Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Проектування логістичної системи торгівельного підприємства

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

Міністерство освіти та науки України Харківський національний економічний університет Кафедра логістики Курсова робота з навчальної дисципліни &quo ;Організація і проектування логістичних систем&quo ; на тему &quo ;Проектування логістичної системи торгівельного підприємства&quo ; Харків 2009 Зміст Вступ 1. Теоретичні аспекти організації і проектування логістичних систем торгівельних підприємств 1.1 Методологічні принципи аналізу і синтезу логістичних систем 1.2 Вітчизняний і закордонний досвід формування та функціонування логістичних систем у торгівлі 2. Проектування логістичної системи підприємства 2.1 Визначення та аналіз логістичних проблем, ситуацій та завдань 2.2 Аналіз витрат логістичних процесів 2.3 Формування логістичної системи 2.4 Узгодження системи й логістичних підсистем з іншими підсистемами на підприємстві 3. Упровадження логістичної системи 3.1 Формування стратегічного плану впровадження логістичної системи 3.2 Економіко-математичне обґрунтування впровадження логістичних систем 3.3 Створення логістичної системи Висновки Література Вступ Поняття логістичної системи є одним із базових понять логістики. Існують різні системи, які забезпечують функціонування економічного механізму. В цій множині необхідно розрізняти саме логістичні системи з метою їх аналізу та удосконалення. Поняття логістичної системи є похідним від загального поняття &quo ;система&quo ;. Тому надамо спочатку визначення загального поняття системи, а потім з’ясуємо, які системи відносяться до класу логістичних. В Енциклопедичному словнику наведено наступне визначення поняття &quo ;система&quo ;: &quo ;Система&quo ; (від грецької мови – ціле, складене із частин; сполучення ) – це множина елементів, які знаходяться у відношеннях та зв’язках один з одним, утворюють визначену цілісність, єдність. Оскільки одним з основних методологічних принципів логістичної концепції є системний підхід, то надамо йому характеристику. Системний підхід - це методологія наукового пізнання, в основі якої лежить розгляд об’єктів як систем, що дозволяє побачити об’єкт дослідження як комплекс взаємопов’язаних підсистем, об’єднаних спільною метою, розкрити його інтегративні властивості, а також внутрішні та зовнішні зв’язки. Логістичні системи вкладаються у загальноприйняте поняття &quo ;системи&quo ;, бо складаються із системоутворюючих елементів, тісно взаємопов’язаних і взаємозалежних між собою, які мають впорядковані зв'язки й утворюють певну структуру із заздалегідь заданими властивостями. Відрізняються ці системи високим ступенем узгоджених вхідних продуктивних сил з метою управління наскрізними потоками. Логістична система (ЛС) - це адаптивна система зі зворотним зв’язком, яка виконує ті чи інші логістичні функції (операції), складається із підсистем і має розвинуті внутрішньо системні зв’язки та зв’язки із зовнішнім середовищем . В якості ЛС можна розглядати промислове підприємство, територіально-виробничий комплекс, торгівельне підприємство тощо. Метою логістичної системи є забезпечення наявності необхідного товару в необхідній кількості і асортименті, заданої якості, в потрібному місці й у потрібний час, в максимально можливому ступені підготовлених до виробничого процесу або особистому споживанню при заданому рівні логістичних витрат.

