Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Місце товарної біржі в сучасній економіці

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

Зміст Вступ 1. Загальна характеристика біржової торгівлі 2. Аналіз діяльності товарних бірж в Україні Висновки Список літератури Вступ Біржова торгівля є однією з основних форм організації торгівлі на світовому ринку господарювання. Свідченням цього є той факт, що сьогодні понад 40% усього світового товарообороту припадає на біржовий ринок. Біржа виникла із стихійного гуртового ринку, однак її функції внаслідок еволюції змінилися настільки, що для сучасної біржі купівля-продаж товарів не є першочерговим завданням. Головними завданнями сучасної товарної біржі стали визначення цін товарів на перспективу і забезпечення цінової гласності, узгодження планового та фактичного попиту і пропозиції, страхування від коливань цін. Незважаючи на всі аргументи безперечної привабливості та переваги біржової торгівлі, її розвиток в Україні не відповідає світовим стандартам. Майже всі вітчизняні біржі не виконують властивої біржі як ринковому інституту регулятивної функції. Відбір та розробка відповідних заходів щодо активізації біржової ринку можливі лише на основі аналізу головних тенденцій і проблем функціонування вітчизняних товарних бірж. Теоретичними дослідженнями проблем функціонування та подальшого розвитку біржової діяльності в Україні займаються такі вітчизняні науковці, як О. Шпичак, В. Ситник, В. Горьовий, М. Протасов, Г. Шевченко, П. Гайдуцький, Б. Губський, Г. Міщук. Відзначаючи досягнення відомих вчених у дослідженні стану та тенденцій розвитку біржового ринку, потрібно зазначити, що сьогодні ще недостатньо вивчено проблеми функціонування товарних бірж в Україні та причини їх виникнення, що обумовлює необхідність більш глибокого дослідження діяльності вітчизняних товарних бірж та обґрунтування шляхів і напрямів їх розвитку. 1. Загальна характеристика біржової торгівлі Теоретичні дослідження проблем функціонування та подальшого розвитку біржової діяльності в Україні вивчають вітчизняні науковці: О. М. Шпичак, В. П. Ситник, В. П. Горьовий, М. В. Протасов, Г. О. Шевченко, П. І. Гайдуцький, Б. Губський, Г. Ю. Міщук та ін. Досить відомим є визначення біржі, яке сформулювала О.М.Сохацька: „Біржа – це постійно діючий ринок масових замінних цінностей, який функціонує з визначеними правилами” , який змінюється і постійно розвивається залежно від ринкової ситуації в країні. Проблеми розвитку влучно охарактеризував академік УААН П. Т. Саблук, відзначивши, що „. проблеми біржової торгівлі на ринку продукції слід розглядати, виходячи зі спаду її активності” . Відзначаючи досягнення відомих учених у висвітленні стану і проблем розвитку біржового ринку його вирішення, потрібно вказати, що сьогодні ще недостатньо вивчені причини їх виникнення. Однією з таких проблем є брак якісної статистичної інформації, тому що більшість показників вважаються комерційною таємницею бірж. Ще однією проблемою є статистичний поділ бірж на універсальні, товарні, агропромислові, фондові тощо. У Законі ж України „Про товарну біржу” від 10 грудня 1991 р. біржі поділено на товарні, фондові й валютні. Дуже важко проаналізувати стан біржових операцій за їх видами (терміни дії, вид товарів тощо), динаміку цін на основні біржові товари.

