Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Законодавче та нормативно-правове забезпечення відносин в сфері державного кредиту

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

1. Поняття державного кредиту З метою безперебійного фінансування суспільних потреб держава може залучати до покриття своїх видатків вільні фінансові ресурси господарських структур і кошти населення на засадах добровільності, платності і строковості. Ці ознаки є принципами кредитування, адже не всі державні доходи надходять державі безповоротно і не супроводжуються ніякими корелятивними видатками чи зобов'язаннями повернення. Йдеться про специфічне джерело державних доходів — державні позики. Згідно з чинним законодавством України надходження від внутрішніх позик належать до доходів державного бюджету України. Однак лише умовно їх можна віднести до прибутків держави, оскільки вони виступають як додаткове джерело ресурсів бюджету тільки на певний термін. Крім цього, позичені кошти держава зобов'язується повернути і сплатити винагороду за користування ними. Іншими словами, кошти, залучені від державних позик, не дають нових прибутків і повинні погашатись, тобто вони виступають лише як тимчасові ресурси держави, що підлягають поверненню. Державні позики, які сьогодні реалізуються через випуск державних цінних паперів, є найбільш економічно доцільним методом фінансування бюджетного дефіциту порівняно з практикою позичання коштів в Національному банку і залучення коштів від грошової емісії. Доцільність використання державних позик для формування додаткових фінансових ресурсів держави і покриття бюджетного дефіциту визначається значно меншими негативними наслідками для державних фінансів і грошового обігу порівняно з монетарними прийомами (емісія грошей, балансування доходів і видатків уряду та ін.). Проте неминучим наслідком операцій по випуску і реалізації державних позик є державний борг. Залежно від джерела надходження коштів він може бути внутрішнім і зовнішнім. Відносини з приводу одержання державних позик, що встановлюються між державою, з однієї сторони, і населенням та господарюючими суб'єктами — з іншої сторони, характеризуються низкою відмінних ознак, які виділяють їх у самостійну групу кредитних відносин, що регулюються нормами фінансового права: При державних позиках позичальником є держава, яка залучає грошові кошти для своїх потреб на засадах зворотності. Юридичні і фізичні особи, що надають державі свої кошти в тимчасове користування, виступають кредиторами держави. Держава-позичальник в односторонньому порядку встановлює умови випуску, терміни, порядок реалізації і погашення позик. Вона також визначає свої обов'язки по сплаті розміру прибутку (відсотка) за користування позиченими коштами. Державні позики не забезпечуються заставою чи будь-якими іншими матеріальними цінностями. Вони гарантуються фінансовими ресурсами держави. В щорічних державних бюджетах передбачаються певні суми сплати прибутків і погашення позик. Ці суттєво відмінні риси визначають поняття державного боргу як фінансово-правового інституту. Державний кредит, як інститут особливої частини фінансового права, об'єднує і врегульовує однорідну групу фінансових правовідносин з приводу мобілізації тимчасово вільних грошових коштів підприємств, банків, заощаджень населення на загальнодержавні потреби і являє собою одну з форм участі фізичних та юридичних осіб добровільними внесками в утворенні загальнодержавного фонду грошових коштів держави; разом з тим, це є не просто внески, а кожен вкладник сподівається на повернення вкладених коштів і сплату відсотків за ними.

