Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Облік та аналіз виробничих запасів на сільскогосподарських підприємствах

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

ЗМIСТ РОЗДІЛ 1. Економічний зміст виробничих 1.1. Економічна сутність та класифікація виробничих запасів . .6 1.2.Особливості визнання та оцінки виробничих запасів.11 1.3. Техніко-економічна характеристика СТОВ «А/ф «Прилуччина» .24 РОЗДІЛ 2. Облік виробничих запасів в СТОВ «А/ф «Прилуччина» .33 2.1.Нормативно-правова база, що регулює питання обліку виробничих запасів .33 2.2. Первинний облік наявності та руху виробничих апасів .38 2.3. Синтетичний і аналітичний облік виробничих запасів .47 2.4. Інвентаризація виробничих запасів РОЗДІЛ 3. Методика аналізу виробничих запасів на підприємстві 3.1. Завдання та джерела аналізу виробничих запасів .60 3.2. Аналіз виробничих запасів на 3.3. Аналіз показників рентабельності підприємства .72 3.4. Напрями вдосконалення обліку та підвищення ефективності використання виробничих запасів ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ ВСТУП Однією з обов'язкових умов здійснення процесу виробництва є забезпечення його предметами праці (виробничими запасами) - сировиною, матеріалами, напівфабрикатами, комплектуючими виробами тощо, з яких або за допомогою яких здійснюється виробництво продукції. Відмітною особливістю їх є одноразове використання в процесі виробництва, перенесення всієї вартості на собівартість виготовленої продукції (виконаних робіт, послуг). Тому контроль за збереженням матеріальних ресурсів, раціональним використанням їх у виробництві має велике значення Матеріальні затрати становлять 57-68% собівартості продукції. Від достовірності та об’єктивності відображення в бухгалтерському обліку й звітності операцій із виробничими запасами залежить правильність визначення основних показників, які характеризують результати господарської діяльності та реальний фінансовий стан підприємства (залишки оборотних коштів, темпи їх обігу, собівартість, прибуток, рентабельність, тощо). Тобто від достовірності, об’єктивності, правдивості та повноти відображення господарських фактів, пов’язаних із рухом виробничих запасів, залежить правдивість і неупередженість усіх суттєвих для користувачів показників. Сьогодні сільськогосподарські підприємства потребують суттєвого реформування структури управління господарською діяльністю. При цьому велике значення має визначення мінімальної величини виробничих запасів на підприємствах, оскільки матеріальні витрати на цих підприємствах займають найбільшу питому вагу. Оптимізація виробничих запасів - один із головних факторів виходу сільськогосподарських підприємств із кризового стану. Це зумовлює необхідність по-новому визначити роль, місце і зміст обліку і аналізу виробничих запасів, обґрунтувати його методологію в системі управління. Адже в ринкових відносинах у вигіднішому положенні виявляються ті підприємства, котрі вміють краще аналізувати виробничу ситуацію і приймати ефективні рішення (в тому числі й щодо оптимізації виробничих запасів), швидше адаптуватися до змін кон`юнктури. У цих умовах висуваються нові вимоги до організації економічної інформації, до методики обліку і аналізу виробничих запасів. Тому актуальність проблеми обліку і аналізу виробничих запасів сільськогосподарського підприємства не викликає сумніву і потребує дослідження.

