Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Теоретичні основи та актуальні проблеми сучасної дидактики

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

В.О. ВИХРУЩ ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ДИДАКТИКИТернопіль 1997 Рекомендовано Вченою Радою Тернопільського експериментального інституту педагогічної освіти. Рецензенти: професор Я. Ї. Бурлака (Київський державний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова), доцент О.Я. Боданська (Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди). Редактор В.В. Лазаревський. Вихрущ В.О. Теоретичні основи та актуальні проблеми сучасної дидактики: Навчальний посібник для педагогічних університетів. - Тернопіль: Ліком, 1997. - 222 с. ЗмістПередмова Розділ І. Дидактика в системі педагогічних наук Тема І. Предмет і завдання сучасної дидактики Розділ II. Пізнавальний процес: особливості, структура, організація Тема II. Суть і зміст процесу навчання Тема III. Структура пізнавального процесу Розділ III. Проектування дидактичного процесу Тема IV. Принципи навчання в сучасній школі Тема V. Діяльнісний підхід у дидактиці Тема VI. Дидактичні аспекти розвивального навчання Тема VII. Передові дидактичні технології Розділ IV. Організація навчального процесу Тема VIII. Зміст освіти в сучасній школі Тема IX. Методи навчання як компонент дидактичної структури Тема X. Форми організації навчання Розділ V. Теорія учіння (спроба психолого-дидактичного аналізу) Тема XI. Теоретичні засади діяльності учіння Тема XII. Прикладні проблеми організації учіння Розділ VI. Аналіз дидактичного процесу Тема XIII. Методи дидактичних досліджень Тема XIV. Контроль, перевірка знань, умінь і навичок учнів Розділ VII. Проблеми дидактичної технології Тема XV. Дидактична технологія - основа оптимізації навчального процесу Додаток І Додаток II Додаток III Глосарій Бібліографія ПередмоваЗавдання дидактичної підготовки майбутнього вчителя на сучасному етапі обумовлено у першу чергу метою, яка поставлена суспільством перед освітою, школою, - необхідністю - формування &quo ;. функціонально грамотної особистості, прилученої до національних та загальнолюдських цінностей&quo ;. Тому вчителю недостатньо володіти науковими основами організації навчального процесу. Він повинен бути обізнаний із тенденціями розвитку дидактики, володіти основами нових технологій, раціонально будувати процес пізнання, вміти об’єктивно і грамотно аналізувати результати свого дидактичного впливу. Разом з тим, сучасний вчитель повинен бути ознайомлений з альтернативними концепціями організації навчального процесу у вітчизняній та зарубіжній дидактиці, основними напрямками наукових пошуків. Все це зумовило перегляд автором традиційної структури курсу теорії навчання. Окремі розділи пропонованого підручника виділено з урахуванням основних видів дидактичної діяльності вчителя. У зміст підручника включено матеріали, які є основою теорії учіння. Це спроба узагальнити психолого-педагогічні дослідження учбової діяльності і розкрити суть навчального процесу як дійсно двосторонньої взаємодії вчителя і учня. Автор вважає, що тільки через усвідомлення основ учіння як дидактичної діяльності можна дійсно забезпечити учневі роль активного суб’єкта у навчанні. З метою надання курсу дидактики практичного спрямування введено розділ &quo ;Дидактична технологія - основа оптимізації навчального процесу&quo ;, у якому подаються конкретні рекомендації щодо вибору змісту, методів, форм учбової діяльності, аналізу навчального процесу.

