Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина

Особливості перебігу вагітності, пологів та післяпологового періоду та корекція ускладнень у жінок із сифілісом в анамнезі

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. О.О.БОГОМОЛЬЦЯ БУЛДА ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА УДК : 618.39:616.972-08 ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ВАГІТНОСТІ, ПОЛОГІВ, ПІСЛЯПОЛОГОВОГО ПЕРІОДУ ТА КОРЕКЦІЯ УСКЛАДНЕНЬ У ЖІНОК ІЗ СИФІЛІСОМ В АНАМНЕЗІ 14.01.01 – акушерство та гінекологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ – 2008 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Національній медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ України НАУКОВИЙ КЕРІВНИК доктор медичних наук, професор Камінський В’ячеслав Володимирович, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ України, завідувач кафедри акушерства, гінекології та репродуктології ОФІЦІЙНІ ОПОНЕНТИ доктор медичних наук, професор Жук Світлана Іванівна, Українська Військово-медична академія МО України, професор кафедри військової хірургії доктор медичних наук, професор Квашенко Валентина Павлівна, Донецький державний медичний університет ім. М.Горького МОЗ України, професор кафедри акушерства, гінекології та перинатології факультету післядипломної освіти Захист дисертації відбудеться 03.04.2008 року о 13-30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.03 при Національному медичному університеті ім. О.О.Богомольця МОЗ України за адресою: 01030, м. Київ, бульвар Шевченка, 17, тел. 234-13-91 З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Національного медичного університету ім.О.О.Богомольця МОЗ України за адресою: 01057, м. Київ, вул. Зоологічна, 3. Автореферат розісланий 29.02.2008 року. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради к.мед.н., доцент Вітовський Я.М. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність дослідження. Упродовж останнього десятиріччя відбувся значний ріст сифілітичної інфекції, в основному у населення репродуктивного віку. Сифіліс – венеричне захворювання, збудник якого може уражати всі можливі органи і обумовлює циклічну, хронічну інфекцію . Як хронічне системне захворювання сифіліс має найбільш важкі наслідки для організму не тільки самої пацієнтки, але і її потомства. З кожним днем збільшується число хворих, серед яких 8-12% складають вагітні жінки . Серед основних причин даної тенденції виділяють погіршення матеріального стану людей, появу соціально несприятливих прошарків населення, низький рівень статевого виховання, лібералізацію статевих відносин тощо. Крім того, збільшується і відсоток нелікованого сифілісу, який виявляється вперше при постановці на облік вагітної в жіночі консультації. Особливостями сучасного сифілісу є перевага прихованих рецидивних форм, малосимптомний перебіг інфекції у вагітних . Захворювання матері сифілісом має широкий спектр наслідків для плода і новонародженого – від невиношування, мертво народження, значних проявів хвороби до мінімальних клінічних симптомів та народження здорових дітей. Шанси розвитку вродженого сифілісу у плода залежать не тільки від терміну гестації, коли виявлено захворювання і розпочато лікування, але і від стадії сифілісу у вагітної [Венцківський Б.М., Заболотна А.В., Зелінський О.О

