Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

История История     Историческая личность Историческая личность

Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТГРИНЧАК Маргарита Олексіївна УДК 94(477) «17/19» Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя 07.00.01 - Історія України Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Дніпропетровськ – 2008 Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі історії та політичної теорії Національного гірничого університету Міністерства освіти і науки України Науковий керівник: кандидат історичних наук, професор Пушкін Віктор Юхимович, Національний гірничий університет, завідувач кафедри історії та політичної теорії Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор Довжук Ігор Володимирович, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, завідувач кафедри архівознавства кандидат історичних наук, доцент Мирончук В’ячеслав Дмитрович, Дніпропетровський національний університет, доцент кафедри російської історії Захист відбудеться « 18 » червня 2008 р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.051.14 у Дніпропетровському національному університеті за адресою: 49027, м. Дніпропетровськ, пл. Т. Шевченка, 1, Палац студентів, ауд. 30. З дисертацією можна ознайомитись в науковій бібліотеці Дніпропетровського національного університету за адресою: 49050, м. Дніпропетровськ, вул. Казакова, 8. Автореферат розісланий « 15 » травня 2008 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради кандидат історичних наук, доцент Кривий І. О. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИАктуальність теми. У Російській імперії другої половини ХІХ – початку ХХ століть відбувався перехід до капіталістичних форм господарювання. Бурхливий розвиток промисловості південноукраїнських губерній пореформеного періоду супроводжувався швидкими темпами формування і становлення нової верстви капіталістичного суспільства – великої промислової буржуазії. Використання дореволюційного досвіду в сучасних умовах переходу до ринкової економіки важливе з огляду на те, що вивчення історичних особистостей підприємців, їхньої діяльності в економічній, політичній та соціальній сферах необхідне для виокремлення найефективніших форм та методів діяльності представників сучасного ділового світу. Безумовно важливим є аналіз виробничої діяльності, а також національних, соціально-психологічних, сімейних, релігійних рис окремих груп і конкретних представників великої буржуазії, які очолювали акціонерні товариства, монополістичні об’єднання та підприємницькі організації. Сьогодні становлення нового класу підприємців також значною мірою пов’язане з взаємодією з державою. Не випадково у спробах пояснити проблеми сьогодення, передбачити шляхи подальшого розвитку нашої країни, її економіки, знайти найприйнятніші методи забезпечення динамічного економічного розвитку представники різних соціальних і професійних груп апелюють до подій минулого, заново переосмислюючи досвід взаємодії держави й підприємців, як економічно найактивнішої частини населення. Традиції взаємодії державної влади із представниками підприємницького стану цікаві й повчальні.

Досвід регулювання торгово-промислового життя Російської імперії, організаційно-правові форми приватного підприємництва, негативні й позитивні аспекти їхнього розвитку привертають увагу дослідників і широкої громадськості, вимагають комплексних досліджень, у процесі яких важливо відібрати все позитивне й життєздатне для формування нового цивілізованого підприємництва. Історія розвитку та діяльності великої промислової буржуазії Російської імперії, її взаємодії з органами державної влади й управління вимагає свого вивчення й осмислення через те, що сьогодні розв’язується ряд подібних завдань. Зокрема, для сучасної держави є актуальними питання виходу з економічної кризи, розробки моделей включення країни у світовий ринок, ефективного залучення іноземних капіталів тощо. Таким чином, специфіка економічного розвитку на сучасному етапі робить актуальним звернення до досвіду взаємодії держави й промислової буржуазії на початковому етапі індустріальної модернізації у Російській імперії. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження проводиться згідно з науковою програмою у межах держбюджетної планової теми «Проблеми соціально-економічного та культурного розвитку Наддніпрянщини нової та новітньої доби» (0101U006350), яка виконується колективом кафедри історії та політичної теорії Національного гірничого університету. Об’єктом дослідження є процес соціально-економічного розвитку Південної України, пореформеної модернізації ІІ половини ХІХ – початку ХХ ст. Предметом дослідження є велика промислова буржуазія Півдня України як одна із провідних соціальних сил суспільства другої половини XІХ – початку XX століття та еволюція її соціально-економічних вимог. Метою є дослідження процесу формування великої промислової буржуазії Півдня України, аналіз трансформації становища цієї верстви у суспільстві та простеження змін в економічних і суспільно-політичних вимогах промисловців у пореформену добу та на початку ХХ сторіччя. Відповідно до цієї мети дисертант ставить перед собою такі завдання: – виявити, систематизувати та класифікувати джерельну базу дослідження, з’ясувати загальний рівень її розробки, у тому числі типо-видовий склад джерел; – дослідити економічний розвиток Півдня України другої половини ХІХ – початку ХХ сторіччя, показати роль, яку цей регіон відігравав у формуванні економічних відносин усієї країни; – встановити соціальні та національні джерела формування буржуазії Півдня України, виявити загальні тенденції цього процесу; – визначити роль іноземного капіталу у промисловості південного регіону; – висвітлити діяльність представницьких організацій промислової буржуазії Півдня; – створити соціальний портрет великого промисловця південноукраїнських губерній; – проаналізувати взаємодію промисловців регіону з органами державної влади та ставлення до стану підприємців у суспільстві; – висвітлити соціально-економічні вимоги південної буржуазії у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя; – визначити та інтерпретувати характер суспільно-політичних вимог буржуазії. Хронологічні межі роботи охоплюють другу половину ХІХ – початок ХХ сторіччя – період насичений значними історичними подіями та важливими соціально-економічними процесами.