Розвитку теорії та практики обліку і аналізу виробничих запасів, забезпеченню його інформаційної бази сприяли праці таких вітчизняних вчених як: Ф.Ф. Бутинець, В.П. Завгородній, В.В. Сопко, Л.К. Сук, П.Т. Саблук, Н.В. Чебанова та інших. Однак ряд проблем організації та методики обліку і аналізу виробничих запасів потребують подальших досліджень та наукових розробок. Залишаються нез’ясованими питання обліку виробничих запасів, обчислення матеріальних витрат в собівартості продукції, має місце неузгодженість фінансового, управлінського та податкового обліку на рівні підприємства. Недостатня теоретична і практична розробленість обліку виробничих запасів на сільськогосподарських підприємствах, недосконалість нормативних актів, що його регламентують, зумовили вибір теми дипломної роботи, мету і завдання наукового дослідження. Метою дипломної роботи є виявлення передумов, теоретичне та практичне дослідження організації і методики обліку та аналізу виробничих запасів, раціональна організація обчислювальних робіт на сільськогосподарському підприємстві в сучасних умовах господарювання. Досягнення поставленої мети зумовило постановку і вирішення наступних наукових та практичних задач: - розглянути сутність, класифікацію та методи оцінки виробничих запасів з урахуванням галузевих особливостей сільськогосподарських підприємств; - дослідити нормативно-правову базу, що регулює питання обліку і аналізу виробничих запасів на сільськогосподарських підприємствах; - провести техніко-економічну характеристику сільського-сподарського підприємства; - проаналізувати організаційний аспект та діючу систему бухгалтерського обліку на підприємстві як одного із видів інформаційного забезпечення економічного аналізу виробничих запасів; - дослідити методику обліку виробничих запасів на підприємстві; - розробити систему показників та методику економічного аналізу виробничих запасів; - визначити основні напрямки вдосконалення управління виробничими запасами для підвищення обсягів виробництва та реалізації продукції. Об’єктом дослідження обрано сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю СТОВ «Агрофірма «Прилуччина». Предметом дослідження є теоретичні, методологічні та практичні аспекти обліку і аналізу виробничих запасів на підприємстві. Для досягнення поставленої мети в дипломній роботі використовується дедуктивний та індуктивний методи дослідження. В основі наукового дослідження використано такі способи: порівняння показників в динаміці, розробка системи узагальнюючих і часткових показників, порівняння відносних величин, для визначення стану обліку на підприємстві використовувався метод спостереження та інші. В дипломній роботі для практичного дослідження організації і методики обліку та аналізу виробничих запасів використано показники роботи підприємства СТОВ «Агрофірма «Прилуччина» за 2004-2006 роки. РОЗДІЛ 1. Техніко-економічний зміст виробничих запасів 1.1. Економічна сутність та класифікація виробничих запасів Виробничо-господарська діяльність підприємств забезпечується за рахунок використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, основних засобів праці і матеріальних умов процесу праці.

Різноманіття форм власності в період ринкової економіки, розширення прав підприємств в управлінні економікою, галузеві особливості виробництва вимагають альтернативних, а часом і різноманітних підходів при вирішенні конкретних питань методики і техніки ведення обліку виробничих запасів. У підприємств тепер з'явилася можливість вибору різних способів: організації обліку заготовляння і придбання матеріалів; відображення вартості матеріалів, що залишилися наприкінці місяця в дорозі або не вивезених зі складів постачальників; виявлення відхилень фактичної собівартості матеріальних цінностей від облікових цін і їхнього наступного розподілу між витраченими у виробництві матеріалами і їхніми залишками на складах; погашення вартості, що знаходяться в експлуатації малоцінних і швидкозношуваних предметів і ін. Виробничі запаси (сировина, матеріали, паливо і т.д.) є предметами, на які спрямована праця людини з метою одержання готової продукції. На відміну від засобів праці, що зберігають у виробничому процесі свою форму і що переносять вартість на продукт поступово, предмети праці споживаються повністю і повністю переносять свою вартість на цей продукт і заміняються після кожного виробничого циклу. У промисловості поступово збільшується споживання товарно-матеріальних цінностей у виробництві. Це обумовлюється розширенням виробництва, значною питомою вагою матеріальних витрат у собівартості продукції і ростом цін на ресурси. В умовах переходу до ринкової економіки важливого значення набуває поліпшення якісних показників використання виробничих запасів (зниження питомих витрат матеріалів у собівартості продукції, економія і т.д.). Під поняттям виробничих запасів слід розрізняти поняття матеріальних ресурсів. Матеріальні ресурси являють собою сукупність предметів праці, призначених для використання в процесі продуктивного і непродуктивного споживання (за винятком продукції, що знаходиться в незавершеному виробництві). Основну частину матеріальних ресурсів складають предмети праці, що застосовуються в промисловому, сільськогосподарському і будівельному виробництві – сировина, основні і допоміжні матеріали, паливо, електроенергія, різні вироби, машини й устаткування. Економія і раціональне використання матеріальних ресурсів – один з найважливіших напрямків інтенсифікації виробництва, підвищення добробуту людства, дбайливого використання природних багатств і збереження навколишнього середовища. Ефективне використання матеріальних ресурсів як вирішальний і найбільш діючий спосіб збільшення національного багатства країни, швидкого росту нагромаджень і ресурсів споживання. В економічній літературі поняття «виробничі запаси» трактується як предмети праці, на що спрямована праця людини і що становлять матеріальну основу створюваного продукту . В бухгалтерському обліку поняття „виробничі запаси” розглядається як придбані або самостійно виготовлені вироби, які підлягають переробці на підприємстві. До них відносяться: сировина і матеріали, купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби, паливо, тара і тарні матеріали, будівельні матеріали, матеріали, передані в переробку, запасні частини, матеріали сільськогосподарського призначення, інші матеріали .