., Сенчук А.Я., 2007р.]. Поряд з цим вагітні, які перенесли сифілітичну інфекцію, складають групу високого ризику щодо розвитку акушерської та перинатальної патології: невиношування, плацентарної недостатності, затримки внутрішньоутробного розвитку плода, маловоддя та багатоводдя, внутрішньоутробної гіпоксії плода різного ступеню вираженості . Суттєве зростання ролі інфекцій, в тому числі і сифілітичної, у загальній інфікованості вагітних жінок сьогодні є можливим лише за умов імунодефіциту. Класичною моделлю імуносупресії є вагітність, саме тому поєднання вагітності та інфекції є особливо неблагоприємним. Відповідно до сучасних поглядів інсектології, організм людини через свою еволюційну “молодість” не встиг ще утворити ні з одним із цих агентів системи рівноваги, що робить їх у різній ступені патогенними. Інфікувавшись один раз, людина фактично ніколи з ними не розлучається і за певних умов (стрес, вторинна інфекція, травма, вагітність) навіть через багато років це може викликати серйозні ускладнення. Саме в цьому контексті вивчення стану вагітної після перенесеної сифілітичної інфекції і стало предметом нашого дослідження. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Представлена робота є фрагментом планової науково-дослідної роботи кафедри акушерства, гінекології та репродуктології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика “Особливості перебігу вагітності, пологів та післяпологового періоду, прогнозування та профілактика ускладнень у вагітних з інфекціями, що передаються статевим шляхом” (шифр теми ІПТ-47.1 – номер державної реєстрації 0101U004096). Мета роботи: розробка патогенетично обґрунтованої профілактики ускладнень вагітності, пологів та післяпологового періоду у жінок із сифілісом в анамнезі. Задачі дослідження: Провести ретроспективний клініко-статистичний аналіз особливостей перебігу вагітності, пологів та післяпологового періоду у жінок із сифілісом. Вивчити та довести ефективність швидких тестів на сифіліс (експрес-метод). Вивчити особливості перебігу вагітності, пологів, післяпологового періоду та стан плода та новонародженого у жінок із сифілісом в анамнезі. Дослідити імунологічний статус вагітних, які мали сифіліс в анамнезі. Комплексно дослідити функцію фетоплацентарного комплексу при вивченні гормонального гомеостазу (прогестерону, естрадіолу, кортизолу, хоріонічного гонадотропіну, естріолу), специфічних білків вагітності (плазменного протеїду (ПАПП-А), плацентарного лактогену, інсуліноподібного фактору росту (IGF-1)) у сироватці крові жінок досліджуваних груп. Розробити, науково обґрунтувати та впровадити в практику родопоміжних закладів удосконалений комплекс лікувально-профілактичних заходів. Об’єкт дослідження – перебіг вагітності, пологів, післяпологового періоду та корекція ускладнень у жінок з сифілітичною інфекцією в анамнезі та їх новонароджені. Предмет дослідження: функціональний стан фетоплацентарного комплексу, стан клітинного та гуморального імунітету, гормональний стан жінок із сифілісом в анамнезі. Методи дослідження: клінічні, лабораторні, гормональні, ехографічні, імунологічні, статистичні.

Наукова новизна отриманих результатів. Одержані нові дані про особливості перебігу вагітності та пологів у жінок із сифілісом в анамнезі. Апробовано та доведено високу діагностичну цінність швидких тестів на сифіліс. Вперше комплексно вивчено імунологічний статус жінок з сифілісом в анамнезі. Вперше на сучасному рівні комплексно вивчено стан системи “мати-плацента-плід” з урахуванням рівня гормонів, специфічних білків вагітності, ферментів, апаратних методів дослідження та імунного статусу і встановлено значне пригнічення вказаних показників. На підставі результатів проведених досліджень запропонований і впроваджений в практику лікувальних закладів патогенетичний підхід до профілактики ускладнень вагітності та пологів у жінок із сифілісом в анамнезі. Практичне значення отриманих результатів. Використання комплексної оцінки стану системи мати-плацента-плід дозволяє діагностувати вчасно її порушення та при необхідності провести профілактичну корекцію. Апробовано швидкі тести на наявність сифілітичної інфекції у вагітних і отримано високу їх ефективність. Запропоноване патогенетично обґрунтоване профілактичне лікування невиношування, плацентарної недостатності та ЗВУР препаратами бластомуніл, дюфастон, плацента композітум та коензим композітум. Результати дослідження впроваджено в пологовому будинку №4 м. Київа, пологовому будинку №2 м.Києва, жіночій консультації поліклініки №1 Дарницького району. Результати наукових досліджень та матеріали дисертаційної роботи використовуються у навчальному процесі на кафедрах: акушерства, гінекології та репродуктології НМАПО, кафедрі акушерства і гінекології №1 НМАПО. Особистий внесок здобувача. Дисертантом самостійно проведений інформаційно-патентний пошук і аналіз наукової літератури за темою дисертаційної роботи. Проведено аналіз та узагальнення сучасного стану досліджуваної проблеми, самостійно виконано основні дослідження, клініко-параклінічні обстеження, проаналізовані особливості гормональних та імунологічних порушень у пацієнток з сифілісом в анамнезі. Узагальнено, проаналізовано та викладено отримані результати, сформульовано висновки, обґрунтовано практичні рекомендації. Підготовано та опубліковано 6 наукових праць. Апробація результатів дисертації. Основні положення та висновки дисертаційної роботи викладались і обговорювались на: засіданні Асоціації акушерів-гінекологів м. Києва та Київської області (Київ, 2002, 2006); всеукраїнській науково-практичній конференції “Актуальні проблеми діагностики, лікування та профілактики сифілісу у вагітних та дітей”(Луганськ, 2004 рік), конференції молодих вчених (Тернопіль, 2004). Публікації. За темою дисертації опубліковано 6 наукових робіт, 4 з яких у фахових наукових журналах, затверджених ВАК України. Обсяг та структура дисертації. Дисертація викладена на 141 сторінці друку, складається з вступу, огляду літератури, розділу матеріалів та методів досліджень, трьох розділів власних досліджень, їх обговорення, висновків та списку використаних джерел, що включає 182 джерела. Ілюстрована 27 таблицями і 22 рисунками.

