Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек     Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Психологічні особливості внутрішньоособистісних конфліктів

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

Курсова робота зі спеціальності “Практична психологія” на тему “Психологічні особливості внутрішньоособистісних конфліктів” ПЛАН Вступ РОЗДІЛ 1. Соціально-психологічна характеристика феномену внутрішнього особистісного конфлікту 1.1. Прояви і види внутрішнього особистісного конфлікту 1.2. Подолання і попередження внутрішнього особистісного конфлікту РОЗДІЛ 2. Дослідне вивчення прояву внутрішнього особистісного конфлікту в юнацькому віці 2.1. Організація і методика емпіричного дослідження 2.2. Дослідне вивчення рівня розвитку пізнавальних інтересів учнів до вивчення англійської мови Висновки Список використаної літератури ВступАктуальність роботи. Відомо, що рівень і ефективність життя людини, її діяльності залежать від багатьох причин — від рівня розвитку афективно-вольової сфери, від самосвідомості індивіда, його ставлення до власного «Я» і «не-Я», системи його оцінок і самооцінок і ін. Індивід стає особистістю, розпредмечуючи, за образним виразом А.В. Петровського, великий шар життя; і чим глибше він проникне в цей шар, тим більш багатшим буде життя. Однак сфера почуттів, що переживає людина, емоційний фон її життя залежить великою мірою від її життєдіяльності. Але саме в цій сфері і виникають багато протиріч. Останнім часом у зв'язку з ростом невротичних захворювань психотерапевти багато говорять про проблему внутрішніх конфліктів, тяжких життєвих криз. Їх запобігання і профілактика при цьому тлумачиться як профілактика захворювань і один зі шляхів формування здорової особистості. В особистості можуть виникати внутрішні, не завжди усвідомлювані протиріччя, що ведуть до великого занепокоєння, страхів і нерідко неврозів. Ці конфлікти віднімають у людини багато сил, створюють у неї тривогу, роздратування, злість, агресію, звернену не тільки на навколишніх, але і на саму себе. Виникаючі при цьому гострі переживання вражають людину, створюють глибокий дискомфорт, приведуть до душевного неблагополуччя і різного роду «вибухам» (у виді гострих реакцій, неврозів, спроб самогубства), до несприятливої зміни деяких істотних сторін особистості. Такі конфлікти необхідно «знімати», відшукувати способи перебудови особистості, змінювати її установки, формувати нові, життєві цілі, перетворювати ставлення до себе і т.д. Мета роботи. Курсова робота присвячена проблемі переживання людиною внутрішнього особистісного конфлікту, криз, які переживає людина в ході свого становлення. Предмет дослідження – причини й особливості переживання людиною внутрішніх особистісних конфліктів. Згідно меті та предмету дослідження в курсовій роботі були поставлені наступні завдання: Проаналізувати і систематизувати теоретичні джерела з розглянутої проблеми; Виявити особливості структури особистісного розвитку юнаків і визначити ті особистісні риси, які можуть зумовлювати умови виникнення внутрішнього особистісного конфлікту. Методи дослідження. Аналіз і узагальнення психологічних і педагогічних джерел по проблемі дослідження з використанням категоріального апарата і принципів психологічної науки, насамперед принципів системності і розвитку; діагностичні методи: опитувальник Кеттела (16-PF) та тест Люшера (КТЛ).