Забороняться також залучення жнок до пдймання  перемщення речей, маса яких перевищу встановлен для них граничн норми. Перелк важких робт та робт з шкдливими  небезпечними умовами прац, на яких забороняться застосування прац жнок, а також граничн норми пдймання  перемщення важких речей жнками затверджуються Мнстерством охорони здоров'я Украни за погодженням з Державним комтетом Украни по нагляду за охороною прац. Стаття 175 Обмеження прац жнок на роботах у нчний час Залучення жнок до робт у нчний час не допускаться, за винятком тих галузей народного господарства, де це викликаться особливою необхднстю  дозволяться як тимчасовий захд. Перелк цих галузей  видв робт з зазначенням максимальних термнв застосування прац жнок у нчний час затверджуться Кабнетом Мнстрв Украни. Зазначен у частин першй ц статт обмеження не поширюються на жнок, як працюють на пдпримствах, де зайнят лише члени одн см'. Стаття 176 Заборона залучення вагтних жнок  жнок, що мають дтей вком до трьох рокв, до нчних, надурочних робт, робт у вихдн дн  направлення х у вдрядження Не допускаться залучення до робт у нчний час, до надурочних робт  робт у вихдн дн  направлення у вдрядження вагтних жнок  жнок, що мають дтей вком до трьох рокв

1. Вплив тонізуючих напоїв на організм людини та їх використання в підприємствах ресторанного господарства

2. Виробничі запаси - облік та аналіз

3. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

4. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

5. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства

6. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства
7. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства
8. Облік виробничих запасів

9. Облік виробничих запасів. Застосування програми "1С:Бухгалтерія" для їх обліку

10. Облік товарів і тари на підприємствах малого бізнесу

11. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України

12. Специфіка організації обліку в автотранспортних підприємствах

13. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

14. Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах

15. Значення та аналіз грошових потоків підприємства

16. Науково-практичні основи аналізу банкрутства підприємства та шляхи його подолання

Игра "Лопни шар" (арт. DE 0155).
У Вас есть "семейная» игра", в которую по вечерам с удовольствием играют и дети, и взрослые? Если нет, то настольная игра
550 руб
Раздел: Игры на ловкость
Настольная игра "Пакля-рвакля".
Слон - лимон, пират - самокат. Ищите рифмы на картинках. Сочиняйте и фантазируйте! В коробке: 60 карт, правила игры. Количество игроков:
357 руб
Раздел: Карточные игры
Набор мягких кубиков "Предметы".
Кубики помогут вашему малышу в развитии сенсорных способностей (восприятия цвета и формы предметов), а также подвижности пальцев (мелкой
322 руб
Раздел: Прочие

17. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

18. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")

19. Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві

20. Аварії з хімічно небеспечними речовинами і безпека на хімічних підприємствах

21. Оцінка обстановки на підприємствах легкої промисловості у надзвичайних ситуаціях