Як зазначають О. В. Пашкус і О. М. Мисько, проблеми в організації збору маркетингових даних, в розробці заходів організаційно-економічного і маркетингового характеру сприяють вдосконаленню біржового ринку в Україні . На розвиток біржового ринку в Україні суттєво впливає раціональна система організації управління кожною біржею. У структурі управління біржею неабияке місце посідає досконала Клірингова палата. Клірингова палата як довірчий і страховий орган дасть змогу посилити довіру до біржі, впровадити ф’ючерсні й опціонні угоди. Поєднання механізму кредитування і державної фінансової підтримки суб’єктів підприємництва дасть змогу застрахувати операції й переконати суб’єктів біржової торгівлі в необхідності впровадження строкових ф’ючерсних і опціонних угод. Контроль за фінансово-господарською діяльністю біржі та її підрозділів здійснює контрольно-ревізійна комісія (наглядова рада). Вона також аналізує адміністративно-господарську діяльність біржі та її підрозділів, оцінює правомірність рішень, які приймають органи управління біржею, та готує пропозиції щодо їх удосконалення. Повільний розвиток біржового ринку в Україні дає змогу встановити певний зв’язок „причини–наслідки (результат)”, поданий на рис. 1. Рис. 1. Причини уповільненого розвитку і наслідки для біржового ринку України Аналізуючи рис. 1, слід зазначити, що первинні причини виявляються на загальнодержавному рівні й зумовлюють виникнення вторинних, які проявляються на галузевому й регіональному рівнях. В Україні, крім біржового ринку, є й позабіржовий. Ці ринки тісно пов’язані між собою. Для подолання недоліків і ліквідації негативних явищ, які стоять на заваді прогресивному розвитку бірж, доцільно використати маркетингові і логістичні засоби. Для цього слід залучити кредитні установи, інвестиційні фонди, фінансові і страхові організації, які, використовуючи такі ринкові інструменти й важелі, як кредит, гарантії, валютні інвестиції, зможуть підвищити роль Клірингової палати. До основних елементів перспективної моделі маркетингового обслуговування бірж належатимуть: - маркетингові дослідження біржового продажу; - відбір маркетингової концепції розвитку біржі; - відбір сфери маркетингового дослідження біржі та оцінка можливостей її продажу, реклами й пропаганди; - відбір маркетингових моделей дослідження споживачів та їх запитів. Упровадження маркетингово-логістичних методів і елементів та налагодження раціональних взаємозв’язків суб’єктів біржової торгівлі на перспективу означатиме зміну пріоритетів і функцій посередницької діяльності бірж в економічному розвитку України. Найважливішим атрибутом ринкової системи господарювання є організований товарний ринок. Його часто визначають як сферу обміну, у якій здійснюються угоди купівлі і продажу товарів і послуг. Також можна виділити ще одне розуміння біржового товарного ринку – як форми організації і функціонування економічних зв’язків господарюючих суб’єктів, що ґрунтуються на принципах вільної купівлі-продажу, і як суспільної форми функціонування економіки, за якої забезпечується взаємодія виробництва і споживання, прямий і зворотній вплив на виробництво і споживання.