Дослідження проводилося на базі середньої школи № 45 м. Києва в 11-х класах. Основним методом емпіричного дослідження стало анкетування учнів. РОЗДІЛ 1. Соціально-психологічна характеристика феномену внутрішнього особистісного конфлікту1.1. Прояви і види внутрішнього особистісного конфлікту Людська взаємодія є концептуальною одиницею будь-якого спілкування. В спрощеному вигляді її можна подати як сукупність окремих індивідуальних дій, спроб одних індивідів справити вплив на інших, змінити їхній внутрішній світ, їхні наміри, дії тощо. Така взаємодія може мати характер співробітництва, суперництва або ж конфлікту. Ці три категорії представлені А.Т.Ішмуратовим (А.Т.Ишмуратов, 1992) як основні види спілкування. Він відмічає, що співробітництво можливе з елементами суперництва, а суперництво у певному значенні є співробітництвом, загальна мета якого полягає у порівнянні деяких &quo ;особистісних характеристик&quo ;. Конфлікт містить елементи суперництва, але репрезентує особливий вид спілкування, на думку А.Т.Ішмуратова, &quo ;хворобливий&quo ;. Він трактує конфлікт, як таке спілкування, у якому виявляється неузгодженість дій людей, що дбають про свої інтереси. Співробітництво та суперництво характеризується як &quo ;здорове спілкування&quo ;, яскравим прикладом чого є вислів про &quo ;здорову конкуренцію&quo ; (тобто безконфліктну, за справедливими правилами), а конфлікт - &quo ;нездорове&quo ;. У перекладі з латинської мови термін &quo ;co flic us&quo ; трактується як зіткнення. Протягом багатьох сторіч людство цікавили протиріччя в природі, суспільстві, мисленні, зіткнення протилежних бажань і мотивів в людській душі, між добром і злом, боротьба між людьми, суспільними класами, державами. Проблема конфлікту ставилась ще стародавніми філософами, які вважали, що зіткнення і протиріччя є рушійною силою розвитку. Так, Геракліт наголошував на тому, що в протиріччях існують не тільки люди, але і боги, і увесь космос. Філософ вказував на боротьбу протилежних сил як на всезагальний закон, що діє і в природі, і в суспільстві . Чимало цікавих думок з цього приводу можна знайти у Н.Бердяєва, Декарта, Ніцше, В.Соловйова та ін. А.С.Кармін (А.С.Кармін,1992) відмічає, що до кінця ХІХ століття конфлікт розглядався в загальному плані, як один з проявів більш загального феномену – суперечливості, а також як категорія, що охоплює не тільки людські стосунки, але і природні процеси (наприклад, &quo ;біологічний конфлікт&quo ; між спадковістю, генами, тканинами та ін.); класові конфлікти (Маркс); воєнні конфлікти (Клаузевіц); конфлікти між свідомим та несвідомим (Фрейд); драматичний конфлікт у художніх творах (мистецтвознавство) та ін. На думку Л.І.Шрагіної саме протиріччя породжують конфлікти. Дослідниця зазначає, що досліджуючи проблеми спілкування, необхідно визначати основні джерела взаємних претензій, що можуть перерости в протиріччя і завершитись конфліктом . В сучасній психології під конфліктом розуміють зіткнення протилежно направлених, несумісних одна з одною тенденцій в свідомості окремо взятого індивіда, міжособистісних стосунках, пов’язаних з гострими негативними емоційними переживаннями (О.Н

.Громова.1998). Виділяються наступні види конфлікту: - міжгруповий конфлікт; - міжособистісний конфлікт; - внутрішньо особистісний конфлікт. Категорія внутрішніх особистісних конфліктів об’єднує психологічні конфлікти, які виникають через зіткнення різноманітних особистісних утворень: мотивів, цілей, інтересів т.п., що представленні в свідомості індивіда відповідними переживаннями1. Конфлікти цього виду в психологічній літературі позначаються як внутрішні особистісні конфлікти, особистісні, інтрасуб’єктивні, інтраперсональні. Ці поняття використовуються як синонімічні. Внутрішній особистісний конфлікт являє собою протистояння двох начал в психіці людини: того, що сприймається і емоційно переживається як важлива для людини психологічна проблема, що потребує свого розв’язку і викликає внутрішню роботу, спрямовану на його подолання. Вони супроводжують людину протягом усього життя. Найбільш послідовна система поглядів на внутрішні особистісні конфлікти у вітчизняних дослідників представлена в працях В. С. Мерліна, який почав займатися проблемою конфліктів ще в 40-і роки ХХ століття і присвятив психологічним конфліктам окремий розділ у своїх «Проблемах експериментальної психології особистості» (В.С.Мерлин, 1970). За В.С. Мерліним, внутрішній особистісній конфлікт — це стан більш-менш тривалої дезінтеграцї особистості, який виражається в загостренні протиріч, які існували раніше, чи у виникненні нових протиріч між різними сторонами, властивостями, відносинами і діями особистості (В.С.Мерлин, 1970, с. 103). Внутрішній особистісний конфлікт виникає за певних умов. Зовнішні умови повинні бути такі, що «задоволення глибоких і активних мотивів і відношень особистості стає зовсім неможливим чи ставиться під погрозу (В.С. Мерлін,1970). Виникнення цих зовнішніх умов конфлікту є неминучим внаслідок обмежень, які диктуються громадським життям, а також у силу того, що на основі задоволення одних мотивів виникають інші, незадоволені, і т.д. Однак внутрішній особистісній конфлікт виникає, якщо ці зовнішні умови породжують певні внутрішні умови, що являють собою протиріччя між різними мотивами і відносинами особистості чи між її можливостями і прагненнями. Саме тому, підкреслює В.С.Мерлін, ці конфлікти можливі тільки в людини. Ще одна необхідна, умова психологічного конфлікту — це суб'єктивна нерозв'язність ситуації (Мерлин, 1970, с. 105). В.С.Мерлін критикує фрейдиські і неофрейдиські уявлення про конфлікти, особливо їх тези про несвідомий характер процесів, що протікають в психологічному конфлікті, і приреченості людини на конфлікти, які виникають на ґрунті дитячих конфліктів. Він говорить про необхідність створення теорії конфліктів, що спирається на клінічні дослідження і досвід психотерапевтичного відновлення особистості (Мерлин, 1970, с. 13). На його думку, значення дослідження психологічних конфліктів визначається їхньою роллю в розумінні структури і розвитку особистості, оскільки загальні закономірності формування особистості в діяльності виявляються тут протягом порівняно короткого часу в гострій формі (Мерлин, 1970, с.