Інститут державного кредиту може бути класифікований за допомогою критеріїв, що дають можливість охарактеризувати його як врегульований нормами права механізм залучення додаткових коштів. Державні позики розрізняють: 1.За характеристикою емітента: ті, що випускаються урядом; ті, що випускаються місцевими органами влади (муніципальні позики). 2.За характеристикою власників цінних паперів: ті, що реалізуються тільки серед населення (наприклад, Державна внутрішня виграшна позика 1982 року); ті, що розповсюджуються виключно серед юридичних осіб (наприклад, Державна внутрішня 5% позика СРСР 1990 року; Державна позика України 1995 року); універсальні. Ті, що реалізуються серед юридичних і фізичних осіб. 3.За формами сплати прибутку: відсоткові. Передбачається твердий щорічний дохід шляхом оплати купонів чи один раз при погашенні позики шляхом нарахування відсотків до номіналу цінного паперу; дисконтні. Доходом з такої облігації є різниця між ціною придбання та номінальною вартістю, що відшкодовується власникові під час погашення; виграшні. Весь прибуток власники облігацій одержують в момент погашення позики у вигляді виграшу. Дохід сплачується не за всіма облігаціями, а лише за тими, які потрапили в тиражі виграшів (наприклад, Державна внутрішня виграшна позика 1982 року). Умовами випуску таких відсотково-виграшних позик передбачалась виплата частини прибутку по купонах, а іншої частини — у вигляді виграшів; безвідсоткові (цільові). Сплата прибутку не передбачається, але гарантується одержання відповідного товару, попит на який не задоволено (наприклад, Державна цільова позика 1990 року). Кожна облігація була випущена вартістю, що дорівнює ціні певного товару (автомобіль, комп'ютер тощо). 4.За термінами погашення: короткострокові. Випускаються терміном до 3 року. середньострокові. Термін погашення до 5 років. —довгострокові випускаються і перебувають в обігу понад 5 років. 5.За формою залучення ресурсів: грошові; натуральні. Натуральні позики використовуються в виняткових випадках і пов'язані з нестабільністю грошової системи країни. В СРСР в 1922—1923 роках було випущено три натуральні позики — дві хлібні і одна цукрова. Всі три позики були короткостроковими і їх значення полягало в сприянні відновленню народного господарства і розвитку грошових відносин. 6.За методом розміщення: добровільні. За таких умов облігації вільно продаються і купуються; за підпискою (з відстроченням платні). Формально є добровільними, однак їх реалізація супроводжується такою масово-політичною кампанією тиску, яка робить їх за своєю суттю обов'язковими. Такі підписки на державні позики є характерними для тоталітарного режиму. В СРСР вони ще називались масовими; примусові. В силу постанов уряду, що передбачали відповідальність за ухилення від купівлі певного виду цінних паперів. 7.За способом зовнішнього оформлення: —у вигляді записів на електронних рахунках в електронному депозитарії; облігаційні. Супроводжуються емісією цінних паперів держави; безоблігаційні. Оформляються шляхом підписання угод, договорів; супроводжуються записами в боргових книгах і видачею певних свідоцтв (як правило, використовуються на міжурядовому рівні).

Отож підсумовуючи вищесказане, можна визначити державний борг - як сукупність особливих фінансових правовідносин, передбачених законодавчими та нормативно-правовими актами, що обумовлюються політико-економічними прерогативами держави в процесі залучення нею тимчасово вільних коштів на засадах добровільності, поверненості, платності і строковості. При цьому кредиторами (позикодавцями) виступають юридичні і фізичні особи, а позикоодержувачем (боржником) - держава. Ці відносини зазнають комплексного впливу норм конституційного, адміністративного та цивільного права. Однак фінансове право є головним при регулюванні цього виду відносин, і це перш за все визначається специфікою об'єкта, суб'єктів, методами та формами відповідальності. Критерієм належності даного інституту до фінансового права є вже згадувана вище функція мобілізації державою грошових коштів для задоволення суспільних і державних потреб. Тому норми перерахованих галузей права лише вплітаються в існуючі відносини державної позики, зокрема в частині встановлення і забезпечення законності їх виникнення (конституційне право); у визначенні умов, зобов'язань держави, процедури їх реалізації та виконання (адміністративне право); у досконалості відносин, що виникають між суб'єктами, а також у регулюванні та захисті майнових прав та інтересів громадян, що входить до предмета правового регулювання цивільного права. Способом реалізації державного кредиту є випуск державою в обіг державних цінних паперів, які переходять у власність юридичних та фізичних осіб через їх купівлю останніми. Йдеться про особливу форму договору, яка виключає принцип рівності сторін, взаємне обговорення істотних умов тощо. Тобто, тільки держава шляхом видання відповідного нормативного акта є єдиним ініціатором виникнення, зміни чи припинення даного виду правовідносин, хоча власність юридичних та фізичних осіб на даний вид цінних паперів є абсолютною, і вони можуть володіти, користуватись і розпоряджатись ними на власний розсуд. Іншим цікавим моментом є те, що державні цінні папери виражають боргове зобов'язання держави, що не забезпечується цивільно-правовими способами забезпечення зобов'язання (застава, поручительство, гарантія). Дане зобов'язання гарантується всім майном, що перебуває в загальнодержавній власності. Це, в свою чергу, породжує комплекс проблем фінансового, соціально-політичного та економічного характеру. 2. Законодавче та нормативно-правове забезпечення відносин в сфері державного кредиту Відносини в сфері державного кредиту виступають на правовій основі. Найбільш важливі питання випуску і погашення державних позик вирішуються вищими органами державної законодавчої і виконавчої влади. Конституція України визначає, що до повноважень Верховної Ради України належить, зокрема, затвердження державного бюджету України та внесення змін до нього. Тому, коли Верховна Рада України затверджує державний бюджет України, вона враховує в загальній сумі доходів і заплановані на даний рік надходження з позики. Як правило, надходження за позикою передбачаються в ст. 1 Закону про державний бюджет України відповідного року.

