Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина     Медицина Медицина

Гемореологічно-імунологічні порушення та ефективність застосування фенспіриду у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця Гемореологічно-імунологічні порушення та ефективність застосування фенспіриду у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень П.Ф. Дудка, Д.В. Добрянський, Н.Г. Бичкова Незважаючи на застосування практичною медициною сучасних схем лікування, які ґрунтуються на даних доказової медицини, спостерігається зростання кількості летальних випадків серед хворих на хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ) . Підтвердженням цього є висновки експертів ВООЗ, згідно яких впродовж наступних 10- 12 років ХОЗЛ, як причина смерті, переміститься з шостого на п’яте місце . Зростання смертності у хворих на ХОЗЛ зумовлене різними чинниками, серед яких важливе місце належить підвищенню тромбогенного потенціалу крові та електричній нестабільності міокарда . Відомо, що в умовах гіпоксії, надмірної активації вільнорадикальних процесів і перекисного окислення ліпідів, що спостерігається у хворих на ХОЗЛ, відбувається посилення дестабілізаційних процесів в системі гемостазу . При цьому зростає гемокоагуляційний потенціал крові. Зважаючи на те, що легені є основним продуцентом тромбопластину, VII, VIII плазмових факторів, гепарину та приймають безпосередню участь в перетворенні мегакаріоцитів в тромбоцити, гіперкоагуляційні механізми при прогресуванні патологічного процесу в бронхопульмональній системі набувають стрімко прогресуючого характеру. Дестабілізація тромбоцитарно- судинної і коагуляційної ланок гемостазу з порушенням реологічної характеристики крові негативно позначається на дифузійних процесах та тиску крові в системі легеневої артерії . В свою чергу порушення кисневого гемостазу супроводжуються ініціацією деструктивних процесів на рівні клітин, в тому числі імунокомпетентних . Структурна дезорганізація та зниження їх функціональної активності негативно позначається на імунній відповіді . Посилення колонізації патогенними організмами дихальних шляхів сприяє ініціації вивільнення прозапальних цитокінів . Надмірна їх секреція призводить до активації системної запальної реакції, втому числі на васкулярному рівні. Деструктивного впливу зазнають біологічні мембрани формених елементів крові і ендотеліоцитів . При цьому активується внутрішньосудинне згортання крові, що супроводжується гемореологічними порушеннями та розвитком “мікроциркуляторної гіпоксії”. В цих умовах відбувається надмірна активація процесу вільнорадикального окислення білків клітинних мембран, які є субстратами електронних насосів. У разі порушення функціональної активності мембранозв’язаних АТФ-аз та внутрішньоклітинної електролітної нестабільності зростає загроза виникнення життевонебезпечних порушень серцевого ритму та раптової кардіальної смерті . У зв’язку з цим є актуальним своєчасне призначення медикаментозних засобів, які сприяють забезпеченню нормалізації тромбоцитарно-судинної ланки гемостаза, реологічної характеристики крові, а також інгібіції надмірного окислення ліпідів і білків на рівні біологічних мембран. З наукової та практичної точки зору є доцільним проведення дослідження щодо ролі гемореологічних порушень у пригніченні імунної відповіді, а також встановлення ефективності препарату Фенспірид в нормалізації показників гемореологічного і імунного статусу .