Коли я при стрічі з А. Ніковським, автором цих статей, запитав його, на що він це робить, Ніковський відповів, що домаганням суду над певними особами він як раз і хоче забезпечити їх від прояву "народного гніву". Взагалі в ці дні люде неначе втратили всякий критерій для розріжнення того, що моральне, а що ні, і писали часом такі річи, яких самі б посоромились в звичайний час. Це витворювало надзвичайно важку, отруйну атмосферу, від якої, здавалося б, утік світ за очі, щоб не бачити й не чути нічого цього»[921]. Внутрішній розлад, глибокі суперечності в керівних колах Української революції, неможливість проведення узгодженої лінії не просто заважали темпам відродження Української Народної Республіки. Не давши їй хоч скільки-небудь зміцнитися, усталитися, вони ставили під загрозу результати масового руху, вели до непоправних внутрішніх конфліктів, від яких завойована неймовірними зусиллями й жертвами національна державність могла впасти й сама собою. А тут дедалі сильніше виявляли себе альтернативні сили, які прагнули до її свідомого повалення. *** Осінь-зима 1918 р. стали не лише часом боротьби за відновлення республікансько-демократичного ладу, уособленого в УНР, а й місяцями рішучої активізації дій сил, які прагнули поновлення радянської влади

1. Особливості прояву агресивної і конфліктної поведінки в підлітковому віці

2. Психологічні особливості формування пізнавальних здібностей та пізнавальної активності молодших школярів

3. Організація, тактика та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку

4. Педагогічні та психологічні особливості організації навчального процесу

5. Психологічні особливості спілкування підлітків

6. Психологічні особливості та психосоматичні розлади в період новонародження
7. Психологічні особливості депресії в ранньому юнацтві
8. Психологічні умови розвитку уваги у молодших школярів

9. Психологічні вимоги до особистості майбутнього вчителя трудового навчання

10. Психологические истоки эгоизма (Психологічні витоки егоїзму)

11. Стан сильного душевного хвилювання: кримінально-правові та психологічні аспекти

12. Особливості формування геокультури

13. Фізіолого-імунологічні аспекти формування епідемій та пандемій

14. Психологічні школи людських відносин

15. Особливості формування мовлення у розумово відсталих дітей

16. Педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів до музично-естетичної діяльності

Гель "Meine Liebe" для стирки черных и темных тканей, 800 миллилитров.
Концентрированный гель "Meine Liebe" предназначен для эффективной и бережной стирки черных и темных тканей. Рекомендован для
315 руб
Раздел: Гели, концентраты
Контейнер "Клиер", 15 литров.
Контейнер "Клиер". Материал: пластик. Объем: 15 литров. Длина: 42 см. Ширина: 28 см. Высота: 20 см.
374 руб
Раздел: Штучно
24 восковых мелка для малышей, в бочонке.
Оптимальным выбором карандашей для самых маленьких станет набор из 24 восковых мелков, предназначенных специально для малышей от 1 года.
484 руб
Раздел: Восковые

17. Політична еліта сучасної України: генеза й особливості формування

18. Особливості формування етнічних стереотипів

19. Психодіагностика в психологічній практиці

20. Психологічні аспекти сприйняття США і Росії українцями

21. Психологічні причини дезадаптації молодих підлітків у міжособистісних стосунках