Деякі зміни та доповнення передбачає і виклад традиційних для теорії навчання питань. Зокрема, розкрито основи єдності навчання і виховання, специфіку навчального процесу, суть дидактичних законів і закономірностей. Вводяться поняття: &quo ;тип навчання&quo ;, &quo ;види дидактичної діяльності&quo ;, &quo ;види дидактичної взаємодії&quo ;, &quo ;дидактичне спілкування&quo ; тощо. З метою поглиблення одержаних теоретичних знань, пропонується література для додаткової самостійної роботи. Вправи, запитання та завдання, вміщені у кінці кожного параграфа сприяють усвідомленню й осмисленню одержаних знань і передбачають різні рівні пізнавальної активності студентів. Пропоновані матеріали апробовані як поглиблений курс &quo ;Теоретичні основи і актуальні проблеми сучасної дидактики&quo ; для студентів, які закінчили педагогічне училище. Рекомендовано для викладачів педагогіки, студентів, котрі факультативне оволодівають курсом теорії навчання. Розділ І. Дидактика в системі педагогічних наук Тема І. Предмет і завдання сучасної дидактики1. Предмет дидактики. Система дидактичних наук. Основні поняття теорії навчання. 2. Методологічна основа дидактики. Рушійні сили процесу навчання. 3. Альтернативні дидактичні концепції. 4. Основні проблеми теорії навчання. 5. Зв’язок дидактики з іншими науками і конкретними методиками. Ключові поняття: теорія навчання (дидактика), методологічна основа, предмет дидактики, альтернативні дидактичні концепції. 1. ПРЕДМЕТ ДИДАКТИКИ. СИСТЕМА ДИДАКТИЧНИХ НАУК. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТЕОРІЇ НАВЧАННЯ. Термін дидактика грецького походження. У перекладі на українську мову означає вчити, наставляти, доводити, а також вчитися. Так у Стародавній Греції називали вчителя. Термін &quo ;дидактика&quo ;, який вперше використали В. Ратке і Я.А. Коменський у XVII ст., був прийнятий у багатьох європейських країнах. Спочатку він означав мистецтво вчити, тобто практичну діяльність, згодом його почали застосовувати для позначення науки про навчання й учіння. Поряд з дидактикою, відомою як загальна дидактика, з’являється термін &quo ;конкретна дидактика&quo ;, або &quo ;методика навчання&quo ; певного навчального предмета. Загальна дидактика вивчала проблеми навчання й учіння, а потім - і змісту освіти. Водночас, як зазначає В. Оконь, уже в XVII ст. у Німеччині вчений Д. Морхоф впровадив своє поняття, що називало галузь, яка вивчає проблеми змісту освіти. До цього часу така галузь є тільки у США та у ФРН. У тих країнах, де дидактика не має статусу самостійної науки (англомовні країни і Франція), її проблеми розв’язують у рамках інших наук, зокрема педагогічної психології. Предметом дидактики є специфічний навчальний процес як органічна частина навчально-виховного процесу в школі, а саме його зміст, організація і результативність. Зазначимо, що у зв’язку з переглядом підходів до поняття &quo ;предмет педагогіки&quo ;, в наведеному вище визначенні зміст, організацію і результативність дидактичного процесу розуміють не тільки як реалізацію його безпосередніх &quo ;щоденних&quo ; завдань, а й як прогнозування, проектування, конструювання дидактичних систем, що оптимально функціонують.

Це позначається, зокрема, на діяльності вчителя, основних компонентах. СИСТЕМА ДИДАКТИЧНИХ НАУК СКЛАДАЄТЬСЯ 3 ТАКИХ КОМПОНЕНТІВ: традиційна шкільна дидактика - теорія навчання, яку традиційно застосовують у школі, зокрема в початковій; експериментальна дидактика передбачає створення альтернативних підходів і методик навчання дітей в середній школі загалом, на окремих вікових етапах. Масово в традиційній школі не впроваджується; дидактика обдарованих дітей - у кожному класі є кілька учнів, які мають високі потенційні можливості розвитку. Для них потрібна спеціальна методика, навчальні програми, тип навчання; дидактика допоміжної школи - передбачає роботу з психічно відсталими дітьми; дидактика дітей з фізичними вадами - спрямовує роботу з учнями, які мають дефекти слуху, зору, мовлення; автодидактика (автор цього напряму В.П. Курінський), яка орієнтує на самоформування особистості; загальна дидактика - охоплює основні проблеми організації і змісту навчального процесу, його закономірності на всіх етапах навчання, незалежно від віку учнів; дидактика малокомплектної школи - своєрідна теорія навчання в умовах різновікової групи; реабілітаційна дидактика - предметом дослідження є навчальний процес у спеціальних умовах з урахуванням соціального статусу учня (учнів) (індивідуальне навчання школярів, навчання в школі-інтернаті); альтернативна дидактика - теорія навчання, сформована на методології, протилежній традиційній (вальдорфська педагогіка, дидактика С. Френе, М. Монтессорі та ін.). Дидактика як педагогічна наука має понятійний апарат, тобто термінологію, що включає основні поняття, специфічні для навчального процесу. Навчання в широкому соціальному значенні - трансформація тривалих історичних процесів розвитку суспільства (процеси засвоєння, пізнання) в індивідуальні процеси розвитку і формування особистості. У цьому значенні поняття &quo ;навчання&quo ; - синонім терміна &quo ;виховання&quo ;. Навчання в широкому педагогічному значенні цілеспрямований процес передачі системи знань, умінь і навичок та їх засвоєння з метою реалізації певних освітніх, виховних, розвивальних завдань. Це двобічний процес, оскільки визначається діяльністю вчителя (процес передачі) і діяльністю учня (процес засвоєння). Навчання у вузькому значенні - система педагогічних впливів, зокрема з боку вчителя для передачі певного обсягу знань, умінь і формування особистості. Це специфічна цілеспрямована діяльність учителя. У цьому контексті терміни &quo ;навчання&quo ; і &quo ;викладання&quo ; - синоніми. Навчальна діяльність - взаємозв’язана діяльність учителя і учня (учнів), що відбувається в умовах специфічного цілеспрямованого спеціально організованого навчального процесу. Учіння - процес, спрямований на засвоєння соціального досвіду, формування особистості, що його здійснює учень під впливом учителя, навчально-пізнавальних, соціальне чи особистісно значущих мотивів. Учбова діяльність - активна цілісна діяльність учня в єдності її компонентів (навчальної задачі, навчальної дій, самоконтролю і самооцінки), що забезпечує зміни в розвитку, в характеристиках його особистості.

