Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Філософські підходи до соціально-педагогічної роботи

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

Вступ Сучасні філософські підходи до соціально-педагогічної роботи Висновок Використана література Вступ Порушення традиційних, вироблених за радянських часів механізмів соціального регулювання поведінки людей обумовили необхідність перегляду не лише соціальної політики, але й теоретичних засад, на яких вона ґрунтувалася, нових підходів щодо осмислення й оцінки того, що відбувається з людиною, розуміння логіки зміни подій, функціонування механізмів самозахисту і загальнодержавної підтримки людей. Тобто необхідне вироблення відповідної сучасним вимогам стратегії соціальної політики як на державному, так і регіональному рівнях Крім того, все очевиднішим стає вплив на специфіку діяльності соціального педагога і соціального працівника масовості якісних змін, які відбуваються в самій людині: зростання рівня освіченості, поінформованості, відносної соціально-побутової забезпеченості. При цьому нову роль починають відігравати, з одного боку, соціально-культурні традиції, які іноді ускладнюють життя людини, а з іншого – уніфікація соціокультурного розвитку людини під впливом засобів масової інформації, процесів загальної глобалізації суспільного життя. Сучасні філософські підходи до соціально-педагогічної роботи Успішно реалізовувати соціальну політику і належно вести соціально-педагогічну роботу можуть лише люди, які відповідають певним професійно-якісним характеристикам. При цьому слід брати до уваги не лише якості особистості, але й ціннісні характеристики даної професійної діяльності, оскільки незаперечні їх взаємодія і єдність. Цінності професійної діяльності можна визначити як певну домінуючу потребу (служити своєю професією на благо інших людей), яка орієнтує (чи акумулює) професійно-особистісну активність соціального педагога чи соціального працівника на досягнення цієї гуманної цілі. Взявши за основу характерні запити особистості і співвідносячи їх з професією соціального педагога, її гуманістичним смислом, можна назвати такі групи цінностей соціально-педагогічної діяльності: - цінності альтруїстичного характеру, які відображають специфіку професійної діяльності (допоможи іншому, тому, хто слабозахищений, хто потребує твоєї підтримки); - цінності етичної відповідальності перед професією (соціальний педагог чи працівник утверджує і обстоює гідність професії як важливої суспільної місії, дотримується її етичних принципів і норм, примножує знання змісту соціальної роботи, яка, як і інші галузі діяльності, перебуває у процесі постійного розвитку і збагачення); - цінності, пов’язані з потребами самореалізації, самоствердження і самовдосконалення особистості соціального педагога чи соціального працівника і досягнення професіоналізму у сфері своєї діяльності. Структурний і якісний аналіз цінностей соціально-педагогічної роботи як професійної діяльності виявляє їх комплексний характер, гуманістичну природу і сутність. Саме гуманістичний ідеал – самоцінність особистості – визначає зміст і призначення цієї діяльності, а її цінності тією чи іншою мірою відображають необхідність гармонії суспільних і особистих інтересів, пріоритету загальнолюдських цінностей (істина, здоров’я, мир, милосердя, добро, допомога іншій людині тощо).

