Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Бюджетна система України

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

Зміст Вступ 1. Побудова бюджетної системи України 2. Система доходів і видатків бюджету 3. Міжбюджетні відносини в Україні і система бюджетного вирівнювання 4. Видатки бюджету на економічну діяльність держави 5. Видатки бюджету на соціальний захист населення 6. Видатки бюджету на соціальну сферу 7. Видатки бюджету на державне управління та місцеве самоврядування Вступ Фінансове управління районної державної адміністрації є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що утворюється головою районної державної адміністрації, є підзвітним та підконтрольним голові районної державної адміністрації, головному фінансовому управлінню обласної державної адміністрації. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами адміністрації, наказами начальника головного фінансового управління, актами відповідного органу місцевого самоврядування, прийнятими у межах його компетенції, а також положеннями про управління. Відповідно до покладених завдань, Фінансове управління Хмільницької державної районної адміністрації займється розробкою і доведенням до головних розпорядників бюджетних коштів інструкцій з підготовки бюджетних запитів. Також фінансове управління визначає порядок та терміни розроблення бюджетних запитів головними розпорядникам бюджетних коштів, проводить на будь-якому етапі складання і розгляду проекту місцевого бюджету аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, щодо його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів. Приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозицій проекту місцевого бюджету перед поданням його на розгляд районної державної адміністрації, бере участь у розробленні балансу фінансових ресурсів району, аналізує соціально-економічні показники розвитку району та враховує їх під час складання районного бюджету. Управління відповідно до покладених на нього завдань організовує роботу, пов’язану із складанням районного бюджету, за дорученням керівництва районної державної адміністрації визначає порядок і терміни подання структурними підрозділами районної держадміністрації, виконавчими органами сільських рад матеріалів для підготовки проекту районного бюджету; готує пропозиції щодо коштів, що передаються для розподілу між відповідними місцевими бюджетами або для виконання спільних проектів та подає їх на розгляд керівництву районної державної адміністрації, забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність розпису місцевого бюджету встановленим бюджетним призначенням, здійснює у процесі виконання місцевого бюджету за доходами прогнозування та проводить аналіз доходів відповідного місцевого бюджету. Організовує виконання районного бюджету. Разом з іншими структурними підрозділами районної держадміністрації, виконавчими органами сільських рад, органами державної податкової служби, територіальними органами Державного казначейства забезпечує надходження доходів до районного бюджету та вживає заходи до ефективного витрачання бюджетних коштів та іншими завданнями відповідно до нормативно-правових актів.

