Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Модель IS-LM як теорія сукупного попиту у закритій економіці

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

План Вступ Товарний ринок і крива IS Грошовий ринок і крива LM Фіскальна і монетарна політика в моделі IS-LM Ефективність фіскальної і монетарної політики на основі моделі IS-LM Висновки Вступ Стабілізаційна політика держави, в основі якої лежить фіскальна та монетарна політика, спирається на певні макроекономічні моделі. Однією з таких моделей, що широко застосовуваною для обґрунтування стабілізаційної політики, є модель IS–LM. Уперше її було наведено у статті Д. Хікса (1937), яка стала основним тлумаченням кейнсіанської теорії сукупного попиту.1 Згідно з абревіатурою моделі її складовими є крива IS і крива LM. При цьому абревіатура IS формується на базі перших літер англійських слів i ves me (інвестиції) і save (заощадження), а абревіатура LM — перших літер англійських слів liquidi y (ліквідність) і mo ey (гроші). Модель IS–LM порівняно з моделлю AD–AS має дві особливості. По-перше, вона пристосована для короткострокового періоду, в межах якого припускається, що всі ціни є стабільними, тобто не реагують на зміни сукупного попиту. Тому реальні змінні збігаються з номінальними, зокрема і = r, Y = YР. По-друге, в умовах змішаної закритої економіки, що розглядається, ця модель відображує взаємодію між двома ринками: товарним і грошовим. На товарний ринок впливає фіскальна політика, на грошовий — монетарна. За цих умов модель IS–LM стає засобом для пояснення результатів впливу фіскальної і монетарної політики на економіку в короткостроковому періоді. 1. Товарний ринок і крива IS Крива IS відображує всі можливі зв’язки (комбінації) між процентною ставкою (r) та доходом (Y), за яких забезпечується рівновага на товарному ринку, тобто тотожність між величиною запланованих сукупних витрат (сукупним попитом) і доходом. У системі цих зв’язків процентна ставка є незалежною змінною, а дохід — залежною. Отже, крива IS має дати відповідь на питання, як зміна рівня процентної ставки впливає на зміну рівня доходу. У пошуку відповіді на це питання слід враховувати, що між процентною ставкою і доходом не існує безпосереднього зв’язку. Але крива IS здатна пов’язувати їх між собою опосередковано через інвестиції, які, з одного боку, залежать від процентної ставки, з іншого — впливають на дохiд. Тому криву IS можна побудувати лише на основі синтезу двох графіків: інвестиційна функція та «кейнсіанській хрест» (див. рис. 14.1). Рис. 14.1. Побудова кривої IS На рис. 14.1 наведено три графіки. Так, рис. 14.1а — це графік інвестиційної функції, згідно з якою інвестиції є оберненою функцією від процентної ставки. На ньому процентна ставка зменшилася від r1 до r2. Внаслідок цього величина інвестицій збільшується від І1 до І2 за формулою DI=–bЧDr. Зростання інвестицій збільшує сукупні витрати. Тому на рис. 14.1б крива запланованих витрат переміщується вгору від положення E1 в положення E2. Це, в свою чергу, збільшує рівень доходу від Y1 до Y2 за формулою DI=–bЧDrЧme. Отже, між процентною ставкою і доходом існує обернений зв’язок: чим нижчою є процентна ставка тим більшим є рівень доходу в економіці і навпаки. На рис.