Об’єктивними умовами існування і функціонування біржового товарного ринку є товарне виробництво – основа ринкової економіки, суспільний поділ праці, економічна відокремленість виробників, базою якої є економічна конкуренція між відокремленими, самостійними суб’єктами господарювання, існування відповідної структури та інфраструктури, стійкої фінансової і грошової систем, наявність правової бази, що сприяє створенню і постійному відновленню відповідного ринкового середовища і психологічного клімату. Важливою особливістю інфраструктури товарного ринку є те, що діяльність її суб’єктів не обмежується сферою обігу. Надаючи виробничо-технологічні й транспортно-експедиторські послуги суб’єктам господарювання, вони підвищують споживчу цінність виготовленого товару, продовжують процес виробництва у сфері обігу. Ринкова біржова інфраструктура повинна бути пропорційна рівню розвитку виробництва на кожному етапі розвитку суспільства. Сучасна економіка вимагає наявності потужних промислових і торгово-складських комплексів, інформаційно-комерційних мереж, високоефективних засобів фінансово-кредитних розрахунків тощо. Особливо важливе значення інфраструктура відіграє в зростанні ліквідності товарообігу та економічного розвитку регіонів. Отже, інфраструктура біржового товарного ринку - це сукупність особливих інститутів, що виконують функції надання спеціалізованих послуг суб'єктам господарювання з метою створення для них нормальних умов для функціонування, найкращої реалізації їх інтересів та подальшої інтеграції у єдину економічну макросистему. Основною визначальною її функцією є підвищення ефективності капіталу, та, відповідно, ринкової економіки в цілому. На Заході інфраструктура біржового товарного ринку є механізмом функціонування підприємництва. Вона охоплює широкий економічний простір – від виробництва до споживання: укладення договорів, контрактів на постачання, просування товарних потоків галузями і регіонами, регулювання збуту та обслуговування економічної системи. З огляду на це, ефективність функціонування ринкової економіки передусім залежить від комплексності та ефективності її інфраструктури. Звичайно, Україна, як нова самостійна держава, що виникла на розколотому терені колишнього СРСР зі складною інфраструктурою, створеною за багато десятиріч, не може повторити за короткий час той шлях, який пройшов ринок Заходу. Потрібно тільки розумно скористатися певним досвідом цих країн, а шлях переходу до ринкової системи має бути свій, з урахуванням усіх національних, політичних, економічних, географічних та інших особливостей історичного розвитку України. Тому, визначальним завданням на даному етапі розвитку вітчизняної економіки повинна стати компіляція існуючого позитивного організаційного, управлінського досвіду в сфері біржової справи, що пройшов історичний шлях становлення інфраструктурних елементів, задіяних в роботі біржового товарного ринку. Реалізація даного завдання можлива, на нашу думку, лише за умов інтенсифікації самої біржової інфраструктури товарного ринку. Тісно взаємодіючи з усією системою економічних відносин, біржова ринкова інфраструктура виступає необхідною умовою розвитку всіх суб'єктів господарювання регіональних ринків.

Епізела було зображено на картині в «Живописній колонаді». Дивно, що в даному разі надприродна допомога була на користь персам, а не грекам. 118.1. Згідно з Ктесієвом (V ст. до н. є.), який був особистим лікарем перського царя Артаксеркса і написав у 23 книгах «Історію Персії», Датія було вбито в битві при Марафоні. 118.2. Делій (Деліон) було розташовано навпроти Еретрії, а не Халкіди (там, де сучасне село Ділесі). 119.1. Ардерікка на відстані 56 км від Сусів, де і тепер добувають асфальт (бітум чи гудрон) так, як це описано Геродотом. Можливо, Геродот відвідав це місце. 119.2. Друге водоймище мало три вивідних канали, з допомогою яких там поділялися три складових частини нафти. 119.3. Історик Діодор Сіцілійський повідомляє, що беотійці, яких Ксеркс переселив по той бік ріки Тигру, розмовляли своєю мовою ще тоді, коли туди прибув Александр Македонський. 121,1. Геродот намагається довести, що Алкмеоніди ненавиділи варварів і тиранів, але він розповідає про їхню дружбу з Крезом, першим варваром, який поневолив еллінів Малої Азії, а також про їхні дружні стосунки з Клейстеном, тираном Сікіона, він не згадує про союз Алкмеонідів із Пейсістратом, про що було в кн. І, розд. 60. 122.1

1. Монополія – суть, місце в ринковій економіці та форми

2. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

3. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах

4. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

5. Розвиток операцій банківської системи на сучасному етапі економічних відносин в Україні (на прикладі АППБ "Аваль")

6. Історія діяльності товарних бірж в Україні
7. Правове становище товарної біржі
8. Місце Великобританії у світовій економіці

9. Типи, функції та місце економічних служб в управлінській структурі підприємства

10. Тенденції соціально-економічних процесів сучасної України

11. Роль і місце інвестиційних фондів в економіці України

12. Фінансове планування в сучасних умовах економіки України

13. Капітал як економічна категорія товарного виробництва

14. Ринок праці на сучасному етапі економічного розвитку України

15. Соціально – економічні аспекти використання інтелектуальної власності в сучасних умовах