Органы государственной власти субъекта Российской Федерации не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию в области обороны, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной деятельности, единой государственной финансовой, кредитной, денежной политики, отчет о расходовании предоставленных субвенций с указанием численности военно-учетных работников, осуществляющих первичный воинский учет (освобожденных военно-учетных работников и работников по совместительству). Средства на реализацию полномочий на осуществление первичного воинского учета носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели. Контроль за расходованием субвенций осуществляется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию в области обороны, Счетной палатой Российской Федерации, а также специально уполномоченными органами субъектов Российской Федерации

1. Національне та міжнародне нормативно-правове забезпечення міжнародних угод

2. Загальні засади та нормативно-правова база організації навчального процесу

3. Законодавча та нормативна база податкового обліку. Сутність та об`єкти податкового обліку

4. Взаємовідносини законодавчої та виконавчої гілок державної влади України

5. Законність у сфері державного управління: поняття, принципи, гарантії забезпечення

6. Нормативно правовые акты федеральных органов государственной власти как основные источники регулирования муниципальной службы в РФ
7. Виды нормативно правовых актов и способы их публикации
8. Нормативно-правовые акты

9. Совершенствование контроля за исполнением нормативно-правовых актов на уровне субъектов РФ

10. Уголовно-правовое регулирование в сфере компьютерной информации

11. Действие нормативного правового акта в пространстве

12. Отражение норм морали в нормативно-правовых актах органов государственной власти РФ

13. Нормативно-правовые акты Российской Федерации

14. Анализ нормативно-правового обеспечения и выявление недостатков, препятствующих успешному развитию малого предпринимательству в РФ

15. Действий нормативно-правового акта во времени, в пространстве и по кругу лиц

16. Нормативно-правовая регламентация земельных правоотношений в Германии

Папка для тетрадей "Калейдоскоп", А3.
Папка для тетрадей формата A3, закрывается на молнию. Отличается вместительностью и ярким дизайном (полноцветная печать на пластике). Для
507 руб
Раздел: Папки для тетрадей
Фоторамка "Poster gold" (40х60 см).
Для фотографий размером 40 х 60 см. Материал рамки - пластик. Цвет - золотистый. Материал подложки - плотный картон. Крепежи позволяют
770 руб
Раздел: Размер 40x60 (А2)
Качели, подвесные.
Эти подвесные качели можно разместить дома или на улице в любом удобном месте. Наш пластик прочен и долговечен, поэтому качели прослужат
381 руб
Раздел: Качели