14.1в крива IS підсумовує обернений зв’язок між процентною ставкою та доходом і тому має від’ємний нахил. Крива IS є графічною інтерпретацією рівноваги на товарному ринку. Вона охоплює всі точки, в яких забезпечується тотожність між реальним ВВП і сукупним попитом. Оскільки крива IS відображує рівновагу на товарному ринку, то її функції можна описати такими рівняннями: . З наведених рівнянь можна отримати алгебраїчний вираз для кривої IS. Для цього рівняння рівноваги товарного ринку (Y = C   I   G) подамо у розгорнутому вигляді: (14.1) Далі перенесемо всі члени рівняння (14.1), що містять Y, у ліву частину: (14.2) Розв’язавши рівняння (14.2) відносно Y, отримаємо (14.3) Це рівняння характеризує криву IS у розгорнутій алгебраїчної формі. Для його спрощення суму автономних витрат позначимо як і врахуємо, що вираз є мультиплікатором витрат me. Звідси випливає уніфіковане рівняння функції кривої ІS: (14.4) Як зазначалося, крива IS має від’ємний нахил, оскільки чим нижчою є процентна ставка, тим більшими є інвестиції, сукупний попит і дохід. Але ступінь впливу процентної ставки на дохід може бути різним. Від цього залежить крутизна нахилу кривої IS. Як відомо, нахил будь-якої кривої залежить від співвідношення між зміною ендогенної (залежної) змінної та зміною екзогенної (незалежної) змінної (див. розд.1). Як видно з рівняння (14.4) ендогенною змінною функції кривої IS є дохід, а екзогенною — процентна ставка. Співвідношення між ними відображує ступінь впливу процентної ставки на дохід. Чим більше процентна ставка впливає на дохід, тим пологішою є крива IS, і навпаки, чим слабшим є цей вплив, тим крутішою є крива IS. Вплив процентної ставки на дохід опосередковується її впливом на інвестиції і впливом інвестицій на дохід Ступінь впливу процентної ставки на інвестиції залежить від чутливості інвестицій до змін рівня процентної ставки, тобто від величини b. Якщо b велике, то навіть незначне зниження процентної ставки спричинює суттєве зростання інвестицій і доходу. За цих умов на графіку кривої IS відрізок Y1Y2 буде набагато більшим за відрізок r1r2, а крива IS тяжітиме до горизонтальної лінії. Якщо b мале, то навіть значне зниження процентної ставки не викличе суттєвого зростання інвестицій і доходу. За цих умов на графіку кривої IS відрізок Y1Y2 буде набагато меншим за відрізок r1r2, а крива IS тяжіє до вертикальної лінії. Ступінь впливу інвестицій на дохід залежить від величини мультиплікатора. Чим більшим me, тим більше зростає дохід за даного зниження процентної ставки і зростання інвестицій, тим пологішою є крива IS. І навпаки, чим меншим є me, тим менше зростає дохід за даного зниження процентної ставки і зростання інвестицій, тим крутішою є крива IS. 2. Грошовий ринок і крива LM Крива LM відображує всі можливі зв’язки (комбінації) між доходом (Y) і процентною ставкою (r), за яких забезпечується рівновага на грошовому ринку, тобто тотожність між попитом на гроші і пропозицією грошей. У системі цих зв’язків дохід є екзогенною змінною, а процентна ставка — ендогенною. Це означає, що крива LM має дати відповідь, як зміна рівня доходу впливає на зміну рівня процентної ставки.