Будь-яка логістична система складається із сукупності елементів, так званих ланок логістичної системи, між якими встановлені певні функціональні зв’язки і відношення. Внутрішньо системні зв’язки є більш міцними, ніж зв’язки із зовнішнім середовищем. Зазвичай вони мають циклічний характер, бо відображають послідовність передачі матеріального та інформаційного потоків між ланками відповідного логістичного ланцюга. Метою курсової роботи є розгляд і оглядовий аналіз теоретичних аспектів організації і проектування логістичних систем торгівельних підприємств, розробка практичних рекомендацій щодо впровадження логістичної системи, функціонуючої в ринкових умовах торгівельного підприємства на основі використання логістичного підходу. Для досягнення поставленої мети в роботі сформульовано і вирішено комплекс теоретичних, методичних задач: - провести огляд теоретичних аспектів організації і проектування логістичних систем у сучасних умовах; - проаналізувати наявність логістичних проблем, ситуацій і завдань у торгівельному підприємстві ТОВ &quo ;Промсервіс&quo ;; - провести аналіз витрат логістичних процесів на підприємстві, узгодивши з іншими підсистемами на підприємстві, впровадити логістичну систему. Об’єктом дослідження є матеріальні, інформаційні, сервісні та інші логістичні потоки торгівельного підприємства ТОВ &quo ;Промсервіс&quo ;; процеси формування й функціонування логістичної системи підприємства. Предметом дослідження є методичні засади та прикладні аспекти організації і проектування логістичних систем торгівельних підприємств. Теоретичну і методологічну основу дослідження становлять загальні положення економічної теорії, наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених з питань менеджменту, логістики, економіки підприємства. Використано методи абстрагування і узагальнення – при формулюванні понять і категорій логістики, їх класифікації; системний підхід – при розробці логістичної системи торгівельного підприємства. Інформаційну базу дослідження склали відповідні законодавчі та нормативні документи, офіційні статистичні матеріали, літературні джерела. Логістичну систему, яка здатна відповісти на попит швидким постачанням необхідного товару, можна порівняти із живим організмом, в якому в якості мускулів виступає підйомно-транспортна техніка, у якості центральної нервової системи – мережа комп’ютерів на робочих місцях учасників логістичного процесу, які організовані в єдину інформаційну систему. За розмірами цей організм може займати територію заводу або підприємства оптової торгівлі, а може охоплювати регіон або виходити за межі держави. Він здатен адаптуватися, пристосовуватися до змін зовнішнього середовища, реагувати на них у тому ж темпі, в якому вони відбуваються. 1. Теоретичні аспекти організації і проектування логістичних систем торгівельних підприємств 1.1 Методологічні принципи аналізу і синтезу логістичних систем Для аналізу і проектування ЛС були розроблені і апробовані багато методологічних принципів, основними з яких в даний час є : - Системний підхід, згідно якому всі елементи ЛС розглядаються як взаємозв'язані і такі, що взаємодіють для досягнення єдиної мети управління.

Відмітною особливістю системного підходу є оптимізація функціонування не окремих елементів, а всій ЛС в цілому. - Принцип загальних (тотальних) логістичних витрат, тобто облік всієї сукупності витрат управління основними і супутніми потоками в ЛС. Як правило, критерій мінімуму загальних логістичних витрат є одним з основних при оптимізації ЛС. - Принцип глобальної оптимізації. При оптимізації структури в створюваній ЛС необхідне узгодження локальних цілей функціонування елементів (ланок) системи для досягнення глобального оптимуму. - Принцип логістичної координації і інтеграції — досягнення узгодженої, інтегральної участі всіх ланок ЛС (ланцюги) в управлінні матеріальними (інформаційними, фінансовими) потоками при реалізації цільової функції. - Принцип моделювання і інформаційно-комп'ютерної підтримки. При аналізі, синтезі і оптимізації об'єктів і процесів в ЛС і ланцюгах широко використовуються різні моделі: математичні, економіко-математичні, графічні, фізичні, імітаційні (на ЕОМ) та інші. Логістичний менеджмент у даний час не можливий без відповідної інформаційно-комп'ютерної підтримки. - Принцип виділення комплексу підсистем, що забезпечують процес логістичного менеджменту: технічною, економічною, організаційною, правовою, кадровою, екологічною і ін. - Принцип QM — комплексного управління якістю — забезпечення надійності функціонування і високої якості роботи кожного елементу ЛС для забезпечення загальної якості товарів і сервісу, що поставляються кінцевим споживачам. - Принцип гуманізації всіх функцій і технологічних рішень в логістичних системах. Це означає відповідність екологічним вимогам з довкілля охорони і ергономічним, соціальним, етичним вимогам роботи персоналу і тому подібне. - Принцип стійкості і адаптивності. ЛС повинна стійко працювати при допустимих відхиленнях параметрів і чинників зовнішнього середовища (наприклад, при коливаннях ринкового попиту на кінцеву продукцію, змінах умов постачань або закупівель матеріальних ресурсів, варіаціях транспортних тарифів і тому подібне). При значних коливаннях стохастичних чинників зовнішнього середовища ЛС повинна пристосовуватися до нових умов, міняючи програму функціонування, параметри і критерії оптимізації. Задачу синтезу логістичної системи, використовуючи системний підхід, доцільно представити у вигляді визначених етапів (рис.1), виконання яких дозволяє провести цю процедуру послідовно і своєчасно скоректувати цілі, задачі та моделі прийняття управлінських рішень на кожному етапі синтезу. Більшості реально функціонуючих на практиці логістичних систем, як і більшості систем, притаманні такі властивості : - складність - характеризується такими основними ознаками: наявність великої кількості елементів (ланок), складний характер взаємодії між окремими елементами, складність функцій, виконуваних системою, наявність складно організованого управління, вплив на систему великої кількості стохастичних факторів зовнішнього середовища; - ієрархічність - підпорядкованість елементів нижчого рівня (порядку, рангу) елементам вищого рівня у контексті лінійного чи функціонального логістичного управління; - цілісність - властивість системи виконувати задану цільову функцію, реалізована тільки логістичною системою в цілому, а не окремими її ланками або підсистемами.