1861 рік – скасування кріпосного права, результатом якого став перехід економіки регіону на ринковий шлях розвитку. 1917 рік – період глобальних соціально-економічних перетворень, що знаменували собою закінчення капіталістичного розвитку країни на той час. Географічні межі дисертаційної роботи охоплюють Південь України. До Південної України історична наука відносить землі, які входили до складу Катеринославської, Херсонської і Таврійської губерній. Обрання південноукраїнського регіону обумовлюється тим, що тут склалися унікальні економічні можливості. На багатій мінеральними ресурсами території було зосереджено величезний промисловий потенціал, паливно-енергетичні потужності і значні людські ресурси, а з середини ХІХ ст. розпочався бурхливий розвиток промисловості та становлення нової промислової еліти. Методологічною базою цього дисертаційного дослідження є принципи історизму, достовірності, об’єктивності, системності та всебічності. У роботі використано загальнонаукові (аналізу та синтезу, індукції та дедукції, історичний, логічний, системно-структурний, моделювання), загальноісторичні (історико-генетичний, історико-порівняльний, історико-типологічний) та спеціально-історичні (хронологічний, проблемно-хронологічний, періодизації) методи. Наукова новизна дисертації полягає в тому, що в ній на підставі історіографічної спадщини, широкого кола джерел вперше здійснено комплексний аналіз верстви промислової буржуазії Півдня (її походження, розвиток, місце і роль у суспільстві); у рамках спеціального дослідження детально охарактеризовано соціальні та національні джерела формування місцевої промислової еліти. Також вперше представлено соціальний портрет промисловця Півдня України. До наукового обігу введені важливі архівні джерела. Практичне значення дисертації полягає в можливості використання її матеріалів для подальшого наукового дослідження історії формування промислової буржуазії України; розробці вузівських курсів лекцій, програм і навчально-методичного забезпечення спецкурсів та семінарів з соціальної та економічної історії України, краєзнавчих навчальних проектів. На основі нагромадженого у минулому досвіду можливе покращення державної політики у галузі підприємництва, залучення сучасних підприємців до розв’язання актуальних проблем економічного та соціального розвитку держави та її регіонів. Особистий внесок здобувача полягає в тому, що нею самостійно розглянуто різноманітні думки, викладені в наукових публікаціях з історії великої промислової буржуазії Півдня України, узагальнивши їх під критичним кутом зору, сформулювавши власне розуміння проблеми. Особиста участь здобувача виявляється в системному (комплексному) аналізі найважливіших проблем, що стосуються формування та діяльності верстви промислової буржуазії південноукраїнських губерній, персоніфікації великих підприємців зазначеного регіону у кінці ХІХ – на початку ХХ сторіччя. Представлена дисертація є самостійним науковим дослідженням. Висновки, сформульовані в дисертації, ґрунтуються на матеріалах, зібраних і проаналізованих дисертантом особисто.

Можливо, ці ідеї й розглядалися, але здійснити їх за тих обставин було б неможливо. Як показали безперервні війни, козаки хоч і завдавали полякам тяжких поразок, однак не могли постійно протистояти неодноразовим намаганням шляхти відвоювати Україну. Для забезпечення тривалої перемоги над поляками Хмельницький потребував надійної підтримки великої чужоземної держави. Звичайною платою за таку допомогу була згода на те, щоб визнати зверхність правителя, який її надавав. Головним поштовхом до повстання виступало прагнення народних мас позбутися соціально-економічних лих, і для багатьох українців те, як ці проблеми вирішити — при своїй владі чи чужій, — було справою другорядною. Нарешті, у Східній Європі XV ст. суверенітет ототожнювався не з народом, а з особою законного (тобто загальновизнаного) монарха. З огляду на те, що за всієї своєї популярності та влади Хмельницький не мав такого визнання, він вимушений був знайти для України зверхника, який його мав. Тут не стояло питання про самоврядування України, бо українці вже здобули його. Їхньою метою було знайти монарха, що міг би забезпечити новосформованому й автономному суспільству законність і захист