Зв’язувальною ланкою між доходом і процентною ставкою є попит на гроші, який, з одного боку, залежить від доходу, з іншого — впливає на процентну ставку. Тому для побудови кривої LM скористаємося графіком ринку грошей, зміни на якому відбуваються лише під впливом змін на товарному ринку (див. рис. 14.2). Рис. 14.2. Побудова кривої LM В основі кривої LM лежить теорія переваги ліквідності Кейнса, яка спирається на припущення, що пропозиція грошей є нееластичною до зміни процентної ставки. Тому в моделі IS–LM крива пропозиції грошей має вигляд вертикальної лінії. Крім того, крива LM будується за припущення, що пропозиція номінальних грошей є незмінною. Враховуємо також, що модель IS–LM спирається на стабільні ціни. За цих умов номінальна і реальна пропозиції грошових запасів (залишків) збігаються. Як видно з рис. 14.2а і 14.2б, кожному рівню доходу відповідає власна крива попиту на гроші. Якщо дохід становить Y1, то крива попиту на гроші займає положення , а рівновага на грошовому ринку досягається в точці Т1, в якій процентна ставка дорівнює r1. Коли дохід зростає до Y2, то крива попиту на гроші переміщується вправо в положення , оскільки більший обсяг виробництва викликає збільшення попиту на гроші. Щоб урівноважити грошовий ринок за незмінної пропозиції грошей, процентна ставка має зрости до r2. Рівновага на грошовому ринку досягається тепер у точці Т2. Аналогічно, збільшення доходу до Y3 матиме своїм наслідком ще вищий рівень рівноважної процентної ставки, тобто r3. Отже, між доходом і процентною ставкою існує прямий зв’язок: чим більший дохід, тим вищою є процентна ставка, і навпаки. На рис. 14.2б крива LM підсумовує зв’язок між доходом і процентною ставкою. Вона має додатний нахил і показує, що між доходом і процентною ставкою існує пряма залежність. Крива LM є графічним відображенням рівноваги на грошовому ринку й охоплює всі точки, в яких забезпечується тотожність між попитом на гроші і пропозицією грошей. Для кожного рівня доходу крива LM показує, якою має бути процентна ставка, щоб на грошовому ринку досягалася рівновага. Але уявлення про властивості кривої LM можна розширити, якщо розглянути лінійну функцію попиту на гроші в алгебраїчній формі. Згідно з Кейнсіанською функцією попит на гроші визначається таким рівнянням: (14.5) У стані рівноваги на грошовому ринку попит має дорівнювати пропозиції, тобто Md / P = Ms / P. У розгорнутому вигляді рівновагу на ринку грошей можна подати так: (14.6) Розв’язавши це рівняння відносно r, дістанемо функції кривої LM: (14.7) За загальним правилом нахил кривої визначається співвідношенням між зміною ендогенної (залежної) змінної і зміною екзогенної (незалежної) змінної. Отже нахил кривої LM залежить від співвідношення між зміною процентної ставки і зміною доходу, тобто від співвідношення &Del a;r / &Del a;Y. Як видно з рівняння (14.7) співвідношення &Del a;r / &Del a;Y і нахил кривої LM залежить від коефіцієнта k/h, який відображає ступінь залежності процентної ставки від доходу. Якщо k/h велике, то навіть незначне збільшення доходу може викликати велике зростання процентної ставки.

Каким же образом это может служить объяснением интуиции правильности и синонимии. Во-первых, мы показали, что система глубинная не дает объяснения, по крайней мере, одного правильного предложения, а именно предложения (4). Здесь отметим, что глубинная + транс фактически дают объяснение этому предложению. Для того, чтобы объяснить, как решается вопрос синонимии, необходимо ввести дополнительные термины. Полная модель В рамках теории трансформационной грамматики каждое предложение анализируется двояким образом: во-первых, проводится анализ структуры составляющих или того, что с чем объединяется; во-вторых, дается анализ семантических или логических отношений. Согласно трансформационной грамматике для того, чтобы уловить устойчивые непротиворечивые интуиции, которыми мы с вами располагаем в качестве людей, для которых английский язык является родным, необходимо выявить два различных уровня структуры. Они называются Глубинной Структурой и Поверхностной Структурой. Глубинная Структура это такой уровень структуры, на котором содержится информация о значении или отношениях анализируемого предложения

1. Модель IS-LM

2. Модель IS-LM

3. Модель человека в экономической теории

4. Макроэкономическое равновесие на товарном и денежном рынках (IS-LM)

5. Модель человека в институциональной теории

6. Міграція робочої сили як фактор розвитку світової економіки XXI століття
7. Глобалізація як основа транснаціоналізації економіки
8. Теория функций. Функционика. Модель личности по Аугустинавичуте

9. Модели теории графов для выделения контуров по градиентному изображению

10. Античний театр як модель античного полісу

11. Пенитенциарные теории и модели тюремных учреждений, диагностика и классификация заключенных

12. Християнський храм як образна модель світу

13. Теория портфеля Г.Марковица и модель оценки доходности финансовых активов

14. Макроекономічна рівновага в моделі "сукупний попитсукупна пропозиція"

15. Соціально-орієнтована ринкова економіка як оптимальна модель ринку

16. Модель большого взрыва и расширяющейся Вселенной

Глобус "Двойная карта" рельефный, с подсветкой, на подставке из пластика.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: прозрачный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре;
1072 руб
Раздел: Глобусы
Фломастеры "631", 50 цветов.
Яркие фломастеры с коническим наконечником диаметром 5 мм, можно использовать для рисования тонких линий 0,75 мм или более толстых до 3
658 руб
Раздел: Более 24 цветов
Карандаши цветные "Colorino", двухсторонние, 48 цветов.
Карандаши для рисования. В наборе: 24 разноцветных, двусторонних карандашей (48 цветов). Мягкие, но при этом очень прочные карандаши,
455 руб
Раздел: Более 24 цветов

