Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Використання диференційованого підходу на уроках у початкових класах

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

ЗмістВступ Розділ 1. Педагогічні основи диференційованого навчання молодших школярів 1.1 Мета і завдання диференційованого навчання 1.2 Індивідуально-типологічні властивості молодших школярів як основа диференціації навчання 1.3 Особливості реалізації диференційованого підходу на різних етапах уроку Розділ 2. Методика організації диференційованого підходу до молодших школярів у процесі навчальної діяльності 2.1 Організація та зміст експериментального дослідження 2.2 Ефективність експериментального дослідження у навчанні школярів Висновки Література Додатки ВступСучасна чотирирічна початкова школа покликана забезпечити становлення особистості молодшого школяра шляхом виявлення і цілеспрямованого розвитку здібностей, формування умінь і бажання вчитися. Практична реалізація цих завдань корегує освітню мету: виховання особистості дитини на основі формування учбової діяльності. З огляду на це урахування вікових можливостей та індивідуальних особливостей учнів стає головним компонентом практичної реалізації кожної навчальної дисципліни. Обґрунтування шляхів і методів досягнення мети навчанні і виховання – гармонійно і всебічно розвиненої особистості у сучасній початковій школі є значною теоретичною і практичною проблемою. Суспільство, вимагаючи творчих, інтелектуальних, освічених працівників, орієнтує загальноосвітні заклади не лише на збагачення учня змістовними знаннями, а й на розвиток його особистості, формування прийомів розумової діяльності, соціокультур-ної компетентності, на виявлення людей з цінними задатками. Розкриття індивідуальних особливостей кожної особистості можливе лише за диференційованого навчання. Використання індивідуального підходу та диференційованих форм навчальної роботи зумовлюється і впливом гуманістичної тенденції у вихованні школярів. Як правило, обраний учителем середній темп діяльності є нормальним лише для певної частини учнів, для інших він швидкий чи повільний. Одна і та ж учбова задача для одних дітей є складною, майже нерозв’язною проблемою, а для інших вона – легке питання. Один і той самий текст одні діти розуміють після першого читання, іншим необхідне повторення, а третім – пояснення. Таким чином, успішність засвоєння навчального матеріалу, темп оволодіння ним, міцність збереження та рівень осмисленості знань залежать не лише від діяльності педагога, але й від пізнавальних можливостей і здібностей учнів, обумовлених багатьма чинниками: особливостями сприймання, пам’яті, мислительної діяльності, а також фізичним розвитком і т. ін. Тому кожен учитель має вирішити проблему нейтралізації негативних наслідків подібних суперечностей, підсилити позитивні якості, тобто створити такі умови, яких стало б можливим використання фактичних і потенційних можливостей кожної дитини за класно-урочної форми навчання. Розв’язання цього практичного завдання тісно пов’язане з послідовною реалізацією диференційованого та індивідуального підходу до школярів. Проблемі індивідуалізації та організації диференційованих форм роботи з учнями присвячено багато досліджень у педагогіці і педагогічній психології.

Розглядаючи диференційований підхід до школярів як засіб підвищення ефективності навчально-виховного процесу, різні автори виділяють різноманітні аспекти цієї проблеми. Так, в одних працях диференційований підхід розглядається як засіб активізації пізнавальної активності учнів (Л.П.Арістова, Т.І. Шамова), в інших – аналізується роль групових форм роботи на уроці у підвищенні виховуючої ролі навчання (Х.Й. Лійметс та ін.), ще інші визначають диференціацію як засіб попередження відставання в учінні (М.І.Махмутов). Диференціація (від. лат. differe ia – різниця, відмінність) передбачає врахування індивідуальних особливостей кожного учня в умовах групування дітей в межах одного класу за певною ознакою: рівень засвоєних предметних знань, умінь, навичок; нахили і здатність до навчання, рівень розвитку загальних розумових здібностей (научуваність); готовність до здійснення самостійної пізнавальної діяльності – наявність відповідних інтелектуальних умінь, елементів мнемічної культури (увага, пам’ять, швидкість переходу від однієї логічної операції до іншої). Реалізація диференційованого навчання дає змогу вчителю оперативно врахувати готовність дитини до вивчення нового матеріалу, забезпечити для кожного учня оптимальний характер пізнавальної діяльності на всіх етапах навчання, одночасно створити компенсуючі умови для відстаючих у розвитку школярів та обдарованих дітей при дотриманні обов’язкового обсягу програмових вимог. В основу диференціації покладені дидактичні принципи розвивального навчання. Індивідуальні відмінності у навчальних якостях особливо яскраво виявляються у початковій школі, коли навички учіння перебувають на стадії формування. А зважаючи на винятково важливу роль рідної мови у навчанні та подальшому житті людини, стає зрозумілою актуальність і необхідність застосування диференційованого підходу до молодших школярів з метою покращення їх мовленнєвого та мовного розвитку; це зумовило вибір теми дипломної роботи. Метою роботи є дослідження особливостей використання диференці-йованого підходу у навчанні молодших школярів. Об’єктом дослідження є диференційоване навчання учнів; предметом – особливості його реалізації у процесі навчальної діяльності молодших школярів. Гіпотеза дослідження: ефективність навчальної діяльності молодших школярів значно підвищується за умови систематичного і цілеспрямованого використання на уроках диференційованого підходу та диференційованих форм роботи. Для досягнення мети роботи необхідно розв’язати наступні завдання: Визначити мету і завдання диференційованого навчання, описати види диференціації. Показати особливості організації диференційованого підходу на різних етапах уроку. Охарактеризувати технологію та способи диференціації на уроках. Розкрити особливості організації і проведення експериментального дослідження та перевірити його ефективність у навчанні школярів. Практична значимість дипломної роботи зумовлюється необхідністю удосконалення якості навчальної діяльності молодших школярів. Матеріали дослідження можуть бути використані для інтенсифікації навчальної, виховної та розвивальної діяльності учнів на уроках різного змісту; для удосконалення змісту та ефективності навчальної діяльності учнів.