22. Психологічні проблеми сімейного подружжя
23. Психологічні стани дітей дошкільного віку
24. Психологічні чинники прояву політичної культури студентської молоді

25. Психологія - особлива наука

26. Психологічні основи врахування типів темпераменту у молодшому шкільному віці під час навчально-виховного процесу

27. Психологічні аспекти буддизму

28. Особливості формування виручки від реалізації продукції в підприємствах комунальної власності

29. Авторитет батьків та їх вплив на формування особистості дитини

30. Колектив як фактор формування особистості

31. Роль родинного виховання у формуванні особистості дітей з інтелектуальною недостатністю

32. Формування особистості в сучасному світі

Пеленка-кокон Папитто на липучке (двухслойная).
Пеленка выполнена из двойного интерлока (100% хлопок), а это отличный материал для пошива одежды для новорожденных. Пеленка-кокон это
388 руб
Раздел: Пелёнки
Набор игрушек на присосках "Каскадер".
Что подарить творческому ребенку, из которого ключом бьет энергия? Чем занять неугомонного малыша в дороге или в ожидании? Набор игрушек
340 руб
Раздел: Из резины
Перчатки Paclan, латексные, 100 штук, размер М.
Основная составляющая перчаток – натуральный латекс. Высокие барьерные качества. Высокие тактильные качества. Можно использовать для мытья
433 руб
Раздел: Перчатки

33. Мистецтво, як вагомий засіб впливу на формування особистості підлітка

34. Аналіз психофізіологічних особливостей поведінки пілота в екстремальних умовах

35. Формування поведінки споживачів з точки зору неофрейдизму

36. Мотиви соціальної поведінки особистості

37. Психологічний аналіз причин та шляхів корекції девіантної поведінки особи

38. Неформальні об’єднання як осередок формування протиправної поведінки підлітків
39. Біохімічні особливості харчування в обраному виді спорту
40. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

41. Метаболічні особливості фізіології та біохімії водоростей

42. Біологічні особливості веслоноса

43. Екологічні особливості родини складноцвітних (Ромашка)

44. Епізоотологічні особливості грипу птахів в Україні

45. Геологічна будова, мінералогічні та технологічні особливості Курчицького родовища гранітів в Житомирській області

46. Анатомічні особливості клубово-сліпокишкового переходу в раньому періоді ортогенезу людини

47. Анатомо-фізіологічні особливості і патології дитячого організму

48. Анатомо-фізіологічні особливості нервової системи в дітей. Нервово-психічний розвиток дитини

Сменный фильтр "Аквафор В-100-5", 2 штуки.
Модуль В100-5 содержит в оптимальном соотношении гранулы кокосового угля, ионообменные смолы и "ноу-хау" АКВАФОР - волокна
379 руб
Раздел: Фильтры для воды
Набор пробок для бутылок "Аристократ".
Набор пробок для бутылок - незаменимый аксессуар для хранения уже открытого вина, коньяка или шампанского. Он герметично закупорит любую
348 руб
Раздел: Аксессуары для вина
Деревянная развивающая игрушка "Торт".
Деревянный торт - игрушка не только интересная, но и полезная. Торт разрезан на 6 кусков. Каждый кусок - это пирамидка, состоящая из 5
807 руб
Раздел: Продукты

49. Вплив нейроендокринних факторів на клініко-етологічні особливості бронхіальної астми у дітей

50. Імунологічні особливості діагностики і лікування травматичних ерозії рогівки

51. Клініко-психопатологічні особливості хворих на посттравматичні стресові розлади і розлади адаптації та їх комплексне лікування

52. Метаболічні особливості, системне запалення та стан коронарного кровообігу у хворих на ішемічну хворобу серця в залежності від маси тіла

53. Морфофункціональні та біохімічні особливості системи еритрону за умов цукрового діабету 1-го типу

54. Особливості міокардіальної, ендотеліальної дисфункції та дисліпідемії при ішемічній хворобі серця з постінфарктним кардіосклерозом у поєднанні з гіпертонічною хворобою та ефективність стандартної двохрічної терапії
55. Хламідії. Будова та морфологічні особливості
56. Формування загально-лінгвістичної компетенції учнів в процесі вивчення особливостей адаптації

57. Особливості та основні напрями формування візантійської культури, її вплив на розвиток світової культури