Дрібніша торгівля велася тут на 700 місцевих базарах. Іншою поширеною, особливо серед козацтва та заможнішого селянства, формою дрібної торгівлі був продаж солі та риби. Ті, в кого вистачало грошей на віз і запряжку волів, великими ватагами вирушали у небезпечні мандрівки до Чорного моря. Там, навантажившись сіллю та рибою, вони розвозили їх по всій Україні. Деякі з чумаків накопичували достатньо грошей, щоб вкладати їх у великі підприємства. Так замість бартерної системи, тобто простого обміну товарів на товари, на Україні розвивалося грошове господарство. До того як у кінці XVIII ст. були засновані чорноморські порти, зовнішня торгівля майже не розвивалася. Якщо раніше українські купці підтримували широкі зв'язки з балтійськими портами й західними ринками, то імперська політика спричинилася до того, що торгівля перемістилася на Північ. У 1714 р. Петро 1 змусив українських купців довозити пшеницю до таких російських або контрольованих росіянами портів, як Архангельськ, Рига і Санкт-Петербург. У 1719 р. був заборонений експорт на Захід українського збіжжя, а на польсько-українському кордоні вводилися суворі мита на імпорт, щоб запобігти конкуренції щойно заснованим російським мануфактурам

1. Закупівельна та збутова логістика

2. Товарна (торгівельна, фабрична) марка

3. Права та обов’язки власника права інтелектуальної власності на торгівельну марку і географічні позначення

4. Внутрішня і зовнішня торгівля. Торгівельні компанії XVI-XVII століття

5. Види й типи логістики, логістичне завдання "зробити або купити", інтермодальні системи постачань

6. Логістика закупки молока на ТОВ "Брусилівський маслозавод"
7. Розподільча логістика
8. Стратегія франчайзингового проекту побудови мережі дитячих перукарень в великих торгівельно–розважальних центрах м. Києва на основі франшизи "BEANERS - канадської мережі дитячих перукарень"

9. Значення логістики в управлінні товарними запасами оптових підприємств

10. Європейське зростання та міжнародні торгівельні потоки країн ЄС

11. Концепції логістики

12. Виробничо-торгівельна структура підприємств харчування

13. Динаміка економічних показників. Структура зовнішньо-торгівельного обороту підриємства

14. Сучасні тенденції оплати праці працівників, зайнятих в торгівельній сфері України

15. Хаос, герменевтика, журналістика, або Світоглядницькі засади творчості у мас-медіа