Дослідження мало теоретико-експериментальний характер і проводи-лося в два етапи. На першому етапі (2006–2007 навчальний рік) визначено область і проблему дослідження, проаналізовано психолого-педагогічну і методичну літературу, досвід роботи учителів початкових класів; сформульовано гіпотезу дослідження. На другому етапі (2007–2008 навчальний рік) розроблялися шляхи реалізації гіпотези, розв’язувалися завдання дослідження, апробувалися і впроваджувалися у практику теоретичні здобутки, оформлялися результати дослідження. Дипломна робота складається із вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури, додатків. Обсяг роботи – 81 сторінка. Розділ 1. Педагогічні основи диференційованого навчання молодших школярів1.1 Мета і завдання диференційованого навчанняІндивідуалізація та диференціація навчання як проблема цікавить представників багатьох наук: філософії, психології, антропології, педагогіки, соціології тощо. Така пильна увага вчених породжувала і безліч дефініцій, категорій та понять з проблеми, часом не тільки протилежних, а й таких, що виключають одна одну. У різні часи обговорення проблеми то активізувалося в наукових колах, то знову зникало на багато років. Тепер, коли вчені, практики, організатори і керівники системи освіти взялися за докорінне перетворення навчання і виховання, — знову згадали, що індивідуалізація і диференціація — це один з найефективніших засобів, напрямів, принципів, систем якісного перетворення педагогічного процесу . Справді, проголошувані раніше пріоритетними напрямами перебудови системи навчання і виховання — оптимізація, активізація, міжпредметні зв'язки, імміграція активних засобів навчання (ніби є пасивні засоби й активні), підвищення педагогічної майстерності, культури тощо лише частково допомагали розв'язати проблему якості навчання і виховання. Основні ж проблеми і суперечності не долалися, а тільки інколи констатувалися або декларувалися. У наш час багато вчених-педагогів почали розробляти проблему індивідуалізації і диференціації навчання в нових умовах зміни освітньої парадигми — впровадження суб'єкт-суб'єктних відносин у процес навчання і виховання, пріоритету особистості учня (студента). Сама проблема індивідуалізації і диференціації у психолого-педагогічній науковій літературі не нова. Початок її теоретичного осмислення пов'язують з іменами давньогрецьких філософії) — Левкіппа і Демокріта. Вони вперше обґрунтовували індивідуалізацію і диференціацію як принцип, який узяли за основу філософського пояснення буття. З розвитком педагогічної теорії та накопичування наукових знань і практичного досвіду розвивалася і проблема індивідуалізації та диференціації навчання і виховання. У своєму розвиткові вона пройшла кілька основних етапів . Перший. Розробка загальних положень і рекомендацій у визначенні і врахуванні індивідуальних особливостей учнів та їх реалізація на практиці. Автор «Великої дидактики» і «Материнської школи» Я. А. Коменський відзначав, що в дітях більше здорової первонародженої чистоти і непогрішності, ніж вважалося раніше, тому слід сприяти їхньому розвиткові.

