Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Підприємство як суб’єкт господарювання

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

Реферат на тему: «Підприємство як суб’єкт господарювання» План Предмет, задачі, і методи дослідження науки «економіка підприємства» Поняття, цілі і напрями діяльності підприємства Класифікація підприємств Зовнішнє середовище діяльності підприємства 1. Предмет, задачі і методи дослідження науки “Економіка підприємства” Термін «економіка» походить від 2-х грецьких слів: «oikos» - будинок, домашнє господарство і « omos» - закон. Таким чином, дослівно термін «економіка» переводиться як уміння вести домашнє господарство згідно норм, правил, законів. Вперше цей термін ввів в науковий оборот найбільш відомий мислитель Аристотель. Цим терміном він позначив своє вчення про ведення домашнього господарства. Але з тих пір пройшло 2 з гаком тисячоліття і цей термін до цього часу зберігся. Тим часом, у наш час він позначає 2 різні поняття: - господарство будь-якої країни, підприємства регіону або всього світу; - наукову дисципліну, яка залежно від об’єкту дослідження підрозділяється на наступні основні частини: - мікроекономіка; - макроекономіку; - економіку підприємства; - економіку окремих галузей (промисловості, транспорту, сільського господарства і т.д.) Макро і мікроекономіка дозволяють одержати цілісне уявлення про економічне життя суспільства. Економіка підприємства розглядає механізм функціонування самого підприємства як комерційної організації, його ресурси (оборотні кошти, робоча сила, інвестиції) і шляхи поліпшення їх використовування, форми організації виробництва, планування, фінанси підприємства. Іншими словами, «економіка підприємства» покликана розкрити у всій повноті систему економічних відносин як у середині підприємства, так і між ними з урахуванням формування ринкового середовища. Відповідно, предметом науки економіка с/х підприємства є дослідження економічних відносин між людьми і трудовими колективами в процесі виробництва продукції і між підприємствами з приводу її розподілу, обміну і споживання, а також механізму дії економічних законів і форм їх прояву з урахуванням специфіки сільського господарства. Найважливіша задача сільського господарства – забезпечення країни продовольством. В умовах формування ринкової економіки ця задача може бути вирішена тільки на основі підвищення економічної ефективності галузі. Отже, можна сказати, що метою науки є розробка економічних основ ефективної господарської діяльності підприємства, що дозволяє йому виробляти конкуренто здатну продукцію. Оскільки господарська діяльність підприємства досить багатопланова задачі, що стоять перед наукою економіка с/х підприємства також дуже різноманітні. Зокрема вона займається розробкою і економічним обґрунтуванням: організаційно-правових форм господарювання, з урахуванням природних, економічних і демографічних умов; методів ефективного використання земельних, матеріальних і трудових ресурсів; оптимальних співвідношень між складовими частинами виробництва; ефективних форм організації і оплати праці; оптимальних розмірів сільськогосподарських підприємств з урахуванням природно-кліматичних умов; пріоритетних напрямів капітальних вкладень в сільське господарство; ефективної системи управління підприємством і т.