Метою роботи було встановлення ролі гемореологічних порушень у формуванні імунодефіциту, а також оцінити ефективність Фенспіриду в забезпеченні нормалізації реологічної характеристики крові та імунного статусу. Матеріали та методи дослідження Нами було обстежено 20 хворих на ХОЗЛ І &mi us; ІІ стадії у фазі загострення віком від 35 до 60 років, яким призначали Фенспірид всередину у дозі 180 мг/добу. Курс лікування тривав 3 тижні. Контрольну групу становили 21 практично здорових особи, співставимих за віком з клінічною групою. У всіх пацієнтів проводилось клінічне, лабораторне та інструментальне дослідження, відповідно до стандартів, затверджених наказом МОЗ України № 128 від 19.03.2007, а також оцінювались показники гемореології та імунного статусу. В’язкість та інші реологічні показники крові визначались на ротаційному віскозиметрі з вільноплаваючим циліндром системи В.Н. Захарченко (1971). Графоаналітичним методом розраховували величину уявної в’язкості крові (&e a;α) в мПа·с при швидкостях зсуву 1с-1 , 5с-1 , а також величину внутрішньої в’язкості еритроцитів (&e a;вн.) в мПа·с при аналогічних швидкостях зсуву. В кесонівських координатах розрахували межу плинності крові (& au;) в мПа та коефіцієнт агрегації еритроцитів (КАер.) в мПа·10-5. Величину венозного гематокриту (Н ) визначали на мікроцентрифузі (в %). Імунологічне дослідження крові включало кількісну оцінку субпопуляцій лімфоцитів методом непрямої імунофлюоресценції за допомогою моноклональних антитіл з використанням люмінісцентного мікроскопа „Люмам 1-3”. При цьому рівень субпопуляцій Т і В-лімфоцитів – СД3 , СД4 , СД8 , СД16 , СД22 розраховували в абсолютному та процентному відношенні. Сироваткові імуноглобуліни G, А та М визначили за методом Ма si i е.а. (1965). Функціональна активність Т-лімфоцитів оцінювалась шляхом проведення реакції бласттрансформації лімфоцитів з ФГА. Крім цього визначалась фагоцитарна активність нейтрофілів. Статистична обробка отриманих результатів виконана на персональному комп’ютері за допомогою стандартного пакету функцій «MS Exel». Результати та їх обговорення Серед всіх хворих на ХОЗЛ порушення гемореологічної характеристики крові відзначено у 74 % обстежених, причому у 32 % із них виявлено синдром високої в'язкості крові. Як видно із наведених в табл. 1 даних, у обстежених пацієнтів виявлені суттєві порушення з боку основних показників гемореолограми, про що свідчить достовірне підвищення рівня гематокриту, ефективної в’язкості крові та внутрішньої в’язкості еритроцитів при швидкості зсуву 1с­№, а також межі плинності крові та коефіцієнта агрегації еритроцитів. Таблиця 1 Величини гемореологічних показників у хворих на ХОЗЛ (М±m) Показники Контрольна група (п = 21) Клінічна група (п = 20) Р H , % 47,62 ± 0,56 50, 33 ± 0,48 &l ;0,001 &e a;α1c-1, мПа·с 9,60 ± 0,17 11,88 ± 0,50 &l ;0,001 &e a;α5c-1, мПа·с 4,17 ± 0,06 4,58 ± 0,20 &l ; 0,05 &e a;вн.1c-1, мПа·с 18,10 ± 0,38 20,91 ± 0,85 &l ;0,001 &e a;вн.5c-1, мПа·с 6,60 ± 0,12 7,30 ± 0,45 &g ; 0,05 & au;о, мПа 3,58 ± 0,20 5,77 ± 0,51 &l ;0,001 КАер.,