Вполнѣ увѣренная въ успѣхъ этой выдумки, партя продолжала свой путь въ полномъ удовольстви, вовсе не подозрѣвая, что позади кареты прибитъ былъ измѣнническй нумеръ, огромный какъ аспидная доска какого нибудь школьника. Шиллингъ за милю! да это неслыханная дешевизна! За подобное удовольстве право можно заплатить и пять шиллинговъ, особливо при свадебной окази. Если вникнуть во всѣ подробности наемной кареты, отъ начала ея существованя до окончательнаго разрушеня, то, безъ сомнѣня, изъ этого вышла бы преинтересная брошюрка. По нашему мнѣню, автобографя наемной кареты, окончившей свое земное поприще, должна быть такъ же интересна, какъ и автобографя какого нибудь непризнаннаго драматурга. Сколько повѣстей мы бы услышали о людяхъ, которыхъ возила она по поводу занятй, удовольствй или печальныхъ происшествй! сколько грустныхъ разсказовъ объ однихъ и тѣхъ же людяхъ, не въ различные пероды: о молоденькой провинцялкѣ, обратившейся впослѣдстви въ модную и нарядную женщину, а наконецъ въ нищую! о неопытномъ прикащикѣ, обратившемся впослѣдстви въ расточительнаго мота и наконецъ въ позорнаго мошенника! Говорить ли что нибудь о кэбахъ? Кэбъ весьма хорошй экипажъ, особливо, когда дѣло пойдетъ на быстроту, когда вы рискуете своей головой, когда вамъ дается на выборъ жизнь или смерть ваше временное жительство или вѣчное

1. Несправжня вагітність сук

2. Вагітність і пологи у жінок з гіперпролактинемією в анамнезі

3. Захворюваність, поширеність та особливості перебігу хронічного гепатиту в осіб, які зазнали впливу малих доз іонізуючого випромінювання

4. Особливості перебігу гепаторенального синдрому у хворих на хронічну серцеву недостатність та методи лікування

5. Особливості перебігу та лікування ішемічної хвороби серця, поєднаної з артеріальною гупертензією, у мегканців гірської зони Закарпаття

6. Шлунково-кишкові захворювання кролів. Поїдання плодів. Хвороби органів дихання у кролів
7. Грошові потоки, звітність, планування
8. Види та структура аудиторського висновку про перевірену фінансову звітність

9. Звітність бюджетних установ

10. Статистична та спеціальна звітність по виплатам працівникам

11. Фінансова звітність в Україні

12. Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами. Пенсії за віком на пільгових умовах

13. Дивідендна політика підприємства, фінансова звітність про власний капітал корпорацій

14. Генетичні типи островів та їх флористична різноманітність

15. Залежність виникнення неврозів у дітей від типу родини

16. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

Настольная семейная игра "Гонки по цветовому коду".
Эта настольная игра для двух игроков заставит пошевелить мозгами и пальцами. Цель игры проста - для победы над соперником необходимо
417 руб
Раздел: Игры логические
Сменный фильтр "Аквафор В-100-5", 3 штуки.
Модуль В100-5 содержит в оптимальном соотношении гранулы кокосового угля, ионообменные смолы и "ноу-хау" АКВАФОР - волокна
576 руб
Раздел: Фильтры для воды
Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: розовый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы

17. Вплив освітньої програми на ефективність лікування бронхіальної астми в дітей

18. Ефективність модифікованого способу лікування розладів акомодації у дітей з астигматизмом