16. Проектирование лог. ключа в n-МОП базисе с квазилинейной нагрузкой (МСХТ)

Доска Mikado для обработки рыбы, складная с рыбочисткой.
Пластиковая складывающаяся доска для чистки и филировки рыбы, в комплекте, скребок для снятия рыбной чешуи. Размеры: 48x15/25 см.
827 руб
Раздел: Пластиковые
Чехол-органайзер для спинки авто "Happy Baby".
Чехол-органайзер – аксессуар, просто незаменимый во время поездок на автомобиле, благодаря множеству вместительных карманов. Помимо
699 руб
Раздел: Прочее
Детская горка, цвет: красный/желтый, скат 140 см.
Для активного летнего отдыха вам пригодится пластиковая горка Долони. Горка изготовлена из яркого пластика и украсит любую детскую комнату
2200 руб
Раздел: Горки

17. Организация биржевых торгов

18. Организация торгов на аукционах

19. Історія розвитку криміналістики в Україні

20. Техніка і технологія торгівлі

21. Контрольна з предмету Техніка і технологія торгівлі

22. Дослідження логічних елементів емітерно-зв’язаної логіки
23. Механизмы проведения подрядных торгов и анализ тендерной документации
24. Стандартный аукцион с участниками торгов, которые имеют ограниченные финансовые возможности (перевод)

25. Аукционные торги

26. Становище Української журналістики в 20-х роках

27. Аналіз інженерно-геологічних умов будівельного майданчика

28. Організація біржової торгівлі

29. Форфейтинг як форма кредитування зовнішньої торгівлі

30. Організація будівельного майданчика

31. Заключение договора на торгах и аукционах

32. Логічна природа доказування в слідчій і судовій практиці

Набор для уборки Vileda "Easy Wring. Turbo", швабра+ведро с педальным отжимом.
Набор Vileda "Easy Wring. Turbo" состоит из плоской швабры с телескопической ручкой и ведра с педальным отжимом. Подходит для
3699 руб
Раздел: Швабры и наборы
Брелок для поиска ключей.
Брелок для поиска ключей - просто находка для тех, кто часто теряет ключи либо какие-нибудь вещи в доме. Просто прикрепите брелок к
315 руб
Раздел: Пластиковые брелоки
Ножницы "Pigeon" для детских ногтей.
Детские ножницы для ноготков самых маленьких Pigeon - их маленькие, тонкие закругленные лезвия позволяют без опаски подстригать ноготки
709 руб
Раздел: Маникюрные наборы детские

33. Особенности заключения договора на торгах

34. Проблема торгівлі людьми

35. Склад злочину, передбаченного ст.149 кримінального кодексу України - торгівля людьми

36. Журнал "Мирний труд" як зразок чорносотенної журналістики

37. Розвиток європейської журналістики

38. Логічні основи ораторського мистецтва
39. Офіційно-ділова стилістика
40. Когнітивна лінгвістика

41. Американський структуралізм (дескриптивізм) та Генеративізм – історичні течії лінгвістики

42. Розробка ІС підприємства оптової торгівлі лікарськими препаратами

43. Тригери на логічних елементах

44. Поняття "українське відродження". Періодизація та регіоналістика "українського відродження"

45. Метод структурно-логічного кодування

46. Новелістика Проспера Меріме

47. Аналіз стану електронної торгівлі в агропромисловому комплексі України

48. Маркетингова програма будівельної фірми

Игра "Зообильярд".
Главное достоинство этой игры в том, что в неё могут играть все от мала до велика. Причём не просто играть, а получать удовольствие от
1019 руб
Раздел: Игры на ловкость
Детский бинокль ночного видения "Секретный агент".
Каждый ребенок знаком с героями фильмов, мультфильмов и комиксов, выполняющими секретные задания. И, безусловно, у каждого суперагента
342 руб
Раздел: Шпионские штучки
Набор фигурок "Счастливые друзья".
В наборе: 2 флокированные фигурки. Высота фигурок: 4,5 см. Материал: пластмасса. Возраст: 3+. В ассортименте представлено несколько
347 руб
Раздел: Персонажи мультфильмов, сказок