Отже, основним завданням соціально-педагогічної роботи є налагодження балансу між відповідальністю суспільства перед особистістю і особистостості перед суспільством. Однією з передумов успіху, ефективності соціально-педагогічної роботи є вміння спеціаліста визначати проблеми і потреби на різних рівнях: індивідуальному, міжособистісному і суспільному. Для становлення і розвитку системи соціально-педагогічної роботи в Україні надзвичайно важливою є опора на світовий досвід. Належне осмислення різних підходів і методів зарубіжних шкіл соціальної роботи дозволять чіткіше визначати, доповнювати цілі, завдання і зміст цієї роботи у нашому суспільстві. У залежності від підходів до соціальної роботи в зарубіжній практиці розрізняються ряд шкіл, найбільш яскравими представниками яких є, зокрема, Мері Річмонд, Зігмунд Фрейд, Джон Дьюї, Вірджинія Робінсон, Гордон Гамільтон, Аліса Соломон та ін. Якщо представники &quo ;діагностичної&quo ; школи роблять акцент на діагностиці (причому оцінка особистості має надзвичайне значення, більше, ніж оцінка соціальної ситуації, оточення, середовища), то представники &quo ;функціональної&quo ; школи акцентують увагу на процесі надання допомоги, вважаючи, що людина внутрішньо завжди прагне до чогось позитивного і перебуває у стані зростання й розвитку. Вони наголошують на значенні соціального оточення, культурних і економічних факторів, які сприяють чи ускладнюють цей процес. Водночас представники &quo ;функціональної&quo ; школи впевнені в тому, що не можна навпрямки пізнати &quo ;Я&quo ; іншої людини, для цього необхідно налагодити такі стосунки, за яких клієнт може розкритися. Це потребує від спеціаліста хорошого знання себе. Тому вони вважають, що підготовка соціального працівника потребує його &quo ;тотального (повного) вживання&quo ; у сферу своєї діяльності, що забезпечить саморозвиток, самопізнання як необхідну умову пізнання інших людей. Дана позиція науковців виправдала себе і підтвердилася багаторічною практикою. Результатом соціальної роботи в цілому зарубіжні дослідники вважають &quo ;поліпшення функціонування клієнта і його кращу адаптацію до умов соціального середовища&quo ; (Холліс і Вудс); &quo ;забезпечення сприятливих змін у житті клієнта&quo ; (Г. Бендлер); &quo ;наближення, зменшення гостроти різних проблем, які з’являються в житті людини&quo ; (Х. Сведнер). Як засоби досягнення визначених цілей пропонуються: &quo ;свобода, розвиток і зміни&quo ; (Г. Бендлер); &quo ;різні методи здійснення соціальних змін&quo ; (Х. Сведнер); &quo ;зміна умов життя і способів життя людини&quo ; (Л. Юнсон) та ін. Таким чином, мета соціально-педагогічної роботи – сприяння людям успішно вирішувати їхні проблеми. Засоби досягнення цієї мети – вивільнення і розвиток ресурсів людини і її соціального оточення, здійснення необхідних соціальних змін. Термін &quo ;соціальна робота&quo ; в Україні тлумачиться передусім як різновид діяльності, яка за свою мету має оптимізацію суб’єктивної ролі людини. Існує ще ряд визначень, в основі яких лежать поняття: допомога, підтримка, захист. Проте найбільш прийнятним буде визначення суті і змісту соціально-педагогічної роботи, яке поєднує в собі кілька аспектів, котрі характеризують її як єдність таких складників: 1) надання допомоги окремій людині чи групі людей, які опинилися в складній життєвій ситуації, шляхом підтримки, консультування, реабілітації, патронажу та інших видів соціальних і психолого-педагогічних послуг; 2) актуалізація потенціалу самодопомоги осіб, які опинилися в скрутній ситуації; 3) цілеспрямований вплив на формування і реалізацію соціальної політики на всіх рівнях – від загальнодержавних до місцевих – з метою забезпечення соціально здорового середовища життєпобуту та життєдіяльності людини, створення системи підтримки людей, які опинилися у складній життєвій ситуації.