58. Особливості управління в організаційних формуваннях АПК

59. Удосконалення формування розподілу прибутку підприємства при зовнішньоекономічній діяльності

60. Особливості методики корекції порушення постави молодших школярів засобами фізичних вправ

61. Особливості форм і методів навчання молодших школярів з урахуванням психічного розвитку дитини

62. Педагогічні основи розвитку процесів запам’ятовування у молодших школярів

63. Роль естетичного виховання у формуванні підростаючої особистості молодшого школяра

64. Особливості впливу практичної діяльності на емоційне вигорання психолога

Пеленка Золотой Гусь непромокаемая (трехслойная, на резинке, 120х60 см).
Удобные, дышащие, непромокаемые наматрасники избавят Вас от волнений и беспокойства, обеспечат сохранность матрасу. Надёжно фиксируются
370 руб
Раздел: Наматрасники
Пенал школьный "Леопард", цвет желтый.
Пенал школьный. Материал: силиконовый полимер. Размер: 18х6х6 см. В раскрытом виде выполняет роль подставки, возможность увеличения
372 руб
Раздел: Без наполнения
Угольник для класса, деревянный.
314 руб
Раздел: Угольники

65. Особливості психології сучасної жінки-керівника

66. Особливості психологічного пізнання

67. Особливості різних етапів психологічного консультування

68. Особливості спілкування молодших школярів у шкільному колективі

69. Характеристика викладацької діяльності та особливостей студентського віку. Гуманістична психологія

70. Валютна система та валютний ринок, особливості їх формування
71. Трубопроводный транспорт мира (Сучасний стан та особливості розміщення трубопровідного транспорту світу)
72. Особливості економічного розвитку Київської Русі

73. Особливості функціонування глобальної мережі

74. Культорологічні теорії

75. Особливості маркетингу послуг

76. Особливості оподаткування прибутків комерційних банків

77. Показникові та логарифмічні рівняння, нерівності та їх системи в шкільному курсі математики

78. Особливості медичного страхування в зарубіжних країнах

79. Екологічні проблеми розвитку і розміщення продуктивних сил Карпатського економічного району

80. Особливості теріторіальної організації залізничного транспорту

Стержень для шариковых ручек "Quink Flow", синий, толщина линии M.
Стержень для шариковых ручек. Цвет чернил: синий. Толщина линии письма: M.
343 руб
Раздел: Стержни для ручек
Таз алюминиевый для варенья, 34 см.
Легкая, прочная и практичная посуда, изготовлена из пищевого алюминия, имеет высокую стойкость к коррозии, равномерно нагревается за
525 руб
Раздел: 10 литров и менее
Сковорода чугунная, блинная 2504, 23 см.
Диаметр: 23 см. Высота: 2 см. Чугунная сковорода с деревянной ручкой. Обладает высокой теплопроводностью, несравнимой износостойкостью,
520 руб
Раздел: Сковороды чугунные

81. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

82. Економічні системи

83. Основні макроекономічні показники

84. Особливості окремих видів купівлі-продажу

85. Біологічні функції серинових протеїназ

86. Економічні аспекти взаємодії суспільства і природи
87. Генеза та семантико-функціональні особливості звороту "туди й дорога"
88. Нефі у турецькій літературі дивану та художньо-стилістичні особливості його сакінаме

89. Особливості біогеоценозів у техногенних умовах

90. Етикет та його національні особливості

91. Метеорологічні дослідження

92. Особливості "автоцивілки" в податковому обліку

93. Особливості оцінки кредитних ризиків банку

94. Особливості функціонування підприємства на фондовому ринку

95. Види комерційних банків, крітерії їх класифікації та особливості побудови і функціонування

96. Призначення та особливості експлуатації захисних споруд

Точилка механическая "KW-trio".
Механическая точилка. Пластиковый корпус. Размер: 95x65x100 мм. Расцветка представлена в ассортименте, без возможности выбора.
482 руб
Раздел: Точилки
Стиральный порошок "Molecola" для белого белья и цветного детского белья, экологичный, 1,2.
Экологичный стиральный порошок для детского белья ТМ Molecola является безопасным как для детей с первых дней жизни, так и для окружающей
357 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Набор цветных карандашей "Noris Club", 24 цвета.
Детские цветные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное белое
377 руб
Раздел: 13-24 цвета

97. Гігієнічні норми праці

98. Ергономічні основи проектування

99. Охорона праці в хімічній промисловості


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.