Фінансове управління Хмільницької районної державної адміністрації має право в установленому порядку одержувати від інших структурних підрозділів району, органів податкової служби, інших державних органів, підприємств, установ, організацій всіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали необхідні для складання проекту районного бюджету та аналізу його виконання; в установленому порядку та у межах своєї компетенції призупиняти бюджетні асигнування відповідно до статті 117 Бюджетного кодексу України; залучати фахівців інших структурних підрозділів районної держадміністрації, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян до розгляду питань, що належать до його компетенції; Фінансове управління Хмільницької міської ради є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України й своїм найменуванням. 1. Побудова бюджетної системи України Бюджетна система України визначена Законом України «Про бюджетну систему». Його друга редакція прийнята у 1995 р. Перша редакція Закону, прийнята у 1991 р. одночасно з проголошенням незалежності, юридично зафіксувала створення власної бюджетної системи, яка є одним з атрибутів держави. Відповідно до вказаного Закону бюджетна система України включає: Державний бюджет; Республіканський бюджет Автономної Республіки Крим; місцеві бюджети. Місцеві бюджети поділяються за рівнем адміністративного поділу на: обласні; міські (міст державного та обласного підпорядкування з районним поділом); районні; бюджети міст (обласного і районного підпорядкування без районного поділу); сіл; селищ; районів у містах. В основі побудови бюджетної системи лежить адміністративно-територіальний поділ даної країни. При цьому виділення бюджетів здійснюється за наявності відповідного органу управління. Так, специфічною ознакою України є те, що на сільському рівні можуть утворюватись єдині для кількох сіл органи влади. Тоді створюється й один бюджет. Бюджетну систему України можна представити у вигляді схеми на рис. 1. Рис. 1. Бюджетна система України Принципи побудови бюджетної системи характеризують взаємозв’язок і підпорядкованість бюджетів. Існують такі принципи побудови бюджетної системи: 1) принцип єдності бюджетної системи України - єдність бюджетної системи України забезпечується єдиною правовою базою, єдиною грошовою системою, єдиним регулюванням бюджетних відносин, єдиною бюджетною класифікацією, єдністю порядку виконання бюджетів та ведення бухгалтерського обліку і звітності; 2) принцип збалансованості - повноваження на здійснення видатків бюджету повинні відповідати обсягу надходжень до бюджету на відповідний бюджетний період; 3) принцип самостійності - Державний бюджет України та місцеві бюджети є самостійними. Самостійність бюджетів забезпечується закріпленням за ними відповідних джерел доходів, правом відповідних органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування на визначення напрямків використання коштів відповідно до законодавства України, правом Верховної Ради Автономної Республіки Крим та відповідних рад самостійно і незалежно одне від одного розглядати та затверджувати відповідні бюджети; 4) принципи повноти - до складу бюджету підлягають включенню всі надходження до бюджетів та витрати бюджетів, що здійснюються відповідно до нормативно-правових актів органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування; 5) принципи обгрунтованості - бюджет формується на реалістичних макропоказниках економічного і соціального розвитку держави та розрахунках надходжень до бюджету і витрат бюджету; 6) принцип ефективності - при складанні та виконанні бюджетів усі учасники бюджетного процесу мають прагнути досягнення запланованих цілей при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів та досягнення максимального результату при використанні визначеного бюджетом обсягу коштів; 7) принцип субсидіарності - розподіл видів видатків між державним та місцевими бюджетами, а також між місцевими бюджетами повинен грунтуватися на максимально можливому наближенні надання суспільних послуг до їх безпосереднього споживача; 8) принцип цільового використання бюджетних коштів - бюджетні кошти використовуються тільки на цілі, визначенні бюджетними призначеннями; 9) принцип справедливості й неупередженості - бюджетна система України будується на засадах справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами; 10) принцип публічності та прозорості - Державний бюджет України та місцеві бюджети затверджуються, а рішення щодо звіту про їх виконання приймаються відповідно Верховною Радою України, Верховною Радою Автономної Республіки Крим та відповідними радами; 11) принцип відповідальності учасників бюджетного процесу - кожен учасник бюджетного процесу несе відповідальність за свої дії або бездіяльність на кожній стадії бюджетного процесу.

Обов’язковою умовою складання і виконання бюджетів різноманітних рівнів України є регламентація джерел доходів і напрямків використання коштів. Це досягається шляхом групування доходів і видатків бюджетних коштів, тобто об’єднанням доходів за формами і видами, а видатків - за їх напрямками і цільовим призначенням. Таке групування доходів і видатків бюджету є бюджетною класифікацією. Бюджетна класифікація - єдине систематизоване згрупування доходів, видатків та фінансування бюджету за ознаками економічної сутності, функціональної діяльності, організаційного устрою та іншими ознаками відповідно до законодавства України та міжнародних стандартів. Бюджетна класифікація має такі складові частини: – класифікація доходів бюджету; – класифікація видатків бюджету; – класифікація фінансування бюджету; – класифікація боргу. Для ефективності та правильності використання державного бюджету створені фінансові управління на місцях, які регулюють бюджетний процес. Фінансове управління Хмільницької РДА функціонує на основі Положення про фінансове управління районної державної адміністрації (додаток 1) До складу фінансового управління Хмільницької РДА входять такі відділи: відділ фінансування соціального захисту, відділ економічного аналізу і планування доходів бюджету, відділ фінансування підприємств комунальної власності, контрольно-ревізійний відділ, відділ інформатизації, відділ фінансування органів управління. Також до складу фінансового управління Хмільницької РДА входить відділ бюджетного планування, діяльність якого опирається на Положення про відділ бюджетної політики (додаток 2). Основними функціями якого є: – Організація роботи, пов’язана із складанням проекту районного бюджету; – Організація виконання районного бюджету по видатках; – Здійснення контролю за виконанням видаткової частини районного бюджету та бюджетів сільських рад; – Здійснення перевірки правильності та ефективності використання бюджетних коштів по підрозділах бюджетної класифікації. Складемо порівняльну таблицю функціональних прав та обов’язків заступника начальника відділу бюджетної політики фінансового управління на основі посадової інструкції (додаток 3) Таблиця 1.1. Функціональні права та обов’язки заступника начальника відділу бюджетної політики фінансового управління Права заступника начальник відділу Обов’язки заступника начальник відділу 1. Користування правами і свободами, які гарантуються громадянам України конституцією і Законами України 1. Здійснювати методичне керівництво працівниками відділу та надає допомогу головним бухгалтерам установ та організацій, що фінансуються з районного бюджету 2. Брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своїх повноважень 2. Організовує роботу пов’язану з складанням проекту районного бюджету, визначає порядок і терміни подання районними управліннями та відділами, виконкомами сільських рад матеріали для підготовки проекту районного бюджету. 3. Давати вказівки структурним підрозділам, бюджетним установам та організаціям з питань складання та виконання бюджету, кошторисів доходів та видатків бюджетних установ 3.