мПа·10-5 5,43 ± 0,33 7,08 ± 0,52 &l ;0,01 Встановлене статистично достовірне підвищення рівня гематокриту негативно позначається на кінетичній активності крові, Z - потенціалі еритроцитів та морфо-функціональній активності ендотеліоцитів. Посилення при цьому ретенційної, агрегаційної спроможності формених елементів і індукція коагуляційного потенціалу крові сприяють зростанню дисциркуляторних порушень на рівні мікроциркуляторного русла та його ультраструктурній перебудові. Надмірне вивільнення внутрішньоклітинних біоактивних речовин, дестабілізація Z - потенціалу біомембран та зниження ригідності еритроцитів визначають ступінь вираженості порушень внутрішньої в'язкості крові. Підтвердженням цього є зростання на 16% внутрішньої в'язкості крові при швидкості зсуву 1с­№, що відповідає кровообігу в посткапілярах. В порівнянні з групою здорових, у пацієнтів на ХОЗЛ виявлено збільшення на 24% уявної в'язкості крові. Відзначене нами підвищення агрегаційної спроможності еритроцитів на 30% сприяє посиленню патологічної агрегації формених елементів крові. Вивільнення при цьому у надмірній кількості еритроцитарних біоактивних речовин є однією із причин утворення внутрішньосудинних конгломератів, виникнення оклюзії мікроциркуляторного русла та порушення перфузійно-дифузійної спроможності на рівні бронхо-легеневого апарата. Як відомо, Фенспірид позитивно впливає на метаболічні перетворення арахідонової жирної кислоти, кінцевими продуктами якої є простагландини 2-го, лейкотрієни 4-го класу, а також тромбоксан А2 . Шляхом інгібіції Фенспіридом синтезу медіаторів запалення, фактору некрозу пухлини та ТхА2 забезпечується нормалізація структурно-функціональних порушень на рівні мікроциркуляторного русла та відновлення фізіологічно активної гемоциркуляції . Після проведеного курсу лікування Фенспіридом відзначено позитивну динаміку з боку показників гемореології. Так, в порівнянні з висхідними даними, виявлено достовірне зниження рівня гематокриту і наближення його середньої величини до межі здорових осіб групи контролю (табл. 2). Таблиця 2 Cередні величини (М±m) показників реологічної характеристики крові до та після проведеного курсу лікування Показники Контрольна група ( – 21) Клінічна група ( – 20) до лікування після лікування H , % 47,62 ± 0,56 50,75 ± 0,54 47,60 ± 0,33 &e a;α1c-1, мПа·с 9,60 ± 0,17 11,25 ± 0,58 8,68 ± 0,43 &e a;α5c-1, мПа·с 4,17 ± 0,06 4,58 ± 0,20 3,98 ± 0,21 &e a;вн.1c-1, мПа·с 18,10 ± 0,38 18,47 ± 0,88 15,04 ± 0,75 &e a;вн.5c-1, мПа·с 6,60 ± 0,12 7,30 ± 0,45 5,89 ± 0,46 & au;о, мПа 3,58 ± 0,20 5,27 ± 0,44 2,99 ± 0,32 КАер., мПа·10-5 5,43 ± 0,33 6,94 ± 0,56 5,05 ± 0,39 Примітка: вірогідність різниці показника порівняно з контролем (р&l ;0,05) вірогідність різниці показника порівняно з рівнем до лікування(р&l ;0,01) Нормалізація гематокриту позитивно позначилась на агрегаційній спроможності еритроцитів. При цьому їх агрегаційний потенціал зменшився на 37% і максимально наблизився до відповідного рівня осіб контрольної групи. Відновлення функціональної активності еритроцитів сприяло зменшенню їх внутрішньої в’язкості.

Вона викону необхдн для  снування суспльн функц, як, крм усього ншого, полягають у продукуванн, зберганн, поширенн нформац. «Обладнанням», необхдним для виконання цих функцй,  сторична память, символи, звички, характерний спосб мислення та засоби оперування нформацю, причому згадан елементи мають бути комплментарними, тобто зрозумлими усм членам спльноти, прийнятними для них. Комплментарнсть (або комункативна ефективнсть) забезпечу такий рвень функцонування комункативних здатностей  засобв, який, власне,  необхдним для того, щоб великий людський колектив являв собою днсть, спльноту як таку. «Комункативн засоби суспльства, пише К. Дойч, складаються з стандартизовано системи символв, таких як мова та будьяка кльксть допомжних знакових систем (абетки, способи писання, рахування, малювання тощо). Вони включають також нформацю, що збергаться у живй памят, звичках, асоцативних звязках  схильностях членв спльноти, та  матеральних засобах збереження нформац, таких як бблотеки, памятники, покажчики тощо