За кредитом рахункупроводяться суми перерахувань коштiв з рахункiв клiнтiв згiдно з iнформацiю, що надаться процесинговим центром, iншi операцi з використанням платiжних карток. ( Клас 2 iз змiнами, внесеними згiдно з Постановами Нацбанку N 520 ( v0607500-99 ) вiд 16.12.98; N 179 ( v0635500-99 ) вiд 09.04.99, N 319 ( v0319500-99 ) вiд 30.06.99, N 579 ( z0899-99 ) вiд 08.12.99, N 244 ( z0398-00 ) вiд 14.06.2000, N 379 ( z0695-00 ) вiд 29.09.2000, N 472 ( z0942-00 ) вiд 07.12.2000, N 370 ( z0801-01 ) вiд 29.08.2001, N 11 ( z0022-02 ) вiд 10.01.2002, N 43 ( z0079-02 ) вiд 29.01.2002, N 315 ( z0737-02 ) вiд 29.08.2002, N 338 ( z0780-02 ) вiд 10.09.2002, N 510 ( z0003-03 ) вiд 16.12.2002, N 120 ( z0261-03 ) вiд 19.03.2003, N 356 ( z0796-03 ) вiд 20.08.2003 ) 4 3 Операцi з цiнними паперами та iншi активи i зобов'язання 30 Цiннi папери в торговому портфелi банку 300 Акцi та iншi цiннi папери з нефiксованим прибутком у торговому портфелi банку 3002 А Акцi та iншi цiннi папери з нефiксованим прибутком, що випущенi банками, у торговому портфелi банку 3003 А Акцi та iншi цiннi папери з нефiксованим прибутком, що випущенi небанкiвськими фiнансовими установами, у торговому портфелi банку 3005 А Iншi акцi та цiннi папери з нефiксованим прибутком у торговому портфелi банку Призначення рахунку: облiк iнвестицiй банку в акцi та iншi цiннi папери з нефiксованим прибутком у торговому портфелi банку

1. Роль вчителя іноземної мови в здійсненні навчально–виховного процесу в середній навчальних закладах

2. Організація навчально-виховного процесу та педагогічна думка у другій половині XVII—XVIII століття

3. Адаптація молодших школярів до навчально-виховного процесу

4. Психологічні основи врахування типів темпераменту у молодшому шкільному віці під час навчально-виховного процесу

5. Бесіда на уроках у початкових класах

6. Диференційований підхід у процесі навчання молодших школярів розв’язувати текстові задачі
7. Моніторинг діяльності навчально-виховних комплексів
8. Характеристики навчально-виховних закладів для дітей з вадами

9. Використання диференціаційного навчання при вивченні креслення на прикладі теми: "Нанесення розмірів" у 8 класі

10. Диференціація навчання на всіх етапах уроку

11. Диференціація населення за рівнем доходів. Поняття рівня життя. Прожитковий мінімум і межа малозабезпеченості. Мінімальна зарплата

12. Концепція підготовки вчителя іноземної мови в початкових класах

13. Педагогічний малюнок на класній дошці в роботі вчителя початкових класів

14. Формування культури писемного мовлення майбутнього вчителя початкових класів

15. Похідна функції правила диференціювання за підручником Кулініча

16. Авіаційний транспорт України

Ящик для игрушек "Профи Kids", 15 л.
Ящик для игрушек "Профи Kids" имеет 6 разноцветных вкладышей, для хранения мелких деталей, игрушек, карандашей и
499 руб
Раздел: Корзины, контейнеры для игрушек
Тетрадь на резинке "Elements", А5, 120 листов, клетка, синяя.
Тетрадь общая на резинке. Формат: А5. Количество листов: 120, в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: синий.
328 руб
Раздел: Прочие
Стул детский (цвет: сиреневый).
Стул детский устойчивый и удобный. Ребёнку будет комфортно сидеть на стуле как за столом, так и самостоятельно. Соответствует всем
362 руб
Раздел: Стульчики

17. Похідна функції, правила диференціювання

18. Біологічна дія радіації

19. Літаки та засоби авіаційного ураження авіації Збройних Сил України

20. Лексичні одиниці з елементом скорочення в англійській авіаційній термінології та їх переклад

21. Програма розв’язання звичайних диференціальних рівнянь однокроковими методами

22. Розв’язання нелінійних диференційних рівнянь методом січних і половинного ділення
23. Авіація Великої Британії у Другій світовій війні
24. Витоки української авіації

25. Диференціальні рівняння вищих порядків

26. Диференційна діагностика та терапевтичне лікування еректильної дисфункції судинного генезу