22. Організація виробництва в сільськогосподарських підприємствах
23. Бухгалтерський баланс: економічний зміст, методика складання, аудит та аналіз основних показників
24. Визначення собівартості реалізованих товарів на підприємствах роздрібної торгівлі

25. Методика складання кошторису видатків бюджетних установ та аналіз його виконання

26. Облік активної частини балансу підприємства

27. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

28. Організація обліку власного капіталу підприємства України

29. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики

30. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

31. Фінансове моделювання та аналіз інвестиційного проекту з використанням фінансово-аналітичної інформаційної системи Project Expert

32. Особливості національних кухонь різних країн світу на підприємствах ресторанного господарства

Деревянные часы своими руками "Котенок".
Деревянные часы для сборки, выполненные в виде конструктора для детей, станут отличным времяпрепровождением. Такой набор для творчества
343 руб
Раздел: Обучающие, игровые
Бустер Happy Baby "Booster Rider" (цвет: aqua, 15-36 кг).
Rider — бустер группы II-III (от 15 до 36 кг). Бустер без спинки с мягкими подлокотниками. Форма бустера обеспечивает правильное положение
999 руб
Раздел: Группа 2 (15-25 кг)
Ручки шариковые "Replay. Пиши-стирай", 4 штуки, 1 мм.
Шариковая ручка со стираемыми чернилами. Исправления делаются просто, и поэтому она идеальна для использования в школе. Стирательная
307 руб
Раздел: Цветные

33. Організація обліку на торгівельному підприємстві

34. Зовнішньоекономічні операції між українськими та французькими суб’єктами підприємницької діяльності (на прикладі експорту соняшника)

35. Особливості обслуговування споживачів у спеціалізованих підприємствах ресторанного господарства

36. Проектування раціональної організаційної структури та структури управління підприємством

37. Організація стратегічного планування на підприємствах

38. Технічний контроль на машинобудівних підприємствах
39. Соціологія та аналіз ціннісного світу молоді
40. Проблеми запобігання криз на підприємствах

41. Фінансове планування на підприємствах

42. Особливості формування виручки від реалізації продукції в підприємствах комунальної власності

43. Моніторинг виробничої програми підприємства

44. Методи визначення функції витрат та аналізу ризиків. Метод Монте-Карло

45. Аналіз та поліпшення фінансового стану підприємста

46. Облік готівкових та касових операцій приватного підприємства "Індустрія Клімату"

47. Облік запасів на підприємстві ТОВ "УНІКУМ 2007"

48. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

Копилка-сейф с ключом, черная, металл.
Качественный металлический сейф-копилка с двумя замками (кодовый и обычный) позволит Вам скопить приличную сумму на поездку
1439 руб
Раздел: Копилки
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: розовый).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные
Увлажненный порошок для чистки ковров "Vanish".
Увлажненный порошок Vanish для чистки ковров большой площади - это революционная разработка, которая поможет эффективно очистить и
527 руб
Раздел: Для ковров

49. Аудит обліку готової продукції та порядок проведення аудиторської перевірки на підприємстві громадського харчування

50. Ефективність використання логістичних схем руху матеріальних запасів та продукції на підприємстві

51. Аналіз структури та динаміки вхідних грошових потоків на підприємстві

52. Особливості аналізу та ефективності використання основних засобів підприємства

53. Фінансовий аналіз підприємства ВАТ "Виробничо-технічне підприємство "Укренергочормет"

54. Аналіз маркетингової та фінансово-господарської діяльності підприємства МПП "Монтажник"
55. Аналіз фінансового стану підприємства та оцінка інвестиційного проекту
56. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)

57. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

58. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

59. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

60. Державне регулювання та підтримка підприємництва в Україні

61. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

62. Визначення ефективності та опрацювання напрямків поліпшення сітуації на підприємстві