1. Особливості порушень деяких факторів місцевого захисту та їх корекція при лікуванні хворих на вперше діагностований туберкульоз легень у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень

2. Особливості міокардіальної, ендотеліальної дисфункції та дисліпідемії при ішемічній хворобі серця з постінфарктним кардіосклерозом у поєднанні з гіпертонічною хворобою та ефективність стандартної двохрічної терапії

3. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання

4. Коронарний синдром Х: патогенетичні механізми, діагностика та ефективність терапії інґібіторами анґіотензин-перетворювального ферменту при тривалому спостереженні

5. Організація та ефективність використання митних складів при експорті-імпорті товарів

6. Клінічна ефективність застосування біоінертних незнімних зубних протезів із титану
7. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення
8. Економічна ефективність виробництва молока та шляхи її підвищення

9. Економічна ефективність переробки молока та шляхи її підвищення на прикладі ЗАТ "Бахмачмолококонсерв"

10. Інтенсифікація та її економічна ефективність у сільському господарстві

11. Економічні реформи 50-х-60-х рр. в СРСР: плани та реальність

12. Ефективність використання логістичних схем руху матеріальних запасів та продукції на підприємстві

13. Ефективність інтервального гіпоксичного тренування в комплексному лікуванні виразкової хвороби у післярадикаційному періоді: вплив на аеробний метаболізм та варіабельність серцевого ритму

14. Інфікованість мікроміцетами і пневмоцистами нижніх дихальних шляхів хворих на хронічні неспецифічні захворювання легень (клінічне значення та обґрунтування лікування)

15. Мікробіологічні, імунологічні та цитоморфологічні паралелі при інфекційно-запальних захворюваннях сечостатевих органів

16. Фізіолого-імунологічні аспекти формування епідемій та пандемій

Набор детской посуды "Принцесса", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Настольная игра "Найди пару", арт. ВВ2411.
Игра помогает тренировать память, концентрировать внимание и развивать зрительно-моторную координацию движений. Игра способствует
411 руб
Раздел: Прочие
Дневник школьный "Пробка", цвет обложки синий.
Формат: А5+ (210х170 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: тонированный офсет 70 г/м2. Способ крепления блока:
362 руб
Раздел: Для младших классов

17. Економічна ефективність зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод"

18. Поняття та сутність ефективності управління

19. Синтез похідних 3-аміно-4-оксо-3,4-дигідрохіназоліну на основі антранілоїлгідразиду та дикарбонових кислот; їх хімічні перетворення та біологічна активність

20. Ефективність виробництва та фактори її зростання

21. Стандартизація, уніфікація та сертифікація продукції та їх економічна ефективність

22. Ефективність управлінської діяльності і шляхи її формування
23. Свідомість та творчість
24. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

25. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

26. Економічное районуванне, його суть та значення

27. Астероїдна небезпека: міфи та реальність

28. Еколого-ценотичні особливості та представленість родини бобових у флорі України

29. Екокономічна ефективність виробництва картоплі

30. Економічна ефективність виробництва великої рогатої худоби у ТОВ "Аграрій СВПП" с. Краснопілка, Уманського району, Черкаської області

31. Економічна ефективність птахівництва

32. Ефективність виробництва продукції в фермерських господарствах

Изограф, 0,20 мм.
Чертежный прибор для черчения и рисования на бумаге, ватмане и чертежной пленке. Изограф имеет резервуар для чернил, который легко
1421 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Коврик силиконовый с разметкой, 50x40x0,1 см, розовый (арт. TK 0190).
Вы все еще делаете коржи одинаково круглыми при помощи тарелок? Но где взять столько тарелок разного диаметра, которые подойдут к каждому
379 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Шнуровка-бусы "Цветы".
Эта простая, но интересная игрушка увлечет малыша! Цель игры - нанизать на шнурок все бусинки. Ребенку будет интересно каждый раз менять
345 руб
Раздел: Деревянные шнуровки

33. Ефективність функціонування особистих селянських господарств в ринкових умовах

34. Виробництво зерна, його економічна ефективність

35. Аудит емісії цінних паперів та ефективності зовнішньоекономічних операцій у підприємницькій діяльності

36. Еволюція, закономірність, ефективність розвитку державності України в умовах її суверенітету (кінець ХХ-початок ХХІст.)

37. Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність

38. Територіальна громада в Україні: історичні витоки та сучасність
39. Поняття "культура" та її сутність
40. Життя та творчість Олеся Гончара

41. Ефективність стратегії розвитку переробного підприємства молокопродуктового підкомплексу АПК України

42. Генералізований пародонтит і пародонтоз: маркери спадкової схильності, патогенетичні механізми метаболічних порушень та їх комплексна корекція

43. Ефективність модифікованого способу лікування розладів акомодації у дітей з астигматизмом

44. Імунологічні особливості діагностики і лікування травматичних ерозії рогівки

45. Лікувальна ефективність гомеопатичних засобів у немовлят з підвищеною збудливістю внаслідок гіпоксично–ішемічних уражень нервової системи

46. Ліпідний профіль та якість життя хворих на хронічну хворобу нирок V стадії, які лікуються програмним гемодіалізом

47. Нейро-ендокринні порушення та можливості їх корекції у хворих з вегетативною дисфункцією

48. Аналіз теорій економічної інтеграції в реальному секторі провідних західних вчених. Можливість застосування теоретичних концепцій економічної інтеграції України з ЄЕП

Набор пробок для бутылок "Аристократ".
Набор пробок для бутылок - незаменимый аксессуар для хранения уже открытого вина, коньяка или шампанского. Он герметично закупорит любую
348 руб
Раздел: Аксессуары для вина
Деревянная развивающая игрушка "Торт".
Деревянный торт - игрушка не только интересная, но и полезная. Торт разрезан на 6 кусков. Каждый кусок - это пирамидка, состоящая из 5
807 руб
Раздел: Продукты
Средство моющее для стирки белья биоразлагаемое "Synergetic", 5 л.
Высококонцентрированное профессиональное средство для стирки любых видов тканей. 100% смываемость, не остается на одежде. Эффективно для
1111 руб
Раздел: Гели, концентраты

49. Ефективність комунікаційного процесу в процесі управління підприємством

50. Ефективність праці

51. Критерії якості праці менеджера та ефективності управління

52. Психоінформаційні технології у менеджменті. Функції та компетентність керівника. Психологічна орієнтація працівників

53. Життя та творчість Миколи Лисенка

54. Навчити цікаво та ефективно – основнa проблема сучасної школи
55. Економічна ефективність, впровадження засобів автоматизації на борошномельному підприємстві добової продуктивності Сп=270т/добу, Нв=75%
56. Кохання та закоханість в юнацькому віці

57. Психологічні особливості та психосоматичні розлади в період новонародження

58. Психологічні принципи та методи діагностики самосвідомості

59. Соціологія: становлення та сучасність

60. Економічна ефективність туризму

61. Хімічний склад та якість мінеральної води в пляшках

62. Економічна і соціальна ефективність природоохоронної діяльності

63. Антимонопольна політика держави та її сутність

64. Економічна ефективність капіталовкладень

Контейнер универсальный 4-х секционный, средний.
Материал полипропилен. Изделие имеет широкое хозяйственное назначение и может использоваться как бокс: для канцелярских принадлежностей
657 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Набор мебели для столовой "Коллекция".
Очень красивый и изящный набор мебели и посуды для кукол "Столовая" понравится любому ребенку. В набор входит стол, четыре стула
463 руб
Раздел: Кухни, столовые
Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 28 см.
Мягкий волк Забивака — официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года. Представляет собой волка с коричнево-белой шерстью в
1099 руб
Раздел: Игрушки, фигурки