д. Для виконання своїх задач економічна наука використовує наступні методи дослідження: наукової абстракції, який полягає у виявленні суті, основи будь-якого явища, категорії Індукції - від конкретного до загального; Дедукції – від загального до конкретного; Порівняльного аналізу полягає в зіставленні економічних показників з метою виявлення найкращих результатів; Експериментальний; Монографічний; Статистико-економічний метод. групування, кореляційно-регресійний, графічний і ін.) 2 Поняття, цілі і напрями діяльності підприємства Поняття діяльності і її мета. Будь-яке суспільство для забезпечення нормального рівня своєї життєдіяльності здійснює безліч видів конкретної праці. З цією метою люди створюють певні організації, які спільно виконують ту або іншу програму і діють на основі певних правил і процедур. Проте цілі і характер діяльності таких численних організацій різні. По цій ознаці їх можна розділити на дві групи: підприємницькі (комерційні), існування яких забезпечується за рахунок власних засобів; непідприємницькі (некомерційні), які функціонують і розвиваються завдяки бюджетному фінансуванню держави. Організації з підприємницьким характером діяльності прийнято називати підприємствами. Підприємство – це організаційно виділена і економічно самостійна первинна ланка або одиниця виробничої сфери народного господарства, що виготовляє продукцію. В економічній літературі поняття «підприємство» і «фірма» часто використовуються як ідентичні. Слід зазначити, що між цими поняттями існує певна відмінність. Фірма – (як і підприємство) – це юридично самостійна підприємницька одиниця. Нею може бути великий концерн, так і невелика компанія. До складу фірми входить декілька підприємств, які не є самостійно юридичними структурами. Якщо ж фірма складається з одного підприємства, то обидва поняття співпадають. Щоб вважатися підприємством (фірмою), економічна структура повинна мати декілька істотних ознак: бути юридичною особою; мати замкнуту систему обліку і звітності; самостійний баланс; розрахунковий рахунок в банку; друк з власним найменуванням; товарний знак ( марку) у вигляді певного терміну, символу, малюнка або комбінації таких. Для ефективного господарювання істотним є визначення цілей створення і функціонування підприємства (фірми). Головну мету підприємства в світовій економіці прийнято називати місією. В більшості випадків місією сучасного підприємства вважається виробництво продукції (послуг) для задоволення потреб ринку і отримання максимально можливого прибутку. На основі загальної місії підприємства формулюють і встановлюють загально фірмові цілі, які повинні відповідати певним вимогам: цілі підприємства повинні бути конкретними і піддаватися вимірюванню. Цілі підприємства повинні бути орієнтовані в часі, тобто мати конкретні горизонти прогнозування. Цілі звичайно встановлюються на тривалі або короткі проміжки часу. Довгострокова мета має горизонти прогнозування, рівний п’яти рокам (іноді 7-10 років) для передових в технічному відношенні фірм; короткострокова - в межах одного року.; Цілі підприємства повинні бути досяжними і забезпечувати підвищення ефективності його діяльності; З позицій динаміки ефективності виробництва усі цілі підприємства повинні бути взаємно підтримуючими, тобто дії і рішення, необхідні для досягнення однієї мети, не можуть перешкоджати реалізації інших цілей.

Напрями діяльності. В практиці господарювання кожне підприємство (фірма) як складна виробного-економічна система здійснює багато конкретних видів діяльності, які, виходячи з критерію спорідненості, можна об’єднати в окремі основні напрями. 1. Відповідно до логіки і послідовності процесу відтворювання визначальним напрямом діяльності кожного підприємства є вивчення ринку товарів, або ситуаційний аналіз. Такий аналіз повинен передбачати: - комплексне дослідження ринку; - рівня конкурентоспроможності і цін на продукцію; - інших вимог покупців товарів; - методів формування попиту і каналів товарообігу; - зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства. 2. результати вивчення ринку товарів служать базою для обґрунтування конкретних шляхів вдосконалення і розвитку інноваційної діяльності підприємства (фірми) на перспективний період. Інноваційна діяльність охоплює: Науково-технічні розробки; Технологічну і конструкторську підготовку виробництва; Упровадження технічних, організаційних і інших нововведень; Формування інвестиційної політики на найближчі роки; Визначення об’єму необхідних інвестицій і т. п. 3. наступним напрямом, причому найскладнішим за об’ємом організаційно - технічних задач, є виробнича діяльність підприємства, її організація і оперативне регулювання у просторі і часі. Зі всієї сукупності постійно здійснюваних заходів, що становлять виробничу діяльність, найважливішими потрібно вважати: обґрунтування об’єму, асортименту і якості виготовленої продукції відповідно до потреб ринку; формування маркетингових програм для окремих ринків і кожного виду продукції, їх оптимізацію щодо виробничих можливостей підприємства; збалансування виробничої потужності і програми випуску продукції на поточний і кожний подальший рік прогнозного періоду; забезпечення виробництва необхідними матеріально-технічними ресурсами; розробку і дотримання злагоджених в часі оперативно-календарних графіків випуску продукції. 4. Ефективність інноваційно-виробничих процесів, постійно здійснюваних на кожному підприємстві, визначається рівнем комерційної діяльності підприємства, значущість якої в умовах ринку істотно зростає. Необхідною умовою досягнення бажаного успіху комерційної діяльності є: - дієва реклама і безпосередня організація збуту своєї продукції - розвиток системи товарних бірж - належне стимулювання покупців. 5. Ще одним важливим напрямом діяльності підприємства, яке завершує послідовний цикл відтворювального процесу, слід вважати після продажний сервіс багатьох видів товарів – машин і устаткування, автомобілів, побутової техніки, інших виробів виробничо-технічного і споживацького призначення. Після продажний сервіс охоплює: пусконалагоджувальні роботи у сфері експлуатації їх гарантійне технічне обслуговування протягом певного терміну забезпечення необхідними запасними частинами, проведення ремонтів під час нормативного терміну служби і т. п. 6. До інтегрованого напряму, що охоплює багато конкретних видів, належить економічна діяльність підприємства (фірми) Зокрема, вона включає: - стратегічне і поточне планування; - облік і звітність; - ціноутворення; - систему оплати праці; - ресурсне забезпечення виробництва; - зовнішньоекономічну і фінансову діяльність і ін.