17. Теории и гипотезы о Луне

18. Динозавры. Факты и теории

19. Эволюционная теория Чарльза Дарвина

20. Теория Эволюции (шпаргалка)

21. Научный креационизм (Теория сотворения). Обновленная и улучшенная версия

22. Альбом схем по основам теории радиоэлектронной борьбы
23. Особенности Японской модели экономики
24. Социально-экономическая модель в Швеции: процесс становления и развития

25. Шведская модель социальной экономики

26. Бюджетный дефицит и государственный долг: теория проблемы и ее проявление в российской экономике

27. Шпаргалки для госэкзамена по теории государства и права

28. Теория социальной пассионарности Л. Н. Гумилева

29. Противоречивость "норманнской теории" происхождения государства у славян

30. Норманнская теория происхождения русской государственности ее апологеты и критики

31. Выборы как форма народного волеизъявления(Вибори як форма народного волевиявлення)

32. Российский опыт местного самоуправления: исторические модели и современное состояние

Доска магнитно-маркерная, 60х90 см.
Доски имеют магнитную полимерную поверхность. Алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками, имеет регулируемые элементы крепления,
1648 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Развивающая настольная игра "Читай-Хватай".
Как быстро научиться читать? Играя в новую игру на скорочтение! Просто знать буквы — это ещё не значит уметь читать! В
712 руб
Раздел: Русский язык, слова, речь
Чайник со свистком из нержавеющей стали "Mayer & Boch", 2 л.
Корпус чайника выполнен из высококачественной нержавеющей стали, что обеспечивает долговечность использования. Корпус с зеркальной
695 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали

33. Шпаргалка по общей теории права

34. Теория государства и права как наука и учебная дисциплина

35. Генезис (развитие) теории правового государства с древнейших времен и по наши дни

36. Теории государства и права (Шпаргалка)

37. Теория государства и права

38. Теория государства и права
39. Теория государства и права (Шпаргалка)
40. Теория разделения властей

41. Экзаменационные вопросы к государственному экзамену по теории государства и права

42. Определения (Теория государства и право)

43. Предмет теории государства и права

44. Шпоры к ГОСам (теория государства и права)

45. Шпаргалки по теории государства и права

46. Теория государства и права (шпаргалки для госэкзамена)

47. Теория государства и права (ТГП) в таблице

48. Теория государства и права (шпаргалки)

Зубная щетка электрическая "Oral-B DB4", цвет красный.
Эргономичная, прорезиненная ручка зубной щетки не скользит во время чистки. В щетку встроен 2-ух минутный таймер, чтобы ребенок чистил
1680 руб
Раздел: Зубные щётки
Тележка для супермаркета.
Размер: 31х30х50 см. Материал: пластмасса. Цвет тележки представлен в ассортименте, без возможности выбора.
384 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты
Набор "Доктор №2" (в контейнере).
Все дети любят играть в доктора. В наборе Доктор есть все необходимое чтобы эти игры были очень увлекательными и познавательными. В набор
711 руб
Раздел: Наборы доктора

49. Topic: Is Collusion Possible?

50. Словообразовательные модели неологизмов в современном английском языке

51. Теория книговедения в работах М.Щелкунова

52. Культурология и теория цивилизаций

53. Теория языкознания

54. "Теория" и поведение Раскольникова в романе Ф.Достоевского "Преступление и наказание"
55. Шпоры по Поэтике или теории литературы
56. Теория лингвистической относительности Сепира - Уорфа

57. Модели будущего в русской литературе

58. Социально-экономическая модель цивилизации древних майя

59. Теория Якобинской диктатуры

60. Основные черты античной модели

61. Основные положения консервативной модели общественного развития России

62. Проектирование и разработка сетевых броузеров на основе теоретико-графовых моделей

63. Модели TAKE-GRANT и их исследования

64. Модемы: назначение, сравнительный анализ моделей, принцип работы, эксплуатация на примере конкретной модели