Перші два рівні представляють мікрорівень, третій – макрорівень соціально-педагогічної роботи. У той же час ми розглядаємо соціальну роботу і як своєрідну управлінську діяльність, спрямовану на зміну сукупності умов функціонування і розвитку соціальних процесів з метою досягнення оптимальної відповідності інтересам і потребам суспільства, соціальних груп і особистості. Таке широке тлумачення дозволяє сприймати соціальну роботу як сферу діяльності, метою якої є здійснення корекції соціальних відносин, процесів розвитку і становлення особистості. Не можна відкидати і того факту, що зміст поняття &quo ;соціальна робота&quo ; буде постійно змінюватись, оскільки процес рухається від одного стану, завдань, проблем, ідеологій до інших і сьогоднішня модель цієї діяльності, безперечно, не є завершеною і усталеною. Тому, очевидно, тлумачення даного поняття з часом зазнає певних коригувань і передбачатиме інші цілі. Зміст і структура соціально-педагогічної роботи як виду професійної діяльності, з одного боку, випливають з прийнятого філософського і психологічного трактування діяльності, а з іншого, – враховують специфічні особливості і фактори, які характеризують об’єкт, що вивчається нами. Специфічною особливістю людської діяльності є соціальна форма її організації, яка сприяє активній інтеріоризації кожним учасником суспільних норм і цінностей. Що ж стосується соціальної роботи як виду діяльності, то слід брати до уваги, що вона спрямована на досить складний об’єкт: людина чи група людей, які потребують соціальної допомоги, підтримки, корекції, реабілітації. Соціальна робота – це інтегроване, цілісне утворення, яке включає такі структурно-змістові компоненти, як ціль, дії, мотивацію, відносини, комунікацію. Для розуміння змісту діяльності і вимог до особистості соціального педагога, соціального працівника необхідно насамперед визначити цілі, які постають перед ними: чим визначаються цілі в конкретній практичній ситуації в даний період і як ці визначені цілі (а потім і дії) змінюються. Потім слід зважувати на завдання, які може вирішувати спеціаліст; при цьому можливе спільне планування дій (поставленого завдання) з клієнтом і залучення його власних ресурсів і можливостей. Дія, окрім цілей і завдань, включає операційно-практичні акти (конкретні різні види діяльності). Система мотивів – рушійна сила людської поведінки. А система домінуючих мотивів, яка спонукає до дії, визначає спрямованість особистості. Поєднання мотиву і способу його реалізації проявляється в альтруїстичній, дійовій чи особистісній спрямованості. Так, мотиваційною основою у дії щодо надання допомоги, підтримки (будь-якого плану) людині можна вважати те, що суб’єкт керується ставленням до цієї людини як до цінності. Мотивація проявляється і в такому компоненті особистості соціального педагога (працівника), як міжособистісні відносини. Стиль поведінки фахівця, обумовлений сукупністю його особистісних і професійних якостей, його ціннісними орієнтаціями та інтересами, має помітний вплив на систему відносин, які налагоджує соціальний працівник. При цьому варто зважати на загальні ознаки професійних відносин, на відмінність від міжособистісних: 1.

Петлюри майже нічим не відрізнявся за своїм смислом від «Відозви» Директорії. І в «Універсалі», і у «Відозві» виразно підкреслювалась необхідність оборони суверенітету Української Республіки, плямувався реакційний гетьманський режим, обіцялось повернення революційних здобутків, або, як сказано в «Універсалі» С. Петлюри, — встановлення такого ладу, при якому б на Україні «селяне і робітники стали панами». Однак невиразність соціально-економічної платформи Директорії на початковому етапі робітничо-селянського повстання проти гетьманщини майже не давалася взнаки. Народні прагнення до знищення гетьмансько-поміщицького режиму також не виходили за межі гасел Директорії. Селяни й робітники прагнули передусім повалити, докорінно винищити гетьманщину, її карні офіцерські загони, скинути з себе поміщицьке ярмо, щоб назавжди відбити в поміщиків бажання і можливість повернутись до своїх колишніх маєтків. «Ті гасла, під якими брала провід над повстанням в свої руки Директорія, тимчасом не ставали в суперечність з цим основним, черговим завданням селянства і робітництва в їх боротьбі з диктатурою поміщиків і капіталістів

1. Історія соціально-економічної географії світу

2. Вплив девіантної реклами на сучасних споживачів: соціально-психологічний аспект

3. Соціальна перцепція й повсякденна свідомість

4. Аналіз сучасних підходів до стратегій керівництва персоналом в соціальних службах

5. Соціальний захист прав дітей, як складова діяльності соціального педагога

6. Етичні вимоги до професійної діяльності соціального педагога. Етичні принципи соціальної роботи
7. Сучасне розуміння держави як соціального партнера
8. Виховна діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у сучасних соціально-комунікаційних умовах

9. Морально-етичне виховання школярів (на прикладі педагогічної спадщини та діяльності західноукраїнських композиторів другої половини ХІХ століття)