27. Диференційована гіпнотерапія в комплексному лікуванні дітей з неорганічним нічним енурезом

28. Диференційований підхід до вибору медикаментозної терапії посттравматичного панкреатиту у хворих з політравмою

29. Диференційований підхід до комплексного лікування гіперплазії ендометрія у жінок репродуктивного віку

30. Диференційовані підходи до корекції метаболічних порушень у хворих на гнійний середній отит

31. Клініко-патогенетичне та хронобіологічне обгрунтування диференційованого застосування спелеотерапії та керованої галоаерозольтерапії у відновлювальному лікуванні хворих на бронхіальну астму

32. Метаболізм заліза та диференційована корекція його порушень у дітей раннього та дошкільного віку, хворих на залізодефіцитну анемію

Пистолет для подкачки шин, пневматический.
Инструмент предназначен для подкачки сжатым воздухом автомобильных колес, оборудован манометром для контроля давления. Оборудован клапаном
562 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные
Подставка для колец "Единорог", арт. 62243.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка, с покрытием из серебра 0,7 микрон). Товар не подлежит
365 руб
Раздел: Подставки для украшений
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Трюк с мячом!", 400 мл.
Объем: 400 мл. Материал: фарфор.
358 руб
Раздел: Кружки, посуда

33. Обґрунтування диференційованих методів лікування генералізованого пародонтиту при цукровому діабеті 2 типу

34. Радіаційна медицина

35. Загальна характеристика АСЕАН (Асоціація держав Південно-Східної Азії)

36. Курс сольфеджіо в початковому спеціалізованому мистецькому навчальному закладі

37. Аналіз диференційованого підходу у навчанні математики молодших школярів у педагогічному досвіді

38. Вивчення української мови в початкових класах
39. Використання елементів стилізації форм рослинного і тваринного світу у розвитку навичок декоративно-орнаментального малювання учнів початкових класів
40. Використання ігор на уроках української мови в початкових класах

41. Гурткова робота у початкових класах у системі трудового навчання і виховання

42. Індивідуалізація навчального процесу в умовах малочисельної початкової школи

43. Ліворукість як педагогічна проблема в початкових класах

44. Методика формування позитивного ставлення до поетичних творів у початкових класах

45. Оновлення системи підготовки майбутнього вчителя початкової школи у процесі викладання освітньої галузі "Математика"

46. Організація позакласного читання в початкових класах

47. Особливості дитячої творчості на уроках трудового навчання в початкових класах

48. Особливості формування навичок кольоротворення на уроках образотворчого мистецтва в початкових класах

Батут.
Диаметр рамы: 183 см. Высота батута: 46 см. Каркас из 1,5 мм гальванизированной стали. Соединение прыжковой поверхности с рамой: 42
6627 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Копилка декоративная "Дружок", 12,5x10x12 см.
Копилка декоративная. Материал: полистоун. Размер: 12,5x10x12 см.
334 руб
Раздел: Копилки
Набор для резки сыра из 4-х приборов и деревянной доски «Рокфор».
Сыр - продукт, требующий трепетного к себе отношения. Его производство может занимать долгие месяцы, а порой и годы. Однако если сделать
1430 руб
Раздел: Кухня

49. Проблема формування соціальної активності на уроках трудового навчання в початкових класах

50. Розвиток зв’язного мовлення учнів початкових класів на уроках української мови

51. Система вивчення іменників дітьми початкових класів

52. Усні обчислення на уроках математики в початкових класах

53. Формування навичок виконання зображень птахів і тварин на уроках образотворчого мистецтва у початкових класах

54. Формування уваги на уроках читання у початкових класах
55. Шляхи розвитку уявлень про декоративно-прикладне мистецтво у початкових класах
56. Диференційований підхід в опрацюванні простих задач

57. Виховання в учнів початкових класів гуманістичних цінностей у позаурочній діяльності

58. Диференціальний вихорострумовий перетворювач для контролю параметрів немагнітних виробів

59. Авіаційні традиції України

60. Навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів (10–11 клас)

61. Ядерна та радіаційна (радіоекологічна) безпека в системі екологічної безпеки

62. Варіаційні ряди, їх види, правила побудови, роль та значення в аналізі статистичних даних

63. ЗАСОБИ СТИМУЛЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ АКТИВНОСТI МОЛОДИХ ШКОЛЯРiВ

64. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

Настольная игра "Коварный Лис".
В городе был замечен Коварный Лис, который сумел увести пирог прямо у вас из-под носа! Все лисы теперь попали под подозрение, но кто же из
1196 руб
Раздел: Классические игры
Чехол на лобовое стекло всепогодный (арт. TD 0334).
Каждое зимнее утро встречаете со скребком и щеткой, тихо ненавидя вечную ледяную корку и «сугробы» на лобовом стекле?
402 руб
Раздел: Прочее
Пазл "Новогодний праздник", 600 элементов.
Пазл может понравиться детям и взрослым, его можно собирать и всей семьей. При сборке пазла открывается замечательная картина. В комплект
303 руб
Раздел: Пазлы (400-999 элементов)

65. Метадычныя рэкамендацыi i распрацоука урокау па тэме «Развiцце мовы у 5 класе»

66. Форми і методи професійної підготовки майбутнього вчителя

67. Структура і зміст політичних інтересів суспільства, класів, особистості

68. Навчальний експеримент у системі вивчення фізики в середній школі

69. Урок-семінар у 8 класі з геометрії на тему "Перетин прямої і кола" /Укр./

70. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах
71. Загальна характеристика класу Птахи
72. Адміністративне право як галузь права, навчальна дисципліна і наука. Предмет і метод адміністративного права

73. Особливості початкового етапу розслідування злочинів

74. Навчання вимови на початковому ступені оволодіння усним іншомовним мовленням в середніх ЗОШ

75. Розробка власного класу STRING

76. Дакументы справаводства перыяду Расійская Імперыі і савецкага часу: агульная характарыстыка і класіфікацыя

77. Початкова освіта у Гетьманщині (друга половина XVII-XVIII cт.)

78. Історія і сучасний стан розвитку бібліотек вищих навчальних закладів (на прикладі роботи бібліотеки Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського)

79. Видання в Україні навчальної літератури (історія і сучасність)

80. Наступність у формуванні цілісних знань про живу природу в учнів 5–7 класів

Подарочный набор: визитница, ручка, нож складной, арт. 46051.
Элегантный дизайн прекрасно дополняет функциональность и делает этот набор прекрасным подарком. В наборе: визитница, ручка, нож складной.
723 руб
Раздел: Подарочные наборы
Глобус Звездного неба диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1338 руб
Раздел: Глобусы
Тележка-сумка "Полоски".
Тележка багажная на комбинированных колесах, с сумкой. Путешествуя, гуляя по магазинам или просто выбираясь на пикник, возьмите с собой
1282 руб
Раздел: Хозяйственные тележки

81. Аналіз розвивальної функції підручників для початкової школи

82. Атестація вчителів

83. В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти

84. Взаємодія суб’єктів навчального процесу на уроці іноземної мови

85. Вивчення історичного роману у віршах "Маруся Чурай" Ліни Костенко в 11 класі

86. Вивчення правопису у 1-4 класах з допомогою засобів мультимедіа
87. Використання діагностичних карт для оцінювання педагогічної діяльності вчителя
88. Виховна діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у сучасних соціально-комунікаційних умовах

89. Впровадження інтегрованих уроків у навчання іноземної мови учнів початкової школи

90. Гра як засіб підвищення ефективності навчального процесу

91. Деякі проблемы змісту юридичної освіти у вищих навчальних закладах

92. Метады і прыёмы вывучэння фразеалагічных адзінак у малодшых класах

93. Методика впроваджень моніторингових досліджень у систему роботи вчителя

94. Методика ознайомлення учнів 1–4 класів з мистецтвом художньої кераміки

95. Навчальна програма для гуртка англійської мови "Нappy English"

96. Навчальний процес

Набор детской посуды "Морские животные" (3 предмета).
Набор детской посуды "Морские животные" в подарочной упаковке. В наборе 3 предмета: - кружка 240 мл; - тарелка 19 см; - миска 18
310 руб
Раздел: Наборы для кормления
Пакеты фасовочные "Экстра" в евроупаковке, 24х37 см (1000 штук), 8 мкм.
Пакеты фасовочные из пищевого полиэтилена низкого давления, используется для фасовки, хранения и перевозки пищевых и непищевых
378 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Умные кубики. Контуры. 50 игр для развития интеллекта.
IQ-кубики "Контуры" - универсальный набор интеллектуальных игр для дошкольников. IQ-кубики помогают развивать моторную и
306 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками

97. Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах застосування інформаційно-комунікаційних технологій

98. Організація та методика проведення занять з технічної праці в 5-му класі

99. Основні компоненти загальної компетентності вчителя іноземної мови

100. Особистісно-орієнтований підхід до вивчення німецької мови в середніх навчальних закладах


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.