Получением стратегической информации занимались в Москве. Там систематизировали все сведения, стекавшиеся в Центр из столиц Европы, анализировали их и выстраивали прогнозы, которые учитывались высшим политическим и военным руководством страны при планировании внешнеполитических и военных мероприятий. Причем учитывались не только в 1934 году, но и в последующие годы и на высшем военном уровне. В одном из обзорных докладов Разведупра Ворошилову, составленном на основе анализа полученной разведывательной информации, отмечалось: « именно в 1934 году происходило усиленное сколачивание нового антисоветского блока в составе Японии, Германии и Польши и отмечались настойчивые попытки привлечь к участию в этом блоке Англию, Швецию, Венгрию, а также всех ближайших соседей СССР на Западе и на Среднем Востоке. Эта новая расстановка сил в значительной степени меняет условия стратегического развертывания наших вероятных противников. Как никогда становится актуальной проблема одновременной войны на Западе и на Дальнем Востоке

1. Основні засади організації соціальної роботи з дітьми-інвалідами

2. Курс лекций по финансовому менеджменту

3. Курс лекций по основам внешнеэкономической деятельности

4. Теоретичні основи фінансового управління діяльності комерційних банків

5. Сучасна концепція прав людини, її втілення в основних принципах конституційно-правового статусу людини і громадянина

6. Теоретичні основи порушень репродукції і конфліктів мати – дитина
7. Реализация компетентностного подхода в процессе обучения школьному курсу информатики на основе применения кейс-метода
8. Теоретичні основи проблемно-модульного навчання та методика його застосування у коледжі при вивченні спецдисципліни

9. Теоретичні основи формування і розвитку загальнотрудових умінь і навичок в учнів 8-11 класів при вивченні профілю "Деревооброрбка"

10. Теоретичні основи електротехніки

11. Методика обучения математике как учебный предмет. Принципы построения курса математики в начальной школе.

12. Изучение физических принципов работы аппаратуры в курсе "Технические средства обучения"

13. Теоретичні аспекти роботи над переказом

14. Побудова, принцип роботи й основні параметри безпроводового телефону

15. Види, параметри та принцип роботи антен

16. Теоретичні засади інноваційного менеджменту банку

Карандаши цветные Faber-Castell "Grip", 12 цветов.
Эргономичная треугольная форма корпуса карандаша "Grip" обеспечивает правильный захват карандаша тремя пальцами. Массажные
627 руб
Раздел: 7-12 цветов
Сушилка для белья Vileda "Мультифлекс".
Компактная (занимает мало места, удобно размещать даже в небольшом помещении). Очень устойчивая. С защитным покрытием от воздействий
5739 руб
Раздел: Сушилки напольные
Мягкий пол "Ассорти", универсальный, 60x60 см, 1.44 кв.м.
Размер 1 листа: 60x60 см. Площадь4 листов: 1.44 кв.м. Состав: 1 красный лист, 1 желтый лист, 1 зеленый лист, 1 синий лист.
1080 руб
Раздел: Прочие

17. Опис принципу роботи схем цифрового годинника

18. Принцип роботи та структура автопоїздів

19. Теоретичні засади визначення поняття "вексель"

20. Конкурентоспроможність національної економіки і валютний курс: оцінка впливу, прогнозування динаміки

21. Принцип работы и назначение телескопа

22. Экзаменационные билеты по курсу "Биология" (9 класс сш)
23. Основные принципы создания группировок войск для сражения, принятия решения командованием и организации управления
24. Воспитательная работа с личным составом в период подготовки к воинской службе (Виховна робота з особовим складом у період підготовки до несення служби військ)

25. Экзаменационные билеты по геологии, 2 курс, УГТУ (РЭНГМ, ПЭМГ, БС)

26. Принцип налогообложения /Украина/

27. Понятие и принципы административной ответственности

28. Новые принципы осуществления валютного регулирования и валютного контроля в РФ

29. Принципы гражданского процессуального права

30. Принципы и формы налогообложения на Украине

31. Принцип разделения властей в Конституции РФ 1993г.