63. Економічний аналіз підприємств

64. Аналіз продуктивності праці та її оплати в промислових виробництвах

Лоток для кухни раздвижной, 30(50,5)х42,5x6,5 см.
Для хранения столовых приборов. Беречь от огня (t -40+100 C). Срок годности не ограничен. Размер: 30(50,5)х42,5x6,5 см
561 руб
Раздел: Лотки для столовых приборов
Папка-сумка "Тролли", А4.
Папка текстильная формованная из вспененного полимера. Формат: А4. Лицевая сторона с выдавленными элементами 3D.
481 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Фигурка декоративная "Колокольчик", 6x10 см.
Осторожно, хрупкое изделие! Материал: металл, австрийские кристаллы. Размер: 6x10 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
358 руб
Раздел: Миниатюры

65. Облік зносу та амортизації основних засобів

66. Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку

67. Прогнозування фін діяльності підприємства та планування її результативності

68. Інституційний тип взаємовідносин державних службовців та підприємців

69. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

70. Аналіз доходів та витрат банку
71. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення
72. Аналіз та визначення напрямків покращення фінансової надійності страхових компаній

73. Вибір форм кредиту комерційного банку для фінансування капітальних та поточних потреб підприємства

74. Автомазація виробничих процесів підприємства

75. Виробнича травма та критерії її оцінки

76. Методи розрахунку засобів захисту від небезпечних та шкідливих виробничих факторів

77. Аналіз забезпечення сільськогосподарських підприємств Запорізької області кредитними ресурсами

78. Аналіз та удосконалення енергозберігаючих технологій заготівлі та зберігання кормів в СТОВ "Глуховецьке" Козятинського району Вінницької області

79. Стан та напрямки удосконалення бухгалтерського обліку тварин на вирощуванні та відгодівлі

80. Бухгалтерський облік на підприємстві

Набор маркеров для доски, 4 штуки.
Высококачественные маркеры для белой маркерной доски. Не высыхают с открытым колпачком в течение нескольких дней. 4 цвета. С круглым
401 руб
Раздел: Для досок
Лото "Животные".
Лото "Животные" развивает память, внимательность, мелкую моторику рук, помогает развивать устную речь малышей, и дает начальные
1079 руб
Раздел: Лото детское
Каталка Glory "Утка" музыкальная (фиолетовая).
Катание на каталке принесет вашему ребенку массу удовольствия и впечатлений. Эта модель очень легкая, но достаточно крепкая, поскольку
606 руб
Раздел: Каталки

81. Готельні послуги: документація та облік

82. Документальне оформлення та облік фінансових результатів

83. Контроль і ревізія виробничої діяльності та реалізації продукції, робіт і послуг

84. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 "Витрати". Вимоги до визначення та оцінки витрат, облік за елементами, відображення у фінансовій звітності

85. Облік виробничих витрат у птахівництві

86. Облік витрат та собівартості продукції технічних культур та шляхи їх зниження
87. Облік доходів підприємств
88. Облік і контроль в органах Пенсійного фонду України: теорія та практика

89. Облік нарахувань на оплату праці та утримань із заробітної плати працівників

90. Облік неопераційних витрат на підприємстві

91. Облік основних засобів та шляхи його вдосконалення в умовах переходу до ринкової економіки

92. Облік праці та її оплати

93. Облік розрахунків з учасниками (засновниками) підприємства

94. Облік створення підприємства

95. Облік та аудит

96. Облік та контроль фінансових результатів в умовах ТОВ "Клімат Індустрії"

Табурет-подставка.
Простой, компактный и безопасный для вас и вашего ребенка табурет-подставка. Оригинальная форма в сочетании с рельефной поверхностью
306 руб
Раздел: Подставки под ноги
Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами, зеленая.
Эта модель оснащена улучшенными колесами, выполненными из высококачественного полиуретана. Теперь езда на этой удивительной машинке стала
2650 руб
Раздел: Каталки
Караоке микрофон "Любимые песенки".
В каждом микрофоне – 12 популярных песенок известных композиторов: "Улыбка", "Пусть бегут неуклюже", "Танец
342 руб
Раздел: Микрофоны

97. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії

98. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії

99. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

100. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.