PК неналоговым доходам относятся: доходы от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, после уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах; доходы от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями, находящимися в ведении соответственно федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, после уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах; средства, полученные в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафы, конфискации, компенсации, а также средства, полученные в возмещение вреда, причиненного Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, и иные суммы принудительного изъятия; доходы в виде финансовой помощи, полученной от бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, за исключением бюджетных ссуд

1. Бюджетна система України

2. Бюджетна система України

3. Державний бюджет і бюджетна система України в умовах виходу з фінансової кризи

4. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)

5. Фінансова система України

6. Судова система України
7. Ліквідність банківської системи України
8. Формування та розвиток банківської системи України

9. Банківська система України

10. Місце правової системи України серед правових систем світу

11. Правова система України

12. Судова система України

13. Виборча система України: сучасний стан і перспектива розвитку

14. Партійна система України. Політичний маркетинг

15. Банківська система України: становлення та шляхи розвитку

16. Валютна система: України, світу, та Європи

Стиральный порошок Attack "BioEX", концентрированный, 0,9 кг.
Концентрированный стиральный порошок Attack "BioEX" подходит для стирки белого, цветного, темного и черного белья. Запасной блок
342 руб
Раздел: Стиральные порошки
Звуковой плакат "Говорящая азбука".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
849 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Наушники "Philips SHE3550", черные.
Маленькие громкие динамики наушников-вкладышей "Philips SHE3550" обеспечивают плотное прилегание и чистый звук с мощными басами.
803 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки

17. Фінансова система України

18. Формування податкової системи України

19. Банківська система України

20. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

21. Організаційна система управління природокористуванням України

22. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України
23. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України
24. Державна система охорони інтелектуальної власності України – складова частина міжнародної системи охорони промислової власності

25. Поняття, система та принципи адміністративно-територіального устрою України

26. Система цивільного права України

27. Розробка системи електронних міжбанківських переказів Національного банку України

28. Глобальні та регіональні системи безпеки: перспективна роль України

29. Структура системи соціального захисту населення і політики України

30. Система митних органів України та їх повноваження

31. Автоматизована система Державного казначейства України

32. Система оподаткування України

Альбом для пастели "Pastel", А2, 20 листов.
Формат: А2. Количество листов: 20. Плотность бумаги: 300 г/м2. Блок: синий. Твердая подложка.
429 руб
Раздел: 14-24 листа
Бутылочка для кормления "Avent" Natural (260 мл).
Уникальная эргономичная форма позволяет комфортно держать бутылочку в любом положении. Инновационный двойной клапан эффективно снижает
481 руб
Раздел: Бутылочки
Ранец ортопедический "Kitty", цвет розовый.
Ранец с ортопедической спинкой. Компактная обтекаемая форма. Крышка из износостойкой искусственной кожи! Широкие удобные лямки
3295 руб
Раздел: Без наполнения

33. Атомна енергетика України і РПС

34. Расходы бюджетной системы на социальные цели

35. Доходы бюджетной системы Российской Федерации

36. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

37. Політичні права і свободи громадян України

38. Бюджетная система РФ
39. Гетьманство України: Богдан Хмельницький (Гетманство Украины. Богдан Хмельницкий)
40. Бюджетная система РФ

41. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

42. Бюджетная система Российской Федерации

43. Бюджетная система субъектов РФ. Анализ областного бюджета Сахалинской области на 2001год

44. Бюджетная система

45. Бюджетная система Российской Федерации

46. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

47. Історія України

48. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

Набор кукол "Шарлотта Земляничка" (с одеждой).
Игровой набор "Шарлотта Земляничка" состоит из четырех мини-кукол высотой 8 см и массы полезных аксессуаров. Благодаря
1599 руб
Раздел: Шарлотта Земляничка
Именная ложка с надписью "София".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу - именная ложка. Ложка изготовлена из нержавеющей стали, а ее
388 руб
Раздел: Прочее
Сушилка для белья напольная складная, 180x55x96 см, голубая.
Сушилка для белья напольная складная. Размеры: 180x55x96 см. Цвет каркаса: бело-голубой.
936 руб
Раздел: Сушилки напольные

49. Господарство України на рубежі 18-19 столітть

50. Період гетьманщини України

51. Центральна Рада і пролетаріат України

52. Воєнні дії на території України 1914-1916 рр.