49. Операції з міжнародної торгівлі науково-технічними знаннями і досвідом

50. Організація роздрібної торгівлі непродовольчими товарами

51. Основні принципи формування зовнішньої торгівлі в Україні на сучасному етапі

52. Розробка логістичної стратегії підприємства по дистрибуції товарів

53. Сутність, стадії та логіка розробки бізнес-плану

54. Торгівля промисловими товарами
55. Формування асортименту в роздрібній торгівлі
56. Дослідження ринку та організація роздрібної торгівлі товаріва з пластичних мас

57. Ефективність використання логістичних схем руху матеріальних запасів та продукції на підприємстві

58. Наукове обґрунтування медикаментозного забезпечення військовослужбовців на основі концепції логістичного управління

59. Вплив митно-тарифного регулювання на зовнішню торгівлю (на прикладі підприємства ВАТ "Київмедпрепарат")

60. Економічна сутність статистики зовнішньої торгівлі, платіжного балансу та валютних курсів

61. Міжнародна торгівля товарами

62. Міжнародна торгівля фінансовими послугами

63. Паритет купівельної спроможності (РРР) та методи його визначення

64. Світова організація торгівлі. Форми передачі технології

Магнитная игра "Тангос. Парадокс".
Игры «Тангос» – это компактные головоломки, которые имеют многовековую историю и предназначены для изучения детьми геометрических фигур и
471 руб
Раздел: Игры на магнитах
Набор стикеров "Среда Обитания".
Удивительный набор стикеров познакомит вашего малыша с различными животными, а также со средой их обитания: фермой, африканским оазисом,
479 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек
Магнитная азбука. Жукова Н.С.
В новом издании знаменитой «Магнитной азбуки» букв стало еще больше. И еще увеличилось количество строк на магнитном мольберте-доске. А
649 руб
Раздел: Буквы на магнитах

65. Світова торгівля в умовах глобалізації. Позиції України на світовому ринку

66. Тенденції та перспективи розвитку товарної структури зовнішньої торгівлі України

67. Короткострокове фінансування комерційними банками міжнародної торгівлі

68. Зовнішня торгівля Румунії

69. Аналіз ринку роздрібної торгівлі

70. Управління логістичною системою розподілу продукції на ЖКУВП "Біатрон-3"
71. Робота над засобами логіко-емоційної виразності читання в початкових класах
72. Печі для випалу повітряного будівельного вапна

73. Предмет і метод логіки

74. Улаштування захисних покриттів будівельних залізобетонних конструкцій

75. Споживчі властивості будівельних матеріалів та речовин

76. Ввізне мито — податок на зовнішню торгівлю

77. Дорожно-будівельні машини

78. Експлуатація та обслуговування будівельних машин

79. Логіко-методологічні аспекти технічного знання

80. Епістемічна логіка

Кино-хлопушка.
Реальная кино-хлопушка. Материалы: мдф, фанера. Качественная трафаретная окраска.
418 руб
Раздел: Прочее
Папка для тетрадей "Чемпионат мира по футболу 2018. Талисман", красная, А4.
Формат: А4. Застежка: молния.
365 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Набор из 6 фигурок "Дикие животные Севера", арт. PH020406A15.
Этот набор игрушечных животных будет очень кстати, когда мальчик решит устроить импровизированный заповедник. В комплект входят 6 фигурок
396 руб
Раздел: Дикие животные

81. Аналіз купівельної спроможності і грошових коштів

82. Страхування будівельних ризиків

83. Економічна сутність вивчення аналізу статистики зовнішньої торгівлі

84. Оптова торгівля ветеринарними препаратами

85. Світова організація торгівлі

86. Структура кошторисної вартості будівництва і будівельно-монтажних робіт
87. Оптимізація біржової торгівлі конвертованими валютами на базі прогнозування їх крос-курсів на прикладі діяльності приватного підприємця


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.