Разв моAло у нас бить 12 случав скалчення?». «Било 18» вдповв я. «Ну что ти» казав Морозов,P «сразу вдно, што западнк. Так нам сразу тоAда наAаняй прислал би што на щот безопасност у нас плохо». Подбний дялог повторювався при кожнй груп хворб, а звт до Сталногорська вдходив такий, що дйсно не було до чого причепитися. Вд цього ж Морозова навчився я теж, що «совтская статстка дло большо». Його традиц гдно продовжував я вдтак сам, бо його «проврл»  пустили «за зону» лтом 1945 р. Мав Морозов ще одну слабсть, окрм психотерап та статистики. А саме дуже любив рвати зуби. Дентист з нього був не надзвичайний, але пацнти були невибаглив , так, як  вн, уважали, що виламати  вирвати зуба, в засад, одне й те саме. Вирван зуби кидав вн до слока з карболкою, що видавав деяке «зловон»  все казав дбайливо обтирати з слока порох. Весь медичний персонал кпив соб з ц слабости Морозова. Добре схарактеризував пдпримство Морозова д-р Бавдлр, що назвав це: «нсттут фр цанфрактурен»; на принагдний запит Бориса Михайловича, що  в слочку, вдповв вн дотепно: «Мальо, мальо радкс (?), мноAо корона»

1. Обласні державні адміністрації як суб’єкт адміністративного права

2. Україна як суб’єкт міжнародних відносин

3. Людина як суб’єкт і об’єкт політики

4. Актуальні проблеми правового захисту суб’єктів господарювання

5. Особливості та порядок оформлення результатів пере-вірок суб’єктів підприємницької діяльності з питань дотримання вимог чинного валютного законодавства

6. Спрощена система оподаткування суб’єктів малого підприємництва
7. Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання
8. Фірма як мікроекономічний суб’єкт

9. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

10. Юридичні особи як суб

11. Громадяни як суб’єкти трудового права

12. Статус суб’єктів у федеративній державі

13. Юридичні особи як суб’єкти цивільного права

14. Система автоматизації проектних робіт як об’єкт проектування

15. Мистецтво, як об’єкт наукового дослідження. Види мистецтва

16. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами, синяя.
Детская машинка «Бибикар» станет идеальным источником не только развлечения, но и развития для любого ребёнка, которому уже исполнилось 3
2650 руб
Раздел: Каталки
Магниты "Junior", 34 мм, белые,.
Диаметр: 34 мм. Сила: 1,3 кг. Материал: цельный ферритный магнит. Количество: 10 штук. Цвет: белый.
352 руб
Раздел: Магниты канцелярские
Бумага чертежная "Mega Engineer", А1, 5 листов, 200 г/м2.
Бумага чертежная (ватман) предназначена для всех видов чертежных и графических работ. Используется для работы карандашом, линером,
333 руб
Раздел: Прочая