53. Інтеграція України до ЄС. Шляхи і перспективи розвитку

54. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність
55. Основні засади зовнішньоекономічної політики України
56. Економічне районування України

57. Загальна характеристика конституції України

58. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

59. Загальні питання права власності у відносинах з іноземцями за законодавством України

60. Поняття, форма та функції Конституції України

61. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

62. Суверенітет України

63. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

64. Бюджет України: актуальні проблеми

Мотоцикл-каталка 2-х колесный, полицейский.
Мотоцикл каталка обязательно станет любимой игрушкой Вашего малыша. Большое удовольствие доставляет ребенку самостоятельно оттолкнувшись
1700 руб
Раздел: Каталки
Этикетки самоклеящиеся "ProMEGA Label", белые, 210х297 мм, 1 штука на листе А4.
Самоклеящиеся этикетки подходят для печати на лазерных, струйных принтерах и копировальных аппаратах. При хранении листы с этикетками не
792 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Подушка Нордтекс "Магия сна", 70х70 см.
Наполнитель: полиэстер. Ткань чехла: микрофибра. Размер: 70х70 см.
556 руб
Раздел: Размер 70х70 см

65. Державній бюджет України

66. Сбалансованість бюджета України

67. Історія розвитку садово-паркового мистецтва на території України

68. 3 найбільш визначні події у економічному (зовнішньоекономічному) житті України у 2004 -2005 роках

69. Бюджетная система и бюджетный процесс

70. Бюджетное устройство и бюджетная система
71. Доходы бюджетной системы
72. Інтеграція України у світове господарство

73. Використання трудових ресурсів Західної України

74. Міжнародний ринок туристичних послуг України

75. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

76. Особливості перехідної економіки України

77. Роль і значення АПК для господарства України

78. Бюджетная система

79. Розміщення і розвиток автомобільної промисловості України

80. Бюджетная система. Государственный долг

Термомозаика "В мире животных".
Ваш ребенок любит изучать животных, а еще — играть и придумывать что-то новое? С термомозаикой "В мире животных" все это можно
383 руб
Раздел: Термомозаика
Кувшин "Бистро", 1,8 л.
Кувшин прозрачный, с крышкой. Материал: стекло. Объем: 1,8 л.
314 руб
Раздел: Кувшины, графины
Набор детской посуды "Белоснежка", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления

81. Проблема інвестування єкономіки України за рахунок внутрішніх резервів

82. Органи внутрішніх справ України

83. Механізм кредитування банками України

84. Стан співробітництва України з Міжнародним валютним фондом

85. Інформаційна політика України

86. Конституційні засади виконавчої влади України
87. шпори з цивільного права України
88. Розвиток та розміщення залізничного транспорту України

89. Дохристиянські вірування слов’ян на теренах України

90. Хімічна промисловість України

91. Чорна i кольорова металургія України

92. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння

93. Законодавство України про військову службу

94. Діяльність уряду України в галузі екології

95. Гетьманство України: Богдан Ххмельницький

96. Входження Північного Причорномор’я Криму та Правобережної України до складу Росії укр

Папка-портфель пластиковая, А4, синяя (390x320 мм, 4 отделения, усиленная ручка).
Папка-портфель изготовлена из прочного пластика толщиной 0,9 мм. Габаритные размеры, превышающие стандартные, позволяют свободно размещать
507 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Набор чернографитовых карандашей "Art", 12 штук.
Набор чернографитовых карандашей содержит 12 заточенных карандашей различной твердости - 2Н, Н, F, HB, В, 2В, 3В, 4В, 5В, 6В, 7В,
405 руб
Раздел: Чернографитные
Настольная игра "Проныры".
Новая игра — уникальная шестиуровневая ходилка. Игроки собирают припасы и перемещаются с поля на поле через специальные потайные лазы.
1192 руб
Раздел: Игры с фигурками

97. Социум как система /Укр./

98. Збройні сили України в період національно-визвольної боротьби 1917—1920 pp.

99. Аграрне право України

100. М.О. Скрипник - видатний діяч України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.