19. Особливості клініки, діагностики, профілактики та лікування захворювань пародонта у вагітних із акушерською патологією

20. Вплив збудників захворювань вірусної етіології на реплікативну активність віл у хворих на віл-інфекцію

21. Наступність у формуванні природничих знань у дітей дошкільного і молодшого шкільного віку

22. Методологічні аспекти реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи - концепція "Тандем"
23. Роль микроэлементов в обменных процессах растений и на накоплении ими биологически активных веществ (Реферат (обзор литературы) () WinWord 97)
24. Экономическая сказка-реферат "НДС - вражья морда" или просто "Сказка про НДС"

25. Несколько рефератов по культурологии

26. Реферат по научной монографии А.Н. Троицкого «Александр I и Наполеон» Москва, «Высшая школа»1994 г.

27. Субъект преступления ("подновлённая" версия реферата 6762)

28. Психология труда (Обзорный реферат по психологии труда)

29. "Русский Тарзан" (реферат о российском пловце Александре Попове)

30. Реферат по статье П. Вайнгартнера «Сходство и различие между научной и религиозной верой»

31. Генезис капитализма в Мексике. Реферат по истории экономики

32. Реферат по книге Н. Цеда Дух самурая - дух Японии

Антипригарный чехол для гладильной доски "Paterra", размер L-XL, 146x55 см.
Эффект двустороннего глажения. Чехол имеет хлопковую основу с особой антипригарной пропиткой из силикона, которая исключает пригорание
891 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски
Игровой надувной цилиндр "Gymex".
Игровой надувной цилиндр GYMEX – очень полезная игрушка для физического развития малыша! Состоит он из трёх прозрачных надувных секций,
419 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Набор разделочных досок на подставке (4 штуки ).
Материал: пластик. Количество: 4 штуки. Каждая доска для определенных продуктов.
2090 руб
Раздел: Пластиковые

33. Реферат по теме “Человек на войне”

34. Реферат по биографии Виктора Гюго

35. Реферат - Физиология (Транспорт веществ через биологические мембраны)

36. США и Канада в АТР: набор рефератов

37. Как написать хороший реферат?

38. Сборник рефератов о конфликтах
39. Реферат кондитерское изделие
40. Реферат по статье Гадамера Неспособность к разговору

41. Реферат Евро

42. Реферат о прочитаной на немецком языке литературы

43. Лесные пожары - реферат

44. ДЫХАНИЕ - реферат за 9-й класс

45. Реферат по Мексике

46. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

47. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

48. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

Качели деревянные подвесные "Гном" с мягким сиденьем.
Качели деревянные подвесные "Гном" с мягким сиденьем. Каркас качель из массива натурального дерева-берёзы, а сиденье с жёсткой
1323 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Точилка механическая "Berlingo".
Точилка 2 в 1. Имеет дополнительную точилку для ручной заточки. Механизм фиксации карандаша снабжен резиновыми держателями, что исключает
402 руб
Раздел: Точилки
Заварочный чайник "Mayer & Boch", 1,5 л.
Заварочный чайник изготовлен из термостойкого стекла, фильтр выполнены из нержавеющей стали. Изделия из стекла не впитывают запахи,
427 руб
Раздел: Чайники заварочные

49. Перевод реферата "Acquaintance with geometry as one of the main goals of teaching mathematics to preschool children"

50. Реферат Политико-правовые взгляды М.М. Сперанского и Н.М. Карамзина

51. Ефективність інтервального гіпоксичного тренування в комплексному лікуванні виразкової хвороби у післярадикаційному періоді: вплив на аеробний метаболізм та варіабельність серцевого ритму

52. Запалення, ендотеліальна дисфункція, інсулінорезистентність та лікування при хронічній серцевій недостатності у літніх хворих

53. Лікарські рослини для органів дихання

54. Ліпідний профіль та якість життя хворих на хронічну хворобу нирок V стадії, які лікуються програмним гемодіалізом
55. Гуманітарна діяльність Організації Об’єднаних Націй
56. Діяльність органів управління освітою

57. Праця державних службовців: організація, оплата, ефективність

58. Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах

59. Організація позакласної роботи в загальноосвітній школі

60. Організація та ефективність використання митних складів при експорті-імпорті товарів

61. Економічна ефективність організації виробництва пальто

62. В чем уникальность планеты Земля? (У чому унікальність планети Земля?)