17. Персонал як об’єкт управління організації

18. Взаємодія суб’єктів навчального процесу на уроці іноземної мови

19. Девіантна поведінка молоді як об’єкт соціологічного дослідження

20. Молодь як об’єкт соціальної роботи

21. Когрентність другого порядку як об’єкт експериментального дослідження

22. Злочинні доходи як об’єкт оподаткування
23. Оподаткування суб’єктів малого бізнесу (єдиний податок)
24. Венчурне підприємство. Зарубіжний досвід та шляхи розвитку в Україні

25. Загальна характеристика комунального підприємства Сумської обласної ради "Підприємство виробничо-технологічної комплектації"

26. Криві байдужості, їх властивості. Параметри підприємства як мікроекономічної моделі. Виробнича функція

27. Підприємництво як вид господарської діяльності

28. Підприємство і ринок

29. Підприємство. Повна характеристика діяльності

30. Активи як найважливіший об’єкт бухгалтерського обліку укр

31. Іпотечне кредитування як механізм залучення фінансових ресурсів для підприємницької діяльності

32. Представництво і довіреність як спосіб здійснення суб’єктивного права і виконання юридичного обов’язку

Дождевик Bambola для колясок прогулок с ручкой перекидной, пвх.
Прозрачный чехол для коляски - защита от дождя и снега.Выполнен из ПВХ - прочный, не трескается, не мутнеет. Подходит для прогулочных
333 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Рюкзак школьный с эргономичной спинкой "Neon. Модель Multi Pack".
Ранец с эргономичной спинкой. Жесткий каркас. Вмещает формат А4+. Размер: 40x32x18 см. Имеет два отделения на молнии, боковые карманы на
2306 руб
Раздел: Без наполнения
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Класс!", 380 мл.
Объем: 380 мл. Материал: фарфор.
319 руб
Раздел: Кружки, посуда

33. Зовнішньоекономічні операції між українськими та французькими суб’єктами підприємницької діяльності (на прикладі експорту соняшникової олії ЗАТ з ІІ "ДОЕЗ")

34. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")

35. Управління якістю послуг підприємства Інтернет зв’язку (на прикладі People.net)

36. Фіксований податок та особливості оподаткування доходів громадян, які займаються підприємницькою діяльністю

37. Підприємницька діяльність в умовах конкурентного господарювання

38. Санація і реструктуризація як основа заходів оздоровлення стану дніпропетровського обласного комунального підприємства "Облпаливо"
39. Фінансовий потенціал як складова економічного потенціалу підприємства
40. Фірма як організаційна форма підприємництва

41. Выборы как форма народного волеизъявления(Вибори як форма народного волевиявлення)

42. Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики)

43. Поэты второй половины XIX века, Яков Петрович Полонский

44. Журналистское расследование. Гибель ЯК-40 и Артема Боровика

45. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)

46. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

47. Формування статутного фонду підприємств різних форм власності

48. Банкрутство, як один з видів припинення діяльності юридичних осіб (Банкротство как один из видов прекращения деятельности юридических лиц)

Подставка для колец "Собачка", 8 см.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка с покрытием золотой краской), стекло. Высота: 8 см. Товар не
365 руб
Раздел: Подставки для украшений
Настольная игра "Соображарий".
Сколько животных начинающихся на букву "К" вы знаете? Сможете ли за минуту назвать самое длинное слово на букву "Б"? А
490 руб
Раздел: Игры со словами
Концентрированный стиральный порошок "Burti Compact Baby" для детского белья, 900 г.
Благодаря специальной формуле исключительная эффективность стирки сочетается с бережным уходом. Благодаря особой рецептуре, отсутствия
465 руб
Раздел: Для стирки детских вещей

49. Інформаційні системи і технології підприємства

50. Сюжет та iсторiя створення роману Панаса Мирного Хiба ревуть воли, як ясла повнi?