65. Економічна ефективність ринкових структур

66. Ефективність використання і відтворення основних засобів: оцінка і шляхи підвищення

67. Ефективність використання ресурсів підприємства

68. Ефективність виробництва плодово-ягідної продукції

69. Інноваційна діяльність підприємств: стан, проблеми й ефективність здійснення

70. Продуктивність і ефективність праці
71. Походження термінів "мораль" та "моральність", їх співвідношення
72. Українські космогонічні легенди та перекази про різні трави та квіти

73. Фізіологічні основи живлення рослин и застосування добрив

74. Кальцієвий гомеостаз і порушення фібриноліза у метеолабільних хворих на гіпертонічну хворобу літнього й старечого віку

75. Клініко-лабораторна оцінка та обґрунтування застосування нового силіконового підкладочного матеріалу для зубних протезів

76. Особливості вуглеводного метаболізму та кисневого бюджету головного мозку у хворих з декомпенсованим цукровим діабетом та його патогенетична інтенсивна терапія

77. Вплив збудників захворювань вірусної етіології на реплікативну активність віл у хворих на віл-інфекцію

78. Електронні гроші та форми їх застосування

79. Розвиток економетричних моделей та методів в розвинутих країнах та приклади їх застосування в Україні

80. Збутовадіяльність ЗАТ "Оболонь" та оцінка її ефективності

Набор детской посуды "Авто", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Диванчик раскладной "Кошечка".
Диван "Кошечка" - красивый, функциональный, надежный детский диван. Он способен украсить детскую комнату и может использоваться
2791 руб
Раздел: Прочие
Карандаши цветные "Triocolor", 24 цвета.
Трехгранная эргономичная форма корпуса. Яркие, насыщенные цвета, линии мягко ложатся на бумагу. Грифель устойчив к механическим
337 руб
Раздел: 13-24 цвета

81. Гігієнічні особливості впливу внутрішньошкільних факторів на якість життя та здоров’я молодших школярів

82. Клініко-параклінічні особливості адаптації у дітей та підлітків з хронічною патологією гастродуоденальної зони

83. Порушення обміну оксиду азоту при вазотоксичній дії свинцю та пошук нових засобів біологічної профілактики інтоксикаційПорушення обміну оксиду азоту при вазотоксичній дії свинцю та пошук нових засобів біологічної профілактики інтоксикацій

84. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

85. Інвестиційна діяльність промислового підприємства й оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту

86. Соціально-економічні складові у системі критеріїв та показників ефективності роботи будівельних підприємств
87. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)
88. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

89. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

90. Відповідальність за порушення податкового законодавства

91. Суспільна свідомість та її структура

92. Вексельний обЃг. Розвиток вексельних операцЃй на УкраѓнЃ та в Ѓнших економЃчно-розвинутих краѓнах

93. Екологічні проблеми промислових та побутових відходів

94. Визначення ефективності та опрацювання напрямків поліпшення сітуації на підприємстві

95. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

96. Сутність витрат та методи їх зниження

Рюкзак молодёжный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (зелёная клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
3170 руб
Раздел: Молодежные, подростковые
Точилка для кухонных ножей.
Точилка электрическая – это прибор, который сделает вашу жизнь проще. Острый угол заточки позволяет быстро и без усилий сделать острыми
725 руб
Раздел: Точилки для ножей
Табурет-подставка.
Простой, компактный и безопасный для вас и вашего ребенка табурет-подставка. Оригинальная форма в сочетании с рельефной поверхностью
306 руб
Раздел: Подставки под ноги

97. Вільні економічні зони в Україні та міжнародний досвід їх створення

98. Поняття сущність та ознаки держави

99. Життя та діяльність І.П.Котляревського


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.