1. Застосування засобів паблік рилейшнз в процесі підготовки України та Польщі до проведення чемпіонату Європи з футболу ЄВРО-2012

2. Тенденції соціально-економічних процесів сучасної України

3. Прогнозування соціально-економічних наслідків епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні до 2014 року

4. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр

5. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

6. Етикет України та Росії
7. Національний банк України та особливості його функціонування
8. Банківська система України та проблеми її реформування

9. Екологічні проблеми України та шляхи їх розв’язання

10. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

11. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

12. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

13. Прояви етносоціальних трансформацій на великому кордоні в контексті міжспільнотних взаємин України та Кримського ханства XV–XVII ст.

14. Напрями співробітництва України та Угорщини

15. Стандарти системи освіти України та Великої Британії

16. Система митних органів України та їх повноваження

Декоративная наклейка-ростомер "Жираф", арт. EZG-1005.
Размер: 40x75 см.
366 руб
Раздел: Ростомеры
Фоторамка "Poster blue" (70х100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70х100 см. Материал: пластик.
584 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Копилка декоративная "Блюд", 13x11x14 см.
Копилка декоративная. Материал: полистоун. Размер: 13x11x14 см.
334 руб
Раздел: Копилки

17. Рослинність України та вплив на неї антропогенної радіонуклідної аномалії

18. Порівняльна характеристика основних макроекономічних показників України та Росії за період 1995-2008 рр.

19. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

20. Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні

21. Соціально-економічний розвиток України у XVII ст.

22. Еволюція сфери гостинності міста Києва другої половини XIX - початку XX століття в контексті розвитку українського туризму
23. Державні та недержавні соціальні служби в Україні
24. Малий бізнес України в розвиткові національної економіки

25. Соціально-економічні складові у системі критеріїв та показників ефективності роботи будівельних підприємств

26. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

27. Розвиток районного підходу в соціально-економічній географії

28. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки

29. Еміграція українців у кінці ХІХ–початку ХХ століття

30. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.

31. Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.

32. Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.

Глобус детский зоогеографический, с подсветкой, 210 мм.
Глобус Земли зоогеографический для детей, с подсветкой. Диаметр: 210 мм. Материал: пластик.
845 руб
Раздел: Глобусы
Настольная игра "Loonacy".
Loonacy (Лунаси) – очень забавная и веселая игра, в которой победит тот, что проворнее и внимательнее. Суть игры заключается в том, чтобы
490 руб
Раздел: Карточные игры
Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty", голубой.
Складной дорожный горшок HandyPotty. Он может заменить сразу три аксессуара: привычный ребенку и его родителям горшок, дорожный горшок для
1160 руб
Раздел: Прочие

33. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

34. Соціально-економічний розвиток Російської імперії після реформ 60-х років ХІХ століття

35. Соціально-економічний розвиток українських земель у XIX ст.

36. Соціально-економічний розвиток Чехії та Словаччини у XVIII столітті

37. Українські землі у складі ВКЛ. Соціально-економічний розвиток Гетьманщини

38. Український театр другої половини ХІХ століття
39. Клініко-морфологічна характеристика серцево-судинної системи та медико-соціальна реабілітація хворих на цукровий діабет 2 типу
40. Морально-етичне виховання школярів (на прикладі педагогічної спадщини та діяльності західноукраїнських композиторів другої половини ХІХ століття)

41. Метацінності та ідеали соціальної роботи

42. Академічна філософія в Україні кінця ХІХ - початку ХХ століття

43. Організація робіт та розрахунок техніко-економічних показників очисного вибою

44. Розвиток та розміщення хімічної промисловості України

45. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

46. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики

47. Відбудова та відновлення України після Великої Вітчизняної війни

48. Соціальне походження промислової буржуазії України в XIX столітті

Деревянная рамка-вкладыш "Фрукты".
Деревянная доска Фрукты - это игровая панель для развития мелкой моторики, внимания, усидчивости и воображения Вашего малыша. Достаньте
380 руб
Раздел: Рамки-вкладыши
Карандаши, 24 цвета, заточенные.
Мягкий и прочный грифель, яркие и насыщенные цвета. Не рекомендуется использовать детям младше 3-х лет.
318 руб
Раздел: 13-24 цвета
Шары "Pilsan" в сухой бассейн, 500 штук.
Шарики используются для надувных бассейнов и игровых палаток. Для релаксации, массажа и просто веселой игры дома, на море, в саду. В
2163 руб
Раздел: Шары для бассейна

49. Педагогічна освіта незалежної України — важливий чинник підвищення ефективності навчання

50. Вплив податкових пільг та штрафних санкцій на економіку України

51. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

52. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

53. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

54. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України
55. Історія держави та права України
56. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

57. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

58. Розміщення і розвиток автомобільної промисловості України

59. Розвиток та розміщення залізничного транспорту України

60. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння

61. Українська преса Північної Буковини та Закарпаття в міжвоєнний період

62. Еколого-ценотичні особливості та представленість родини бобових у флорі України

63. Проблеми та перспективи розвитку агропромислового комплексу України

64. Облік і контроль в органах Пенсійного фонду України: теорія та практика

Концентрат Gardex "Extreme", для защиты дачного участка от клещей, 50 мл.
Концентрат для защиты дачного участка от клещей. Для обработки приусадебных, дачных и садовых участков. Надежно защищает от иксодовых
370 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей
Развивающий центр "Мультикуб", 7 игр на каждой стороне.
Это настоящий многофункциональный игровой центр! На каждой стороне куба - разные развивающие игры. На двух сторонах расположены сортеры -
1890 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (синий).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики

65. Теоретико-правова база обліку і аудиту виробництва свинарства на сільськогосподарському підприємстві України

66. Протипіхотні міни та підривні заряди

67. Регіональна економіка промисловості України

68. Населення та трудові ресурси України

69. Державна система охорони інтелектуальної власності України – складова частина міжнародної системи охорони промислової власності

70. Еволюція, закономірність, ефективність розвитку державності України в умовах її суверенітету (кінець ХХ-початок ХХІст.)
71. Звільнення від покарання та його відбування за Кримінальним правом України
72. Підстави для визнання нормативно-правових актів недійсними Конституційним Судом України: теорія і практика

73. Податкова адмінітрація України: завдання, функції та структура

74. Поняття, функції та система трудового права України

75. Предмет та методологія інформаційного права України

76. Шляхи розвитку та вдосконалення антимонопольного законодавства України на основі світового досвіду

77. Вибори народних депутатів України 2002 року: правозастосовча практика судів та виборчих комісій

78. Аграрна реформа П.А. Столипіна та її здійснення в Україні (1906-1914 рр.)

79. Визвольна війна українського народу під керівництвом Хмельницького. Розвиток України в кінці XX ст.

80. Національний склад гірничопромислової буржуазії України в пореформений період

Перчатки Paclan, латексные, 100 штук, размер L.
Основная составляющая перчаток – натуральный латекс. Высокие барьерные качества. Высокие тактильные качестваМожно использоваться для мытья
433 руб
Раздел: Перчатки
Штора для ванной Рыжий кот "Curtain-Venice".
Штора для ванной изготовлена из 100% полиэстера с тефлоновой пропиткой. Материал ценится за свою устойчивость ко всевозможным
450 руб
Раздел: Занавески
Рюкзак для средней школы, джинсовый "Скай", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения

81. Окупація України військами Німеччини та її союзників

82. Організація утримання і трудового використання іноземних військовополонених та інтернованих на території України (1939–1953 рр.)

83. Пилип Орлик та перша Конституція України

84. Радянізація західних областей України після Другої світової війни

85. Студентство та вищі навчальні заклади Росії та України (наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.)

86. Трипільська культура та бронзовий вік на території України
87. Фактори відставання України у психологічному та історичному планах
88. Особливості експертизи кисломолочних сирів, порядок та правила перепуску їх через митний кордон України (за матеріалами магазину "Вибір" м. Рівне)

89. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Польщі, Австрії та Японії

90. Вступ України до СОТ: переваги та недоліки

91. Глобальні та регіональні системи безпеки: перспективна роль України

92. Зовнішньоекономічні операції між українськими та французькими суб’єктами підприємницької діяльності (на прикладі експорту соняшникової олії ЗАТ з ІІ "ДОЕЗ")

93. Особливості зовнішньої політики України у Центральній Європі та країнах Балтії

94. Підготовка до співробітництва України з НАТО

95. Розширення Європейського Союзу: нові можливості та перспективи для України

96. Торговельно-промислова палата. Зовнішньоекономічна політика України

Фигурка "Zabivaka International", 8 штук, 6 см.
Набор из 8 фигурок предназначен для поклонников спорта. Комплект "Волк International" включает в себя игрушки, которые выполнены
538 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Настольная семейная игра "Звонкие колечки".
Эта игра создана для того, чтобы улучшить умственную и зрительную реакцию малышей. Внутри вы найдёте колечки 6 разных цветов и звонок.
362 руб
Раздел: Карточные игры
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike (цвет: бронза).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на колесах ПВХ – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
3600 руб
Раздел: Трехколесные

97. Управління комерційно-посередницькою діяльністю підприємств України

98. Вища освіта України і Болонський процес

99. Дидактичні основи побудови підручників з природничо-математичних дисциплін для початкових шкіл України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.