51. Ідейно-тематичний перегук поезії 20-х і 60-х років ХХ ст. як втілення генетичної спадкоємності ренесансних поколінь

52. Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві

53. Маркетингові комунікації у внутрішньому середовищі підприємств

54. Методи управління підприємством
55. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру
56. Планування як функція менеджменту

57. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

58. Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства

59. Управління контрактною діяльністю на підприємстві

60. Податок на прибуток підприємств

61. Політична культура як рівнева характеристика розвитку політичної системи суспільства

62. Корпоративні підприємства

63. Журналистское расследование «Гибель ЯК-40»

64. Загальна характеристика оборотних коштів підприємства

Кукла "Берта", 32 см.
Кукла Берта одета в длинное белое платье, украшенное кружевом. На ее ножках - красивые туфельки. Светлые длинные волосы берты собраны в
305 руб
Раздел: Классические куклы
Детское удерживающее устройство "Фэст", 15-25 кг (серо-голубой).
Детское удерживающее устройство "Фэст" — уникальная отечественная разработка. Компактное, надежное, очень простое в эксплуатации
482 руб
Раздел: Удерживающие устройства
Дырокол на 4 отверстия, малый, черный.
Практичный металлический дырокол на 4 отверстия. Пробивная способность - 10 листов. Ограничительная линейка. Цвет - черный. Расстояние
706 руб
Раздел: Дыроколы

65. Планування діяльності підприємства

66. Проблеми розвитку малих підприємств в Україні

67. Суть комерційної діяльності на підприємстві

68. Аналіз ігрової діяльності як засобу соціалізації особистості

69. Іслам як монотеїстична релігія

70. Туриз як галузь світового господарства
71. Необережність як форма вини
72. Аналіз та поліпшення фінансового стану підприємста

73. Фінанси підприємства

74. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

75. Формування основних фондів підприємства

76. Інноваційна діяльність підприємства

77. АПК в сучасних умовах господарювання

78. Адам Сміт як економіст

79. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

80. Матеріально-технічне забезпечення підприємства

Бумага "IQ Selection Smooth", А4, 160 г/м2, 250 листов.
Класс: A+. Формат: А4. Количество листов: 250. Плотность бумаги: 160 г/м2. Белизна по CIE – 170 %. Подходит для двусторонней печати.
490 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Фонтан декоративный с подсветкой "У колодца", 17,5x13x25,5 см.
Фонтан декоративный с подсветкой. Размер: 17,5x13x25,5 см. Водяная помпа. Напряжение: 220V-240V. Мощность 2,5W. Провод: 135 см.
1288 руб
Раздел: Фонтаны декоративные
Точилка электрическая "Power TX", 2 отверстия.
Настольная точилка для чернографитовых и цветных карандашей. Прочный пластиковый корпус. Съёмный контейнер для стружки. Работает на 4
523 руб
Раздел: Точилки

81. Організація оплати праці на підприємстві

82. Оцінка фінансового стану підприємства

83. Персонал підприємства

84. Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення

85. Реструктуризація підприємств

86. Формування прибутку промислового підприємництва
87. Імітаційна модель взаємодії підприємства з ринком
88. Омоніми як засіб творення каламбуру в анекдотах

89. Паронімія як стилістичний засіб в творчості Л.Костенко

90. Булгаков Яков Иванович

91. Брюс Яков Вилимович

92. Яков Васильевич Толмачев (1779—1873)

93. Яков Перельман: штрихи к портрету

94. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

95. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

96. Ревізія розрахункових операцій на підприємстві

Блюдо "Тайга", 26 см.
Блюдо. Диаметр: 26 см. Высота: 3 см. Материал: керамика.
320 руб
Раздел: Прочее
Держатель для бумажных полотенец навесной на рейлинг, 27x12x11,5 см.
Для размещения бумажных полотенец.
366 руб
Раздел: Крючки, держатели для полотенец, доски для записок
Спиннер трехлучевой "Цветомузыка", с bluetooth (зеленый).
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
465 руб
Раздел: Спиннеры

97. Управління утворенням прибутку підприємства

98. Аварії з хімічно небеспечними речовинами і безпека на хімічних підприємствах

99. Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.