63. Орган зрения

64. Займы органов власти субъектов РФ и их роль в развитии территории

Мольберт "Ника растущий", со счетами (сиреневый).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1790 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Подставка деревянная для ножей Regent (сосна, 5 отверстий).
Подставка деревянная с отверстиями для кухонных ножей. Деревянная опорная стойка. 5 отверстий для ножей. Материал: сосна.
374 руб
Раздел: Подставки для ножей
Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: оранжевый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы

65. Социальная защищенность таможенных органов

66. Задачи, система и функции органов юстиции Российской Федерации

67. Правовые и организационные основы деятельности паспортно-визовой службы органов внутренних дел РФ

68. Административная деятельность органов внутренних дел по предупреждению и пресечению правонарушений, иных общественно опасных действий

69. Центральный Банк Российской Федераци как орган государственного контроля и регулирования

70. Государственно-политическое устройство Ирана и становление новых органов власти после революции 1979г.
71. Структура государственных органов США по Конституции 1787 года
72. Системы органов государственной власти субъектов Российской Федерации и штатов Индии (сравнительный анализ)

73. Правовые основы взаимоотношений представительного и исполнительного органов местного самоуправления

74. Системы органов государственной власти субъектов РФ и штатов Индии (сравнительный анализ)

75. Федеральное Собрание - парламент России как высший представительный орган, его место в системе органов государства

76. Правительство Российской Федерации – высший орган исполнительной власти

77. Компетенция органов местного самоуправления

78. Структура закона Саратовской области "О местном самоуправлении в Саратовской области". Полномочия органов местного самоуправления в области жилищного хозяйства, коммунально-бытового и торгового обслуживания населения

79. Правовое регулирование деятельности налоговых органов

80. Структура налоговых органов Российской Федерации

Поильник Lubby "Mini Twist" с трубочкой, 250 мл.
Мягкая силиконовая трубочка поильника "Mini Twist" не поранит нежные десна малыша. Оптимальная длина трубочки позволяет выпить
372 руб
Раздел: Поильники, непроливайки
Багетная рама "Sandra" (серебряный), 40х50 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
791 руб
Раздел: Размер 40x50
Стол детский Little Angel "Я расту" (цвет: салатовый).
Размер стола: 56х56х50 см. Материал: пластик. Цвет: салатовый.
1476 руб
Раздел: Столики

81. ОТРАЖЕНИЕ НОРМ МОРАЛИ В НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТАХ ВЫСШИХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

82. Правоохранительная деятельность таможенных органов

83. Должностнгые лица в таможенных органах

84. Юридическая техника и язык права (на примере правовых актов органов государственной власти Нижегородской области)

85. Контроль государственных и муниципальных органов за делопроизводством отдела кадров на предприятиях

86. Организационно-правовые основы деятельности правоохранительных органов в области природопользования и охраны окружающей среды. Экологическая ответственность (Контрольная)
87. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)
88. Орган

89. Канцелярия Главного заводов правления - орган горнозаводской промышленностью Урала во второй половине XVIII в.

90. Наблюдение и уход за больными с заболеваниями органов дыхания

91. Туберкулёз органов дыхания, грипп

92. Исследование органов дыхания

93. Пересадка тканей и трансплантация органов

94. Общая характеристика органов кроветворения и иммунологической защиты

95. Туберкулёз органов дыхания

96. Воспалительные заболевания мочеполовых органов

Декоративная наклейка-ростомер "Жираф", арт. EZG-1005.
Размер: 40x75 см.
366 руб
Раздел: Ростомеры
Фоторамка "Poster blue" (70х100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70х100 см. Материал: пластик.
584 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Копилка декоративная "Блюд", 13x11x14 см.
Копилка декоративная. Материал: полистоун. Размер: 13x11x14 см.
334 руб
Раздел: Копилки

97. Воспалительные заболевания женских половых органов неспецифической этиологии, клиника, диагностика, методы лечения

98. История органов внутренних дел (Контрольная)

99. Программа по Истории России(до 1941г.) для поступающих поступающих в ВУЗы ОВД (органов внутренних дел)

100. Экологические функции правоохранительных органов


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.