10. Робота соціального педагога в загальноосвітній школі

11. Соціально-педагогічна діяльність в дитячих оздоровчих закладах

12. Тривожність як соціально-педагогічне явище

13. Зміст і форми роботи соціального педагога з різними типами сімей

14. Виникнення і розвиток соціальної педагогіки як галузі людинознавства

15. Сучасні футурологічні концепції про соціально-політичні перспективи людства

16. Ідейна спадщина сучасної соціальної психології

Табурет-подставка детский с ручкой.
На прочный табурет малыш сможет не только сесть, но и встать. Табурет удобно использовать как подставку, легко переносить за ручку.
390 руб
Раздел: Стульчики
Набор цветных карандашей "Noris Club", акварельные, 24 цвета, с кистью.
Детские цветные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное белое
573 руб
Раздел: Акварельные
Одноразовые туалетные покрытия на унитаз (235 штук).
Средство личной гигиены, необходимое в местах общественного пользования. Незаменимы при использовании в туалетных комнатах: детских и
396 руб
Раздел: Сиденья, крышки для унитаза

17. Алкоголізм і наркоманія як соціально-педагогічна проблема

18. Історична ґенеза та сучасний стан соціальної структури суспільства

19. Соціальні ролі та професійні знання соціального педагога. Система цінностей соціального педагога

20. Соціально-педагогічна діяльність з дітьми схильними до алкоголізму

21. Сучасна соціально-релігійна ситуація в Україні

22. Типологія сімей. Соціально-педагогічна робота з проблемними сім’ями
23. Соціально – економічні аспекти використання інтелектуальної власності в сучасних умовах
24. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

25. Соціальний та етнічний склад катакомбного населення

26. Соціальні групи

27. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки

28. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

29. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

30. Право як спеціальне соціальне явище

31. Антивоєнні оповідання Г.Белля в соціально-історичному та літературному контексті

32. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

Пакеты фасовочные, 10(+8)x27 см (1000 штук).
Область применения: расфасовка, упаковка продуктов питания и товаров народного потребления как на производстве, так и в быту. Размер:
306 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Самоклеящиеся этикетки, A4, 105x74 мм, 8 этикеток на листе.
Формат: А4. Размер: 105x74 мм. В комплекте: 100 листов (на 1 листе 8 этикеток).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Защита от включения конфорок плиты, 4 штуки, прозрачный.
Защита на колпачки газовой плиты. Рукоятки не должны превышать 50 мм в диаметре, а расстояние между ними не меньше 67 мм.
605 руб
Раздел: Безопасность ребенка

33. Аналіз статті Деніела Белла «Соціальні рамки інформаційного суспільства»

34. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

35. Соціальне та особисте страхування

36. Формування бюджетів фондів соціального страхування України

37. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

38. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку
39. Розвиток соціальної географії в СРСР
40. Демократія як соціальне явище

41. Законодавство в сфері соціальної роботи з дітьми сиротами

42. Пенсійне право як складова права соціального забезпечення

43. Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення

44. Правовідносини у сфері соціального захисту

45. Система соціального захисту в Україні

46. Соціальна захищеність дітей в Україні

47. Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства

48. Соціальне партнерство в Україні

Транспортир для класса, деревянный, с держателем.
Материал - дерево.
388 руб
Раздел: Транспортиры
Мольберт "Ника", двухсторонний, с пластмассовой азбукой (сиреневый).
Двухсторонний мольберт для детей от 1,5 лет. (Внимание! В комплекте мелкие детали). - доска для рисования маркером; - доска для рисования
1575 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Карандаши восковые, треугольные, с ластиком и точилкой.
В набор входят: 12 разноцветных карандашей длиной 7 см и диаметром 1 см., точилка, ластик.
302 руб
Раздел: Восковые

49. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки

50. Сутність та соціальне призначення держави

51. Територіальна автономія в Україні. Соціально–культурні права і свободи громадян України

52. Види пенсій: трудові, соціальні, за вислугу років

53. Соціальні стани в Україні у складі Литви та Польщі

54. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності
55. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.
56. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.

57. Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.

58. Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.

59. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

60. Соціальне забезпечення сімей червоноармійців, "жертв контрреволюції" та біженців в Україні (1919-1922 рр.): історичний аспект

61. Соціальне страхування від безробіття в Україні в 20-ті роки XX сторіччя

62. Соціально-економічний розвиток Західно-Українських земель у складі Австро-Угорщини у ХІХ столітті

63. Соціально-економічний розвиток Російської імперії після реформ 60-х років ХІХ століття

64. Соціально-економічний розвиток українських земель наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

Дождевик Bambola для колясок, универсальный.
Элегантный, экологичный дождевик и на классическую коляску-люльку и на прогулочную коляску, подходит и для колясок с ручкой сзади
550 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Кружка "Котик черный".
Смешная щурящаяся мордочка кота и его маленькие ушки - вот, что делает эту кружку такой неотразимо милой! Округлая, сужающаяся кверху
367 руб
Раздел: Кружки
Маркеры перманентные, 12 цветов.
В наборе 12 перманентных маркеров. Оставляют след на обратной стороне бумаги.
588 руб
Раздел: Перманентные

65. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії наприкінці XVIII—у першій половині XIX ст.

