистолет с мыльными пузырями "Batman", 45 мл (свет, звук).
Что может быть веселее, чем устроить мыльное шоу с пузырями или мыльные перестрелки, обстреливая своих соперников каскадом маленьких
371 руб
Раздел: С выдувателями, на батарейках

81. Основи проектного аналізу

82. Статистичне вивчення робочої сили та робочого часу

83. Види економічного аналізу за відношенням до користувачів, за просторовою та галузевою ознаками

84. Предмет та метод економічного аналізу

85. Аналіз інформаційної системи ВАТ КСЖ "Універсальна"

86. Компоненти та функції сучасних транспортно-навігаційних глобальних інформаційних систем ГІС. Супутникові радіонавігаційні системи СРНС для менеджменту
87. Управління трудовими ресурсам як динамічна система
88. Аналіз гіпотез виникнення Землі і Сонячної системи

89. Популяції та популяційні системи

90. Система виборчих комісій в Україні, аналіз процедури їх формування, проведення виборів Президента

91. Автоматизована система обробки економічної інформації

92. Інформаційна (автоматизована) система в Держказначействі України

93. Корпоративна інформаційна система "Галактика"

94. Операційні системи та робота з ними

95. Проектування автоматизованої інформаційної системи для менеджера фірми

96. Проектування інформаційної системи. Життєвий цикл ІС

Кружка фарфоровая "Морская волна", 375 мл.
Кружка. Объем: 375 мл. Материал: фарфор.
342 руб
Раздел: Кружки
Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х17,5 см (белая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 17,5 см. Цвет: белый.
329 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Блокнот в точку. Bullet Journal.
Bullet Journal — эффективная система органайзеров, в основе которой лежит чистая страница в точку. В Bullet journal нет строгих правил —
422 руб
Раздел: Блокноты художественные

97. Розробка автоматизованої інформаційної системи засобами табличного процесора EXCEL

98. Розробка системи керування та актуалізації інформації web-сайту національного оператора енергоринку

99. Система захисту інформації в Російській Федерації


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.