16. Сучасні моделі державного регулювання економіки

Фломастеры "Замок", 24 цвета.
Количество цветов: 24. Профиль корпуса: круглый корпус. Вид фломастеров: стандартные.
379 руб
Раздел: 13-24 цвета
Настольная игра "Set" (Сет).
Настольная игра «Сет» состоит из 81 карты. На картах нарисованы простые фигуры, обладающие четырьмя характеристиками. Игрокам нужно
754 руб
Раздел: Карточные игры
Тетрадь общая с магнитной закладкой "FLUOR. Салатовый", В5, 120 листов, клетка.
Формат: В5. Материал обложки: картон ламинированный с тиснением 230 г/м2. Материал блока: бумага офсетная 60 г/м2.
418 руб
Раздел: Прочие

17. Сучасні етичні концепції та їх місце в розробці культурних стратегій спілкування

18. Товарный знак

19. Правовая охрана товарных знаков и знаков обслуживания

20. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

21. Товарная характеристика макаронных изделий

22. Товарная экспертиза горных лыж
23. Товарная биржа в системе оптового рынка
24. Товарная биржа и биржевая торговля

25. Товарные биржи

26. Фьючерсная торговля на Московской Товарной Бирже

27. Товарные биржи

28. Товарные биржы

29. Учет товарно-материальных запасов

30. История развития товарных отношений

31. Влияние товарной стратегии на обеспечение конкурентного преимущества аптеки

32. Товарная политика фирмы

Каталка детская Bradex "Движение" (цвет: розовый).
У Вас очень активный ребенок? Только недавно исполнился годик, а он уже требует ролики, самокат и велосипед, как у взрослых товарищей?
1859 руб
Раздел: Каталки
Средство для сантехники "Cillit", от налета и ржавчины, спрей, 450 мл, 2 штуки.
"Cillit" для удаления известкового налета и ржавчины. Восстанавливает блеск различных поверхностей в ванной и на кухне: -
482 руб
Раздел: Для сантехники
Бумага "Color copy", белая, А4, 250 гр/м2, 125 листов.
Бумага предназначена для цветного копирования и полноцветной печати. Для нее характерна повышенная плотность, благодаря которой
613 руб
Раздел: Формата А4 и меньше

33. Товарный знак и его использование в целях рекламы

34. Средства товарной информации. Кодирование товаров

35. Управление запасами товарно-материальных ценностей

36. Упаковка товара и ее роль в товарной политике фирмы

37. Економічна теорія предмет і методи вивчення

38. МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
39. Роль товарного производства в экономическом развитии общества
40. Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..)

41. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

42. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

43. Основні напрями в сучасній зарубіжній кримінології

44. Комплексный анализ и прогнозирование товарного рынка в г. Тюмени

45. Формирование товарной политики предприятия

46. Міжнародна економіка

47. Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств

48. Сутність та зміст сучасного менеджменту

Шахматы обиходные, деревянные с доской.
Шахматы - настольная логическая игра со специальными фигурами на 64-клеточной доске для двух соперников, сочетающая в себе
660 руб
Раздел: Шахматы
Одноразовые стаканы, 3000 штук.
Изготовлены из экологически чистого полимера – полипропилена. Для горячих и холодных напитков. Пригодны для использования в микроволновых
2048 руб
Раздел: Одноразовые стаканы, рюмки
Хлебная форма прямоугольная, 0,5 кг.
Материал: алюминий. Вес: 0,5 кг. Высота: 10 см. Размеры по верхнему краю: 10x21 см.
334 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

49. Сучасні технології менеджменту

50. Товарный знак как способ защиты прав, торговая марка как средство продвижения

51. Економічне районування України

52. Україна в сучасному геополітичному просторі

53. Товарные знаки: получение, учет и использование

54. Как защитить товарный знак в Интернет
55. Товарный знак и знак обслуживания
56. Товарная стратегия

57. Практические методы разработки и анализа товарной стратегии предприятия на основе внутренней вторичной информации

58. Товарный знак - полиграфия или маркетинг?