32. Юридическая ответственность: понятие виды и принципы

Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (коричневый).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Пеленка Золотой Гусь непромокаемая (трехслойная, на резинке, 120х60 см).
Удобные, дышащие, непромокаемые наматрасники избавят Вас от волнений и беспокойства, обеспечат сохранность матрасу. Надёжно фиксируются
370 руб
Раздел: Наматрасники
Пенал школьный "Леопард", цвет желтый.
Пенал школьный. Материал: силиконовый полимер. Размер: 18х6х6 см. В раскрытом виде выполняет роль подставки, возможность увеличения
372 руб
Раздел: Без наполнения

33. Правоведение - курс лекций

34. Решение задач по курсу "семейное право"

35. Право: понятие, признаки, виды, функции, принципы

36. Принцип разделения властей

37. Происхождение права, теории происхождения права, понятие признаки, виды, функции, принципы

38. Теория государства иправа. Проблемно-тематический курс
39. Значение, цели, задачи и основные принципы трудового права
40. Латинский язык (Контрольна робота)

41. Темы для экзамена в Финансовой академии, 1 курс

42. Принцип театрализации в романе Теккерея "Ярмарка тщеславия"

43. Особенности художественного восприятия произведений изобразительного искусства в курсе "Мировая художественная культура"

44. Психологизм в русской литературе. Лекция из курса проф. В.Гудонене

45. 1. Початк граматичнох традицiх 2. Теоретичне пiдгрунтя кодифiкаторнох галицьких мовознавцiв 3. Специфiка наукового пiзнання лiтературнох мови

46. Методическое руководство по проведению занятия по русскому языку в рамках аудиовизуального курса для студентов-иностранцев с использованием видеозаписи мультфильма "Мороз Иванович".

47. Русский символизм: лекция из курса д-ра Валюлис

48. Темы сочинений за курс средней школы 2002-2003 уч. года (11 класс)

Держатель балдахина с двойным креплением (в пенале).
Крепление для балдахина состоит из двух полых трубок, которые вставляются одна в другую, верхней спирали для балдахина и двух креплений к
303 руб
Раздел: Балдахины, держатели
Пенал "Радужная коллекция", серый-лайм.
Пенал очень компактен, удобен для хранения и переноски карандашей, ручек, фломастеров, кистей. Без наполнения. Размер: 22x11x6,5 см. 1
475 руб
Раздел: Без наполнения
Одеяло байковое "Карапуз" с рисунком (цвет: бежевый).
Байковое одеяло для новорожденных детей и подростков изготовлено из 100% хлопка (натуральная байка), имеет мягкую фактуру полотна,
695 руб
Раздел: Одеяла для детей

49. Античный мир (по курсу "Россия в мировой истории") ([Учебно-методическое пособие])

50. Европейское средневековье (по курсу "Россия в мировой истории")

51. Лекции по курсу Истории Отечества

52. Эпоха возрождения и ее роль в истории человечества. Реформация /по курсу "Россия в мировой истории"/ (Учебно-методическое пособие)

53. Принцип действия боевых номеронабирателей и сканеров

54. Состав и принципы построения ЭВМ
55. Модемы, модемные стандарты, принцип работы
56. Принцип работы CD-ROM

57. Компакт-диски. Классификация. Принципы чтения и записи

58. Принцип работы сканера

59. Состав и функционирование ИС построенной по принципу "клиент-сервер" для численного обоснования решений

60. Принципы реализации машин БД

61. Принципы проектирования и использования многомерных баз данных

62. Программное сопровождение практических работ по курсу "Конструирование и проектирование одежды"

63. Создание и описание базы данных "СТУДЕНТЫ" (Отчет по курсу "Базы данных")

64. Разработка курса по OS (2 Warp (WinWord)

Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty".
Дорожный горшок и насадка на унитаз HandyPotty помогут сделать путешествие еще комфортнее для малыша. Комбинированная модель сочетает в
1128 руб
Раздел: Сиденья
Настольная игра Какаду "Упрямый Шарик" (Водный Рай).
Игра 100% такая же, как была в СССР! Цель игры Путешествие Шарика или Кто Быстрее - провести маленький металлический шарик через
1452 руб
Раздел: Игры на ловкость
Кружка "On/Off".
Оригинальная чашка - меняет цвет и надпись при нагревании. Упаковка стилизованная - качественный картон. Размеры упаковки: 11х10х8
448 руб
Раздел: Кружки

65. Основные принципы просесса инсталляции приложений в ОС Windows

66. Отчет по практике для правоведов заочников (Отчет по компьютерной практике курса правоведения)

67. Технология обработки графической информации в базовом курсе информатики

68. Принципы организации и функционирования интеллектуальных систем

69. Методические указания по курсу "Математика" для студентов I курса исторического факультета

70. Большая коллекция шпор для МАТАНа (1 семестр 1 курс)
71. Синдром раздраженного кишечника: этиология, патогенез, клиника, диагностика, принципы лечения
72. Иммунология. Общие принципы и понятия. Иммунитет, его виды, стимуляторы, индукторы, цитотоксичность, апоптоз, киллинг, адгезия, интегрины, селектины, миграция, хоминг и многое другое

73. Синдром "Дисфагия". Принципы диагностики и лечения. Организация сестринского процесса

74. Задачи и принципы лечебного питания

75. Принципы арбитражного процессуального права: общая характеристика

76. Принципы уголовного судопроизводства

77. Формирование понятия "фермент" в курсе биологии и связь с школьным курсом химии

78. Принцип построения и опыт практической реализации экологических информационных систем

79. Принципы рационального использования лесов

80. Интеграция принципа природопользования в общественное сознание, путем воздействия на индивида

Сидение для купания (голубое).
Сидение очень легкое и в тоже время устойчивое, так как внизу имеются 4 присоски, которые прекрасно фиксируются к поверхности ванны. С
492 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Патроны для рапидографа, черные.
Для копировальной бумаги, веленевой чертежной бумаги и чертежных досок. В комплекте: 3 штуки. Цвет: черный.
307 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Сувенир "Собака в шарфе", 15 см.
Год Собаки наступает в 2018 году. Фигурка большого, благородного пса выполнена из полирезины и отличается качественной прорисовкой
303 руб
Раздел: Животные

81. Основополагающие принципы андрагогической модели обучения: Оптимальные условия их применения

82. Дидактические принципы Я.А.Коменского

83. Изучение технологии нейронных сетей в профильном курсе информатики

84. Экологическое образование младших школьников в курсе природоведения

85. Задачи и принципы лечебного питания

86. Основные задачи, принципы и направления внешней политики Республики Казахстан
87. Кризис системы. Смена политического курса
88. Принципы технического регулирования, порядок разработки, принятия технических регламентов

89. Отчет по практике по курсу "Строительные машины"

90. Патентный поиск на тему: "Современная оснастка станка" по курсу "Основы научной деятельности"

91. Шагающие роботы

92. Математическое моделирование технологических операций механической обработки поверхностей деталей лезвийными инструментами (Учебное пособите по курсу: математическое моделирование технологических операций-4834)

93. ПРОМЫШЛЕННЫЕ РОБОТЫ

94. Ответы на билеты по курсу "Оператор Технологических Установок"

95. Теоретическая часть курсов вождения

96. Причини суїцидальної поведінки засуджених в УВП. Діагностична та профілактична робота психолога

Поильник-непроливайка "Малыши и малышки", со сменным носиком (с 4 месяцев), 150 мл.
Поильник-непроливайка "Малыши и малышки" идеально подойдет в качестве первого поильника для Вашего Малыша. Силиконовый носик
393 руб
Раздел: Поильники, непроливайки
Чехол стеганый сменный "Нордтекс" (для подушки 50х70 см), на молнии.
Материал: полиэстер. Размер подушки: 50х70 см.
321 руб
Раздел: Прочее
Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: зеленый).
Облегченный трехколесный велосипед с родительской ручкой, для малышей от 2 до 4 лет. Удобный, маневренный, отличная модель для получения
2500 руб
Раздел: Трехколесные

97. Курс лекций по ораторскому искусству

98. Общие принципы ведения («мастеринга») настольных ролевых игр

99. Постановка лабораторной работы по курсу волоконнооптические системы связи

100. Триоды. Устройство и принцип действия


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.