66. Соціально-економічні причини першої хвилі української еміграції кінця XIX - початку XX століття

67. Соціально-культурний розвиток України у другій половині XIX сторіччя

68. Соціально-психологічні аспекти взаємостосунків кооперованих селян та керівників кооперативів на початку ХХ ст

69. Становлення соціально-побутової сфери на Волині у повоєнний період (1944-1953 рр.)

70. Українські землі у складі ВКЛ. Соціально-економічний розвиток Гетьманщини
71. Володимир Великий. Соціально-політичний портрет
72. Соціально-духовні основи культури класицизму

73. Соціальні проблеми в романах Дж. Стейнбека "Грона гніву" та "Зима тривоги нашої"

74. Організація структури управління маркетингом соціальної служби

75. Соціально-етичний маркетинг

76. Історичні та медико-соціальні аспекти становлення і розвитку вчення про сибірку

77. Клініко-патогенетичне обґрунтування нових методів лікування псоріазу з аналізом динаміки психо-соціальної адаптації хворих

78. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді

79. Ожиріння як медико-соціальна проблема

80. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

Развивающая игрушка "Паровозик" со звуком.
Развивающая игрушка "Паровозик" подарит малышу много часов увлекательной игры! Игрушка воспроизводит 4 очень реалистичных звука
380 руб
Раздел: Автобусы, паровозики, машинки
Потолочная сушилка "Лиана", 1,6 м.
Сушилка может использоваться в ванной комнате, лоджии или на балконе. Сушилка изготовлена из прочных, экологически чистых
586 руб
Раздел: Сушилки потолочные
Набор цветных карандашей "Ergosoft", треугольные, 12 цветов.
Набор цветных карандашей. 12 цветов. Упаковка – картон.
556 руб
Раздел: 7-12 цветов

81. Перспективи розвитку соціально-орієнтованої економіки Швеції

82. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

83. Зайнятість: соціально-трудові відносини

84. Організація як соціальне утворення

85. Соціальна психологія організацій

86. Соціально-психологічні аспекти праці менеджера
87. Типологія соціально-трудової мобільності населення
88. Управління, як соціальний феномен

89. Акмеологічний підхід у теорії й практиці вищої педагогічної освіти України, Росії, Білорусі (порівняльний аналіз)

90. Вища бібліотечно-інформаційна освіта в сучасній Україні: формування документологічної складової

91. Індивідуальний підхід до учнів як умова ефективної педагогічної роботи

92. Підготовка соціально компетентних вчителів в вищих закладах освіти

93. Проблема формування соціальної активності на уроках трудового навчання в початкових класах

94. Становлення педагогічної науки в Римській імперії

95. Сучасний вчитель як педагог та психолог

96. Етапи розвитку теорії соціально-політичного конфлікту

Мотоцикл-каталка 2-х колесный, полицейский.
Мотоцикл каталка обязательно станет любимой игрушкой Вашего малыша. Большое удовольствие доставляет ребенку самостоятельно оттолкнувшись
1700 руб
Раздел: Каталки
Этикетки самоклеящиеся "ProMEGA Label", белые, 210х297 мм, 1 штука на листе А4.
Самоклеящиеся этикетки подходят для печати на лазерных, струйных принтерах и копировальных аппаратах. При хранении листы с этикетками не
792 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Подушка Нордтекс "Магия сна", 70х70 см.
Наполнитель: полиэстер. Ткань чехла: микрофибра. Размер: 70х70 см.
556 руб
Раздел: Размер 70х70 см

97. Соціально-політичні утопісти ХІХ ст. (Сен-Сімон, Фур’є, Оуен)

98. Політика та соціальний конфлікт

99. Аналіз соціальної ситуації в рамках предмета соціальної психології


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.