Микрофон "Новогодние песенки".
Этот удивительный микрофон превратит новогодний праздник в настоящее шоу! Он светится под музыку, как настоящий диско-шар! Слушай и пой 15
314 руб
Раздел: Микрофоны
Подставка для ножей, 11x22 см, синий.
Размеры: 11х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Цвет: синий. Предназначена для безопасного и
628 руб
Раздел: Подставки для ножей
Настольная семейная игра "Ловушка для пингвина".
Настольная игра "Ловушка для пингвина" - это еще один повод собрать всю семью за одним столом. Игра состоит в том, чтобы
435 руб
Раздел: Игры на ловкость

65. Принципы уровневой организации ЛВС (на основе модели OSI)

66. Теория системного управления

67. Модель файловой системы FAT

68. Теория Операционных Систем

69. Построение информационной и даталогической моделей данных

70. Разработка математической модели и ПО для задач составления расписания
71. Fox Pro - реляционная модель данных
72. Сравнительный анализ каскадной и спиральной моделей разработки программного обеспечения

73. Разработка управляющей части автомата для сложения двух чисел с плавающей запятой в дополнительном коде с помощью модели Мура

74. Терминология теории систем. Классификация систем. Закономерности систем

75. Лабораторная работа №7 по "Основам теории систем" (Решение задачи коммивояжера методом ветвей и границ)

76. Лабораторная работа №4 по "Основам теории систем" (Послеоптимизационный анализ задач линейного программирования)

77. Лабораторная работа №2 по "Основам теории систем" (Решение задач линейного программирования симплекс-методом. Варианты разрешимости задач линейного программирования)

78. Терминология теории систем (автоматизированные и автоматические системы)

79. Математичекие основы теории систем: анализ сигнального графа и синтез комбинационных схем

80. Теория систем автоматического регулирования

Брелок для поиска ключей.
Брелок для поиска ключей - просто находка для тех, кто часто теряет ключи либо какие-нибудь вещи в доме. Просто прикрепите брелок к
315 руб
Раздел: Пластиковые брелоки
Ножницы "Pigeon" для детских ногтей.
Детские ножницы для ноготков самых маленьких Pigeon - их маленькие, тонкие закругленные лезвия позволяют без опаски подстригать ноготки
709 руб
Раздел: Маникюрные наборы детские
Глобус "Зоогеографический детский", 250 мм.
Зоогеографический детский глобус — это отличный подарок ребенку. Благодаря ему ваши дети узнают не только об устройстве планеты, на
502 руб
Раздел: Глобусы

81. Теория устойчивости

82. Теория вероятностей и случайных процессов

83. Балансовая модель

84. Теория графов и её применение

85. Теория вероятностей и математическая статистика

86. Метод последовательных уступок (Теория принятия решений)
87. Теория статистики (Станкин)
88. Теория графов. Методические указания по подготовке к контрольным работам по дисциплине «Дискретная математика»

89. Теория вероятности решение задач по теории вероятности

90. Теория мышления, интеллектуальные различия, лобные доли

91. Продвинутые методы Ганемана. LМ-потенции: теория и практика

92. Теория криминологии

93. Лекции по теории преступности

94. Проблема существования человечества в свете теории Вернадского о ноосфере

95. Aral Sea - What Was and What Is

96. Теории обучения в высшей школе

Настольная семейная игра "Кошки-мышки. Сырная охота".
Четыре маленьких мышонка карабкаются на гигантский сыр и соскальзывают вниз через отверстия. Цель погони - заполучить 5 лакомых кусочков
685 руб
Раздел: Игры на ловкость
Качели детские подвесные (КД 150 ПЛ).
Качели подвесные очень удобны и просты в применении. Легкие дачные подвесные качели. Конструкция из пород дерева с низким содержанием
535 руб
Раздел: Качели
Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, рельефный, 250 мм (арт. Ве022500261).
Глобус Земли физико-политический, рельефный. Диаметр: 250 мм. Материал: пластмасса. Актуальная карта. Крым в составе РФ. Упаковка:
937 руб
Раздел: Глобусы

97. Психологические теории эмоций

98. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ КОМЕНСКОГО

99. Теория и методика воспитания (шпаргалка)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.