17. Система нормативно-правовых актов, регулирующих кредитные отношения

18. Нормативно-правовые акты, их виды и значения

19. Нормативно-правовой акт

20. Адміністративно-правове забезпечення управління освітою і наукою

21. Нормативно-правовая база принятия управленческих решений в области безопасности

22. Административно-правовое регулирование в сфере межотраслевого управления
23. Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності
24. Дія нормативно-правових актів

25. Конституция как основной нормативно-правовой акт

26. Нормативно-правовая база кадрового менеджмента

27. Нормативно-правовая база социальной защиты современной российской семьи

28. Нормативно-правове забеспечення охорони і використання земельних ресурсів

29. Нормативно-правовое регулирование

30. Нормативно-правовое регулирование системы исполнительной власти

31. Нормативно-правовой и договорный порядок урегулирования споров

32. Нормативно-правовые акты РФ

Набор "Доктор №2" (в контейнере).
Все дети любят играть в доктора. В наборе Доктор есть все необходимое чтобы эти игры были очень увлекательными и познавательными. В набор
711 руб
Раздел: Наборы доктора
Стиральный порошок "INDEX", универсал, 6000 грамм.
Предназначение: для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, а также тканей из смешанных волокон (кроме изделий
1024 руб
Раздел: Стиральные порошки
Карандаши цветные "Kores", 36 цветов, с точилкой.
Цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Шестигранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт. Мягкий грифель.
622 руб
Раздел: Более 24 цветов

33. Нормативно–правовые акты, их виды и значения

34. Нормативный правовой акт как основной источник российского права

35. Организационный механизм подготовки и принятия нормативных правовых актов в Республике Беларусь и пути его совершенствования

36. Правове забезпечення інтелектуальної власності

37. Правовое регулирование в сфере защиты информации

38. Правовые отношения в сфере права собственности
39. Пределы действий нормативно-правовых актов
40. Розвиток місцевого самоврядування і формування та розвиток бюджетних відносин

41. Судовий захист прав та свобод людини і громадянина у сфері виконавчої влади

42. Кадрове забезпечення у сфері вищої освіти в Україні

43. Особенности работы с локальными нормативными правовыми актами

44. Формирование государственной инновационной политики и нормативно-правовой базы, стимулирующей инновационную деятельность

45. Застосування нормативно-правових актів на уроках права

46. Аналіз нормативно–правової бази по податку на прибуток підприємства

47. Правове забезпечення організації лісового господарства

48. Норми права та нормативні акти

Шкатулка-фолиант "Девочка с котенком", 26x17x5 см.
Шкатулка-фолиант выполнена в виде старой книги. Обложка шкатулки выполнена из текстиля. Такая шкатулка послужит оригинальным, а главное,
651 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Мешок для обуви "Sweets", 2 отделения, светоотражающая полоса, розовый.
Количество отделений - 2. Материал - полиэстер. Размер - 370x470 мм. Цвет - розовый/рисунок. Светоотражающий элемент - есть.
316 руб
Раздел: Сумки для обуви
Лосьон солнцезащитный для детей Kolastyna, SPF-30, 150 мл.
Нежную детскую кожу защитит солнцезащитная серия для детей Kolastyna. Инновацоинные активные ингредиенты и сочетание UVA/UVB фильтров
499 руб
Раздел: Солнцезащитная косметика

49. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

50. Державно-правове регулювання страхування у сфері зовнішньоекономічної діяльності

51. Державне управління і контроль у сфері поводження з відходами виробництва та споживання

52. Поняття та види державних службовців. Управління в сфері іноземних справ

53. Товариства та співдружності в державному устрої зарубіжних країн. Законодавча влада в США

54. Державне управління сферою туризму та охороною культурної спадщини (регіональний аспект)
55. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере налогообложения
56. Правова регламентацiя организацii та дiяльностi судових органiв Украiни

57. Правовое регулирование договоров в сфере создания и передачи исключительных авторских прав

58. Характеристика правового статуса профсоюзов в сфере труда

59. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

60. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

61. Розслідування крадіжок державного та громадського майна

62. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах

63. Роль та значення державного казначейства у процесі виконання державного бюджету