59. Особенности товарных знаков на рынке СМИ

60. Види страхування життя і їх місце в особовому страхуванні

61. Производственные технологии современной товарной продукции(пиво)

62. Вексельний обЃг. Розвиток вексельних операцЃй на УкраѓнЃ та в Ѓнших економЃчно-розвинутих краѓнах

63. Переработка целлюлозно-бумажных и картонных отходов в ценные товарные продукты

64. Значення природоємності в економіці природокористування

Антипригарный чехол для гладильной доски "Paterra", размер L-XL, 146x55 см.
Эффект двустороннего глажения. Чехол имеет хлопковую основу с особой антипригарной пропиткой из силикона, которая исключает пригорание
891 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски
Игровой надувной цилиндр "Gymex".
Игровой надувной цилиндр GYMEX – очень полезная игрушка для физического развития малыша! Состоит он из трёх прозрачных надувных секций,
419 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Набор разделочных досок на подставке (4 штуки ).
Материал: пластик. Количество: 4 штуки. Каждая доска для определенных продуктов.
2090 руб
Раздел: Пластиковые

65. 3 найбільш визначні події у економічному (зовнішньоекономічному) житті України у 2004 -2005 роках

66. Бухгалтерский учет товарных операций

67. География мировых товарных рынков

68. География мировых товарных рынков

69. Экономическая роль товарной и фондовой бирж в рыночной системе

70. Адам Сміт як економіст
71. Вплив російської кризи на економіку України
72. Державне регулювання ринкової економіки

73. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

74. Економічне вчення Д. Рікардо

75. Економічны погляди І.Я. Франка

76. Міжнародна економіка

77. Місце України в глобалізаційних процесах

78. Особливості перехідної економіки України

79. Роль держави в економіці

80. Сучасні форми і системи заробітної плати

Набор "Леди Баг и Супер Кот" Дизайн 2, 3 предмета (в подарочной упаковке).
Набор из трех предметов (кружка, салатник, тарелка) в подарочной упаковке с изображением героини из мультсериала "Леди Баг и Супер
454 руб
Раздел: Наборы для кормления
Бусы-прорезыватели "Черничный мусс".
Детские бусы-прорезыватели "Черничный мусс" из серии "Мамины помощники" предназначены для малышей, у которых начинают
380 руб
Раздел: Пластмассовые
Бумажные двухслойные салфетки "Ellemoi", 200 штук (спайка 5 пачек).
Мягкие двухслойные бумажные салфетки для рук и лица, изготовленные из натуральных волокон древесной целлюлозы, в тонкой легко упаковке.
397 руб
Раздел: Бумажные салфетки

81. Управление товарными запасами

82. Товарные рынки Украины

83. Подільский економічний район

84. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

85. Вільні економічні зони в Україні та міжнародний досвід їх створення

86. Економічні системи
87. Законодавча база правового регулювання економіки в Україні
88. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

89. Роль власності у соціально-економічних процесах

90. Товарный знак.

91. Товарный и коммерческий кредит

92. Логистика в системе управления товарно-материальными потоками промышленного предприятия

93. Определение норматива товарных запасов

94. Статистика товарной биржи

95. Товарные биржи: функции, принципы, структура

96. Бухоблік та аудит в сучасних умовах господарювання на Черкаському МППЗТ

Поильник Lubby "Mini Twist" с трубочкой, 250 мл.
Мягкая силиконовая трубочка поильника "Mini Twist" не поранит нежные десна малыша. Оптимальная длина трубочки позволяет выпить
372 руб
Раздел: Поильники, непроливайки
Багетная рама "Sandra" (серебряный), 40х50 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
791 руб
Раздел: Размер 40x50
Стол детский Little Angel "Я расту" (цвет: салатовый).
Размер стола: 56х56х50 см. Материал: пластик. Цвет: салатовый.
1476 руб
Раздел: Столики

97. Организация, техника и бухгалтерский учет товарных операции

98. Учет товарных операций в оптовой торговле

99. Учет и анализ товарных запасов МТП «Находка»


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.