64. Правовые последствия признания недействительными нормативных актов о налогах

Защита "Карапуз" для автомобильного кресла от детских ножек, с карманами.
Во время поездки в автомобиле дети иногда могут пачкать грязью, остающейся на ботинках, заднюю сторону кресел. Защита - это
323 руб
Раздел: Автомобильные коврики
Набор мебели для каминной комнаты "Коллекция".
Красивая игрушка помогает ребенку развить свою фантазию, воспитывает художественный вкус. Кукольная мебель помогает развить
715 руб
Раздел: Гостинные
Электронная метеостанция "Синоптик Colored".
Электронная метеостанция «Синоптик Colored» позволяет измерить температуру и уровень влажности воздуха в комнате, имеет встроенный
450 руб
Раздел: Метеостанции

65. Правовая сфера жизни общества

66. Субъективное гражданское право на жилое помещение: нормативные основания и некоторые проблемы правовой охраны

67. Правонарушения в сфере защиты прав потребителей: гражданско-правовой аспект

68. Поняття та форми державного устрою

69. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

70. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)
71. Аграрні відносини та їх розвиток за сучасних умов
72. Правовое регулирование расчетно-денежных отношений в банковской сфере

73. Забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення. Санітарні норми та правила

74. Проектування та розробка засобами Delphi 5 програмного забезпечення “Автоматизоване робоче місце менеджера

75. Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

76. Страхові правовідносини та страхування цивільної відповідальності

77. Правовые, нормативно-технические и организационные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности общества

78. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

79. Державна підтримка сільського господарства та її форми в Україні

80. Договірні відносини процесу аудиту та аудиторських послуг

Ручки шариковые "Replay. Пиши-стирай", 4 штуки, 1 мм.
Шариковая ручка со стираемыми чернилами. Исправления делаются просто, и поэтому она идеальна для использования в школе. Стирательная
307 руб
Раздел: Цветные
Эжектор концентрат Dr.Klaus от муравьёв других насекомых, 1 л.
Концентрированное средство Dr.Klaus "Insect Super" используется для уничтожения муравьев, клещей, блох, тараканов и других
674 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых
Рюкзак школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (Тролли).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
2082 руб
Раздел: Без наполнения

81. Нормативна база, методика та методи перевірки

82. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

83. Промисловість Чернівецької області та розвиток сфери обслуговування

84. Административно-правовое регулирование управления административно-политической сферой

85. Адміністративний нагляд органів внутрішніх справ у сфері забезпечення громадського порядку і громадської безпеки

86. Аналіз змісту та політико-правових наслідків конституційної реформи 2004 року
87. Аналіз правового статусу законодавчої й місцевої влади Угорщини
88. Гражданско-правовые аспекты посреднической деятельности в сфере оказания риэлторских услуг

89. Державне правове регулювання рекламної діяльності в Україні

90. Державне регулювання відносин власності на природні ресурси

91. Державне управління в сфері охорони здоров’я

92. Державне управління у сфері житлово-комунального господарства

93. Державно-правовий розвиток Німеччини другої половини XIX століття

94. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

95. Забезпечення боротьби із недобросовісною конкуренцією в Україні (правовий аспект)

96. Законодательные основы правового регулирования сферы социального обеспечения в Российской Федерации

Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 21 см.
Мягкий волк Забивака — официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года. Представляет собой волка с коричнево-белой шерстью в
899 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Этажерка для обуви, 5 полок.
Собрать всю обувь в одно место, строго распределить ее для аккуратного хранения помогут пластиковые этажерки для обуви от компании
812 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Шар предсказаний, 12 см.
Если вы из той породы людей, которые предпочитают сто раз подумать, тогда купить магический шар будет неплохим вариантом. Он не примет
565 руб
Раздел: Прочее

97. Майнові правовідносини батьків та дітей

98. Обов’язки та права державних службовців

99. Організація захисту державної таємниці в Росії


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.